máo  dōng 」shī  quán  (89)shǒu )

1

qìn yuán chūn ·xuě 》

běi guó fēng guāng ,qiān  bīng fēng ,wàn  xuě piāo 。
wàng cháng chéng nèi wài ,wéi  mǎng mǎng ;
zhǎn kāi quán wén 
  shàng xià ,dùn shī tāo tāo 。
shān  yín shé ,yuán chí  xiàng ,  tiān gōng shì  gāo 。
 qíng  ,kàn hóng zhuāng  guǒ ,fèn wài yāo ráo 。
jiāng shān   duō jiāo ,
yǐn  shù yīng xióng jìng zhé yāo 。
 qín huáng hàn  ,lüè shū wén cǎi ;
táng zōng sòng  ,shāo xùn fēng sāo 。
 dài tiān jiāo ,chéng   hán ,zhǐ shí wān gōng shè  diāo 。
 wǎng  ,shù fēng liú rén  ,hái kàn jīn zhāo 。
shōu  
2

qìn yuán chūn ·cháng shā 》

  hán qiū ,xiāng jiāng běi  ,  zhōu tóu 。
kàn wàn shān hóng biàn ,céng lín jǐn rǎn ;
zhǎn kāi quán wén 
màn jiāng  tòu ,bǎi  zhēng liú 。
yīng  cháng kōng , xiáng qiǎn  ,
wàn lèi shuāng tiān jìng  yóu 。
chàng liáo kuò ,wèn cāng máng   ,shuí zhǔ chén  ?
xié lái bǎi  céng yóu ,
 wǎng  zhēng róng suì yuè chóu 。
qià tóng xué shào nián ,fēng huá zhèng mào ;
shū shēng   ,huī chì fāng qiú 。
zhǐ diǎn jiāng shān , yáng wén  ,
fèn  dāng nián wàn  hòu 。
céng  fǒu ,dào zhōng liú  shuǐ ,làng è fēi zhōu !
shōu  
3

 zhōng cháng (zèng zhōu ēn lái )》

dāng nián zhōng zhēn wèi guó chóu , zēng  duàn tóu ?
 jīn tiān xià hóng biàn ,jiāng shān kào shuí shǒu ?
zhǎn kāi quán wén 
 wèi jiù ,shēn  juàn ,bìn  qiū 。
  zhī bèi ,rěn jiāng  yuàn ,  dōng liú ?
shōu  
4

  ·cháng zhēng 》

hóng jūn   yuǎn zhēng nán ,
wàn shuǐ qiān shān zhǐ děng xián 。
zhǎn kāi quán wén 
 lǐng wēi  téng  làng ,
 méng páng  zǒu  wán 。
jīn shā shuǐ pāi yún  nuǎn ,
  qiáo héng tiě suǒ hán 。
gèng  mín shān qiān  xuě ,
sān jūn guò hòu jǐn kāi yán 。
shōu  
5

 suàn  ·yǒng méi 》

fēng  sòng chūn guī ,
fēi xuě yíng chūn dào 。
zhǎn kāi quán wén 
 shì xuán  bǎi zhàng bīng ,
yóu yǒu huā zhī qiào 。
qiào   zhēng chūn ,
zhǐ  chūn lái bào 。
dài dào shān huā làn màn shí ,
 zài cóng zhōng xiào 。
shōu  
6

 qín é ·lóu shān guān 》

西 fēng liè ,
cháng kōng yàn jiào shuāng chén yuè 。
zhǎn kāi quán wén 
shuāng chén yuè ,
  shēng suì ,
  shēng yàn 。
xióng guān màn dào zhēn  tiě ,
ér jīn mài  cóng tóu yuè 。
cóng tóu yuè ,
cāng shān  hǎi ,
cán yáng  xuè 。
shōu  
7

cǎi sāng  ·chóng yáng 》

rén shēng  lǎo tiān nán lǎo ,
suì suì chóng yáng 。
zhǎn kāi quán wén 
jīn yòu chóng yáng ,
zhàn  huáng huā fèn wài xiāng 。
 nián   qiū fēng jìn ,
 shì chūn guāng 。
shèng  chūn guāng ,
liáo kuò jiāng tiān wàn  shuāng 。
shōu  
8

dié liàn huā ·  shū  》

 shī jiāo yáng jūn shī liǔ ,
yáng liǔ qīng yáng zhí shàng chóng xiāo jiǔ 。
zhǎn kāi quán wén 
wèn xùn  gāng  suǒ yǒu ,
 gāng pěng chū guì huā jiǔ 。
  cháng é shū 广guǎng xiù ,
wàn  cháng kōng qiě wèi zhōng hún  。
 bào rén jiān céng   ,
lèi fēi dùn zuò qīng pén  。
shōu  
9

qīng píng  ·liù pán shān 》

tiān gāo yún dàn ,
wàng duàn nán fēi yàn 。
zhǎn kāi quán wén 
 dào cháng chéng fēi hǎo hàn ,
 zhǐ xíng chéng èr wàn 。
liù pán shān shàng gāo fēng ,
hóng  màn juàn 西 fēng 。
jīn  cháng yīng zài shǒu ,
 shí  zhù cāng lóng ?
shōu  
10

làng táo shā ·běi dài  》

  luò yōu yàn ,
bái làng tāo tiān ,
zhǎn kāi quán wén 
qín huáng dǎo wài   chuán 。
 piàn wāng yáng dōu  jiàn ,
zhī xiàng shuí biān ?
wǎng shì yuè qiān nián ,
wèi  huī biān ,
dōng lín jié shí yǒu  piān 。
xiāo  qiū fēng jīn yòu shì ,
huàn le rén jiān 。
shōu  
11

 xīn láng · shǐ 》

rén yuán xiāng  bié 。zhǐ   shí tou  guò ,xiǎo ér shí jié 。tóng tiě  zhōng fān huǒ yàn ,wèi wèn  shí cāi  ? guò  qiān hán  。rén shì nán féng kāi kǒu xiào ,shàng jiāng chǎng   wān gōng yuè 。liú biàn le ,jiāo yuán xuè 。

 piān   tóu fēi xuě ,dàn  de bān bān diǎn diǎn , xíng chén  。   huáng shén shèng shì ,piàn liǎo   guò  。yǒu duō shǎo fēng liú rén  ?dào zhí zhuāng juē liú  hòu ,gèng chén wáng fèn  huī huáng yuè 。 wèi jìng ,dōng fāng bái 。
12

shuǐ diào  tóu ·yóu yǒng 》

cái yǐn cháng shā shuǐ ,
yòu shí  chāng  。
zhǎn kāi quán wén 
wàn  cháng jiāng héng  ,
  chǔ tiān shū 。
 guǎn fēng chuī làng  ,
shèng  xián tíng xìn  ,
jīn   kuān  。
zi zài chuān shàng yuē :
shì zhě    !
fēng qiáng dòng ,
guī shé jìng ,
 hóng  。
 qiáo fēi jià nán běi ,
tiān qiàn biàn tōng  。
gèng  西 jiāng shí  ,
jié duàn  shān yún  ,
gāo xiá chū píng  。
shén  yīng  yàng ,
dāng jīng shì jiè shū 。
shōu  
13

shí liù  lìng sān shǒu 》

shān ,kuài  jiā biān wèi xià ān 。jīng huí shǒu , tiān sān chǐ sān 。
shān ,dǎo hǎi fān jiāng juǎn  lán 。bēn téng  ,wàn  zhàn yóu hān 。
zhǎn kāi quán wén 
shān ,  qīng tiān è wèi cán 。tiān  duò ,lài  zhǔ  jiān 。
shōu  
14

 xīn láng ·bié yǒu 》

huī shǒu cóng   。
gèng  kān  rán xiāng xiàng ,
zhǎn kāi quán wén 
 qíng zhòng  。
yǎn jiǎo méi shāo dōu shì hèn ,
 lèi  líng hái zhù 。
zhī  huì qián fān shū  。
guò yǎn tāo tāo yún gòng  ,
suàn rén jiān zhī     。
rén yǒu bìng ,tiān zhī fǒu ?
jīn zhāo shuāng zhòng dōng mén  ,
zhào héng táng bàn tiān cán yuè ,
 qīng   。
   shēng cháng  duàn ,
cóng  tiān    。
píng  duàn chóu  hèn  。
yào shì kūn lún bēng jué  ,
yòu qià xiàng tái fēng sǎo huán  。
zhòng   , yún zhù 。
shōu  
15

西 jiāng yuè ·jǐng gāng shān 》

shān xià jīng  zài wàng ,
shān tóu  jiǎo xiāng wén 。
zhǎn kāi quán wén 
 jūn wéi kùn wàn qiān zhòng ,
  岿kuī rán  dòng 。
zǎo  sēn yán  lěi ,
gèng jiā zhòng zhì chéng chéng 。
huáng yáng jiè shàng pào shēng lóng ,
bào dào  jūn xiāo dùn 。
shōu  
16

niàn  jiāo ·kūn lún 》

héng kōng chū shì ,mǎng kūn lún ,yuè jìn rén jiān chūn  。
fēi   lóng sān bǎi wàn ,jiǎo  zhōu tiān hán chè 。
zhǎn kāi quán wén 
xià  xiāo róng ,jiāng  héng  ,rén huò wèi  biē 。
qiān qiū gōng zuì ,shuí rén céng  píng shuō ?
ér jīn  wèi kūn lún : yào zhè gāo , yào zhè duō xuě 。
ān   tiān chōu bǎo jiàn ,  cái wèi sān jié ?
 jié  ōu , jié zèng měi , jié hái dōng guó 。
tài píng shì jiè ,huán qiú tóng  liáng  。
shōu  
17

  ·rén mín jiě fàng jūn zhàn lǐng nán jīng 》

zhōng shān fēng   cāng huáng ,
bǎi wàn xióng shī guò  jiāng 。
zhǎn kāi quán wén 
  lóng pán jīn shèng  ,
tiān fān   kǎi ér kāng 。
 jiāng shèng yǒng zhuī qióng kòu ,
   míng xué  wáng 。
tiān ruò yǒu qíng tiān  lǎo ,
rén jiān zhèng dào shì cāng sāng 。
shōu  
18

  mán · bǎi  》

chì chéng huáng 绿 qīng lán  ,
shuí chí cǎi liàn dāng kōng  ?
zhǎn kāi quán wén 
 hòu  xié yáng ,
guān shān zhèn zhèn cāng 。
dāng nián áo zhàn  ,
dàn dòng qián cūn  ,
zhuāng diǎn  guān shān ,
jīn zhāo gèng hǎo kàn 。
shōu  
19

  ·yǒu suǒ  》

zhèng shì shén dōu yǒu shì shí ,yòu lái nán guó  fāng zhī 。
qīng sōng  xiàng cāng tiān  ,bài  fēn suí  shuǐ chí 。
zhǎn kāi quán wén 
 zhèn fēng léi jīng shì jiè ,mǎn jiē hóng 绿 zǒu jīng  。
píng lán jìng tīng xiāo xiāo  , guó rén mín yǒu suǒ  。
shōu  
20

  · yǒu rén 》

jiǔ  shān shàng bái yún fēi , zi chéng fēng xià cuì wēi 。
bān zhú  zhī qiān  lèi ,hóng xiá wàn duǒ bǎi zhòng  。
zhǎn kāi quán wén 
dòng tíng  yǒng lián tiān xuě ,cháng dǎo rén  dòng  shī 。
  yīn zhī mèng liáo kuò , róng guó  jǐn zhāo huī 。
shōu  
guān  zuò zhě 

máo  dōng 

máo  dōng (1893nián 12yuè 26 -1976nián 9yuè 9 ), rùn zhī (yuán zuò yǒng zhī ,hòu gǎi rùn zhī ), míng  rèn 。 nán xiāng tán rén 。zhōng guó rén mín  lǐng xiù ,   zhǔ  zhě ,wěi    chǎn jiē   mìng jiā 、zhàn lüè jiā   lùn jiā ,zhōng guó gòng chǎn dǎng 、zhōng guó rén mín jiě fàng jūn  zhōng huá rén mín gòng  guó  zhǔ yào  zào zhě  lǐng dǎo rén ,shī rén ,shū  jiā 。1949zhì 1976nián ,máo  dōng dān rèn zhōng huá rén mín gòng  guó zuì gāo lǐng dǎo rén 。 duì    liè níng zhǔ    zhǎn 、jūn shì  lùn  gòng xiàn   duì gòng chǎn dǎng   lùn gòng xiàn bèi chēng wéi máo  dōng  xiǎng 。yīn máo  dōng dān rèn guò  zhǔ yào zhí    quán  chēng wéi zhǔ  ,suǒ   bèi rén men zūn chēng wéi “máo zhǔ  ”。máo  dōng bèi shì wéi xiàn dài shì jiè  shǐ zhōng zuì zhòng yào  rén  zhī  ,《shí dài 》 zhì  jiāng  píng wéi 20shì  zuì  yǐng xiǎng 100rén zhī  。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽