1
[táng ]
wáng wéi 

jiǔ yuè jiǔ   shān dōng xiōng  》

 zài  xiāng wèi   ,měi féng jiā jié bèi  qīn 。
yáo zhī xiōng  dēng gāo chù ,biàn chā zhū  shǎo  rén 。
2
[sòng ]
 qīng zhào 

zuì huā yīn ·  nóng yún chóu yǒng zhòu 》

  nóng yún chóu yǒng zhòu ,ruì nǎo xiāo jīn shòu 。
jiā jié yòu chóng yáng , zhěn shā chú ,bàn  liáng chū tòu 。
zhǎn kāi quán wén 
dōng   jiǔ huáng hūn hòu ,yǒu àn xiāng yíng xiù 。
 dào  xiāo hún ,lián juǎn 西 fēng ,rén  huáng huā shòu 。
shōu  
3
[táng ]
cén shēn 

xíng jūn jiǔ   cháng ān  yuán 》

qiáng  dēng gāo  , rén sòng jiǔ lái 。
yáo lián  yuán  ,yīng bàng zhàn chǎng kāi 。
4
[táng ]
  

jiǔ   shān dēng gāo 》

jiāng hán qiū yǐng yàn chū fēi ,  xié  shàng cuì wēi 。
chén shì nán féng kāi kǒu xiào , huā  chā mǎn tóu guī 。
zhǎn kāi quán wén 
dàn jiāng mǐng dǐng chóu jiā jié , yòng dēng lín hèn luò huī 。
 wǎng jīn lái zhī   ,niú shān    zhān  。
shōu  
5
[suí ]
jiāng zǒng 

 cháng ān guī huán yáng zhōu jiǔ yuè jiǔ  xíng wēi 》

xīn zhú nán yún shì ,
xíng suí běi yàn lái 。
zhǎn kāi quán wén 
 xiāng  xià  ,
jīn   huā kāi 。
shōu  
6
[táng ]
cuī shǔ 

jiǔ  dēng wàng xiān tái chéng liú míng  》

hàn wén huáng  yǒu gāo tái ,  dēng lín shǔ  kāi 。
sān jìn yún shān jiē běi xiàng ,èr líng fēng   dōng lái 。
zhǎn kāi quán wén 
guān mén lìng yǐn shuí néng shí , shàng xiān wēng   huí 。
qiě  jìn xún péng  zǎi ,táo rán gòng zuì  huā bēi 。
shōu  
7
[táng ]
  

xiè xīn ēn ·rǎn rǎn qiū guāng liú  zhù 》

rǎn rǎn qiū guāng liú  zhù ,mǎn jiē hóng   。
yòu shì guò chóng yáng ,tái xiè dēng lín chù ,zhū  xiāng zhuì 。
zhǎn kāi quán wén 
   ,piāo tíng  ,wǎn yān lóng   。
yōng yōng xīn yàn yàn hán shēng ,chóu hèn nián nián zhǎng xiàng shì 。
shōu  
8
[sòng ]
 qīng zhào 

xíng xiāng  ·tiān  qiū guāng 》

tiān  qiū guāng ,zhuǎn zhuǎn qíng shāng 。
tàn jīn yīng 、zhī jìn chóng yáng 。
zhǎn kāi quán wén 
báo  chū shì ,绿  xīn cháng 。
jiàn  fān fēng 、 fān  、 fān liáng 。
huáng hūn yuàn luò ,  huáng huáng 。
jiǔ xǐng shí 、wǎng shì chóu cháng 。
 kān yǒng  ,míng yuè kōng chuáng 。
wén zhēn shēng dǎo 、qióng shēng  、lòu shēng zhǎng 。
shōu  
9
[sòng ]
liú  zhuāng 

 xīn láng  jiǔ  》

zhàn zhàn cháng kōng hēi ,gèng  kān 、xié fēng   ,luàn chóu  zhī 。
lǎo yǎn píng shēng kōng  hǎi ,lài yǒu gāo lóu bǎi chǐ 。
zhǎn kāi quán wén 
kàn hào dàng qiān  qiū  。
bái  shū shēng shén zhōu lèi ,jǐn  liáng  xiàng niú shān  。
zhuī wǎng shì ,   。
shào nián   líng yún  ,dào ér jīn 、chūn huá luò jǐn ,mǎn 怀huái xiāo  。
cháng hèn shì rén xīn  shǎo ,ài shuō nán cháo kuáng  。
  mào nián nián niān chū 。
ruò duì huáng huā   jiǔ , huáng huā  xiào rén cén  。
鸿hóng běi  , 西  。
shōu  
10
[sòng ]
yàn  dào 

ruǎn láng guī ·tiān biān jīn zhǎng  chéng shuāng 》

tiān biān jīn zhǎng  chéng shuāng 。yún suí yàn  cháng 。绿 bēi hóng xiù chèn chóng yáng 。rén qíng shì  xiāng 。
lán pèi  , zān huáng 。yīn qín  jiù kuáng 。 jiāng chén zuì huàn bēi liáng 。qīng   duàn cháng 。
11
[sòng ]
yàn  dào 

zhè  tiān ·jiǔ  bēi qiū  dào xīn 》

jiǔ  bēi qiū  dào xīn 。fèng chéng  guǎn yǒu xīn yīn 。fēng diāo  liǔ chóu méi dàn , rǎn huáng huā xiào  shēn 。
chū jiàn yàn , wén zhēn 。 luó cóng  shèng dēng lín 。 jiào yuè  xiān xiān  , pěng xiá shāng yàn yàn jīn 。
12
[yuán ]
zhāng  jiǔ 

zhé guì lìng ·duì qīng shān qiáng zhěng  shā 》

duì qīng shān qiáng zhěng  shā 。
guī yàn héng qiū ,juàn   jiā 。
zhǎn kāi quán wén 
cuì xiù yīn qín ,jīn bēi cuò luò , shǒu   。
rén lǎo  西 fēng bái  ,
dié chóu lái míng  huáng huā 。
huí shǒu tiān  ,  xié yáng ,shǔ diǎn hán  。
shōu  
13
[táng ]
bái   

chóng yáng  shàng  bái  》

mǎn yuán huā   jīn huáng ,zhōng yǒu  cóng  shì shuāng 。
hái shì jīn zhāo  jiǔ  ,bái tóu wēng  shào nián chǎng 。
14
[táng ]
  

jiǔ   cén shēn 》

chū mén   mén ,liǎng jiǎo dàn  jiù 。suǒ xiàng  huó huó , jūn lìng rén shòu 。
chén yín zuò 西 xuān ,yǐn shí cuò hūn zhòu 。cùn   jiāng tóu ,nán wéi  xiāng jiù 。
zhǎn kāi quán wén 
 jiē  cāng shēng ,jià    jiù 。ān  zhū yún shī ,chóu néng  tiān lòu 。
 míng tāo  yuè ,kuàng  hào qín shòu 。jūn  qiáng wēi  ,xiǎo rén kùn chí zhòu 。
wéi nán yǒu chóng shān ,kǒng  chuān jìn liū 。shì jié dōng   ,fēn  wèi shuí xiù 。
cén shēng duō xīn shī ,xìng  shì chún zhòu 。cǎi cǎi huáng jīn huā , yóu mǎn  xiù 。
shōu  
15
[táng ]
 bái 

xuān zhōu jiǔ  wén cuī  shì    wén tài shǒu yóu jìng tíng  shí dēng 》

jiǔ  zhū  shú ,chā bìn shāng zǎo bái 。
dēng gāo wàng shān hǎi ,mǎn  bēi   。
zhǎn kāi quán wén 
yuǎn 访fǎng tóu shā rén ,yīn wèi táo míng  。
 jiāo jìng shuí zài , yǒu cuī tíng  。
chóng yáng  xiāng zhī ,zài jiǔ rèn suǒ shì 。
shǒu chí  zhī  ,tiáo xiào èr qiān dàn 。
  àn  guī ,chuán  ài qiān  。
tóng jīn shuāng bái 鹿 ,bīn cóng  huī  。
  zài  jiān ,suì chéng yún xiāo  。
liáng chén  měi jǐng ,liǎng  fāng  zhì 。
wǎn cóng nán fēng guī ,luó yuè xià shuǐ  。
què dēng jùn lóu wàng ,sōng  hán zhuǎn  。
zhǐ chǐ   qīn ,     。
jiǔ qīng tiān shàng luò ,  dào páng lái 。
liè  zhū mén xiǎo ,qiān wéi  zhàng kāi 。
dēng gāo wàng yuǎn hǎi ,zhào   yīng cái 。
 shòu huān qíng qià ,huáng huā  xìng cuī 。
shān cóng  shàng jiàn ,  jìng zhōng huí 。
yáo xiàn chóng yáng zuò ,yīng guò   tái 。
shōu  
16
[táng ]
 bái 

jiǔ  》

jīn  yún jǐng hǎo ,shuǐ 绿 qiū shān míng 。xié  zhuó liú xiá ,qiān  fàn hán róng 。
 yuǎn sōng shí  ,fēng yáng xián guǎn qīng 。kuī shāng zhào huān yán , xiào hái  qīng 。
zhǎn kāi quán wén 
luò mào zuì shān yuè ,kōng  怀huái yǒu shēng 。
shōu  
17
[táng ]
 bái 

jiǔ  lóng shān  》

jiǔ  lóng shān yǐn ,huáng huā xiào zhú chén 。zuì kàn fēng luò mào , ài yuè liú rén 。
18
[táng ]
 bái 

jiǔ yuè shí   shì 》

zuó  dēng gāo  ,jīn zhāo gèng  shāng 。 huā  tài  ,zāo  liǎng chóng yáng 。
19
[táng ]
 bái 

jiǔ  dēng  líng zhì jiǔ wàng dòng tíng shuǐ jūn 》

jiǔ  tiān  qīng ,dēng gāo  qiū yún 。zào huà  chuān yuè ,liǎo rán chǔ hàn fēn 。
cháng fēng  héng  ,   lóng wén 。  chuán yóu  ,lóu chuán zhuàng héng fén 。
zhǎn kāi quán wén 
jīn  tǎo jīng  ,jīng pèi  bīn fēn 。bái  luò jiǔ zūn ,dòng tíng luó sān jūn 。
huáng huā  duō shǒu ,zhàn  yáo xiāng wén 。jiàn  zhuǎn tuí yáng ,dāng shí  tíng xūn 。
hān   zhuàng shì ,  cuī yāo fēn 。 chuò dōng  xià ,yuān míng   qún 。
shōu  
20
[táng ]
  

jiǔ  lán tián cuī shì zhuāng 》

lǎo  bēi qiū qiáng  kuān ,xìng lái jīn  jǐn jūn huān 。
xiū jiāng duǎn  huán chuī mào ,xiào qiàn páng rén wéi zhèng guān 。
zhǎn kāi quán wén 
lán shuǐ yuǎn cóng qiān jiàn luò , shān gāo bìng liǎng fēng hán 。
míng nián  huì zhī shuí jiàn ?zuì  zhū    kàn 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽