1
[táng ]
wáng chāng líng 

chū sài 》

qín shí míng yuè hàn shí guān ,wàn  cháng zhēng rén wèi hái 。
dàn 使shǐ lóng chéng fēi jiàng zài , jiào    yīn shān 。
2
[sòng ]
wén tiān xiáng 

yáng  jiāng 》

  suí fēng běi hǎi yóu ,huí cóng yáng zi  jiāng tóu 。
chén xīn  piàn  zhēn shí , zhǐ nán fāng  kěn xiū 。
3
[sòng ]
 yóu 

shì ér 》

  yuán zhī wàn shì kōng ,dàn bēi  jiàn jiǔ zhōu tóng 。
wáng shī běi dìng zhōng yuán  ,jiā   wàng gào nǎi wēng 。
4
[sòng ]
 qīng zhào 

xià  jué  》

shēng dàng zuò rén jié ,  wèi guǐ xióng 。
zhì jīn  xiàng  , kěn guò jiāng dōng 。
5
[míng ]
 qiān 

shí huī yín 》

qiān chuí wàn záo chū shēn shān ,liè huǒ fén shāo ruò děng xián 。
fěn shēn suì  quán   ,yào liú qīng bái zài rén jiān 。
6
[sòng ]
fàn zhòng yān 

 jiā ào ·sāi xià qiū lái fēng jǐng  》

sāi xià qiū lái fēng jǐng  ,héng yáng yàn   liú  。 miàn biān shēng lián jiǎo  。qiān zhàng  ,cháng yān luò   chéng  。
zhuó jiǔ  bēi jiā wàn  ,yàn rán wèi  guī   ,qiāng guǎn yōu yōu shuāng mǎn  。rén  mèi ,jiāng jūn bái  zhēng  lèi 。
7
[táng ]
  

chūn wàng 》

guó  shān  zài ,chéng chūn cǎo  shēn 。
gǎn shí huā jiàn lèi ,hèn bié niǎo jīng xīn 。
zhǎn kāi quán wén 
fēng huǒ lián sān yuè ,jiā shū  wàn jīn 。
bái tóu sāo gèng duǎn ,hún   shèng zān 。
shōu  
8
[sòng ]
 yóu 

qiū  jiāng xiǎo chū  mén yíng liáng yǒu gǎn 》

sān wàn   dōng  hǎi , qiān rèn yuè shàng  tiān 。
 mín lèi jǐn  chén  ,nán wàng wáng shī yòu  nián 。
9
[sòng ]
 yóu 

shū fèn 》

zǎo suì  zhī shì shì jiān ,zhōng yuán běi wàng   shān 。
lóu chuán  xuě guā zhōu  ,tiě  qiū fēng  sàn guān 。
zhǎn kāi quán wén 
sāi shàng cháng chéng kōng   ,jìng zhōng shuāi bìn  xiān bān 。
chū shī  biǎo zhēn míng shì ,qiān zǎi shuí kān  zhòng jiān !
shōu  
10
[táng ]
  

 qín huái 》

yān lóng hán shuǐ yuè lóng shā ,  qín huái jìn jiǔ jiā 。
shāng   zhī wáng guó hèn , jiāng yóu chàng hòu tíng huā 。
11
[sòng ]
 yóu 

shí  yuè   fēng   zuò 》

fēng juǎn jiāng   àn cūn , shān shēng zuò hǎi tāo fān 。
 chái huō ruǎn mán zhān nuǎn ,     chū mén 。
zhǎn kāi quán wén 
jiāng   cūn   āi ,shàng  wèi guó shù lún tái 。
 lán  tīng fēng chuī  ,tiě  bīng   mèng lái 。
shōu  
12
[sòng ]
wén tiān xiáng 

guò líng dīng yáng 》

xīn  zāo féng   jīng ,gān  liáo luò  zhōu xīng 。
shān   suì fēng piāo  ,shēn shì  chén   píng 。
zhǎn kāi quán wén 
huáng kǒng tān tóu shuō huáng kǒng ,líng dīng yáng  tàn líng dīng 。
rén shēng   shuí   ,liú  dān xīn zhào hàn qīng 。
shōu  
13
[sòng ]
 gāng 

bìng niú 》

gēng  qiān  shí qiān xiāng , jìn jīn  shuí  shāng ?
dàn  zhòng shēng jiē  bǎo ,  léi bìng  cán yáng 。
14
[xiān qín ]
 yuán 

jiǔ   guó shāng 》

cāo    bèi  jiǎ ,chē cuò   duǎn bīng jiē 。
jīng     ruò yún ,shǐ jiāo zhuì  shì zhēng xiān 。
zhǎn kāi quán wén 
líng  zhèn  liè  xíng ,zuǒ cān   yòu rèn shāng 。
mái liǎng lún  zhí   ,yuán  bāo   míng  。
tiān shí duì  wēi líng  ,yán shā jǐn   yuán  。
chū    wǎng  fǎn ,píng yuán    chāo yuǎn 。
dài cháng jiàn  xié qín gōng ,shǒu shēn   xīn  chéng 。
chéng  yǒng  yòu   ,zhōng gāng qiáng    líng 。
shēn    shén  líng ,hún    wèi guǐ xióng 。(hún      zuò :zi hún   )
shōu  
15
[xiān qín ]
 yuán 

 sāo 》

 gāo yáng zhī miáo   ,zhèn huáng kǎo yuē  yōng 。
shè  zhēn  mèng zōu  ,wéi gēng yín   jiàng 。
zhǎn kāi quán wén 
huáng lǎn kuí  chū   ,zhào    jiā míng :
míng  yuē zhèng   ,  yuē líng jūn 。
fēn   yǒu  nèi měi  ,yòu zhòng zhī  xiū néng 。
 jiāng    zhǐ  ,rèn qiū lán  wéi pèi 。
  ruò jiāng    ,kǒng nián suì zhī    。
cháo qiān  zhī  lán  , lǎn zhōu zhī 宿 mǎng 。
 yuè    yān  ,chūn  qiū  dài  。
wéi cǎo  zhī líng luò  ,kǒng měi rén zhī chí  。(wéi  tōng :wéi )
  zhuàng ér  huì  ,  gǎi    ?
chéng    chí chěng  ,lái  dào  xiān  !
 sān hòu zhī chún cuì  , zhòng fāng zhī suǒ zài 。
 shēn jiāo  jūn guì  , wéi rèn  huì chén !
 yáo 、shùn zhī gěng jiè  , zūn dào ér   。
 jié zhòu zhī chāng   , wéi jié jìng  jiǒng  。
wéi  dǎng rén zhī tōu   , yōu mèi  xiǎn ài 。
  shēn zhī dān yāng  ,kǒng huáng  zhī bài  !
 bēn zǒu  xiān hòu  , qián wáng zhī zhǒng  。
quán  chá  zhī zhōng qíng  ,fǎn xìn chán ér   。
  zhī jiǎn jiǎn zhī wéi huàn  ,rěn ér  néng shě  。
zhǐ jiǔ tiān  wéi zhèng  , wéi líng xiū zhī   。
yuē huáng hūn  wéi   ,qiāng zhōng dào ér gǎi  !
chū    chéng yán  ,hòu huǐ dùn ér yǒu  。
   nán   bié  ,shāng líng xiū zhī shù huà 。
   lán zhī jiǔ wǎn  ,yòu shù huì zhī bǎi  。
 liú   jiē chē  ,  héng  fāng zhǐ 。
 zhī  zhī jùn mào  ,yuàn  shí   jiāng  。
suī wēi jué    shāng  ,āi zhòng fāng zhī  huì 。
zhòng jiē jìng jìn  tān lán  ,píng  yàn  qiú suǒ 。
qiāng nèi shù   liàng rén  , xìng xīn ér   。
 chí   zhuī zhú  ,fēi  xīn zhī suǒ  。
lǎo rǎn rǎn  jiāng zhì  ,kǒng xiū míng zhī   。
cháo yǐn  lán zhī zhuì   , cān qiū  zhī luò yīng 。
gǒu  qíng  xìn kuā  liàn yào  ,zhǎng kǎn hàn   shāng 。
qiān  gēn  jié chén  ,guàn   zhī luò ruǐ 。
jiǎo jūn guì  rèn huì  ,suǒ  shéng zhī   。
jiǎn    qián xiū  ,fēi shì  zhī suǒ  。
suī  zhōu  jīn zhī rén  ,yuàn  péng xián zhī   。
zhǎng tài   yǎn   ,āi mín shēng zhī duō jiān 。
 suī hǎo xiū kuā     ,jiǎn cháo suì ér   。
    huì rǎng  ,yòu shēn zhī  lǎn chǎi 。
  xīn zhī suǒ shàn  ,suī jiǔ   yóu wèi huǐ 。
yuàn líng xiū zhī hào dàng  ,zhōng  chá  mín xīn 。
zhòng    zhī é méi  ,yáo zhuó wèi   shàn yín 。
 shí  zhī gōng qiǎo  ,miǎn guī  ér gǎi cuò 。
bèi shéng   zhuī   ,jìng zhōu róng  wéi  。
tún    chà chì  ,  qióng kùn   shí  。
níng    liú wáng  ,  rěn wèi  tài  。
zhì niǎo zhī  qún  , qián shì ér  rán 。
 fāng huán zhī néng zhōu  , shú  dào ér xiāng ān ?
 xīn ér  zhì  ,rěn yóu ér rǎng gòu 。
 qīng bái   zhí  , qián shèng zhī suǒ hòu 。
huǐ xiāng dào zhī  chá  ,yán zhù   jiāng fǎn 。
huí zhèn chē     , xíng  zhī wèi yuǎn 。
    lán gāo  ,chí jiāo qiū qiě yān zhǐ  。
jìn     yóu  ,退tuì jiāng  xiū  chū  。
zhì    wéi   ,  róng  wéi shang 。
  zhī     ,gǒu  qíng  xìn fāng 。
gāo  guān zhī    ,zhǎng  pèi zhī   。
fāng     róu  ,wéi zhāo zhì  yóu wèi kuī 。
 fǎn   yóu   ,jiāng wǎng guān   huāng 。
pèi bīn fēn  fán shì  ,fāng fēi fēi   zhāng 。
mín shēng  yǒu suǒ   ,  hǎo xiū  wéi cháng 。
suī  jiě  yóu wèi biàn  ,  xīn zhī  chéng 。
  zhī chán yuán  ,shēn shēn    ,yuē :
gǔn xìng zhí  wáng shēn  ,zhōng rán yāo   zhī  。
   jiǎn ér hǎo xiū  ,fēn  yǒu  kuā jié ?
  shī  yíng shì  ,pàn   ér   。」
zhòng    shuō  ,shú yún chá  zhī zhōng qíng ?
shì bìng  ér hǎo péng  ,  qióng  ér   tīng ?
 qián shèng  jié zhōng  ,kuì píng xīn ér   。
 yuán 、xiāng  nán zhēng  ,jiù zhòng huá ér zhèn  :
 《jiǔ biàn 》 《jiǔ  》 ,xià kāng    zòng 。
  nán   hòu  ,  yòng shī  jiā xiàng 。
羿 yín yóu   tián  ,yòu hǎo shè  fēng  。
 luàn liú  xiān zhōng  ,zhuó yòu tān  jué jiā 。
jiāo shēn bèi  qiáng   ,zòng  ér  rěn 。
 kāng  ér  wàng  ,jué shǒu yòng  diān yǔn 。
xià jié zhī cháng wéi  ,nǎi suì yān ér féng yāng 。
hòu xīn zhī  hǎi  ,yīn zōng yòng ér  zhǎng 。
tāng 、 yǎn ér zhī jìng  ,zhōu lùn dào ér  chà 。
 xián cái ér shòu néng  ,xún shéng  ér   。
huáng tiān   ā  ,lǎn mín  yān cuò  。
 wéi shèng zhé  mào xíng  ,gǒu de yòng  xià  。
zhān qián ér  hòu  ,xiāng guān mín zhī   。
 shú fēi  ér  yòng  ?shú fēi shàn ér   ?
diàn  shēn ér wēi   ,lǎn  chū  yóu wèi huǐ 。
 liàng záo ér zhèng ruì  , qián xiū   hǎi 。
céng       ,āi zhèn shí zhī  dàng 。
lǎn  huì  yǎn   ,zhān  jīn zhī làng làng 。
guì  rèn  chén   ,gěng     zhōng zhèng 。
  qiú  jié   , āi fēng  shàng zhēng 。
cháo  rèn  cāng   ,  zhì  xiàn  。
 shǎo liú  líng suǒ  ,    jiāng  。
 lìng    jié  ,wàng yān  ér   。
 màn màn  xiū yuǎn  , jiāng shàng xià ér qiú suǒ 。
yǐn    xián chí  ,zǒng  pèi   sāng 。
zhé ruò      ,liáo xiāo yáo  xiāng yáng 。
qián wàng shū 使shǐ xiān   ,hòu fēi lián 使shǐ bēn shǔ 。
luán huáng wèi  xiān jiè  ,léi shī gào   wèi  。
 lìng fèng niǎo fēi téng  , zhī    。
piāo fēng tún  xiāng   ,shuài yún  ér lái  。
fēn zǒng zǒng     ,bān    shàng xià 。
 lìng  hūn kāi guān  , chāng  ér wàng  。
shí ài ài  jiāng   ,jié yōu lán ér yán zhù 。
shì hùn zhuó ér  fēn  ,hǎo  měi ér   。
cháo  jiāng   bái shuǐ  ,dēng láng fēng ér xiè  。
 fǎn   liú   ,āi gāo qiū zhī   。
  yóu  chūn gōng  ,zhé qióng zhī   pèi 。
 róng huá zhī wèi luò  ,xiāng xià  zhī   。
 lìng fēng lóng chéng yún  ,qiú  fēi zhī suǒ zài 。
jiě pèi rǎng  jié yán  , lìng jiǎn xiū  wéi  。
fēn zǒng zǒng     , wěi huà  nán qiān 。
 guī   qióng shí  ,cháo zhuó   wěi pán 。
bǎo jué měi  jiāo ào  , kāng   yín yóu 。
suī xìn měi ér    ,lái wéi  ér gǎi qiú 。
lǎn xiāng guān     ,zhōu liú  tiān  nǎi xià 。
wàng yáo tái zhī yǎn jiǎn  ,jiàn yǒu sōng zhī   。
 lìng zhèn wèi méi  ,zhèn gào    hǎo 。
xióng jiū zhī míng shì  , yóu è  tiāo qiǎo 。
xīn yóu  ér    ,  shì ér   。
fèng huáng  shòu   ,kǒng gāo xīn zhī xiān  。
 yuǎn  ér  suǒ zhǐ  ,liáo  yóu  xiāo yáo 。
 shào kāng zhī wèi jiā  ,liú yǒu  zhī èr yáo 。
 ruò ér méi zhuō  ,kǒng dǎo yán zhī   。
shì hùn zhuó ér  xián  ,hǎo  měi ér chēng è 。
guī zhōng   suì yuǎn  ,zhé wáng yòu   。
怀huái zhèn qíng ér    , yān néng rěn ér   zhōng  ?
suǒ qióng máo  tíng 篿tuán  ,mìng líng fēn wèi  zhàn zhī 。
yuē :「liǎng měi     ,shú xìn xiū ér  zhī ?
 jiǔ zhōu zhī    , wéi shì  yǒu  ?」
yuē :「miǎn yuǎn shì ér     ,shú qiú měi ér shì  ?
 suǒ   fāng cǎo  ,ěr  怀huái    ?」
shì yōu mèi  xuàn yào  ,shú yún chá  zhī shàn è ?
mín hào    tóng  ,wéi  dǎng rén    !
  ài  yíng yào  ,wèi yōu lán    pèi 。
lǎn chá cǎo   yóu wèi   , chéng měi zhī néng dāng ?
 fèn rǎng  chōng   ,wèi shēn jiāo   fāng 。
 cóng líng fēn zhī  zhàn  ,xīn yóu  ér   。
 xián jiāng  jiàng  ,怀huái jiāo  ér yào zhī 。
bǎi shén   bèi jiàng  ,jiǔ  bīn  bìng yíng 。
huáng shàn shàn  yáng líng  ,gào     。
yuē :「miǎn shēng jiàng  shàng xià  ,qiú  yuē zhī suǒ tóng 。
tāng 、 yǎn ér qiú   ,zhì 、jiù yáo ér néng diào 。
gǒu zhōng qíng  hǎo xiū  ,yòu   yòng  xíng méi ?
shuō cāo zhù   yán  , dīng yòng ér   。
 wàng zhī  dāo  ,zāo zhōu wén ér   。
níng  zhī ōu   , huán wén  gāi  。
 nián suì zhī wèi yàn  ,shí  yóu  wèi yāng 。
kǒng  jué zhī xiān míng  ,使shǐ  bǎi cǎo wèi zhī  fāng 。」
 qióng pèi zhī yǎn jiǎn  ,zhòng ài rán ér  zhī 。
wéi  dǎng rén zhī  liàng  ,kǒng   ér zhé zhī 。
shí bīn fēn  biàn   ,yòu    yān liú ?
lán zhǐ biàn ér  fāng  ,quán huì huà ér wèi máo 。
   zhī fāng cǎo  ,jīn zhí wèi  xiāo ài  ?
  yǒu    , hǎo xiū zhī hài  !
  lán wèi  shì  ,qiāng  shí ér róng zhǎng 。
wěi jué měi  cóng   ,gǒu  liè  zhòng fāng 。
jiāo zhuān nìng  màn tāo  ,shā yòu  chōng  pèi wéi 。
 gàn jìn ér    ,yòu  fāng zhī néng zhī ?
 shí  zhī liú cóng  ,yòu shú néng  biàn huà ?
lǎn jiāo lán  ruò   ,yòu kuàng jiē chē  jiāng  ?
wéi  pèi zhī  guì  ,wěi jué měi ér   。
fāng fēi fēi ér nán kuī  ,fēn zhì jīn yóu wèi mèi 。
 diào      ,liáo  yóu ér qiú  。
  shì zhī fāng zhuàng  ,zhōu liú guān  shàng xià 。
líng fēn  gào    zhàn  ,     jiāng xíng 。
zhé qióng zhī  wéi xiū  ,jīng qióng   wéi zhāng 。
wèi  jià fēi lóng  , yáo xiàng  wéi chē 。
  xīn zhī  tóng  ? jiāng yuǎn shì   shū 。
zhān  dào  kūn lún  , xiū yuǎn  zhōu liú 。
yáng yún  zhī àn ǎi  ,míng  luán zhī jiū jiū 。
cháo  rèn  tiān jīn  ,  zhì  西  。
fèng huáng   chéng   ,gāo áo xiáng zhī   。
  xíng  liú shā  ,zūn chì shuǐ ér róng  。
huī jiāo lóng 使shǐ liáng jīn  ,zhào 西 huáng 使shǐ shè  。
 xiū yuǎn  duō jiān  ,téng zhòng chē 使shǐ jìng dài 。
  zhōu  zuǒ zhuǎn  ,zhǐ 西 hǎi  wéi  。
tún  chē  qiān shèng  ,  dài ér bìng chí 。
jià  lóng zhī wǎn wǎn  ,zài yún  zhī wēi  。
 zhì ér  jié  ,shén gāo chí zhī miǎo miǎo 。
zòu 《jiǔ  》ér  《sháo 》 ,liáo jià   tōu  。
zhì shēng huáng zhī    , lín   jiù xiāng 。
  bēi   怀huái  ,quán   ér  xíng 。
luàn yuē :  zāi !
guó  rén   zhī  ,yòu  怀huái    !
    wèi měi zhèng  , jiāng cóng péng xián zhī suǒ  ! 
shōu  
16
[wèi jìn ]
cài yǎn 

bēi fèn shī 》

hàn  shī quán bǐng ,dǒng zhuō luàn tiān cháng 。zhì   cuàn shì ,xiān hài zhū xián liáng 。  qiān jiù bāng ,yōng zhǔ   jiāng 。
hǎi nèi xīng  shī , gòng tǎo  xiáng 。zhuō zhòng lái dōng xià ,jīn jiǎ 耀yào  guāng 。píng  rén cuì ruò ,lái bīng jiē  qiāng 。
zhǎn kāi quán wén 
liè  wéi chéng  ,suǒ xiàng   wáng 。zhǎn jié  jié  ,shī hái xiāng chēng  。 biān xuán nán tóu , hòu zài   。
cháng  西  guān ,jiǒng  xiǎn qiě  。hái  miǎo míng míng ,gān  wèi làn  。suǒ lüè yǒu wàn  , de lìng tún  。
huò yǒu  ròu  , yán  gǎn  。shī   zhēng jiān ,zhé yán  jiàng  。yào dāng  tíng rèn , cáo  huó  。
   xìng mìng , kān    。huò 便biàn jiā chuí zhàng , tòng cān bìng xià 。dàn  hào  xíng ,  bēi yín zuò 。
   néng  , shēng    。 cāng zhě   ,nǎi zāo  è huò 。biān huāng  huá  ,rén  shǎo   。
chù suǒ duō shuāng xuě , fēng chūn xià  。piān piān chuī   ,    ěr 。gǎn shí niàn   ,āi tàn  qióng  。
yǒu  cóng wài lái ,wén zhī cháng huān  。yíng wèn  xiāo  ,zhé  fēi xiāng  。xiè hòu jiǎo shí yuàn , ròu lái yíng  。
   jiě miǎn ,dāng   ér zi 。tiān shǔ zhuì rén xīn ,niàn bié  huì  。cún wáng yǒng guāi  , rěn  zhī  。
ér qián bào  jǐng ,wèn    zhī 。rén yán  dāng  ,  yǒu hái shí 。ā  cháng rén  ,jīn  gèng   。
 shàng wèi chéng rén ,nài     。jiàn  bēng  nèi ,huǎng  shēng kuáng chī 。hào  shǒu   ,dāng   huí  。
jiān yǒu tóng shí bèi ,xiāng sòng gào  bié 。   de guī ,āi jiào shēng cuī liè 。 wèi  chí chú ,chē wèi  zhuǎn zhé 。
guān zhě jiē   ,xíng     。   qíng liàn ,chuán zhēng  xiá mài 。yōu yōu sān qiān  , shí  jiāo huì 。
niàn  chū  zi ,xiōng  wèi cuī bài 。 zhì jiā rén jǐn ,yòu   zhōng wài 。chéng kuò wèi shān lín ,tíng  shēng jīng ài 。
bái   zhī shuí ,zòng héng   gài 。chū mén  rén shēng ,chái láng hào qiě fèi 。qióng qióng duì  jǐng , zhà  gān fèi 。
dēng gāo yuǎn tiào wàng ,hún shén  fēi shì 。yǎn ruò 寿shòu mìng jǐn ,páng rén xiāng kuān  。wèi  qiáng shì  ,suī shēng  liáo lài 。
tuō mìng  xīn rén ,jié xīn    。liú  chéng  jiàn ,cháng kǒng  juān fèi 。rén shēng   shí ,怀huái yōu zhōng nián suì 。
shōu  
17
[wèi jìn ]
cáo zhí 

bái  piān 》

bái  shì jīn  ,lián piān 西 běi chí 。
jiè wèn shuí jiā  ,yōu bìng yóu xiá ér 。
zhǎn kāi quán wén 
shào xiǎo  xiāng  ,yáng shēng shā  chuí 。
宿  bǐng liáng gōng , shǐ  cēn  。
kòng xián  zuǒ  ,yòu  cuī yuè zhī 。
yǎng shǒu jiē fēi náo , shēn sàn   。
jiǎo jié guò hóu yuán ,yǒng piāo ruò bào chī 。
biān chéng duō jǐng  ,  shù qiān  。
  cóng běi lái ,  dēng gāo  。
cháng  dǎo xiōng  ,zuǒ  líng xiān bēi 。
 shēn fēng rèn duān ,xìng mìng ān  怀huái ?
  qiě   , yán zi   !
míng biān zhuàng shì  ,  zhòng   。
juān   guó nàn ,shì    guī !
shōu  
18
[táng ]
  

lín jiāng xiān ·yīng táo luò jǐn chūn guī  》

yīng táo luò jǐn chūn guī  ,dié fān jīn fěn shuāng fēi 。
 guī  yuè xiǎo lóu 西 , gōu luó  ,chóu chàng  yān chuí 。
zhǎn kāi quán wén 
bié xiàng  liáo rén sàn hòu ,wàng cán yān cǎo   。
 xiāng xián niǎo fèng huáng ér ,kōng chí luó dài ,huí shǒu hèn   。
shōu  
19
[sòng ]
 yóu 

 zhōng qíng ·dāng nián wàn   fēng hóu 》

dāng nián wàn   fēng hóu ,  shù liáng zhōu 。
guān  mèng duàn  chǔ ,chén àn jiù diāo qiú 。
zhǎn kāi quán wén 
 wèi miè ,bìn xiān qiū ,lèi kōng liú 。
 shēng shuí liào ,xīn zài tiān shān ,shēn lǎo cāng zhōu !
shōu  
20
[sòng ]
xīn   

nán xiāng  ·dēng jīng kǒu běi  tíng yǒu 怀huái 》

 chǔ wàng shén zhōu ,mǎn yǎn fēng guāng běi  lóu 。
qiān  xīng wáng duō shǎo shì ,
zhǎn kāi quán wén 
yōu yōu , jìn cháng jiāng gǔn gǔn liú 。
nián shào wàn dōu móu ,zuò duàn dōng nán zhàn wèi xiū 。
tiān xià yīng xióng shuí  shǒu ?
cáo liú ,shēng  dāng  sūn zhòng móu 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽