zhāng lěi 」shī  quán  (2235)shǒu )

1

zhè  tiān ·qīng gài xiāng féng  shuǐ bīn 》

qīng gài xiāng féng  shuǐ bīn 。 zhī jiàn miàn guò wén míng 。 tóu suī   qiān  ,jiǔ zhǎn cái qīng qiě bǎi fēn 。jiē  shī , wēi chén 。 jiào bīng tàn sǔn jīng shén 。běi fēi 西 jìn  gōng děng ,jīn bǎng dāng nián   rén 。
2

mǎn tíng fāng ·liè chǔ cái yún 》

liè chǔ cái yún , míng xiāo  ,zhì chéng fāng zhàng   。cǎo tuán  zuò ,zhōng zhì  shān  。zhuō shì chūn lín jiū 宿 ,  □、qiū  xiǎng  。shuí xiāng duì ,shí fán mèng  ,shí dǐng zhǔ hán shū 。
jiē  。rén shēng suí fēn  ,fēng yún  huì ,màn  shēn shū 。qiě tōu  xián shí ,xiàng  chóu chú 。mán  huáng jīn jiàn shà ,fán huá mèng 、 jìng kōng  。zhēng  qiě 、hán cūn chú huǒ ,tāng bǐng  zhāi  。
3

jiǎn   lán huā · rén fēng wèi 》

 rén fēng wèi 。zhǐ yǒu jiāng méi xiē  shì 。měi dào kāi shí 。mǎn yǎn qīng chóu zhǐ  zhī 。xiá  xiān pèi 。  shén rén fēng  tài 。fēng dié xiū máng 。  chūn fēng  diǎn xiāng 。
4

gǎn chūn shí sān shǒu 》

chūn jiāo cǎo  míng ,xiù    lǎn 。
  chén āi shǎo ,xìn   zhī yuǎn 。
zhǎn kāi quán wén 
huáng luàn gāo liǔ qīng ,绿  xīn mài duǎn 。
nán shān  rén lái ,zhǎng luò qīng màn màn 。
rén jiā hán shí jìn ,táo  nuǎn jiāng zhàn 。
nián fēng  zi  , chū niú yáng sàn 。
xié jiǔ   pín ,dōng fēng huā  làn 。
shōu  
5

gǎn chūn shí sān shǒu 》

hán chí dōng  liú ,luò  sāi quán xià 。
dōng fēng   lái ,chūn  dào shān shě 。
zhǎn kāi quán wén 
zhàng  rào dōng  ,liú shuǐ qīng  jià 。
dié shí yǐn zhī lái ,chán chán dào shēn  。
píng lán cháo  jiān ,dào yǐng jiàn tíng xiè 。
qīng fēng  xiū huáng ,cuì niǎo  lái xià 。
tiān  rén  shū ,chūn nuǎn jǐng  chà 。
  zhuó yīng shī ,chén āi  gāo xiè 。
shōu  
6

gǎn chūn shí sān shǒu 》

nán shān  jiā rén ,xiù  wèi   。
wēi fēng cóng dōng lái ,qīng luò yáo chūn  。
zhǎn kāi quán wén 
  chū mén  ,yōu yōu  zhǎng  。
nuǎn   huā cǎo ,wēi yún  nán  。
gāo qiū zhě shuí zi ,duàn liè gǎng qián bēi 。
dāng nián   wěi ,mǐn mǐn jīn shéi zhī 。
lǎo wēng  niú gēng ,fén cǎo bàn   。
gōng míng dàn ruò  , shì guān   。
yǐn jiǔ  yǐn jiǔ ,quàn jūn    。
rén shēng bǎi   ,wéi yǒu yǐn shù  。
shōu  
7

gǎn chūn shí sān shǒu 》

zhì jiǔ bàng xiū zhú ,zhú fēng chuī   。
lín shāng    ,gǎn  shèng  shuāi 。
zhǎn kāi quán wén 
  chí biān liǔ ,běi fēng  wán zhī 。
chūn    xié ,ruò ruò   chí 。
róng  liǎng xiāng zhào ,niàn  néng  shí 。
yào zhōng   shǐ ,  fāng huá 姿 。
     ,bēi    wéi 。
liáo jìn bēi zhōng  , zuì  wéi  。
shōu  
8

gǎn chūn shí sān shǒu 》

cháng xiào shì tiān rǎng ,shǒu  bái  qín 。
  zài sān tàn ,shuí zāi zhī  yīn 。
zhǎn kāi quán wén 
piān piān mèi   , yǎng   chén 。
líng fèng xiáng jiǔ xiāo ,  hāo xià qín 。
 shí  guǒ  ,tān cáng yǒu liáng jīn 。
  de  shī ,liǎng  xíng  xīn 。
qióng tōng  yǒu mìng ,róng  dié xiāng xún 。
gōng gēng tǎng wèi chuò ,liáo wèi liáng  yín 。
shōu  
9

gǎn chūn shí sān shǒu 》

jīn chén   zǎo ,guàn shù zuò nán xuān 。
zhuó  xiǎng gāo liǔ ,chūn  míng luàn quán 。
zhǎn kāi quán wén 
yōu rán  shí xīn ,  shuí  yán 。
fén xiāng yuè  shū ,zhuó shǒu kāi líng piān 。
shén shuǎng dào   ,  zhēn  quán 。
xiāo xiāo máo  qīng ,hào   hūn fán 。
 tóng   zhàng ,niè  kāi zhōng yuán 。
xié     ,guī pēng zhù pán sūn 。
 bǎo shuí   ,dēng gāo wàng nán shān 。
hái guī zhuó měi jiǔ ,xìng   táo rán 。
shōu  
10

gǎn chūn shí sān shǒu 》

 zuì cháo wèi xǐng ,   nán táng 。
zhé  xiǎo shù huā ,xiù  níng  xiāng 。
zhǎn kāi quán wén 
hǎo niǎo míng  lín ,shēng  yùn fēng huáng 。
juān juān  wài xìng ,   kuī qiáng 。
    hǎo ,rén qíng   shāng 。
  èr sān zi , xiàn tiān  fāng 。
    yóu ,    xiáng 。
gěng gěng qiān  xīn , mǎo  xiāng wàng 。
jié jiāo  suǒ zhòng ,   néng wàng 。
 bié  nài  ,hái guī   shāng 。
shōu  
11

gǎn chūn shí sān shǒu 》

 yún  nán shān ,rǎn rǎn cháo   。
cāng jiū míng zhú jiān ,liǎng liǎng  xiāng  。
zhǎn kāi quán wén 
lǎo nóng chéng zhōng guī , jiǔ yǐn   。
gòng yán jīn nián mài ,xīn 绿  yìng  。
 nián  chǐ xuě ,xīn  zhì   。
fēng nián zuò  dài ,chūn  xíng   。
shōu  
12

gǎn chūn shí sān shǒu 》

jiē  wèi qióng xiàn ,duān zuò bǎi   。
xìng  suì fēng ráng ,shù  chén āi  。
zhǎn kāi quán wén 
chéng jiàn  léi  ,mǎng mǎng chū mén  。
tián yuán   yuè ,nóng shì ǎi fāng  。
huán jiā yǒu shī shū , zhì   shǔ 。
  tàn yuǎn yóu ,rén shēng shú fēi  。
shōu  
13

gǎn chūn shí sān shǒu 》

màn màn dōng fēng lái ,chuī  tíng qián yīng 。
lěi lěi zhuì  è ,huá cǎi  xiān míng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhāo yáng zhù huī shuò ,hǎo niǎo   míng 。
 xíng    ,jié  shāng  qíng 。
huáng tiān fèn  shí ,hán shǔ  zàn tíng 。
yōu rán   ěr ,  rén shì zhēng 。
fāng chūn gǎn fēn  ,qiū    líng 。
 nián néng   ,fāng cùn  zàn píng 。
niàn   zhī wàng ,fàng  suì  xíng 。
 rén ào tiān rǎng ,ér    yīng 。
shōu  
14

gǎn chūn shí sān shǒu 》

zhòng chūn jiàn   ,shū sàn cháng yuǎn  。
 穿chuān lín xià  ,xié zhuǎn zhú jiān 屿 。
zhǎn kāi quán wén 
míng quán jìng shù shí ,bèng sǔn huò fáng  。
chuī  xìn  fēng ,zhuó  jiě shuāng  。
shēn xíng   qiè , zuò    。
 huā yíng  lái , niǎo jīng   。
qún míng tóu shù  , xià guò   。
qíng xiá sòng xié  ,  xīng   。
juān juān xīn yuè wān ,shāo shāo shān   。
yòng  qiǎn cháo hūn ,shuí wèi fēi chǐ  。
shōu  
15

gǎn chūn shí sān shǒu 》

gāo tái miàn nán shān ,  wàng kōng kuò 。
dōng fēng yōu rán lái ,chuī  bìn zhōng  。
zhǎn kāi quán wén 
 yóu dòng yuǎn  ,lǎn  niàn suǒ yuè 。
 rén zài qiān  ,shān shuǐ   yuè 。
 yīn zuò  kuò ,róng huá yǒu xiāo xiē 。
bēi zāi yīn  zhì , pèi kōng  jié 。
qún fēi yún jiān 鸿hóng ,běi  yǎn chéng liè 。
ài  chóng lìng  ,jiā hǎo dāng  jué 。
shōu  
16

gǎn chūn shí sān shǒu 》

chén yīn shè chūn zhòng , lǎo duàn xíng  。
 yún  nán shān ,shāng yáng wèi xiū  。
zhǎn kāi quán wén 
yōng   宿 zhì ,fēn fāng yǒu xīn zhāi 。
dēng míng xiū jiān  ,niǎo jìng shān ǎi  。
zhuó láo  zhēn zhuó ,  róu  shí 。
yáo zān tuō chú sǔn ,  tuán féi  。
míng 怀huái  yǒu  ,wán  fāng   。
shù   rén fēng ,chí yòng wèi   。
shōu  
17

méi huā 》

 ài méi huā  rěn zhāi ,qīng xiāng què jiě zhú rén lái 。
fēng    suí chù hǎo , zhī rén shì yǒu chén āi 。
18

méi huā 》

běi fēng wàn  zhèng cāng cāng , zhàn xīn chūn   fāng 。
diào dǐng   zhōng yǒu shí ,lùn huā tiān xià gèng  xiāng 。
zhǎn kāi quán wén 
yuè é    fēi  ,  jīng shén  shàng zhuāng 。
luò àn  hán xiāng jiàn wǎn ,xiǎo lái hún mèng dào jiāng xiāng 。
shōu  
19

 shì 》

 niè shēng cháo jūn ,qiū qiáng zhǎng ruò xié 。
huái   qióng xiàng , diào jiē lín jiā 。
zhǎn kāi quán wén 
dàn yuàn hǎo shì jiǔ , láo zhǎng zhě chē 。
 dōng  zhǐ  ,  wèn shēng  。
shōu  
20

shī tiáo míng 》

shuǐ tuán bīng jìn shā táng guǒ 。yǒu tòu míng jiǎo shǔ sōng ér  。
guān  zuò zhě 

zhāng lěi 

zhāng lěi (1054~1114nián ), wén qián ,hào  shān ,rén chēng wǎn qiū xiān shēng 、zhāng yòu shǐ 。shēng  běi sòng zhì  yuán nián (1054nián ),  zhèng   nián (1114nián ),xiǎng nián liù shí  suì 。

 shì sòng shén zōng  níng jìn shì , rèn lín huái zhǔ 簿 、zhù zuò láng 、shǐ guǎn jiǎn tǎo 。zhé zōng shào shèng chū , zhí lóng  zhī rùn zhōu 。sòng huī zōng chū ,zhào wèi tài cháng shǎo qīng 。 mén  xué shì zhī  。“ mén  xué shì ”(qín guān huáng tíng jiān zhāng lěi 、cháo  zhī )zhōng  shì zuì wǎn ér shòu táng yīn yǐng xiǎng zuì shēn  zuò jiā 。shī xué bái   zhāng  píng  shū tǎn  shàng diāo zhuó ,dàn cháng shī zhī  shū cǎo shuài ;  liú chuán hěn shǎo , yán xiāng nóng wǎn yuē ,fēng   liǔ yǒng qín guān xiāng jìn 。dài biǎo zuò yǒu 《shào nián yóu 》、《fēng liú  》děng 。《shào nián yóu 》xiě guī qíng   , jiāo xiū shào   qíng tài yuè rán zhǐ shàng ,ràng rén xiàn shā ài shā , fèn wēn qíng měi miào zhēn shì yǒu diǎn “nóng  huà  kāi ”。zhe yǒu 《 shān  》、《wǎn qiū  》。 yǒu 《 shān shī  》,zhào wàn   běn 。hòu bèi zhǐ wèi yuán yòu dǎng rén ,shù zāo biǎn zhé ,wǎn  chén zhōu 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽