huáng tíng jiān 」shī  quán  (2393)shǒu )

1

shuǐ diào  tóu ·yáo cǎo    》

yáo cǎo    ,chūn   líng  。 shàng táo huā  shù ,zhī shàng yǒu huáng  。  穿chuān huā xún  ,zhí  bái yún shēn chù ,hào  zhǎn hóng  。zhǐ kǒng huā shēn  ,hóng  湿shī rén  。
zuò  shí ,  zhěn , jīn huī 。zhé xiān  chǔ ? rén bàn  bái luó bēi 。 wèi líng zhī xiān cǎo , wéi zhū chún dān liǎn ,cháng xiào   wéi ?zuì  xià shān  ,míng yuè zhú rén guī 。
2

zhè  tiān ·huáng  zhī tóu shēng xiǎo hán 》

huáng  zhī tóu shēng xiǎo hán 。rén shēng  fàng jiǔ bēi gàn 。fēng qián héng  xié chuī  ,zuì  zān huā dào zhe guān 。
shēn jiàn zài ,qiě jiā cān 。 qún  bǎn jǐn qīng huān 。huáng huā bái  xiāng qiān wǎn ,  shí rén lěng yǎn kàn 。
3

zhè  tiān ·wàn shì lìng rén xīn  hán 》

wàn shì lìng rén xīn  hán 。 rén fén shàng  xīn gān 。yín fāng jiǔ  kuáng  shì , xià  fáng  zhěng guān 。
jīn zuò dǐng , wèi cān 。lǎo lái  shī shǎo shí huān 。zhū   ruǐ nián nián shì ,shí  hái jiāng jiǔ  kàn 。
4

zhè  tiān ·huáng  zhī tóu shēng xiǎo hán 》

huáng  zhī tóu shēng xiǎo hán 。rén shēng  fàng jiǔ bēi gān 。fēng qián héng  xié chuī  ,zuì  zān huā dào zhe guān 。shēn jiàn zài ,qiě jiā cān 。 qún  bǎn jǐn qīng huān 。huáng huā bái  xiāng qiān wǎn ,  shí rén  yǎn kàn 。
5

zhè  tiān ·  huáng huā fēng  hán 》

  huáng huā fēng  hán 。píng shā    xīn gān 。qiě kàn  jǐn huā jīng yǎn ,xiū shuō dàn guān  guà guān 。
gān jiǔ bìng ,fèi cháo cān 。 rén  shì zuì zhōng huān 。shí nián  jiào yáng zhōu mèng ,wèi bào shí rén  yǎn kàn 。
6

zhè  tiān ·西 sài shān biān bái  fēi 》

西 sài shān biān bái  fēi 。táo huā liú shuǐ guì  féi 。cháo tíng shàng  xuán zhēn  , chǔ  jīn gèng yǒu shī 。qīng ruò  ,绿 suō  。xié fēng     guī 。rén jiān  shì   chù ,  fēng  shí èr shí 。
7

zhè  tiān ·tāng fàn bīng   zuò chūn 》

tāng fàn bīng   zuò chūn 。cháng sōng lín xià de líng gēn 。 xiáng lǎo zi qīn niān chū ,  jiào chéng bǎi suì rén 。dēng yàn yàn ,jiǔ xūn xūn 。 yuán céng wèi xǐng chéng hún 。 jūn gèng  cháng shēng wǎn ,liáo wèi qīng  zhù bái yún 。
8

zhè  tiān ·sāi yàn chū lái qiū yǐng hán 》

hán yàn chū lái qiū yǐng hán 。shuāng lín fēng guò  shēng gān 。lóng shān luò mào qiān nián shì , duì 西 fēng yóu zhěng guān 。
lán wěi pèi , kān cān 。rén qíng shí shì bàn bēi huān 。dàn jiāng mǐng dǐng chóu jiā jié ,gèng  zhū    kàn 。
9

zhè  tiān ·jié  fēng chóu dié  zhī 》

jié  fēng chóu dié  zhī 。xiǎo tíng huán rào zhé cán zhī 。 rán jīn  rén xīn bié ,wèi  qiū xiāng   shuāi 。 xián shì , fāng  。 huā  chā mǎn tóu guī 。 jiāng mǐng dǐng chóu jiā jié , yòng dēng lín sòng luò huī 。
10

zhè  tiān ·wén shuō jūn jiā yǒu cuì é 》

wén shuō jūn jiā yǒu cuì é 。shī zhū shī fěn zǒng xián duō 。bèi rén  chù cáng zhū  ,  xiū shí zhěng  suō 。
tuō yuǎn xiù , héng  。 shí chuán jiǔ gèng chuán  。wèi jūn xiě jiù huáng tíng le , yào shān yīn dào shì é 。
11

huàn  shā 》

xīn  tān tóu méi dài chóu 。 ér  kǒu yǎn  qiū 。jīng  cuò rèn yuè chén gōu 。qīng ruò  qián  xiàn shì ,绿 suō    shí xiū 。xié fēng chuī  zhuǎn chuán tóu 。
12

huàn  shā 》

fēi què tái qián yūn cuì é 。qiān jīn xīn mǎi  qīng luó 。zuì nán   wéi qíng duō 。 chù lèi hén liú zuì xiù , chūn chóu  jìn héng  。yuǎn shān  jǐn  chéng  。
13

huàn  shā 》

  piān zhōu juǎn huà lián 。lǎo  xué yǐn bàn qīng tán 。rén chuán shī  mǎn jiāng nán 。lín xià yuán chuí kuī  yàn ,yán qián 鹿  kàn shōu fān 。 juān shēng luàn shuǐ  huán 。
14

dié liàn huā ·hǎi jiǎo fāng fēi liú  zhù 》

hǎi jiǎo fāng fēi liú  zhù 。 xià fēng shēng ,fēi  qīng yún  。xiān  yǒu míng tiān   。zhì jūn shì  ān pái  。
yào shí shì jiān píng tǎn  。dāng 使shǐ rén rén , yǒu ān xīn chù 。hēi  便biàn féng yáo shùn zhǔ 。xiào rén bái shǒu guī nán  。
15

  mán ·bàn yān bàn   qiáo pàn 》

bàn yān bàn   qiáo pàn , wēng zuì zhe  rén huàn 。shū lǎn   zhǎng ,chūn fēng huā cǎo xiāng 。
jiāng shān  yǒu dài ,  táo qián jiě 。wèn    zhī ,jūn xíng dào  zhī 。
16

  mán · yāo gōng wài qīng míng  》

 yāo gōng wài qīng míng  。yún yáng tái shàng yān   。yún  àn  shān 。liú rén shū wèi hái 。ā shéi zhī   。jiě qiǎn shuāng  zhì 。 shì bái tóu xīn 。zhōu láng jiù  rén 。
17

  mán ·qīng fēng niǎo duàn chén yān zhù 》

qīng fēng niǎo duàn chén yān zhù 。fēi wēi jǐn  hán táng  。cán xiù méi xīn qíng 。niǎo  huā wài shēng 。 chóu nán  zhì 。nián shào guāi méng shì 。  yǎn zhū mén 。luó  kōng lèi hén 。
18

qīng píng  ·chūn guī  chǔ 》

chūn guī  chǔ ?   xíng  。
ruò yǒu rén zhī chūn  chù ,
zhǎn kāi quán wén 
huàn  guī lái tóng zhù 。
chūn  zōng  shéi zhī ?
chú fēi wèn  huáng  。
bǎi zhuàn  rén néng jiě ,
yīn fēng fēi guò qiáng wēi 。
shōu  
19

qīng píng  ·chūn guī  chǔ 》

chūn guī  chǔ 。   xíng  。ruò yǒu rén zhī chūn  chù 。huàn  guī lái tóng zhù 。chūn  zōng  shéi zhī 。chú fēi wèn  huáng  。bǎi zhuàn  rén néng jiě ,yīn fēng fēi guò qiáng wēi 。
20

qīng píng  ·huáng huā dàng  》

huáng huā dàng  。 jué qiū róng  。yún mèng nán zhōu féng xiào  。xīn zài  biān  chù 。使shǐ jūn  xiào méi kāi 。xīn qíng zhào jiǔ zūn lái 。qiě  zūn qián jiàn zài ,xiū  zǒu  zhāng tái 。
guān  zuò zhě 

huáng tíng jiān 

huáng tíng jiān (1045.8.9-1105.5.24),  zhí ,hào shān  dào rén ,wǎn hào  wēng ,hóng zhōu fēn níng (jīn jiāng 西 shěng jiǔ jiāng shì xiū shuǐ xiàn )rén ,běi sòng zhù míng wén xué jiā 、shū  jiā ,wèi shèng   shí  jiāng 西 shī pài kāi shān zhī  ,   chén shī dào  chén    yǒu “  sān zōng ”(huáng tíng jiān wèi  zhōng  zōng )zhī chēng 。 zhāng lěi cháo  zhī qín guān dōu yóu xué   shì mén xià , chēng wéi “ mén  xué shì ”。shēng qián   shì  míng ,shì chēng “ huáng ”。

zhe yǒu 《shān   》,qiě huáng tíng jiān shū   néng  shù   ,wèi “sòng  jiā zhī  。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽