1
[táng ]
wáng chāng líng 

chū sài 》

qín shí míng yuè hàn shí guān ,wàn  cháng zhēng rén wèi hái 。
dàn 使shǐ lóng chéng fēi jiàng zài , jiào    yīn shān 。
2
[táng ]
wáng hàn 

liáng zhōu  》

 táo měi jiǔ  guāng bēi , yǐn    shàng cuī 。
zuì  shā chǎng jūn  xiào , lái zhēng zhàn  rén huí ?
3
[táng ]
wáng chāng líng 

cóng jūn xíng 》

qīng hǎi cháng yún àn xuě shān , chéng yáo wàng  mén guān 。
huáng shā bǎi zhàn 穿chuān jīn jiǎ ,  lóu lán zhōng  hái !
4
[sòng ]
fàn zhòng yān 

 jiā ào ·sāi xià qiū lái fēng jǐng  》

sāi xià qiū lái fēng jǐng  ,héng yáng yàn   liú  。 miàn biān shēng lián jiǎo  。qiān zhàng  ,cháng yān luò   chéng  。
zhuó jiǔ  bēi jiā wàn  ,yàn rán wèi  guī   ,qiāng guǎn yōu yōu shuāng mǎn  。rén  mèi ,jiāng jūn bái  zhēng  lèi 。
5
[táng ]
wáng wéi 

使shǐ zhì sāi shàng 》

dān chē  wèn biān ,shǔ guó guò  yán 。
zhēng péng chū hàn sāi ,guī yàn   tiān 。
zhǎn kāi quán wén 
   yān zhí ,cháng  luò  yuán 。
xiāo guān féng hòu  ,  zài yàn rán 。
shōu  
6
[táng ]
wáng chāng líng 

cóng jūn xíng 》

  fēng chén   hūn ,hóng  bàn juǎn chū yuán mén 。
qián jūn  zhàn táo  běi , bào shēng qín   hún 。
7
[táng ]
cén shēn 

féng  jīng 使shǐ 》

 yuán dōng wàng  màn màn ,shuāng xiù lóng zhōng lèi  gàn 。
 shàng xiàng féng  zhǐ  ,píng jūn chuán  bào píng ān 。
8
[táng ]
cháng jiàn 

sāi xià   shǒu 》

  cháo huí wàng  xiāng , sūn guī   chēng wáng 。
tiān  jìng chù  zhēng zhàn ,bīng  xiāo wèi  yuè guāng 。
zhǎn kāi quán wén 
běi hǎi yīn fēng dòng  lái ,míng jūn  shàng wàng lóng duī 。
 lóu jiē shì cháng chéng  ,  shā chǎng fēi zuò huī 。
lóng dòu  xióng shì  fēn ,shān bēng guǐ  hèn jiāng jūn 。
huáng  zhí běi qiān   ,yuān  cāng máng chéng hēi yún 。
yīn jià chán  yuàn zài biān ,é méi wàn  zàng  tiān 。
hàn jiā   sān qiān  ,qīng zhǒng cháng  cǎo  yān 。
shōu  
9
[táng ]
  

yuè   shè  》

shù  duàn rén xíng ,biān qiū  yàn shēng 。
 cóng jīn  bái ,yuè shì  xiāng míng 。
zhǎn kāi quán wén 
yǒu  jiē fēn sǎn , jiā wèn  shēng 。
 shū zhǎng   ,kuàng nǎi wèi xiū bīng 。
shōu  
10
[táng ]
gāo shì 

yān  xíng 》

hàn jiā yān chén zài dōng běi ,hàn jiāng  jiā  cán zéi 。
nán ér běn  zhòng héng xíng ,tiān  fēi cháng  yán  。
zhǎn kāi quán wén 
chuāng jīn   xià  guān ,jīng  wēi  jié shí jiān 。
xiào wèi  shū fēi hàn hǎi ,chán  liè huǒ zhào láng shān 。
shān chuān xiāo tiáo  biān  ,  píng líng  fēng  。
zhàn shì jūn qián bàn  shēng ,měi rén zhàng xià yóu   。
  qióng qiū sāi cǎo féi , chéng luò  dòu bīng  。
shēn dāng ēn  cháng qīng  , jìn guān shān wèi jiě wéi 。
tiě  yuǎn shù xīn qín jiǔ , jīn yīng  bié  hòu 。
shào  chéng nán  duàn cháng ,zhēng rén  běi kōng huí shǒu 。
biān tíng piāo yáo    ,jué  cāng máng gèng  yǒu 。
shā  sān shí zuò zhèn yún ,hán shēng   chuán diāo dǒu 。
xiāng kàn bái rèn xuè fēn fēn , jié cóng lái   xūn 。
jūn  jiàn shā chǎng zhēng zhàn  ,zhì jīn yóu   jiāng jūn 。
shōu  
11
[táng ]
 lún 

 zhāng   sāi xià  liù shǒu 》

jiù líng jīn   ,yàn wěi xiù máo  。
  yáng xīn lìng ,qiān yíng gòng   。
zhǎn kāi quán wén 
lín àn cǎo jīng fēng ,jiāng jūn  yǐn gōng 。
píng míng xún bái  ,méi zài shí léng zhōng 。
yuè hēi yàn fēi gāo ,chán   dùn táo 。
 jiāng qīng  zhú , xuě mǎn gōng dāo 。
  chǎng qióng yán ,qiāng róng  láo xuán 。
zuì  jīn jiǎ  ,léi  dòng shān chuān 。
diào jiàn yòu  yīng , wén chū shì néng 。
bēn  jiāng bèng zhì ,sǎo jǐn  qiū líng 。
tíng tíng   guì ,dàng dàng   qīng 。
   lín  ,wéi yīng   míng 。
shōu  
12
[táng ]
wáng zhī huàn 

liáng zhōu  èr shǒu 》

huáng  yuǎn shàng bái yún jiān , piàn  chéng wàn rèn shān 。
qiāng    yuàn yáng liǔ ,chūn fēng    mén guān 。
zhǎn kāi quán wén 
chán  běi wàng  yún duī ,shā  dēng tán   huí 。
hàn jiā tiān  jīn shén  , kěn  qīn guī  lái 。
shōu  
13
[táng ]
  

yàn mén tài shǒu xíng 》

hēi yún  chéng chéng  cuī ,jiǎ guāng xiàng  jīn lín kāi 。
jiǎo shēng mǎn tiān qiū   ,sāi shàng yàn zhī níng   。
zhǎn kāi quán wén 
bàn juǎn hóng  lín  shuǐ ,shuāng zhòng  hán shēng   。
bào jūn huáng jīn tái shàng  , xié  lóng wèi jūn  !
shōu  
14
[táng ]
wáng chāng líng 

cóng jūn xíng èr shǒu 》

xiàng  lín  huāng ,shuò fēng zhěn guī  。
píng shā wàn   ,fēi niǎo 宿  chǔ 。
zhǎn kāi quán wén 
  liè zhǎng yuán ,piān piān bàng   。
biān shēng yáo bái cǎo ,hǎi  shēng huáng  。
bǎi zhàn  fēng chén ,shí nián  shuāng  。
suī tóu dìng yuǎn  ,wèi zuò jiāng jūn shù 。
zǎo zhī xíng  nán ,huǐ   zhāng  。
qiū cǎo   qīng ,jiǎo gōng chí xián  。
 wèi lóng chéng zhàn ,zhèng zhí  bīng  。
jūn  héng  huāng ,zhàn hān  jiāng  。
cháng fēng jīn  dòng ,bái  tiě  湿shī 。
  chóu biān shēng ,nán tíng shí zhù  。
duàn péng   zhuàn ,hán yàn fēi xiāng  。
wàn  yún shā zhǎng ,píng yuán bīng sǎn  。
wéi wén hàn 使shǐ hái , xiàng dāo huán  。
shōu  
15
[táng ]
wáng chāng líng 

cóng jūn xíng 》

 jiàng jūn chū zhàn ,bái  àn  guān 。
sān miàn huáng jīn jiǎ ,chán   dǎn hái 。
16
[táng ]
wáng chāng líng 

cóng jūn xíng  shǒu 》

fēng huǒ chéng 西 bǎi chǐ lóu ,huáng hūn  shàng hǎi fēng qiū 。
gèng chuī qiāng  guān shān yuè ,  jīn guī wàn  chóu 。
zhǎn kāi quán wén 
    huàn xīn shēng ,zǒng shì guān shān jiù bié qíng 。
liáo luàn biān chóu tīng  jìn ,gāo gāo qiū yuè zhào cháng chéng 。
guān chéng   zǎo shū huáng ,  yún shā  zhàn chǎng 。
biǎo qǐng huí jūn yǎn chén  , jiào bīng shì  lóng huāng 。
qīng hǎi cháng yún àn xuě shān , chéng yáo wàng  mén guān 。
huáng shā bǎi zhàn 穿chuān jīn jiǎ ,  lóu lán zhōng  hái 。
  fēng chén   hūn ,hóng  bàn juǎn chū yuán mén 。
qián jūn  zhàn táo  běi , bào shēng qín   hún 。
 píng luò   báo hàn ,suì  chéng 西 qiū yuè tuán 。
míng chì xīng chí fēng bǎo jiàn , jūn    lóu lán 。
 mén shān zhàng  qiān zhòng ,shān běi shān nán zǒng shì fēng 。
rén  yuǎn shù  kàn huǒ ,  shēn shān  jiàn zōng 。
shōu  
17
[táng ]
  

sāi xià   shǒu 》

fān zhōu  luò néng jié shù ,zhāo  chí liè huáng   。
yàn  wèi duàn sāi 鸿hóng fēi ,  qún  biān cǎo 绿 。
zhǎn kāi quán wén 
qín zhù cháng chéng chéng  cuī ,hàn  běi shàng chán  tái 。
 lái zhēng zhàn   jìn ,jīn  hái  tiān bīng lái 。
huáng  dōng liú liú jiǔ zhé ,shā chǎng mái hèn  shí jué 。
cài yǎn méi  zào  jiā ,  guī lái chí hàn jié 。
wèi bào  jīn   xióng ,xiōng  qiě  xià yún zhōng 。
qǐng shū sài běi yīn shān shí ,yuàn  yàn rán chē  gōng 。
shōu  
18
[táng ]
 bái 

cóng jūn xíng 》

bǎi zhàn shā chǎng suì tiě  ,chéng nán   shù chóng wéi 。
 yíng shè shā  yán jiāng , lǐng cán bīng qiān  guī 。
19
[táng ]
cháng jiàn 

sāi xià   shǒu 》

  cháo huí wàng  xiāng , sūn guī   chēng wáng 。
tiān  jìng chù  zhēng zhàn ,bīng  xiāo wèi  yuè guāng 。
zhǎn kāi quán wén 
běi hǎi yīn fēng dòng  lái ,míng jūn  shàng wàng lóng duī 。
 lóu jiē shì cháng chéng  ,  shā chǎng fēi zuò huī 。
lóng dòu  xióng shì  fēn ,shān bēng guǐ  hèn jiāng jūn 。
huáng  zhí běi qiān   ,yuān  cāng máng chéng hēi yún 。
yīn jià chán  yuàn zài biān ,é méi wàn  zàng  tiān 。
hàn jiā   sān qiān  ,qīng zhǒng cháng  cǎo  yān 。
shōu  
20
[táng ]
gāo shì 

yān  xíng 》

hàn jiā yān chén zài dōng běi ,hàn jiāng  jiā  cán zéi 。nán ér běn  zhòng héng xíng ,
tiān  fēi cháng  yán  。chuāng jīn   xià  guān ,jīng pèi wēi  jié shí jiān 。
zhǎn kāi quán wén 
xiào wèi  shū fēi hàn hǎi ,chán  liè huǒ zhào láng shān 。shān chuān xiāo tiáo  biān  ,
  píng líng  fēng  。zhàn shì jūn qián bàn  shēng ,měi rén zhàng xià yóu   。
  qióng qiū sāi cǎo féi , chéng luò  dòu bīng  。shēn dāng ēn  héng qīng  ,
 jìn guān shān wèi jiě wéi 。tiě  yuǎn shù xīn qín jiǔ , zhù yīng  bié  hòu 。
shào  chéng nán  duàn cháng ,zhēng rén  běi kōng huí shǒu 。biān tíng piāo yáo    ,
jué  cāng máng gèng  yǒu 。shā  sān shí zuò zhèn yún ,hán shēng   chuán diāo dǒu 。
xiāng kàn bái rèn xuè fēn fēn , jié cóng lái   xūn 。jūn  jiàn shā chǎng zhēng zhàn  ,
zhì jīn yóu   jiāng jūn 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽