shī  pái háng bǎng 

1
[táng ]
 bái 

qiāng jìn jiǔ ·jūn  jiàn huáng  zhī shuǐ tiān shàng lái 》

jūn  jiàn huáng  zhī shuǐ tiān shàng lái ,bēn liú dào hǎi   huí 。
jūn  jiàn gāo táng míng jìng bēi bái  ,cháo  qīng   chéng xuě 。
zhǎn kāi quán wén 
rén shēng de   jìn huān , 使shǐ jīn zūn kōng duì yuè 。
tiān shēng  cái  yǒu yòng ,qiān jīn sàn jìn hái  lái 。
pēng yáng zǎi niú qiě wéi  ,huì   yǐn sān bǎi bēi 。
cén   ,dān qiū shēng ,qiāng jìn jiǔ ,bēi  tíng 。
 jūn    ,qǐng jūn wèi  qīng ěr tīng 。
zhōng  zhuàn    guì ,dàn yuàn cháng zuì   xǐng 。
 lái shèng xián jiē   ,wéi yǒu yǐn zhě liú  míng 。
chén wáng  shí yàn píng  ,dǒu jiǔ shí qiān  huān xuè 。
zhǔ rén  wéi yán shǎo qián ,jìng    duì jūn zhuó 。
 huā  ,qiān jīn qiú ,
 ér jiāng chū huàn měi jiǔ , ěr tóng xiāo wàn  chóu 。
shōu  
2
[sòng ]
 shì 

jiāng chéng  · mǎo zhēng yuè èr shí    mèng 》

shí nián shēng  liǎng máng máng ,  liang , nán wàng 。qiān   fén , chǔ huà  liáng 。zòng 使shǐ xiāng féng yīng  shí ,chén mǎn miàn ,bìn  shuāng 。
 lái yōu mèng  huán xiāng ,xiǎo xuān chuāng ,zhèng shū zhuāng 。xiāng   yán ,wéi yǒu lèi qiān xíng 。liào  nián nián cháng duàn chù ,míng yuè  ,duǎn sōng gāng 。

shēng shēng màn ·xún xún   》

xún xún   ,lěng lěng qīng qīng ,  cǎn cǎn   。
zhà nuǎn huán hán shí hòu ,zuì nán jiāng  。
zhǎn kāi quán wén 
sān bēi liǎng zhǎn dàn jiǔ ,zěn   、wǎn lái fēng  ?
yàn guò  ,zhèng shāng xīn ,què shì jiù shí xiāng shí 。
mǎn  huáng huā duī  。qiáo cuì sǔn , jīn yǒu shuí kān zhāi ?
shǒu zhe chuāng ér ,  zěn shēng de hēi ?
 tóng gèng jiān   ,dào huáng hūn 、diǎn diǎn   。
zhè   ,zěn   chóu  liǎo de !
shōu  

qīng  àn ·yuán  》

dōng fēng  fàng huā qiān shù ,
gèng chuī luò ,xīng   。
zhǎn kāi quán wén 
bǎo  diāo chē xiāng mǎn  。
fèng xiāo shēng dòng ,  guāng zhuǎn ,
   lóng  。
é ér xuě liǔ huáng jīn  ,
xiào  yíng yíng àn xiāng  。
zhòng  xún  qiān bǎi  ,
 rán huí shǒu , rén què zài ,
dēng huǒ lán shān chù 。
shōu  

cháng hèn  》

hàn huáng zhòng   qīng guó ,  duō nián qiú   。
yáng jiā yǒu  chū cháng chéng ,yǎng zài shēn guī rén wèi shí 。
zhǎn kāi quán wén 
tiān shēng  zhì nàn   , zhāo xuǎn zài jūn wáng  。
huí móu  xiào bǎi mèi shēng ,liù gōng fěn dài  yán  。
chūn hán   huá qīng chí ,wēn quán shuǐ huá  níng zhī 。
shì ér   jiāo   ,shǐ shì xīn chéng ēn  shí 。
yún bìn huā yán jīn  yáo , róng zhàng nuǎn  chūn xiāo 。
chūn xiāo  duǎn  gāo  ,cóng  jūn wáng  zǎo cháo 。
chéng huān shì yàn  xián xiá ,chūn cóng chūn yóu  zhuān  。
hòu gōng jiā  sān qiān rén ,sān qiān chǒng ài zài  shēn 。
jīn  zhuāng chéng jiāo shì  , lóu yàn  zuì  chūn 。
 mèi  xiōng jiē liè  , lián guāng cǎi shēng mén  。
suì lìng tiān xià   xīn , zhòng shēng nán zhòng shēng  。
 gōng gāo chù  qīng yún ,xiān  fēng piāo chǔ chù wén 。
huǎn  màn  níng  zhú ,jǐn  jūn wáng kàn   。
 yáng   dòng  lái ,jīng   cháng    。
jiǔ zhòng chéng què yān chén shēng ,qiān shèng wàn  西 nán xíng 。
cuì huá yáo yáo xíng  zhǐ ,西 chū dōu mén bǎi   。
liù jūn    nài  ,wǎn zhuǎn é méi  qián  。
huā diàn wěi   rén shōu ,cuì chì jīn què  sāo tóu 。
jūn wáng yǎn miàn jiù   ,huí kàn xuè lèi xiāng  liú 。
huáng āi sǎn màn fēng xiāo suǒ ,yún zhàn yíng  dēng jiàn  。
é méi shān xià shǎo rén xíng ,jīng   guāng   báo 。
shǔ jiāng shuǐ  shǔ shān qīng ,shèng zhǔ zhāo zhāo   qíng 。
xíng gōng jiàn yuè shāng xīn  ,  wén líng cháng duàn shēng 。
tiān xuán  zhuàn huí lóng  ,dào  chóu chú  néng  。
 wéi  xià   zhōng , jiàn  yán kōng  chù 。
jūn chén xiāng  jǐn zhān  ,dōng wàng  mén xìn  guī 。
guī lái chí yuàn jiē  jiù ,tài   róng wèi yāng liǔ 。
 róng  miàn liǔ  méi ,duì     lèi chuí 。
chūn fēng táo  huā kāi  ,qiū   tóng  luò shí 。
西 gōng nán yuàn duō qiū cǎo ,luò  mǎn jiē hóng  sǎo 。
 yuán   bái  xīn ,jiāo fáng ā jiān qīng é lǎo 。
 殿diàn yíng fēi  qiǎo rán , dēng tiāo jǐn wèi chéng mián 。
chí chí zhōng  chū cháng  ,gěng gěng xīng   shǔ tiān 。
yuān yāng  lěng shuāng huá zhòng ,fěi cuì qīn hán shuí  gòng 。
yōu yōu shēng  bié jīng nián ,hún   céng lái  mèng 。
lín qióng dào shì 鸿hóng dōu  ,néng  jīng chéng zhì hún  。
wèi gǎn jūn wáng zhǎn zhuǎn  ,suì jiào fāng shì yīn qín  。
pái kōng   bēn  diàn ,shēng tiān   qiú zhī biàn 。
shàng qióng   xià huáng quán ,liǎng chù máng máng jiē  jiàn 。
 wén hǎi shàng yǒu xiān shān ,shān zài   piāo miǎo jiān 。
lóu  líng lóng  yún  , zhōng chuò yuē duō xiān  。
zhōng yǒu  rén  tài zhēn ,xuě  huā mào cēn  shì 。
jīn quē 西 xiāng kòu  jiōng ,zhuǎn jiào xiǎo  bào shuāng chéng 。
wén dào hàn jiā tiān  使shǐ ,jiǔ huá zhàng  mèng hún jīng 。
lǎn  tuī zhěn  pái huái ,zhū  yín píng   kāi 。
yún  bàn piān xīn shuì jiào ,huā guān  zhěng xià táng lái 。
fēng chuī xiān mèi piāo yáo  ,yóu shì  cháng    。
 róng   lèi lán gān , huā  zhī chūn dài  。
hán qíng níng  xiè jūn wáng , bié yīn róng liǎng miǎo máng 。
zhāo yáng 殿diàn  ēn ài jué ,péng lái gōng zhōng  yuè zhǎng 。
huí tóu xià wàng rén huán chù , jiàn cháng ān jiàn chén  。
wéi jiāng jiù  biǎo shēn qíng ,diàn  jīn chāi  jiāng  。
chāi liú     shàn ,chāi bāi huáng jīn  fēn diàn 。
dàn jiào xīn shì jīn diàn jiān ,tiān shàng rén jiān huì xiāng jiàn 。
lín bié yīn qín zhòng   , zhōng yǒu shì liǎng xīn zhī 。
 yuè   cháng shēng 殿diàn , bàn  rén   shí 。
zài tiān yuàn zuò   niǎo ,zài  yuàn wèi lián  zhī 。
tiān cháng  jiǔ yǒu shí jǐn , hèn mián mián  jué  。
shōu  
6
[táng ]
 bái 

xiá  xíng 》

zhào  màn  yīng , gōu shuāng xuě míng 。
yín ān zhào bái  ,   liú xīng 。
zhǎn kāi quán wén 
shí  shā  rén ,qiān   liú xíng 。
shì le    ,shēn cáng shēn  míng 。
xián guò xìn líng yǐn ,tuō jiàn  qián héng 。
jiāng zhì dàn zhū hài ,chí shāng quàn hóu yíng 。
sān bēi  rán nuò , yuè dào wèi qīng 。
yǎn huā ěr  hòu ,    shēng 。
jiù zhào huī jīn chuí ,hán dān xiān zhèn jīng 。
qiān qiū èr zhuàng shì ,xuǎn   liáng chéng 。
zòng  xiá  xiāng , cán shì shàng yīng 。
shuí néng shū  xià ,bái shǒu tài xuán jīng 。
shōu  
7
[wèi jìn ]
cáo cāo 

duǎn  xíng 》

duì jiǔ dāng  ,rén shēng   !  zhāo  ,   duō 。
kǎi dāng  kāng ,yōu  nán wàng 。  jiě yōu ?wéi yǒu  kāng 。
zhǎn kāi quán wén 
qīng qīng  jīn ,yōu yōu  xīn 。dàn wèi jūn  ,chén yín zhì jīn 。
yōu yōu 鹿 míng ,shí  zhī píng 。 yǒu jiā bīn ,  chuī shēng 。
míng míng  yuè , shí  duō ?yōu cóng zhōng lái ,  duàn jué 。
yuè   qiān ,wǎng yòng xiāng cún 。 kuò tán yàn ,xīn niàn jiù ēn 。
yuè míng xīng  , què nán fēi 。rào shù sān  , zhī   ?
shān  yàn gāo ,hǎi  yàn shēn 。zhōu gōng   ,tiān xià guī xīn 。
shōu  
8
[sòng ]
 shì 

niàn  jiāo ·chì  怀huái  》

 jiāng dōng  ,làng táo jǐn ,qiān  fēng liú rén  。
 lěi 西 biān ,rén dào shì ,sān guó zhōu láng chì  。
zhǎn kāi quán wén 
luàn shí 穿chuān kōng ,jīng tāo pāi àn ,juǎn  qiān duī xuě 。
jiāng shān  huà , shí duō shǎo háo jié 。
yáo xiǎng gōng jǐn dāng nián ,xiǎo qiáo chū jià le ,xióng 姿 yīng  。
 shàn guān jīn ,tán xiào jiān ,qiáng  huī fēi yān miè 。
 guó shén yóu ,duō qíng yīng xiào  ,zǎo shēng huá  。
rén shēng  mèng , zūn hái lèi jiāng yuè 。
shōu  
9
[sòng ]
 shì 

dìng fēng  · tīng 穿chuān lín   shēng 》

 tīng 穿chuān lín   shēng , fáng yín xiào qiě  xíng 。
zhú zhàng máng xié qīng shèng  ,shuí  ? suō yān  rèn píng shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
liào qiào chūn fēng chuī jiǔ xǐng ,wēi lěng ,shān tóu xié zhào què xiāng yíng 。
huí shǒu xiàng lái xiāo  chù ,guī  ,  fēng    qíng 。
shōu  
10
[míng ]
táng yín 

táo huā ān  》

táo huā   táo huā ān ,táo huā ān  táo huā xiān ;
táo huā xiān rén zhǒng táo shù ,yòu zhāi táo huā mài jiǔ qián 。
zhǎn kāi quán wén 
jiǔ xǐng zhī zài huā qián zuò ,jiǔ zuì hái  huā xià mián ;
bàn xǐng bàn zuì    ,huā luò huā kāi nián  nián 。
dàn yuàn lǎo  huā jiǔ jiān , yuàn  gōng chē  qián ;
chē chén    zhě  ,jiǔ zhǎn huā zhī pín zhě yuán 。
ruò jiāng  guì  pín jiàn , zài píng   zài tiān ;
ruò jiāng pín jiàn  chē  ,   chí   xián 。
bié rén xiào  tài fēng diān , xiào  rén kàn  穿chuān ;
 jiàn  líng háo jié  , huā  jiǔ chú zuò tián 。
shōu  

  》

xiāng jiàn shí nán bié  nán ,dōng fēng   bǎi huā cán 。
chūn cán dào   fāng jǐn ,  chéng huī lèi shǐ gàn 。
zhǎn kāi quán wén 
xiǎo jìng dàn chóu yún bìn gǎi , yín yīng jué yuè guāng hán 。
péng shān    duō  ,qīng niǎo yīn qín wèi tàn kàn 。
shōu  

  xíng 》

xún yáng jiāng tóu  sòng  ,fēng   huā qiū   。
zhǔ rén xià   zài chuán , jiǔ  yǐn  guǎn xián 。
zhǎn kāi quán wén 
zuì  chéng huān cǎn jiāng bié ,bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。
 wén shuǐ shàng   shēng ,zhǔ rén wàng guī    。
xún shēng àn wèn dàn zhě shuí ,  shēng tíng   chí 。
 chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn ,tiān jiǔ huí dēng chóng kāi yàn 。
qiān  wàn huàn shǐ chū lái ,yóu bào   bàn zhē miàn 。
zhuǎn zhóu  xián sān liǎng shēng ,wèi chéng  diào xiān yǒu qíng 。
xián xián yǎn  shēng shēng  ,shì  píng shēng   zhì 。
 méi xìn shǒu   dàn ,shuō jìn xīn zhōng  xiàn shì 。
qīng lǒng màn niān   tiāo ,chū wèi  cháng hòu liù yāo 。
 xián cáo cáo    ,xiǎo xián qiē qiē    。
cáo cáo qiē qiē cuò  dàn , zhū xiǎo zhū luò  pán 。
jiān guān yīng  huā  huá ,yōu  quán liú bīng xià nán 。
bīng quán lěng  xián níng jué ,níng jué  tōng shēng zàn xiē 。
bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng , shí  shēng shèng yǒu shēng 。
yín píng zhà  shuǐ jiāng bèng ,tiě   chū dāo qiāng míng 。
 zhōng shōu  dāng xīn huà , xián  shēng  liè  。
dōng chuán 西 fǎng qiāo  yán ,wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。
chén yín fàng  chā xián zhōng ,zhěng dùn  shang  liǎn róng 。
 yán běn shì jīng chéng  ,jiā zài  ma líng xià zhù 。
shí sān xué    chéng ,míng shǔ jiào fāng    。
  cháng jiào shàn cái  ,zhuāng chéng měi bèi qiū niáng  。
 líng nián shào zhēng chán tóu ,  hóng xiāo  zhī shù 。
diàn tóu yún   jié suì ,xuè  luó qún fān jiǔ  。
jīn nián huān xiào  míng nián ,qiū yuè chūn fēng děng xián  。
 zǒu cóng jūn ā   ,  zhāo lái yán   。
mén qián lěng luò ān   ,lǎo  jià zuò shāng rén  。
shāng rén zhòng  qīng bié  ,qián yuè  liáng mǎi chá  。
 lái jiāng kǒu shǒu kōng chuán ,rào chuán yuè míng jiāng shuǐ hán 。
 shēn  mèng shào nián shì ,mèng  zhuāng lèi hóng lán gān 。
 wén    tàn  ,yòu wén   zhòng   。
tóng shì tiān  lún luò rén ,xiāng féng   céng xiāng shí 。
 cóng  nián   jīng ,zhé   bìng xún yáng chéng 。
xún yáng    yīn yuè ,zhōng suì  wén  zhú shēng 。
zhù jìn pén jiāng   湿shī ,huáng   zhú rào zhái shēng 。
 jiān dàn  wén   , juān  xuè yuán āi míng 。
chūn jiāng huā zhāo qiū yuè  ,wǎng wǎng  jiǔ hái  qīng 。
  shān   cūn  ?ǒu  zhāo zhā nán wéi tīng 。
jīn  wén jūn    , tīng xiān  ěr zàn míng 。
  gèng zuò dàn   ,wèi jūn fān zuò   xíng 。
gǎn   yán liáng jiǔ  ,què zuò  xián xián zhuǎn  。
   shì xiàng qián shēng ,mǎn zuò zhòng wén jiē yǎn  。
zuò zhōng  xià shuí zuì duō ,jiāng zhōu   qīng shān 湿shī 。
shōu  
13
[sòng ]
 shì 

shuǐ diào  tóu ·míng yuè  shí yǒu 》

míng yuè  shí yǒu , jiǔ wèn qīng tiān 。
 zhī tiān shàng gōng què ,jīn  shì  nián ?
zhǎn kāi quán wén 
  chéng fēng guī  ,yòu kǒng qióng lóu   ,
gāo chù  shèng hán 。
  nòng qīng yǐng ,  zài rén jiān !
zhuǎn zhū  ,   ,zhào  mián 。
 yīng yǒu hèn , shì zhǎng xiàng bié shí yuán ?
rén yǒu bēi huān   ,yuè yǒu yīn qíng yuán quē ,
 shì  nán quán 。
dàn yuàn rén cháng jiǔ ,qiān  gòng chán juān 。
shōu  

chūn jiāng huā yuè  》

chūn jiāng cháo shuǐ lián hǎi píng ,hǎi shàng míng yuè gòng cháo shēng 。
yàn yàn suí  qiān wàn  , chǔ chūn jiāng  yuè míng !
zhǎn kāi quán wén 
jiāng liú wǎn zhuǎn rào fāng diàn ,yuè zhào huā lín jiē shì sǎn 
kōng  liú shuāng  jué fēi ,tīng shàng bái shā kàn  jiàn 。
jiāng tiān    xiān chén ,jiǎo jiǎo kōng zhōng  yuè lún 。
jiāng pàn  rén chū jiàn yuè ?jiāng yuè  nián chū zhào rén ?
rén shēng dài dài  qióng  ,jiāng yuè nián nián wàng xiāng  。
 zhī jiāng yuè dài  rén ,dàn jiàn cháng jiāng sòng liú shuǐ 。
bái yún  piàn  yōu yōu ,qīng fēng  shàng  shèng chóu 。
shuí jiā jīn  biǎn zhōu  ? chǔ xiāng  míng yuè lóu ?
 lián lóu shàng yuè pái huái ,yīng zhào  rén zhuāng jìng tái 。
  lián zhōng juǎn   ,dǎo  zhēn shàng  hái lái 。
 shí xiāng wàng  xiāng wén ,yuàn zhú yuè huá liú zhào jūn 。
鸿hóng yàn zhǎng fēi guāng   , lóng qián yuè shuǐ chéng wén 。
zuó  xián tán mèng luò huā , lián chūn bàn  huán jiā 。
jiāng shuǐ liú chūn   jǐn ,jiāng tán luò yuè  西 xié 。
xié yuè chén chén cáng hǎi  ,jié shí xiāo xiāng  xiàn  。
 zhī chéng yuè  rén guī ,luò yuè yáo qíng mǎn jiāng shù 。
shōu  
15
[táng ]
 bái 

qīng píng diào  sān shǒu 》

yún xiǎng  shang huā xiǎng róng ,chūn fēng  kǎn  huá nóng 。
ruò fēi qún  shān tóu jiàn ,huì xiàng yáo tái yuè xià féng 。
zhǎn kāi quán wén 
 zhī nóng yàn  níng xiāng ,yún   shān wǎng duàn cháng 。
jiè wèn hàn gōng shuí  shì , lián fēi yàn  xīn zhuāng 。
míng huā qīng guó liǎng xiāng huān ,zhǎng de jūn wáng dài xiào kàn 。
jiě shì chūn fēng  xiàn hèn ,chén xiāng tíng běi  lán gān 。
shōu  
16
[táng ]
wáng wéi 

shān  qiū míng 》

kōng shān xīn  hòu ,tiān  wǎn lái qiū 。
míng yuè sōng jiān zhào ,qīng quán shí shàng liú 。
zhǎn kāi quán wén 
zhú xuān guī huàn  ,lián dòng xià  zhōu 。
suí  chūn fāng xiē ,wáng sūn   liú 。
shōu  
17
[xiàn dài ]
máo  dōng 

 suàn  ·yǒng méi 》

fēng  sòng chūn guī ,
fēi xuě yíng chūn dào 。
zhǎn kāi quán wén 
 shì xuán  bǎi zhàng bīng ,
yóu yǒu huā zhī qiào 。
qiào   zhēng chūn ,
zhǐ  chūn lái bào 。
dài dào shān huā làn màn shí ,
 zài cóng zhōng xiào 。
shōu  
18
[míng ]
yáng shèn 

lín jiāng xiān ·gǔn gǔn cháng jiāng dōng shì shuǐ 》

gǔn gǔn cháng jiāng dōng shì shuǐ ,
làng huā táo jǐn yīng xióng 。
zhǎn kāi quán wén 
shì fēi chéng bài zhuǎn tóu kōng 。
qīng shān  jiù zài ,
   yáng hóng 。
bái   qiáo jiāng zhǔ shàng ,
guàn kàn qiū yuè chūn fēng 。
  zhuó jiǔ  xiàng féng 。
 jīn duō shǎo shì ,
dōu  xiào tán zhōng 。
shōu  

jīn   》

  
quàn jūn   jīn   ,quàn jūn   shào nián shí 。
zhǎn kāi quán wén 
yǒu huā kān zhé zhí  zhé , dài  huā kōng zhé zhī 。
 èr 
qīng tiān  yún yuè  zhú ,   huā bái   。
 guī    dào míng ,měi rén  zài kōng fáng 宿 。
 sān 
kōng  luó    ēn , xūn xiāng hòu  xiāo hún 。
suī rán  xiù  zēng  ,cháng duì chūn fēng  lèi hén 。
  
  cán zhuāng píng xiù chuáng , tóng  bàn xiù yuān yāng 。
huí zhēn  dào shuāng fēi chù , zhe zhēng  lèi shù xíng 。
  
yǎn xiǎng xīn  mèng  jīng , rén zhī   shí qíng 。
  chí shàng yuān yāng niǎo ,shuāng 宿 shuāng fēi guò  shēng 。
 liù 
  liáo yáng  mèng hún , chuán zhēng  dào zhōng mén 。
shā chuāng  kěn shī hóng fěn , qiǎn xiāo láng wèn lèi hén 。
  
yīng   lěng jiǔ chū xǐng ,yǎn huà lóu 西 xiǎo jiǎo míng 。
cuì  zhàng zhōng rén mèng jué ,bǎo chāi xié zhuì zhěn hán shēng 。
  
xíng rén nán běi fēn zhēng  ,liú shuǐ dōng 西 jiē  gōu 。
zhōng   qián yuàn  bié ,mán míng cháng  shì zhǎng chóu 。
 jiǔ 
piān  xiù chuáng chóu   ,shuāng chuí  zhù cuì huán  。
juàn lián xiāng dài  xiāo  ,  huā qián  yòu 西 。
 shí 
huǐ jiāng lèi yǎn xiàng dōng kāi ,  chóu cóng wàng  lái 。
sān shí liù fēng yóu  jiàn ,kuàng   yàn zhè shēn cái 。
 shí  
mǎn  shēng   duàn kōng ,wàn bān  hèn zǒng suí fēng 。
duō qíng wèi xiè cán yáng  , zhǎn qíng xiá piàn piàn hóng 。
 shí èr 
liǎng xīn   àn zhī qíng ,dēng xià cái féng yuè xià xíng 。
xíng dào jiē qián zhī wèi shuì , shēn wén fàng jiǎn dāo shēng 。
 shí sān 
jìn hán shí  cǎo   ,zhe mài miáo fēng liǔ yìng  。
děng shì yǒu jiā guī wèi  , juān xiū xiàng ěr biān  。
 shí  
shuǐ wén zhēn diàn  yōu yōu ,qiān  jiā    xiū 。
cóng   xīn ài liáng  ,rèn  míng yuè xià 西 lóu 。
 shí  
shù  xiāng suí liǎng  wàng ,láng xīn  qiè qiè  láng 。
chū mén 便biàn shì dōng 西  ,  hóng jiān  duàn cháng 。
 shí liù 
 dìng  biān  jiǎo shēng , lián tái pàn  rén qíng 。
hán guān guī  qiān   ,  qiū fēng bái  shēng 。
 shí  
huā luò cháng chuān cǎo  qīng , shān chóng dié liǎng míng míng 。
féng chūn 便biàn jué piāo péng  ,jīn  fēn fēi   líng 。
 shí  
luò yáng cái  lín xiāo hèn ,xiāng shuǐ jiā rén jǐn  chóu 。
jīn  liǎng chéng chóu chàng shì ,lín qióng chūn jǐn  jiāng liú 。
 shí jiǔ 
zhè jiāng qīng làng  yōu yōu ,wàng hǎi lóu chuī wàng hǎi chóu 。
 guài xiāng xīn suí  duàn ,shí nián wèi  zài  zhōu 。
shōu  
20
[táng ]
  

dēng gāo 》

fēng  tiān gāo yuán xiào āi ,zhǔ qīng shā bái niǎo fēi huí 。
 biān luò  xiāo xiāo xià , jìn cháng jiāng gǔn gǔn lái 。
zhǎn kāi quán wén 
wàn  bēi qiū cháng zuò  ,bǎi nián duō bìng  dēng tái 。
jiān nán  hèn fán shuāng bìn ,liáo dǎo xīn tíng zhuó jiǔ bēi 。
shōu  
tuī jiàn zuò zhě 
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽