1
[sòng ]
chén   

shāng chūn 》

miào táng    píng róng ,zuò 使shǐ gān quán zhào  fēng 。
chū guài shàng dōu wén zhàn  , zhī qióng hǎi kàn fēi lóng 。
zhǎn kāi quán wén 
 chén shuāng  sān qiān zhàng ,měi suì yān huā  wàn zhòng 。
shāo  cháng shā xiàng yán  , bīng gǎn fàn quǎn yáng fēng 。
shōu  
2
[yuán ]
yuán  míng shì 

yàn ér luò dài guò de shèng lìng 》

 nián lǎo  nián ,     ,
 qiū yòu  qiū , bèi cuī  bèi 。
zhǎn kāi quán wén 
    bié ,   shāng bēi 。
   shēn  , shēng  mèng  。
xún  huǒ xiāng shí ,  huì zán  huì ;
dōu  bān xiāng zhī ,chuī  huí chàng  huí 。
shōu  
3
[míng ]
xià wán chún 

bié yún jiān 》

sān nián    ,jīn  yòu nán guān 。
 xiàn shān  lèi ,shuí yán tiān  kuān !
zhǎn kāi quán wén 
 zhī quán  jìn , bié  xiāng nán 。
  guī lái  ,líng  kōng  kàn 。
shōu  
4
[sòng ]
zhāng yuán gàn 

shí zhōu màn   yǒu qiū , xīng zhōu zhōng zuò 》

  yún fēi ,jīng sàn   ,wēi nòng liáng yuè 。shuí jiā shū liǔ   , diǎn liú yíng míng miè 。 fān fēng shǐ ,mǎn  yān shuǐ cāng máng ,  líng luàn qiū shēng yàn 。mèng duàn jiǔ xǐng shí , wēi qiáng qīng jué 。
xīn zhé 。cháng gēng guāng  ,qún dào zòng héng ,  chāng jué 。 wǎn tiān  ,  zhōng yuán gāo xuè 。liǎng gōng  chǔ ,sāi yuán zhī  cháng jiāng ,tuò  kōng  bēi  quē 。wàn  xiǎng lóng shā ,  chén  yuè 。
5
[sòng ]
huái shàng  

jiǎn   lán huā ·huái shān yǐn yǐn 》

huái shān yǐn yǐn 。qiān  yún fēng qiān  hèn 。huái shuǐ yōu yōu 。wàn qǐng yān  wàn qǐng chóu 。shān cháng shuǐ yuǎn 。zhē zhù xíng rén dōng wàng yǎn 。hèn jiù chóu xīn 。yǒu lèi  yán duì wǎn chūn 。
6
[wèi jìn ]
cáo zhí 

yuàn  xíng 》

wèi jūn    。
wèi chén liáng  nán 。
zhǎn kāi quán wén 
zhōng xìn shì  xiǎn 。
nǎi yǒu jiàn  huàn 。
zhōu gōng zuǒ chéng wáng 。
jīn téng gōng  kān 。
tuī xīn  wáng shì 。
èr shū fǎn liú yán 。
dài zuì  dōng guó 。
  cháng liú lián 。
huáng líng  dòng biàn 。
zhèn léi fēng qiě hán 。
 shù yǎn qiū jià 。
tiān wēi   gàn 。
  kāi jīn téng 。
gǎn  qiú  duān 。
gōng dàn shì  xiǎn 。
chéng wáng nǎi āi tàn 。
  jìng   。
  bēi qiě zhǎng 。
jīn   xiāng  。
bié hòu  xiāng wàng 。
shōu  
7
[sòng ]
 yóu 

guān shān yuè 》

 róng zhào xià shí  nián ,jiāng jūn  zhàn kōng lín biān 。
zhū mén chén chén àn   ,jiù  féi  gōng duàn xián 。
zhǎn kāi quán wén 
shù lóu diāo dǒu cuī luò yuè ,sān shí cóng jūn jīn bái  。
  shéi zhī zhuàng shì xīn ,shā tóu kōng zhào zhēng rén  。
zhōng yuán gān    wén , yǒu   chuán  sūn 。
 mín rěn  wàng huī  , chù jīn xiāo chuí lèi hén !
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽