shì 」shī  quán  (3460)shǒu )

1

jiāng chéng  · mǎo zhēng yuè èr shí    mèng 》

shí nián shēng  liǎng máng máng ,  liang , nán wàng 。qiān   fén , chǔ huà  liáng 。zòng 使shǐ xiāng féng yīng  shí ,chén mǎn miàn ,bìn  shuāng 。
 lái yōu mèng  huán xiāng ,xiǎo xuān chuāng ,zhèng shū zhuāng 。xiāng   yán ,wéi yǒu lèi qiān xíng 。liào  nián nián cháng duàn chù ,míng yuè  ,duǎn sōng gāng 。
2

dìng fēng  · tīng 穿chuān lín   shēng 》

 tīng 穿chuān lín   shēng , fáng yín xiào qiě  xíng 。
zhú zhàng máng xié qīng shèng  ,shuí  ? suō yān  rèn píng shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
liào qiào chūn fēng chuī jiǔ xǐng ,wēi lěng ,shān tóu xié zhào què xiāng yíng 。
huí shǒu xiàng lái xiāo  chù ,guī  ,  fēng    qíng 。
shōu  
3

niàn  jiāo ·chì  怀huái  》

 jiāng dōng  ,làng táo jǐn ,qiān  fēng liú rén  。
 lěi 西 biān ,rén dào shì ,sān guó zhōu láng chì  。
zhǎn kāi quán wén 
luàn shí 穿chuān kōng ,jīng tāo pāi àn ,juǎn  qiān duī xuě 。
jiāng shān  huà , shí duō shǎo háo jié 。
yáo xiǎng gōng jǐn dāng nián ,xiǎo qiáo chū jià le ,xióng 姿 yīng  。
 shàn guān jīn ,tán xiào jiān ,qiáng  huī fēi yān miè 。
 guó shén yóu ,duō qíng yīng xiào  ,zǎo shēng huá  。
rén shēng  mèng , zūn hái lèi jiāng yuè 。
shōu  
4

shuǐ diào  tóu ·míng yuè  shí yǒu 》

míng yuè  shí yǒu , jiǔ wèn qīng tiān 。
 zhī tiān shàng gōng què ,jīn  shì  nián ?
zhǎn kāi quán wén 
  chéng fēng guī  ,yòu kǒng qióng lóu   ,
gāo chù  shèng hán 。
  nòng qīng yǐng ,  zài rén jiān !
zhuǎn zhū  ,   ,zhào  mián 。
 yīng yǒu hèn , shì zhǎng xiàng bié shí yuán ?
rén yǒu bēi huān   ,yuè yǒu yīn qíng yuán quē ,
 shì  nán quán 。
dàn yuàn rén cháng jiǔ ,qiān  gòng chán juān 。
shōu  
5

shuǐ diào  tóu ·ān shí zài dōng hǎi 》

ān shí zài dōng hǎi ,cóng shì bìn jīng qiū 。
zhōng nián qīn yǒu nán bié , zhú huǎn  chóu 。
zhǎn kāi quán wén 
 dàn gōng chéng míng suì ,zhǔn  dōng hái hǎi dào , bìng  西 zhōu 。
 zhì kùn xuān miǎn , hèn  cāng zhōu 。
suì yún  , zǎo  ,yào  qiú 。
 xiāng guī  qiān  ,jiā chù zhé chí liú 。
 zuì  shí jūn  ,zuì dào  jūn   ,wéi jiǔ  wàng yōu 。
 rèn liú xuán  ,xiāng duì  gāo lóu 。
shōu  
6

shuǐ diào  tóu ·  ér   》

  ér   ,dēng huǒ  wēi míng 。
ēn yuàn ěr  lái  ,tán zhǐ lèi  shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
 biàn xuān áng yǒng shì ,  tián rán zuò  ,qiān   liú xíng 。
huí shǒu  yún yuǎn ,fēi  jiǎo qīng míng 。
zhòng qín  ,zhēn cǎi fèng ,  míng 。
 pān cùn  qiān xiǎn , luò bǎi xún qīng 。
fán zi zhǐ jiān fēng  ,zhì  cháng zhōng bīng tàn , zuò  néng píng 。
tuī shǒu cóng guī  , lèi  jūn qīng 。
shōu  
7

jiāng chéng  ·qián zhān  ěr jiǔ xiān shān 》

qián zhān  ěr jiǔ xiān shān 。 lián tiān 。wǎn yún jiān 。chéng shàng gāo tái ,zhēn  shì chāo rán 。 使shǐ cōng cōng yún  sàn ,jīn   ,yuè chán juān 。
xiǎo  ōu  jìng lián quán 。 piān piān 。diǎn qīng yān 。rén shì  liáng ,huí shǒu 便biàn  nián 。 wàng 使shǐ jūn  xiào chù ,chuí liǔ xià ,ǎi huái qián 。
8

jiāng chéng  · yún tuō  guò 西 lóu 》

 yún tuō  guò 西 lóu 。shuǐ dōng liú 。wǎn yān shōu 。liǔ wài cán yáng ,huí zhào dòng lián gōu 。jīn   shān zhēn  hǎo ,huā wèi luò ,jiǔ xīn chōu 。
měi rén wēi xiào zhuǎn xīng móu 。yuè huā xiū 。pěng jīn ōu 。 shàn yíng fēng ,chuī sàn  chūn chóu 。shì wèn jiāng nán zhū bàn  ,shuí shì  ,zuì yáng zhōu 。
9

jiāng chéng  · hóng yún liǎn chèn tán chún 》

 hóng yún liǎn chèn tán chún 。wǎn zhuāng xīn 。àn shāng chūn 。shǒu niǎn huā zhī ,shuí huì liǎng méi pín 。lián  dài tóu shuāng fēi yàn ,liú dài  、 zhōng rén 。

dàn yān lóng yuè xiù lián yīn 。huà táng shēn 。 chén chén 、shuí dào lián  ,néng   rén xīn 。  绿 chuāng tōu jiàn hòu ,便biàn qiáo cuì 、dào  jīn 。
10

huàn  shā 》

fēng juǎn zhū lián  shàng gōu 。xiāo xiāo luàn  bào xīn qiū 。 xié qiàn shǒu shàng gāo lóu 。quē yuè xiàng rén shū yǎo tiǎo ,sān xīng dàng  zhào chóu móu 。xiāng shēng   jiàn xiān róu 。
11

huàn  shā 》

西 sài shān biān bái  fēi 。sàn huā zhōu wài piàn fān wēi 。táo huā liú shuǐ guì  féi 。   shēn qīng ruò  ,xiāng suí dào chù 绿 suō  。xié fēng     guī 。
12

huàn  shā 》

 kuài qīng qīng mài wèi  。jiāng nán yún  àn suí chē 。lín gāo yān jǐng shì jiān  。 jiǎo bàn shōu yán duàn 线xiàn ,xuě lín chū xià  shū zhū 。guī lái bīng  luàn nián  。
13

huàn  shā 》

zuì mèng xūn xūn xiǎo wèi  。mén qián   使shǐ jūn chē 。 tóu  zhǎn zěn shēng  。fèi  hán shū tiāo cuì  ,xiǎo cáo chūn jiǔ dòng zhēn zhū 。qīng xiāng   jué méi  。
14

huàn  shā 》

xuě  cān zhān  xìng  。使shǐ jūn zài jiǔ wèi huí chē 。tiān hán jiǔ  zhuǎn tóu  。jiàn shì  wén fēi è biǎo ,bào ēn yīng  yòng shé zhū 。zuì zhōng hái  lǎn huán  。
15

huàn  shā 》

bàn  yín shān shàng   。zhāo lái jiǔ  dài suí chē 。tāo jiāng yān zhǔ  shí  。
kōng  yǒu shī  yǒu jié ,湿shī xīn  guì   zhū 。dòng yín shuí bàn niǎn   。
16

huàn  shā 》

wàn qǐng fēng tāo    。xuě qíng jiāng shàng mài qiān chē 。dàn lìng rén bǎo  chóu  。cuì xiù  fēng yíng liǔ  ,jiàng chún  jiǔ làn yīng zhū 。zūn qián ā shǒu niè shuāng  。
17

huàn  shā 》

zhū guì  shān lěng  shuāng 。shān chéng   zhù  liáng 。qiě cān shān  yǐn  guāng 。
gòng wǎn zhū fān liú bàn  ,qiáng róu qīng ruǐ zuò chóng yáng 。 zhī míng  wèi shuí huáng 。
18

huàn  shā 》

shuāng bìn zhēn kān chā  shuāng 。āi xián wēi zhù zuò  liáng 。zàn shí liú zhuǎn wéi fēng guāng 。wèi qiǎn qīng zūn kōng běi hǎi , yīn cháng   shān yáng 。jīn chāi  wàn xiè é huáng 。
19

huàn  shā 》

 fěn láng jūn yòu fěn  。 jiào shī fěn  shī zhū 。 rán bīng  zhào xiāng  。yǒu  néng wéi shén   ,píng jūn sòng  xuě ér shū 。mèng hún dōng   sāng  。
20

huàn  shā 》

xuě hàn shuāng rán   jīng 。gèng jiāng jiǎn cǎi  chūn róng 。xiū yán wèi zuì  xiān chēng 。 chàng huáng  bìng bái  ,qiě  zhāng zhàng huàn yīn xiōng 。yǒu rén guī   qīng qīng 。
guān  zuò zhě 

 shì 

 shì (1037nián 1yuè 8 —1101nián 8yuè 24 ), zi zhān ,yòu   zhòng ,hào tiě guān dào rén 、dōng   shì ,shì chēng  dōng  、 xiān 。hàn  ,méi zhōu méi shān (jīn shǔ  chuān shěng méi shān shì )rén ,   běi luán chéng ,běi sòng wén xué jiā 、shū  jiā 、huà jiā 。

jiā yòu èr nián (1057nián ), shì jìn shì   。sòng shén zōng shí céng zài fèng xiáng 、háng zhōu 、 zhōu 、 zhōu 、 zhōu děng  rèn zhí 。yuán fēng sān nián (1080nián ),yīn “ tái shī àn ”bèi biǎn wèi huáng zhōu tuán liàn  使shǐ 。sòng zhé zōng  wèi hòu ,céng rèn hàn lín xué shì 、shì  xué shì 、  shàng shū děng zhí ,bìng chū zhī háng zhōu 、yǐng zhōu 、yáng zhōu 、dìng zhōu děng  ,wǎn nián yīn xīn dǎng zhí zhèng bèi biǎn huì zhōu 、dān zhōu 。sòng huī zōng shí huò  shè běi hái , zhōng  cháng zhōu bìng shì 。sòng gāo zōng shí zhuī zèng tài shī ,shì hào “wén zhōng ”。

 shì shì běi sòng zhōng   wén tán lǐng xiù ,zài shī 、 、sǎn wén 、shū 、huà děng fāng miàn  de le hěn gāo  chéng jiù 。 wén zòng héng   ; shī  cái 广guǎng kuò ,qīng xīn háo jiàn ,shàn yòng kuā zhāng   ,  fēng  , huáng tíng jiān bìng chēng “ huáng ”;  kāi háo fàng  pài , xīn   tóng shì háo fàng pài dài biǎo ,bìng chēng “ xīn ”; sǎn wén zhù shù hóng  ,háo fàng   , ōu yáng xiū bìng chēng “ōu  ”,wèi “táng sòng   jiā zhī  。 shì  shàn shū ,wèi “sòng  jiā zhī  ;gōng  huà ,yóu shàn  zhú 、guài shí 、  děng 。yǒu 《dōng    》、《dōng   zhuàn 》、《dōng  yuè  》děng chuán shì 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽