zuò zhě  chēng  quán 

táng sòng   jiā 

táng sòng   jiā yòu chēng táng sòng  wén   jiā ,shì zhōng guó táng dài hán  liǔ zōng yuán  sòng dài  shì  xún  zhé wáng ān shí zēng gǒng ōu yáng xiū  wèi sǎn wén jiā   chēng 。 zhōng hán  、liǔ zōng yuán shì táng dài  wén yùn dòng  lǐng xiù ,ōu yáng xiū 、sān  děng  rén shì sòng dài  wén yùn dòng   xīn rén  ,wáng ān shí 、zēng gǒng shì lín chuān wén xué  dài biǎo rén  。hán  shì “ wén yùn dòng ” chàng dǎo zhě , men xiān hòu xiān    wén  xīn làng cháo ,使shǐ shī wén  zhǎn  chén jiù miàn mào huàn rán  xīn 。

chū táng  jié 

chū táng  jié shì zhǐ zhōng guó táng dài chū nián ,wén xué jiā wáng  yáng jiǒng  zhào lín luò bīn wáng   chēng ,jiǎn chēng “wáng yáng  luò ”。  jié  míng ,yuán bìng fēi zhǐ  shī wén ,ér zhǔ yào zhǐ pián wén   ér yán 。hòu suì zhǔ yào yòng  píng  shī 。   wèi liù jué  》yǒu “wáng yáng  luò dāng shí  ” , bān  rèn wéi zhǐ  men  shī  ér yán ;dàn  yǒu rèn wéi zhǐ wén , qīng dài zōng tíng  《 jīn lùn shī jué  》wèi “ shǒu lùn  liù ”;huò rèn wéi jiān zhǐ shī wén , liú  zhuāng hòu cūn shī huà ·  》lùn  shǒu shí ,  、 、shī děng wéi  。

nán sòng   jiā 

nán sòng   jiā yòu chēng zhōng xīng   shī rén (   chēng wéi zhōng xīng   jiā ,dàn jīng cháng chēng wéi nán sòng   jiā ),shì zhōng guó nán sòng qián   yóu yáng wàn  fàn chéng  yóu mào  wèi ài guó shī rén   chēng 。

jiàn ān   

jiàn ān   shì hàn jiàn ān nián jiān (196—220nián ) wèi wén xué jiā   chēng ,bāo kuò kǒng róng chén lín wáng càn  gàn ruǎn  yīng chàng liú zhēn zhè  rén   shàng dài biǎo le jiàn ān shí  chú cáo shì   ( cáo cāo cáo  cáo zhí wài  yōu xiù zuò zhě ,suǒ  “  ”zhī shuō , dào hòu shì   biàn chéng rèn 。

   

   wèi táng cháo  shī rén “shī xiān ” bái  “shī shèng ”   bìng chēng 。

yuán    jiā 

yuán    jiā zhǐ guān hàn qīng bái  zhèng guāng   zhì yuǎn  wèi yuán dài   zuò jiā 。 zhě dài biǎo le yuán dài  tóng shí   tóng liú pài   chuàng zuò  chéng jiù ,yīn  bèi chēng wéi “yuán    jiā ”。

zhōng guó  dài   cái  

zhōng guó  dài   cái  shì zhǐ cài wén  、 qīng zhào shàng guān wǎn ér 、zhuō wén jūn yǒu zhēng  wèi bān zhāo )。 men shì zhōng guó   yǒu míng    ,cái huá héng  、 cái jiān bèi ,lìng duō shǎo hòu rén   xiàng wǎng 、jìng yǎng zhèi xiē hóng yán ,zhēn zhèng jiē shì le   huà ——shuí shuō     nán !

zhú lín  xián 

zhú lín  xián zhǐ  shì sān guó wèi zhèng shǐ nián jiān (240-249), kāng ruǎn  shān tāo 、xiàng xiù 、liú líng 、wáng róng  ruǎn xián  rén ,xiān yǒu  xián zhī chēng 。yīn cháng zài dāng shí  shān yáng xiàn (jīn xiū   dài )zhú lín zhī xià , jiǔ 、zòng  ,  hān chàng ,shì wèi  xián ,hòu   míng zhú lín  chēng 。

jiǔ zhōng  xiān 

zhǐ táng kāi yuán nián jiān cháng ān shì shàng   wèi shì jiǔ hǎo xiān  “jiǔ xiān ”: xiān   zhī zhāng èr xiān ràng huáng   xiàn zhǎng  、 yáng wáng  jìn 、sān xiān táng tài zōng zhǎng  、héng shān wáng  chéng gān  sūn zi 、qīng  xiàn gōng  kuò zhī 、 xiān  cuī zōng zhī  xiān   jìn liù xiān   bái  xiān  zhāng   xiān  jiāo suì 。chū  táng    yǐn zhōng  xiān  》。zhè shǒu shī miáo shù liǎo dàng shí cháng ān shì shàng “yǐn zhōng  xiān ” zuì hòu zhī tài 。

 mén  xué shì 

dōu chū   shì mén xià ,zuì xiān jiāng   rén bìng chēng jiā  xuān chuán   shì běn rén 。 shuō :“ huáng tíng jiān  zhí 、cháo  zhī  jiù 、qín guān tài  zhāng lěi wén qián zhī liú ,jiē shì wèi zhī zhī ,ér shì  xiān zhī 。”(《  zhāo  shū 》)。

 zhōng  shì 

 zhōng  shì zhǐ zhāng ruò   zhī zhāng zhāng   bāo róng zài chū 、shèng táng zhī jiāo , rén  míng , men yòu dōu shì jiāng zhè  dài rén ,zhè  dài zài  dài  jiào  zhōng ,yīn  rén men chēng  men wèi “ zhōng  shì ”。 zhōng  zhī zhāng 、zhāng ruò  shì dāng shí zhù míng  shī rén ,zhāng  shì shū  jiā , shì shī rén ,bāo róng suǒ chuán shī  duō 。shī zuò  zhāng ruò   《chūn jiāng huā yuè  》zuì wéi zhù míng 。“ shì ”xìng  kuáng fàng ,shī duō  yǒu làng màn zhǔ   cǎi ,wǎng wǎng tòu lòu chū  xiē xīn    、xīn  qíng  , xiàn le táng shī cóng chū táng dào shèng táng guò     。

  shí cái  

táng dài zōng   nián jiān 10wèi shī rén suǒ dài biǎo    shī  liú pài 。 men  gòng tóng  diǎn shì piān zhòng shī  xíng shì  qiǎo ,dàn zhè 10rén zhōng  shēng  nián jiē  xiáng 。 zhōng miáo  cuī dòng ( zuò dòng )、gěng wéi xià hóu shěn  zhōng   rén shēng píng  xiáng 。 yáo   xuán  》 《xīn táng shū 》zài :shí cái  wèi  duān  lún  zhōng  、hán hóng qián   kōng shǔ miáo  、cuī dòng ( zuò dòng )、gěng wéi 、xià hóu shěn 。sòng  hòu yǒu  shuō ,dàn duō   xìn 。yǒu bǎn běn zhōng yǒu   

hàn    jiā 

hàn    jiā shì zhǐ   xiàng  yáng xióng 、bān  zhāng héng  rén 。zhè  rén dōu yǒu duō piān dài biǎo xìng  míng piān chuán shì ,zài dāng shí  hòu shì wén tán yǐng xiǎng shēn yuǎn ,shì hàn    zuì gāo chéng jiù zhě ,biāo zhì zhe hàn    nèi róng 、fēng   chéng shú 。

sòng  jiā 

sòng  jiā shì zhōng guó běi sòng shí   wèi shū  jiā  shì huáng tíng jiān    cài xiāng   chēng 。zhè   rén  zhì   dài biǎo sòng dài  shū  fēng  ,ér qiě chéng jiù zuì gāo , chēng “sòng  jiā ”。

yuán jiā sān  jiā 

yuán jiā sān  jiā zhǐ  shì nán cháo shí  huó yuè zài wén tán  sān wèi shī rén :bào zhào xiè líng yùn yán yán zhī  men zài zhù zhòng miáo huì shān chuān jǐng  、jiǎng jiū  zǎo  huá   duì zhàng  gōng zhěng fāng miàn yǒu xiāng  lèi  zhī chù ,bèi chēng wéi “yuán jiā sān  jiā ”。yuán jiā shì liú sòng wén   nián hào 。

qián   

qián   shì míng hóng zhì 、zhèng  nián jiān (1488—1521) wén xué liú pài 。chéng yuán bāo kuò  mèng yáng  jǐng míng  zhēn qīng biān gòng kāng hǎi wáng jiǔ   wáng tíng xiāng  rén ,  mèng yáng 、 jǐng míng wèi dài biǎo  。

hòu   

míng jiā jìng 、lóng qìng nián jiān (1522-1572)zhōng guó míng dài  wén xué liú pài 。chéng yuán bāo kuò  pān lóng wáng shì zhēn xiè zhēn zōng chén liáng yǒu   zhōng xíng  guó lún    、zhāng jiā yìn   pān lóng 、wáng shì zhēn wèi dài biǎo 。

gōng ān sān yuán 

gōng ān sān yuán yòu chēng sān yuán )shì zhǐ míng dài wǎn  sān wèi yuán xìng  sǎn wén jiā xiōng  , men fēn bié shì yuán zōng dào 、yuán hóng dào 、yuán zhōng dào yóu  sān yuán shì jīng zhōu gōng ān xiàn cháng ān  (jīn zhōng guó  běi shěng jīng zhōu shì gōng ān xiàn )rén , wén xué liú pài shì chēng “gōng ān pài ”huò “gōng ān  ”。

nán cháo sān xiè 

nán cháo sān xiè shì duì nán cháo sān wèi xiè xìng míng shì  chēng  ,fēn bié shì xiè líng yùn xiè huì lián xiè tiǎo 

wén zhāng  yǒu 

zài chū táng shī tán shàng ,yǒu   rén bèi shí rén chēng wéi "wén zhāng  yǒu ", men shì :cuī róng  jiào  wèi dào  shěn yán  rén  zuò pǐn fēng  jiào jiē jìn ,nèi róng  wài  gōng sòng  、gōng yuàn yóu yàn ,dàn zài  men     xiē zuò pǐn zhōng ,què yǒu shí tòu  le shī  biàn   xiāo  ,yǒu  hái duì shī   zhì  jiàn shè zuò chū le    gòng xiàn ,cóng gāo zōng hòu   ,  shī wén wèi yǒu ,"wén zhāng  yǒu "yīn   míng 。 rén zhōng ,  shěn yán chéng jiù zuì gāo 。

sān cáo 

sān cáo zhǐ hàn wèi jiān cáo cāo   zi cáo  cáo zhí   chēng 。yīn  men   xiōng  jiān zài zhèng zhì shàng   wèi  wén xué shàng  chéng jiù ,dōu duì dāng shí  wén tán hěn yǒu yǐng xiǎng ,shì jiàn ān wén xué  dài biǎo ,suǒ  hòu rén  chēng zhī wéi “sān cáo ”。

yǒng jiā  líng 

yǒng jiā  líng shì zhǐ zhōng guó nán sòng zhōng   shī  liú pài ,dài biǎo nán sòng hòu  shī  chuàng zuò shàng   zhǒng qīng xiàng 。yǒng jiā  líng shì dāng shí shēng cháng  zhè jiāng yǒng jiā (jīn zhè jiāng wēn zhōu )  wèi shī rén : zhào   wēng juǎn zhào shī xiù xíng chéng zhōng guó nán sòng zhōng   shī  liú pài ,dài biǎo nán sòng hòu  shī  chuàng zuò shàng   zhǒng qīng xiàng 。yīn   zhǐ  xiāng tóu ,shī  xiāng lèi ,gōng wèi táng  ,zhuān  wǎn táng jiǎ dǎo yáo  wèi  ,wèi zhī táng  , hào zhōng dōu dài yǒu “líng ” ,ér wēn zhōu  wèi yǒng jiā jùn ,suì chēng zhī wéi “yǒng jiā  líng ”。

lǐng nán sān jiā 

qīng chū 广guǎng dōng shī rén   jūn pān  xiàn rén )、chén gōng yǐn (shùn  xiàn rén )、liáng pèi lán (nán hǎi xiàn rén )  chēng 。sān rén   lín jìn ,shí xiāng guò cóng ,zài chuàng zuò shàng  xiāng tuī zhòng ,zài dāng shí lǐng nán   zuì xiǎng shèng míng 。

jiāng yòu sān  jiā 

jiāng yòu sān  jiā  qīng cháo zhōng  shī rén 、sǎn wén jiā 、wén xué jiā 、wén xué  lùn jiā jiǎng shì quán yuán méi  zhào   bìng chēng ,sān rén  míng ,bìng chēng qián lóng sān  jiā 。sān  jiā zào  zhǔ yào  zhōng zài shī  sǎn wén chuàng zuò shàng ,shī lùn (wén xué  lùn ) yǒu  dào zhī chù 。

jiāng zuǒ sān  jiā 

jiāng zuǒ sān  jiā shì zhōng guó míng  qīng chū shī rén qián qiān  (1582~1664)、 wěi  (1609~1672)、gōng dǐng  (1615~1673)sān rén   chēng 。sān rén jiē yóu míng chén shì qīng , guàn dōu shǔ jiù jiāng zuǒ   ,shī míng bìng zhe , shí rén chēng jiāng zuǒ sān  jiā 。

wǎn qīng shī jiè  mìng èr   

wǎn qīng shī jiè  mìng èr    zhǐ  shì huáng zūn xiàn  qiū féng jiǎ liǎng wèi wǎn qīng shī rén ,zài dāng shí hùn luàn  shí dài , men zhǔ zhāng tōng guò gǎi  lái wǎn jiù  pín  ruò  zhōng guó ,lìng  fāng miàn ,  zhuàn wén lái huàn xǐng guó rén   shí 。  shuō , men “wén néng   ān tiān xià , néng  shàng dìng qián kūn ”。

nán yuán běi  

"nán yuán "zhǐ  shì yuán méi hào suí yuán lǎo rén 。"běi  "zhǐ  shì  yún  xiǎo lán 。

  

wǎn táng zuò jiā   xiū  guī méng  bìng chēng 。  xiū wèi  zhōu cóng shì , guī méng shì  zhōu rén , men shí xiāng chàng  ,shī zuò shù liàng hěn duō , biān wèi 《sōng líng  》,zhè shì  、 bìng chēng    yóu lái 。

sān  

sān  zhǐ běi sòng sǎn wén jiā  xún hào lǎo quán , míng yǔn )   ér zi  shì  zi zhān ,hào dōng   shì ,shì rén chēng wéi  dōng  )、 zhé  zi yóu , hào yǐng bīn  lǎo 。1039~1112) 。

nán shī běi sòng 

nán shī zhǐ ān huī xuān chéng  shī rùn zhāng (1618—1683),běi sòng zhǐ  shì shān dōng lái yáng  sòng wǎn (1614—1673)。èr rén shì jiào zǎo zài qīng tíng yīng shì 、chū shì ,zhǔ yào shēng huó zài shùn zhì kāng  shí   shī rén 。yǒu guān liǎng rén  chéng jiù , shī rén wáng shì zhēn shuō :“kāng   lái shī rén , chū nán shī běi sòng zhī yòu 。”

nán zhū běi wáng 

nán zhū běi wáng  qīng dài xué zhě zhū  zūn  wáng shì zhēn  bìng chēng 。

èr chéng 

èr chéng  chéng hào  chéng  , nán luò yáng rén , men  xué shuō  chēng wéi “luò xué ”, tóng shí dài  zhāng zài suǒ chuàng  “guān xué ” yǒu yuān yuán ,èr zhě  xué  xiǎng duì hòu shì yǒu jiào  yǐng xiǎng ,nán sòng zhū  zhèng shì  chéng   zhǎn le  men  xué shuō 。

 huáng 

zhōng guó běi sòng shī rén  shì  huáng tíng jiān  bìng chēng 。 shì  huáng tíng jiān dōu shì sòng shī fēng    xiàn zhě ,yǐng xiǎng dōu hěn  ,yīn ér  běi sòng   hòu , lùn shì zàn yáng hái shì  píng ,cháng cháng  “ huáng bìng chēng 。

 xīn 

 xīn shì běi sòng   shì  nán sòng xīn    bìng chēng ,èr rén tóng wèi háo fàng  pài  dài biǎo ,gāo yòu  《chén  nián  hǎi lóu   》yǐn  xián sān  yuē :“sòng  jiā  zuì shèng , fēi   , 、xīn zhī xióng fàng háo dàng ,qín 、liǔ zhī  mèi fēng liú ,pàn rán fēn  ,   miào 。”  wǎn táng “huā jiān pài ” lái ,  wǎn yuē wèi zhèng zōng ,shī zhuāng  mèi , chéng dìng  。dào le  shì ,cái  háo jiàn zòng fàng zhī  ,chuàng háo fàng  pài ,kuò  le    cái fàn wéi ,kāi tuò le   biǎo xiàn lǐng  ,  le  wèi yàn   fān  ,使shǐ   huò  liǎo jiě fàng 。

  

  shì táng cháo wén xué  wèi dào   jiào  bìng chēng 。 wèi dào shì chū táng zhèng zhì jiā 、wén xué jiā 。zhào zhōu luán chéng rén 。jiǔ suì néng shī wén ,shǎo   jiào  wén   míng ,hào “  ”。 wèi dào  jiào èr rén duì táng dài  shī   xíng   zhǎn yǒu  dìng  zuò yòng  yǐng xiǎng 。

yuán bái 

yuán bái shī pài shì zhǐ hán mèng shī pài tóng shí shāo hòu zhōng táng  yuán zhěn bái   wèi dài biǎo  shī  liú pài , men chóng xiě shí ,shàng tōng  。 men   xīn yuè  yùn dòng ,qiáng diào shī   chéng è yáng shàn , chá shí zhèng  gōng néng , yán fāng miàn   qiú tōng   jiě 。

liú bái 

táng zhōng  shī rén liú   bái    bìng chēng .liǎng rén yǒu  shēn hòu ,xiě yǒu  liàng chóu chàng shī ,biān xiě 《liú bái chàng   》sān juǎn .bái   céng  “ hǎi  míng bái  liú ” kuā 。

gāo cén 

shèng táng shī rén gāo shì  cén shēn   chēng ,wèi shèng táng biān sài shī  dài biǎo shī rén  zhuān chēng 。dàn “gāo cén bìng chēng , shǐ   men  hǎo yǒu    péng zhōu gāo sān shí  使shǐ jūn shì 、guó zhōu cén èr shí  zhǎng shǐ cān sān shí yùn 》:“gāo cén shū huǎn  ,chén bào  tóng háng 。”shuō  men liǎng rén chéng míng jiào wǎn ,ér cái xué kān  shěn yuē bào zhào yuán fēi zhuān chēng 。

wáng mèng 

wáng mèng zhǐ wáng wéi  mèng hào rán shān shuǐ tián yuán shī rén  wáng wéi 、mèng hào rán wèi dài biǎo ,yīn   chēng wáng mèng shī pài 。

wēn wéi 

wēn wéi shì wǎn táng shí  wén xué jiā wēn tíng yún wéi zhuāng  bìng chēng 。 men shì táng  shī rén   rén ,wēn tíng yún  wéi zhuāng dōu yǒu hěn gāo   wèi ,chéng wéi wén rén   diàn  zhě ,tóng shí  shì huā jiān pài liǎng wèi zuì zhòng yào  dài biǎo zuò jiā 。

chén sòng 

chén sòng ”,shì chū táng  hòu shǔ   gōng tíng shī rén chén quán  sòng zhī wèn   chēng 。 men suǒ chuàng zuò    yán jìn  shī biāo zhì zhe   yán      dìng xíng 。

 méi 

 méi běi sòng shī rén  shùn qīn  méi yáo chén  bìng chēng 。

  biān sài shī rén 

  táng cháo biān sài shī rén fēn bié shì gāo shì wáng chāng líng cén shēn wáng zhī huàn 

 nán èr ān 

 nán èr ān zhǐ sòng cháo shí  liǎng wèi zhù míng  rén :xīn     qīng zhào yīn liǎng rén dōu shì  nán rén , hào zhōng dōu yǒu “ān ” , shì hòu rén jiāng  men  chēng wéi “ nán èr ān ”。
tuī jiàn zuò zhě 
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽