yuán zhěn 」shī  quán  (576)shǒu )

1

  》

céng jīng cāng hǎi nán wéi shuǐ ,
chú què  shān  shì yún 。
zhǎn kāi quán wén 
  huā cóng lǎn huí  ,
bàn yuán xiū dào bàn yuán jūn 。
shōu  
2

 huā 》

qiū cóng rào shě shì táo jiā ,
biàn rào  biān  jiàn xié 。
zhǎn kāi quán wén 
 shì huā zhōng piān ài  ,
 huā kāi jǐn gèng  huā 。
shōu  
3

xíng gōng 》

liáo luò  xíng gōng ,gōng huā   hóng 。
bái tóu gōng  zài ,xián zuò shuō xuán zōng 。
4

qiǎn bēi 怀huái sān shǒu 》

xiè gōng zuì xiǎo piān lián  , jià qián lóu bǎi shì guāi 。
    sōu jìn qiè ,   jiǔ  jīn chāi 。
zhǎn kāi quán wén 
 shū chōng shàn gān zhǎng huò ,luò  tiān xīn yǎng  huái 。
jīn  fèng qián guò shí wàn , jūn yíng diàn  yíng zhāi 。
   yán shēn hòu shì ,jīn zhāo dōu dào yǎn qián lái 。
 shang  shī xíng kàn jǐn ,zhēn 线xiàn yóu cún wèi rěn kāi 。
shàng xiǎng jiù qíng lián   , zēng yīn mèng sòng qián cái 。
chéng zhī  hèn rén rén yǒu ,pín jiàn   bǎi shì āi 。
xián zuò bēi jūn   bēi ,bǎi nián dōu shì  duō shí 。
dèng yōu  zi xún zhī mìng ,pān yuè dào wáng yóu fèi  。
tóng xué yǎo míng  suǒ wàng , shēng yuán huì gèng nán  。
wéi jiāng zhōng  zhǎng kāi yǎn ,bào  píng shēng wèi zhǎn méi 。
shōu  
5

   shǒu 》

 ài cán zhuāng xiǎo jìng zhōng ,huán chāi mán cǎn 绿  cóng 。
   shè yàn zhī jiá , duǒ hóng  xuán  róng 。
zhǎn kāi quán wén 
shān quán sǎn màn rào jiē liú ,wàn shù táo huā yìng xiǎo lóu 。
xián  dào shū yōng wèi  ,shuǐ jīng lián xià kàn shū tóu 。
hóng luó zhe  zhú shí xīn , le huā shā nèn  chén 。
   xián cái  ruò ,xiē xiē  màn zuì  rén 。
céng jīng cāng hǎi nán wéi shuǐ ,chú què  shān  shì yún 。
  huā cóng lǎn huí  ,bàn yuán xiū dào bàn yuán jūn 。
xún cháng bǎi zhòng huā   ,piān zhāi  huā  bái rén 。
jīn  jiāng tóu liǎng sān shù , lián    cán chūn 。
shōu  
6

wén  tiān shòu jiāng zhōu   》

cán dēng  yàn yǐng chuáng chuáng ,  wén jūn zhé jiǔ jiāng 。
chuí  bìng zhōng jīng zuò  ,àn fēng chuī   hán chuāng 。
7

lián chāng gōng  》

lián chāng gōng zhōng mǎn gōng zhú ,suì jiǔ  rén sēn shì shù 。yòu yǒu qiáng tóu qiān  táo ,
fēng dòng luò huā hóng   。gōng biān lǎo wēng wèi   ,xiǎo nián jìn shí céng yīn  。
zhǎn kāi quán wén 
shàng huáng zhèng zài wàng xiān lóu ,tài zhēn tóng píng lán gān  。lóu shàng lóu qián jǐn zhū cuì ,
xuàn zhuǎn yíng huáng zhào tiān  。guī lái  mèng   chī , xiá bèi yán gōng  shì 。
chū guò hán shí  bǎi liù ,diàn shě  yān gōng shù 绿 。 bàn yuè gāo xián suǒ míng ,
 lǎo   dìng chǎng  。 shì chuán   niàn  ,niàn  qián bàn zhū láng 宿 。
    yòu lián cuī , chì jiē zhōng  rán zhú 。chūn jiāo mǎn yǎn shuì hóng xiāo ,
lüè xuē yún huán xuán zhuāng shù 。fēi shàng jiǔ tiān   shēng ,èr shí  láng chuī guǎn zhú 。
qūn xún  biàn liáng zhōu chè ,  qiū  hōng   。    bàng gōng qiáng ,
tōu  xīn fān shù bān  。píng míng  jià  xíng gōng ,wàn rén     zhōng 。
bǎi guān duì zhàng   xuē ,yáng shì zhū  chē dǒu fēng 。míng nián shí yuè dōng dōu  ,
  yóu cún  shān guò 。 lìng gōng dùn  gǎn cáng ,wàn xìng  shēng lèi qián duò 。
liǎng jīng dìng hòu liù  nián ,què xún jiā shè xíng gōng qián 。zhuāng yuán shāo jǐn yǒu  jǐng ,
xíng gōng mén  shù wǎn rán 。ěr hòu xiāng chuán liù huáng  , dào  gōng mén jiǔ  。
wǎng lái nián shào shuō cháng ān ,xuán  lóu chéng huā è fèi 。 nián chì 使shǐ yīn zhuó zhú ,
ǒu zhí mén kāi zàn xiāng zhú 。jīng zhēn zhì  sāi chí táng ,  jiāo chī yuán shù  。
 xiè  qīng  shàng zài ,wén chuāng yǎo tiǎo shā yóu 绿 。chén mái fěn  jiù huā diàn ,
 zhuó fēng zhēng suì zhū  。shàng huáng piān ài lín  huā , rán   lín jiē xié 。
shé chū yàn cháo pán dòu gǒng ,jūn shēng xiāng àn zhèng dāng  。qǐn 殿diàn xiāng lián duān zhèng lóu ,
tài zhēn shū  lóu shàng tou 。chén guāng wèi chū lián yǐng hēi ,zhì jīn fǎn guà shān  gōu 。
zhǐ shì bàng rén yīn tòng  ,què chū gōng mén lèi xiāng  。 cóng  hòu hái  mén ,
    shàng mén  。 wén   xīn  bēi ,tài píng shuí zhì luàn zhě shuí 。
wēng yán    fēn bié ,ěr wén yǎn jiàn wèi jūn shuō 。yáo chóng sòng jǐng zuò xiàng gōng ,
quàn jiàn shàng huáng yán  qiè 。xiè  yīn yáng  shǔ fēng ,tiáo  zhōng wài  bīng róng 。
zhǎng guān qīng píng tài shǒu hǎo ,jiǎn xuǎn jiē yán yóu xiàng gōng 。kāi yuán zhī  yáo sòng  ,
cháo tíng jiàn jiàn yóu fēi  。 shān gōng  yǎng zuò ér ,guó guó mén qián nào  shì 。
nòng quán zǎi xiàng   míng ,    yáng   。miào  diān dǎo  hǎi yáo ,
 shí nián lái zuò chuāng wěi 。jīn huáng shén shèng chéng xiàng míng ,zhào shū cái xià  shǔ píng 。
guān jūn yòu  huái 西 zéi , zéi  chú tiān xià níng 。nián nián gēng zhòng gōng qián dào ,
jīn nián  qiǎn  sūn gēng 。lǎo wēng   shēn wàng xìng ,  miào móu xiū yòng bīng 。
shōu  
8

   》

   zhù zhe ,yǒu  shēn  xíng 。chū mén qiú huǒ bàn ,    xiōng 。
 xiōng xiāng jiào shì ,qiú   qiú míng 。qiú míng yǒu suǒ  ,qiú    yíng 。
zhǎn kāi quán wén 
huǒ bàn xiāng   ,mài jiǎ  mài chéng 。jiāo guān dàn jiāo jiǎ ,běn shēng de shī qīng 。
  xiāng jiāng  ,shì    gēng 。 jiě shì tóu  ,便biàn  lín  qíng 。
tōu shí   chuàn ,nuò  chuī xiàng yīng 。guī lái cūn zhōng mài ,qiāo zuò jīn shí shēng 。
cūn zhōng tián shè niáng ,guì jiàn  gǎn zhēng 。suǒ fèi bǎi qián běn ,  shí bèi yíng 。
yán  zhuǎn guāng jìng ,yǐn shí  gān xīn 。zi běn pín fān  ,huò fàn  jiān bìng 。
qiú zhū jià cāng hǎi ,cǎi  shàng jīng héng 。běi mǎi dǎng xiàng  ,西 qín   yīng 。
yán zhōu  huǒ huàn ,shǔ  jǐn zhī chéng 。yuè  zhī ròu huá , tóng méi yǎn míng 。
tōng suàn  shí fèi ,  yuǎn jìn chéng 。jīng yóu tiān xià biàn ,què dào cháng ān chéng 。
chéng zhōng dōng 西 shì ,wén    yíng 。yíng  jiān shuō  ,duō cái wèi shì qīng 。
 xīn běn míng xiá ,wén  xīn  jīng 。xiān wèn shí cháng shì , qiú bǎi gōng qīng 。
hòu jiā  zhǔ  ,diǎn zhuì   jīng 。guī lái shǐ ān zuò ,  wáng zhě qíng 。
shì  jiǔ ròu chòu ,xiàn  jiā shè chéng 。 wéi jué yán  ,bēn zǒu  使shǐ lìng 。
 ér fàn cái  ,qiǎo shí liáng dòng xíng 。xiǎo ér fàn yán  ,  zhōu xiàn zhēng 。
 shēn yǎn shì  , ruò jié hǎi jīng 。gōu   gǎn xià ,xià   齿chǐ héng 。
shēng wèi    ,pàn ěr   shēng 。ěr yòu shēng liǎng zi ,qián dāo  suì píng 。
shōu  
9

chóu  tiān pín mèng wēi zhī 》

shān shuǐ wàn zhòng shū duàn jué ,niàn jūn lián  mèng xiāng wén 。
 jīn yīn bìng hún diān dǎo ,wéi mèng xián rén  mèng jūn 。
10

yáng chéng 驿 》

shāng yǒu yáng chéng 驿 ,míng tóng yáng dào zhōu 。yáng gōng méi  jiǔ ,gǎn  lèi jiāo liú 。
 gōng xiào   ,xíng  céng mǐn chóu 。  shàn xiōng  ,xiōng   qiě róu 。
zhǎn kāi quán wén 
   xiāng jiàn ,ruò 怀huái sān suì yōu 。suì shì  hūn  ,méi 齿chǐ tóng qīn chóu 。
mèi    xiàn ,   rén shōu 。gōng lìng   wǎng ,gōng  zhòng  liú 。
xiāng bié jìng   ,sān rén tóng yuǎn yóu 。gòng   xiāng  ,guī lái cáng  qiū 。
 chí  xià  , rén  gǒu tōu 。 zhōng jìng cháng duǎn ,lái wèn liè  yōu 。
guān xíng  zhāo chǐ ,gōng duǎn zhōng shēn xiū 。gōng     ,rén   dào niú 。
wèn gōng  néng ěr ,zhōng xìn xiān  xiū 。 yán dāng dào  ,  dǎng  chóu 。
shēng xiāng jiàn   ,guān gài ruò yún  。shǎo zhě cóng gōng xué ,lǎo zhě cóng gōng yóu 。
wǎng lái xiāng gào bào ,xiàn yǐn  gōng hóu 。míng luò gōng qīng kǒu ,yǒng   jiàn zhōu 。
tiān   wén zhī ,shū xià zài sān qiú 。shū zhōng yuàn  jiàn ,  hàn  qiú 。
  chí wèi pìn ,shù   lín qiú 。  chí wèi  ,  jià ān zhōu 。
gōng fāng   cāo ,shì yīn  shì zhōu 。 shí táng shì shù ,shí táng zhī tián chóu 。
 wén tiān   ,ān gǎn zhuān  yóu 。lái wèi jiàn dài  ,zhāo  shì miǎn liú 。
  dūn báo  ,  xiàn liáng chóu 。shén   yán shù ,rén  céng àn chōu 。
yuè qǐng jiàn guān fèng ,zhū  xiāng duì móu 。jiē yuē qīn  wài ,jiǔ sàn  qián chóu 。
gōng yún  yǒu ěr ,ān   jiā yóu 。shī  jǐn  jiǔ , lái xiāng xiàn chóu 。
 gàn  móu shí ,chūn shēn réng  qiú 。rén xīn liáng   ,   yóu yóu 。
zhēn yuán suì yún  ,cháo yǒu   gōu 。fēng  shì bēn  , yuè guāng chóu móu 。
齿chǐ  shǔ wèi huá , shǔ àn shēng máo 。   yán zhě ,ròu shí tūn  hóu 。
    zhě , bǐng è  gōu 。  shì  sāi ,  biàn xūn yóu 。
gōng suī wèi xiǎn jiàn ,zhuì zhuì  huàn liú 。fēi zhāng  jiǔ shàng ,jiē ruò zhū àn tóu 。
yán yán  jiāng chì , liáo  rén chōu 。gōng nǎi shuài  shǔ ,jué jiàn tóng bào chóu 。
yán yīng 殿diàn mén wài ,kòu  réng kòu tóu 。qiě yuē shì  zhǐ ,chén jiàn shì  xiū 。
shàng zhī   è ,mìng  měi  chóu 。jiàng guān  chéng shǔ , zhī wèi zhuì yóu 。
jiān xīn  kuài huó ,    máo 。zhōng wèi dào zhōu  ,tiān dào jìng yōu yōu 。
suì lìng  yán zhě ,fǎn  yán wèi yóu 。hóu shé zuò chéng  ,yīng zhān huà wéi jiū 。
 quán    ,guān zhì  guān hóu 。píng shēng   zhě ,shī rén chēng hǎo qiú 。
 lái  zhí shǒu ,kǒng ruò zhuì zhū gōu 。sòng   chū  ,jué   huí móu 。
wéi yǒu tài xué shēng ,  liáng  hóu 。xián yán gōng   ,   huāng zōu 。
gōng  zhū shēng bié ,  zhù xíng zōu 。yǒu shēng   jué ,xíng xíng guò mǐn ōu 。
wèi shī    , wèi xián zhě  。dào zhōu wén gōng lái ,   qiě ōu 。
 gōng  xià  ,xiá rén  xiá ōu 。kuàng  wèi  shǐ ,  yuán   。
 zhāng  shí  ,jiào huà tiān xià qiú 。yán zhàng   lǎo ,yīng huá   qiū 。
yǒu niǎo  yáng zhèn , ér bēi dèng yōu 。wéi  mén   ,liè shù sōng  qiū 。
jīn lái guò  驿 ,ruò diào  luó zhōu 。 cáo huì yáng  , 驿   móu 。
 yuàn  gōng huì ,míng wéi  xián yóu 。 míng yǒu shēn  , xián tiān suǒ yóu 。
 wén xuán yuán jiào , yuè míng jiǔ yōu 。yōu yīn   zhě ,yǒng wèi yōu  qiú 。
shōu  
11

chūn xiǎo 》

bàn  tiān míng bàn wèi míng ,zuì wén huā  shuì wén yīng 。
 ér hàn  zhōng shēng dòng ,èr shí nián qián xiǎo  qíng 。
12

  tiān shū 》

yuǎn xìn  mén xiān yǒu lèi , jīng   wèn   。
xún cháng  xǐng céng   ,yìng shì jiāng zhōu   shū 。
13

táo huā 》

táo huā qiǎn shēn chù ,shì yún shēn qiǎn zhuāng 。chūn fēng zhù cháng duàn ,chuī luò bái  shang 。
14

fàng yán  shǒu 》

jìn lái féng jiǔ 便biàn gāo  ,zuì  shī kuáng jiàn   。 dǒu jiě chéng yóu hèn shǎo ,
shí fēn fēi zhǎn wèi xián duō 。yǎn qián chóu  dōu xiū wèn ,shēn wài gōng míng  rèn  。
zhǎn kāi quán wén 
 shì děng xián shēng  de , jiāng  shì nài   。
 jiāng xīn shì yàn cháng shā ,yún dào  fāng  shì jiā 。jiǔ shú  zāo xué   。
fàn lái kāi kǒu shì shén  。zhú zhī dài fèng qiān jīng zhí ,liǔ shù yíng fēng  xiàng xié 。
zǒng bèi tiān gōng zhān   ,děng tóu chéng zhǎng jǐn shēng  。
tíng hōng diàn yàn shù shēng pín , nài kuáng    shēn 。zòng 使shǐ bèi léi shāo zuò jìn ,
níng shū mái  yáng wèi chén 。 chéng  dié xún huā shù ,tǎng huà jiāng  diào jǐn lín 。
 ruò guāi lóng zài zhū chù ,  jīng dòng  lái rén 。
ān  xīn yuán chǔ chù ān , láo zhōng  wàng lín luán 。 yīng wéi xiàng huǒ zhōng lěng ,
lián  yuán lái shuǐ shàng gàn 。níng  fàn niú   shì , tōng  fèng   duān 。
sūn dēng      ,  dāng qíng   huān 。
sān shí nián lái shì shàng xíng , zēng kuáng zǒu chèn  míng 。liǎng huí zuǒ jiàng  zhī mìng ,
shù  dēng cháo  chǔ róng 。  bēi zhōng sōng  mǎn ,zhē  zhǒu shàng liǔ zhī shēng 。
 shí dìng zàng shāo gāng  ,mài  rén jiā  jiǔ shèng 。
shōu  
15

zèng máo xiān wēng 》

xiān jià chū cóng péng hǎi lái ,xiāng féng yòu shuō xiàng tiān tāi 。 yán qīn shòu  wēi jué ,
sān  tóng qīng hàng xiè bēi 。  lín fēng piāo  wèi , nián jiā yuē zhǐ yán méi 。
zhǎn kāi quán wén 
huā qián huī shǒu tiáo yáo  , duàn  jīng   péi 。
shōu  
16

chūn yóu 》

jiǔ  nián nián jiǎn ,shān xíng jiàn jiàn nán 。 zhōng xīn lǎn màn ,zhuǎn kǒng xìng lán sàn 。
jìng shuǐ  yóu lěng , fēng xuě shàng cán 。 néng    ,zhà  qiè chūn hán 。
zhǎn kāi quán wén 
yuǎn  shāng qiān  ,xīn nián  wàn duān 。 rén zhī   ,xián píng xiǎo lán gàn 。
shōu  
17

  》

jiāng zhàng  hòu è ,tíng kōng tián   。fán hūn   nèi ,yīn àn sān  shū 。
cháo yàn  chuáng  ,cāng yíng diǎn   。  shēng gòu  ,dàn ruò guǎ huān  。
zhǎn kāi quán wén 
 lái shāo qīng yàn ,fàng  jiē qián  。wèi bǎo fēng yuè  , wèi wén ruì  。
 shòu zān  shēn , shēng tiān   。yán zhēng ān gǎn juàn ,chóng zhì  shí  。
líng chén zuò táng  ,   zhōng  。guān jiā shì  liǎo ,yóu huǐ    。
mén wài zhú qiáo zhé , jīng  gǎn  。huí tóu mìng tóng  ,xiàng   chí chú 。
  fāng huò luò ,ān néng xiāng  zhū 。yǐn rěn xīn fèn hèn ,fān wèi shēng   。
qūn xún cuī wéi  ,gǎo yào dōng nán  。  yún   , 使shǐ    。
liáng nóng jǐn  wěi ,hòu   huáng  。sān guāng   zhào ,wàn   yóu  。
ān  fēi lián chē ,zhé liè yún jiāng  。yòu  jīng yáng jiàn ,jiāo chī zhī jié  。
yīn  jiē diàn sǎo ,yōu yāo  léi  。huáng huáng  chāng  ,  diào gān shū 。
dōng 西 shēng  yuè ,zhòu   zhuǎn zhū 。bǎi chuān cháo  hǎi ,liù lóng  hēng  。
  bèi liáo kuò ,shí lái běn   。jīn   鸿hóng dòng ,yuán tuó zhēn   。
shōu  
18

chú  》

  suì chú  ,jiàn jūn huā zhú qián 。jīn xiāo zhù wén shàng ,chóng dié  xīn nián 。
xián chù  shēng  ,kōng táng bèi yuè mián 。shāng xīn xiǎo ér  ,liáo luàn huǒ duī biān 。
19

 zuò 》

 zhì gèng chóu nán zhàng  ,yuè míng jiān  běi fēng liáng 。 chéng lóu yǐng héng kōng guǎn ,
湿shī  chóng shēng rào àn láng 。yíng huǒ luàn fēi qiū  jìn ,xīng chén zǎo méi  chū zhǎng 。
zhǎn kāi quán wén 
hái  wàn   shí jiàn ,láng  jiā shū mǎn  chuáng 。
shōu  
20

shēng chūn èr shí shǒu 》

 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng yún  zhōng 。lóng cōng xián zhe shuǐ ,àn dàn  suí fēng 。
 xiǎo fēn xiá tài , guāng  xuě róng 。wǎn lái    ,hún   yōu cóng 。
zhǎn kāi quán wén 
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng màn xuě zhōng 。hún  dào  piàn ,wéi zhú  lóu fēng 。
 shàng xiē xiē báo ,chí xīn xuán xuán róng 。 bēi xiāo sàn jìn ,shuí jiǎ  lán cóng 。
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng   zhōng 。yuǎn lín héng fǎn zhào ,gāo shù  dōng fēng 。
shuǐ dòng shuāng wēi  , xīn   róng 。jiàn zhī cán xuě báo ,miǎo jìn zuì lián cóng 。
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng shǔ huǒ zhōng 。xīng wéi fēn àn  ,yān  mǎn qíng fēng 。
gōng shù   luàn ,chéng lóu dài xuě róng 。jìng pái chāng   , sǎn  xiāng cóng 。
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng xiǎo jìn zhōng 。殿diàn jiē lóng pèi  ,lòu  bǎo zhēng fēng 。
yào shù xiāng yān zhòng ,tiān yán ruì  róng 。liǔ méi hún wèi jué ,qīng   cóng cóng 。
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng jiāng  zhōng 。  lín  shì ,qíng hòu guò  fēng 。
 sǔn zhuī yóu duǎn ,líng   jiàn róng 。shù zōng chuán zài  ,shāng  liǎng méi cóng 。
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng  shù zhōng 。bìng wēng xián xiàng  ,zhēng  lǎn chéng fēng 。
zhuó láng tiān suī nuǎn ,穿chuān  dòng wèi róng 。biān niú xiàn mén wài ,zhēng  gài cán cóng 。
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng bīng àn zhōng 。shàng lián   xuě ,jiàn jué shòu dōng fēng 。
zhī  yún qiáo duàn , shén  mào róng 。便biàn chéng    ,liú hèn  lián cóng 。
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng liǔ yǎn zhōng 。 xīn cái zhàn  ,rōng duǎn wèi hán fēng 。
绿  méi xīn zhòng ,huáng jīng  lèi róng 。 tiáo shū wèi  ,chóu   xiān cóng 。
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng méi yuán zhōng 。ruǐ pái nàn fàn xuě ,xiāng   lái fēng 。
lǒng jiǒng qiāng shēng yuàn ,jiāng yáo   róng 。nián nián zuì xiāng nǎo ,yuán wèi yǒu zhū cóng 。
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng niǎo  zhōng 。què cháo  jiù suì ,yuān  xuán gāo fēng 。
鸿hóng yàn jīng shā nuǎn ,yuān yāng ài shuǐ róng 。zuì lián shuāng fěi cuì ,fēi  xiǎo méi cóng 。
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng chí xiè zhōng 。lòu qióng bīng xiàn  ,wén  shuǐ huí fēng 。
liǔ ài  shēn dòng ,méi chóu  shù róng 。cǎo  yóu wèi chū ,tiāo  xiǎo xuān cóng 。
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng zhì  zhōng 。luàn  cán bào zhú ,zhēng tuò xiǎo xuàn fēng 。
  chóu fáng zǒu ,ā bīng  xuán róng 。 ér zhēn 线xiàn jǐn ,tōu xué  xīn cóng 。
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng rén  zhōng 。xiǎo zhuāng suī jìn huǒ ,qíng  jiàn lián fēng 。
àn  xīn qíng lǎn ,xiān tiān jiǔ  róng 。 zhī huā hào  ,piān zài zuì shēn cóng 。
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng bàn shuì zhōng 。jiàn dēng  jiàn  ,wén  shì wén fēng 。
kāi yǎn yóu cán mèng ,tái shēn 便biàn kǒng róng 。què chéng shuāng chì dié ,hái rào  huā cóng 。
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng xiǎo jìng zhōng 。shǒu hán yún miàn fěn ,huán dòng  lián fēng 。
宿  méi xīn  ,cháo guāng  shàng róng 。 qiān shū  lǎn ,kōng  绿  cóng 。
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng   zhōng 。 lóng 穿chuān   ,luó màn zhāng qīng fēng 。
liǔ ruǎn yāo zhī nèn ,méi xiāng   róng 。 mián bàng   ,tōu chǎn  huān cóng 。
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng lǎo bìng zhōng 。 gāo zhēng  zhǒng ,tiān nuǎn yǎng tóu fēng 。
shì jué   zhǎn ,qián zhī xuè  róng 。yòu tiān xīn  suì ,shuāi bái zhuǎn chéng cóng 。
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng   zhōng 。 hún jīng běi yàn ,xiāng xìn shì dōng fēng 。
zòng yǒu xīn huī dòng , yóu bìn xuě róng 。wèi zhī kāi yǎn  ,kōng rào wèi kāi cóng 。
 chǔ shēng chūn zǎo ,chūn shēng méng  zhōng 。 chén wēi yǒu  , miàn   fēng 。
liǔ   zhū  ,méi jīng fěn hàn róng 。mǎn kōng chóu dàn dàn ,yīng   fāng cóng 。
shōu  
guān  zuò zhě 

yuán zhěn 

yuán zhěn (779nián —831nián ), wēi zhī ,bié  wēi míng , nán  dōng dōu luò yáng (jīn  nán luò yáng )rén ,táng cháo zhù míng shī rén 、wén xué jiā , yuán kuān , zhèng shì ,wèi běi wèi zōng shì xiān bēi  tuò   hòu  ,běi wèi zhāo chéng  tuò  shén  jiān shí  shì sūn 。

yuán zhěn cōng míng  zhì guò rén ,shǎo shí  yǒu cái míng , bái   tóng    ,bìng jié wèi zhōng shēng shī yǒu ,èr rén gòng tóng chàng dǎo xīn yuè  yùn dòng ,shì chēng “yuán bái ”,shī zuò hào wèi “yuán   ”。dàn shì yuán zhěn zài zhèng zhì shàng bìng    ,suī rán   guān zhì zǎi xiàng ,què zài   xiàng wèi   féng    huà xià bèi biǎn wǎng wài  。wǎn nián guān zhì  chāng jié  使shǐ děng zhí 。 hòu zhuī zèng shàng shū yòu   。

yuán zhěn  chuàng zuò , shī chéng jiù zuì  。 shī  yán qiǎn  āi , wéi kòu rén xīn fēi ,dòng rén fèi  。 yuè  shī chuàng zuò ,duō shòu zhāng  wáng jiàn  yǐng xiǎng ,ér  “xīn  yuè  ” zhí jiē yuán   shēn dài biǎo zuò yǒu chuán  《yīng yīng chuán 》《 huā 》《   shǒu 》《qiǎn bēi 怀huái sān shǒu 》děng 。xiàn cún shī  bǎi sān shí  shǒu ,shōu  shī  、zhào  、míng jiàn 、lùn  děng gòng 100juǎn ,liú shì yǒu 《yuán shì cháng qìng  》。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽