ài qíng shī (123shǒu )

quán    bái (3) bái   (4)  shì (1)   (1)  shāng yǐn (8) wáng jiàn (1) yàn shū (4) wēn tíng yún (3)  lán xìng  (5) mèng jiāo (1) qín guān (3) liú   (3) xīn   (1)  yóu (1) wáng chāng líng (1) cáo zhí (2)  qīng zhào (2) liǔ yǒng (5)  lōng  (1)  xuán (1) yuán zhěn (1) zhāng xiān (2) huáng jǐng rén (1) wén tíng shì (1) cáo xuě qín (1) ōu yáng xiū (4)  zhī  (1) yàn  dào (4)   (1) niè shèng qióng (1)  xuán  (1)  wǎn (1) zhōu bāng yàn (1)  zhù (5) zhāng  (1) yuán hào wèn (1)   (1) wéi zhuāng (3) zhū  zūn (1) zhū shū zhēn (2) xiān qín  míng (1) chén lín (1) niú   (1) hàn  míng (1)   (1) zhāng héng (1) fán qīn (1) chǔ guāng  (2) hán  (1) huáng  sōng (1) máo wén  (1) shǔ  (1) táng wǎn (1)  wén yīng (4) yán ruǐ (1)  tóng (1)   yǒu (1) shī jiǔ jiān (1)  wèi lǎo (1) chéng gāi (1) zhèng wén  (1)  xiòng (1)  zài  (1) mài mèng huá (1)  màn shū (1)   (1) shī jīng (7) zhuō wén jūn (1)
1
[táng ]
 bái 

yǒng zhù luó shān /西 shī 》

西 shī yuè   ,chū  zhù luó shān 。
xiù  yǎn jīn  , huā xiū  yán 。
zhǎn kāi quán wén 
huàn shā nòng  shuǐ ,  qīng  xián 。
hào 齿chǐ xìn nán kāi ,chén yín  yún jiān 。
gōu jiàn zhēng jué yàn ,yáng é   guān 。
 xié guǎn  gōng ,yǎo miǎo   pān 。
   chāi guó ,qiān qiū jìng  hái 。
shōu  
2
[sòng ]
liǔ yǒng 

 lín líng ·hán chán  qiè 》

hán chán  qiè ,duì cháng tíng wǎn ,zhòu  chū xiē 。dōu mén zhàng yǐn   ,liú liàn chù ,lán zhōu cuī  。zhí shǒu xiàng kàn lèi yǎn ,jìng   níng  。niàn   ,qiān  yān  , ǎi chén chén chǔ tiān kuò 。
duō qíng   shāng  bié ,gèng  kān lěng luò qīng qiū jié !jīn xiāo jiǔ xǐng  chǔ ?yáng liǔ àn ,xiǎo fēng cán yuè 。  jīng nián ,yìng shì liáng chén hǎo jǐng  shè 。便biàn zòng yǒu qiān zhǒng fēng qíng ,gèng   rén shuō ?(hǎo jǐng   zuò :měi jǐng )
3
[táng ]
zhāng  

 rén 》

bié mèng   dào xiè jiā ,xiǎo láng huí   lán xié 。
duō qíng zhǐ yǒu chūn tíng yuè ,yóu wèi  rén zhào luò huā 。
4
[sòng ]
zhū shū zhēn 

luò huā 》

lián  zhī tóu huā zhèng kāi , huā fēng  便biàn xiāng cuī 。
yuàn jiào qīng  cháng wéi zhǔ , qiǎn fēn fēn diǎn cuì tái 。
5
[táng ]
 shāng yǐn 

  》

xiāng jiàn shí nán bié  nán ,dōng fēng   bǎi huā cán 。
chūn cán dào   fāng jǐn ,  chéng huī lèi shǐ gàn 。
zhǎn kāi quán wén 
xiǎo jìng dàn chóu yún bìn gǎi , yín yīng jué yuè guāng hán 。
péng shān    duō  ,qīng niǎo yīn qín wèi tàn kàn 。
shōu  
6
[táng ]
 shāng yǐn 

   běi 》

jūn wèn guī  wèi yǒu  , shān   zhǎng qiū chí 。
 dāng gòng jiǎn 西 chuāng zhú ,què huà  shān   shí 。
7
[wèi jìn ]
chén lín 

yìn  cháng chéng  xíng 》

yìn  cháng chéng  ,
shuǐ hán shāng   。
zhǎn kāi quán wén 
wǎng wèi cháng chéng  ,
shèn   liú tài yuán  !
guān zuò  yǒu chéng ,
 zhù xié  shēng !
nán ér níng dāng  dòu  ,
 néng   zhù cháng chéng 。
cháng chéng  lián lián ,
lián lián sān qiān  。
biān chéng duō jiàn shǎo ,
nèi shě duō guǎ  。
zuò shū  nèi shě ,
便biàn jià  liú zhù 。
shàn dài xīn  zhāng ,
shí shí niàn     !
bào shū wǎng biān  ,
jūn jīn chū     ?
shēn zài huò nán zhōng ,
 wéi  liú  jiā  ?
shēng nán shèn   ,
shēng   yòng  。
jūn   jiàn cháng chéng xià ,
 rén hái  xiāng chēng zhǔ 。
jié  xíng shì jūn ,
qiàn qiàn xīn  guān 。
míng zhī biān   ,
jiàn qiè  néng jiǔ  quán ?
shōu  
8
[táng ]
liú   

zhú zhī  》

shān táo hóng huā mǎn shàng tou ,shǔ jiāng chūn shuǐ pāi shān liú 。
huā hóng  shuāi shì láng  ,shuǐ liú  xiàn shì nóng chóu 。
9
[táng ]
niú   

shēng zhā  》

xīn yuè   méi ,wèi yǒu tuán yuán  。
hóng dòu  kān kàn ,mǎn yǎn xiāng  lèi 。
zhǎn kāi quán wén 
zhōng  bāi táo ráng ,rén zài xīn ér  。
liǎng duǒ  qiáng huā ,zǎo wǎn chéng lián  。
shōu  
10
[xiān qín ]
shī jīng 

guān  》

guān guān  jiū ,zài  zhī zhōu 。
yǎo tiǎo shū  ,jūn  hǎo qiú 。
zhǎn kāi quán wén 
cēn  xìng cài ,zuǒ yòu liú zhī 。
yǎo tiǎo shū  , mèi qiú zhī 。
qiú zhī   , mèi   。
yōu zāi yōu zāi ,zhǎn zhuǎn fǎn  。
cēn  xìng cài ,zuǒ yòu cǎi zhī 。
yǎo tiǎo shū  ,qín  yǒu zhī 。
cēn  xìng cài ,zuǒ yòu mào zhī 。
yǎo tiǎo shū  ,zhōng  yuè zhī 。
shōu  
11
[xiān qín ]
shī jīng 

hàn 广guǎng 》

nán yǒu qiáo  ,  xiū  ;hàn yǒu yóu  ,  qiú  。
hàn zhī 广guǎng  ,  yǒng  ;jiāng zhī yǒng  ,  fāng  。
zhǎn kāi quán wén 
qiào qiào cuò xīn ,yán   chǔ ;zhī   guī ,yán    。
hàn zhī 广guǎng  ,  yǒng  ;jiāng zhī yǒng  ,  fāng  。
qiào qiào cuò xīn ,yán   lóu ;zhī   guī ,yán    。
hàn zhī 广guǎng  ,  yǒng  ;jiāng zhī yǒng  ,  fāng  。
shōu  
12
[xiān qín ]
shī jīng 

jiān jiā 》

jiān jiā cāng cāng ,bái  wèi shuāng 。suǒ wèi  rén ,zài shuǐ  fāng 。
 huí cóng zhī ,dào  qiě zhǎng ; yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng yāng 。
zhǎn kāi quán wén 
jiān jiā   ,bái  wèi  [1]。suǒ wèi  rén ,zài shuǐ zhī méi 。
 huí cóng zhī ,dào  qiě  ; yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng chí 。
jiān jiā cǎi cǎi ,bái  wèi  ,suǒ wèi  rén ,zài shuǐ zhī  [2]。
 huí cóng zhī ,dào  qiě yòu ; yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng zhǐ [3]。
shōu  
13
[xiān qín ]
shī jīng 

jìng  》

jìng   shū ,   chéng  。ài ér  jiàn ,sāo shǒu chí chú 。
jìng   luán ,  tóng guǎn 。tóng guǎn yǒu wěi ,shuō   měi 。
zhǎn kāi quán wén 
  guī  ,xún měi qiě  。fěi  zhī wèi měi ,měi rén zhī  。
shōu  
14
[xiān qín ]
shī jīng 

 yuē  míng 》

 yuē  míng ,shì yuē mèi dàn 。zi xìng shì  ,míng xīng yǒu làn 。
jiāng áo jiāng xiáng ,   yàn 。
zhǎn kāi quán wén 
 yán jiā zhī , zi  zhī 。 yán yǐn jiǔ , zi xié lǎo 。
qín  zài  ,  jìng hǎo 。
zhī zi zhī lái zhī , pèi  zèng zhī 。zhī zi zhī shùn zhī , pèi  wèn zhī 。
zhī zi zhī hǎo zhī , pèi  bào zhī 。
shōu  
15
[xiān qín ]
shī jīng 

shān yǒu   》

shān yǒu   , yǒu  huá 。 jiàn  dōu ,nǎi jiàn kuáng qiě 。
shān yǒu qiáo sōng , yǒu yóu lóng 。 jiàn zi chōng ,nǎi jiàn jiǎo tóng 。
16
[xiān qín ]
shī jīng 

 yǒu màn cǎo 》

 yǒu màn cǎo ,líng  tuán  。
yǒu měi  rén ,qīng yáng wǎn  。
zhǎn kāi quán wén 
xiè hòu xiāng  ,shì  yuàn  。
 yǒu màn cǎo ,líng  ráng ráng 。
yǒu měi  rén ,wǎn  qīng yáng 。
xiè hòu xiāng  , zi xié zāng 。
shōu  
17
[xiān qín ]
xiān qín  míng 

yuè rén  》

jīn     ,qiān zhōu zhōng liú 。
jīn     ,  wáng  tóng zhōu 。
zhǎn kāi quán wén 
méng xiū bèi hǎo  ,  gòu chǐ 。
xīn  fán ér  jué  , zhī wáng  。
shān yǒu    yǒu zhī ,
xīn yuè jūn  jūn  zhī ?
shōu  
18
[hàn ]
zhuō wén jūn 

bái tóu yín 》

ái  shān shàng xuě ,jiǎo ruò yún jiān yuè 。
wén jūn yǒu liǎng  , lái xiāng jué jué 。
zhǎn kāi quán wén 
jīn  dǒu jiǔ huì ,míng dàn gōu shuǐ tóu 。
xiè dié  gōu shàng ,gōu shuǐ dōng 西 liú 。
     ,jià     。
yuàn   xīn rén ,bái tóu  xiāng  。
zhú 竿gān  niǎo niǎo , wěi  shāi shāi !
nán ér zhòng   , yòng qián dāo wèi !
shōu  
19
[hàn ]
hàn  míng 

shàng xié 》

shàng xié !
   jūn xiāng zhī ,
zhǎn kāi quán wén 
cháng mìng  jué shuāi 。
shān  líng ,jiāng shuǐ wèi jié ,
dōng léi zhèn zhèn xià  xuě ,
tiān   ,nǎi gǎn  jūn jué !
shōu  
20
[hàn ]
  

liú bié  》

jié  wèi   ,ēn ài liǎng   。
huān  zài jīn  ,嬿yàn wǎn  liáng shí 。
zhǎn kāi quán wén 
zhēng  怀huái yuǎn  , shì    ?
cān chén jiē  méi ,  cóng   。
xíng  zài zhàn chǎng ,xiāng jiàn wèi yǒu  。
 shǒu  cháng tàn ,lèi wéi shēng bié  。
  ài chūn huá , wàng huān  shí 。
shēng dāng  lái guī , dàng zhǎng xiàng  。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽