1
[sòng ]
wáng ān shí 

yuán  》

bào zhú shēng zhōng  suì chú ,chūn fēng sòng nuǎn    。
qiān mén wàn  tóng tóng  ,zǒng  xīn táo huàn jiù  。
2
[sòng ]
 shì 

shǒu suì shī 》

 zhī chuí suì jǐn ,yǒu shì   shé ,xiū lín bàn  méi ,  shuí néng zhē ?kuàng    wěi ,suī qín zhī nài  !ér tóng qiáng  shí ,xiāng shǒu yīng huān huā 。chén  dàn  míng ,gēng  wèi tiān guò 。zuò jiǔ dēng jìn luò , kàn běi dǒu xié 。míng nián   nián ,xīn shì kǒng cuō tuó 。  jìn jīn  ,shào nián yóu  kuā 。
3
[táng ]
cuī  

chú  yǒu 怀huái 》

tiáo  sān   , wēi wàn  shēn 。
luàn shān cán xuě  , zhú  xiāng chūn 。
zhǎn kāi quán wén 
jiàn   ròu yuǎn ,zhuǎn  tóng  qīn 。
 kān zhèng piāo  ,míng  suì huá xīn 。
shōu  
4
[táng ]
liú zhǎng qīng 

xīn nián zuò 》

xiāng xīn xīn suì qiè ,tiān pàn  shān rán 。
lǎo zhì  rén xià ,chūn guī zài  xiān 。
zhǎn kāi quán wén 
lǐng yuán tóng dàn  ,jiāng liǔ gòng fēng yān 。
 shì cháng shā  ,cóng jīn yòu  nián 。
shōu  
5
[sòng ]
qín guān 

ruǎn láng guī ·xiāng tiān fēng   hán chū 》

xiāng tiān fēng   hán chū 。shēn chén tíng yuàn  。 qiáo chuī  xiǎo chán  。tiáo tiáo qīng   。
xiāng mèng duàn ,xuán hún  。zhēng róng suì yòu chú 。héng yáng yóu yǒu yàn chuán shū 。chēn yáng  yàn  。
6
[táng ]
mèng hào rán 

tián jiā yuán  》

zuó  dòu huí běi ,jīn zhāo suì  dōng 。
 nián  qiáng shì ,  shàng yōu nóng 。
zhǎn kāi quán wén 
sāng  jiù gēng  , chú suí  tóng 。
tián jiā zhàn  hòu ,gòng shuō  nián fēng 。
shōu  
7
[táng ]
mèng hào rán 

suì chú  huì  chéng zhāng shào  zhái 》

chóu  tōng jiā hǎo ,xiāng zhī  jiàn rán 。
 míng cuī huà zhú ,shǒu suì jiē zhǎng yán 。
zhǎn kāi quán wén 
jiù  méi huā chàng ,xīn zhèng bǎi jiǔ chuán 。
 xíng suí chù  , jiàn  nián nián 。
shōu  
8
[táng ]
 shì mín 

yuán  》

gāo xuān ài chūn  ,suì  mèi cháo guāng 。tóng tíng fēi cǎi pèi ,cuì huǎng yào míng dāng 。
gōng  lín   ,chuí    huāng 。shuāng  liè dān  , zhú yùn cháng láng 。
zhǎn kāi quán wén 
  xūn fēng mào ,kāng zāi  dào chāng 。 wén zūn hòu guǐ ,xún  jiàn qián wáng 。
cǎo xiù  chūn  ,méi yàn  nián zhuāng 。 chuān    ,zhōng   zhōu háng 。
shōu  
9
[táng ]
zhào yàn zhāo 

fèng  yuán   qún chén bǎi  yìng zhì 》

  diāo liáng  ,cái fēi gòu shà cái 。dàn jiāng qiān suì  ,cháng fèng wàn nián bēi 。
10
[táng ]
shǐ qīng 

yìng zhào   chú  ( zuò wáng yīn shī )》

jīn suì jīn xiāo jǐn ,míng nián míng  cuī 。hán suí    ,chūn zhú  gēng lái 。
  kōng zhōng gǎi ,róng yán àn  huí 。fēng guāng rén  jué , zhe hòu yuán méi 。
11
[táng ]
gāo shì 

chú  zuò 》

 guǎn hán dēng   mián , xīn  shì zhuǎn  rán 。
 xiāng jīn   qiān  ,chóu bìn míng cháo yòu  nián 。
12
[táng ]
róng  

guì zhōu   》

zuò dào sān gēng jǐn ,guī réng wàn  shē 。
xuě shēng piān bàng zhú ,hán mèng   jiā 。
zhǎn kāi quán wén 
xiǎo jiǎo fēn cán lòu , dēng luò suì huā 。
èr nián suí piào  ,xīn  xiàng tiān  。
shōu  
13
[táng ]
dài shū lún 

chú  宿 shí tou 驿 ( zuò shí qiáo guǎn )》

 guǎn shuí xiāng wèn ,hán dēng   qīn 。 nián jiāng jǐn  ,wàn  wèi guī rén 。
liáo luò bēi qián shì ,zhī  xiào  shēn 。chóu yán  shuāi bìn ,míng  yòu féng chūn 。
14
[sòng ]
máo pāng 

 lóu chūn   mǎo suì yuán  》

 nián  jǐn lián huā lòu 。 jǐng   chén dòng jiǔ 。xiǎo hán liào qiào shàng  rén ,chūn tài miáo tiáo xiān dào liǔ 。
jiā rén zhòng quàn qiān cháng 寿shòu 。bǎi  jiāo huā fēn cuì xiù 。zuì xiāng shēn chù shào xiāng zhī ,zhǐ  dōng jūn piān  jiù 。
15
[sòng ]
xīn   

dié liàn huā   shēn yuán   chūn  jiàn zuò 》

shuí xiàng jiāo pán zān cǎi shèng 。zhěng zhěng sháo huá ,zhēng shàng chūn fēng bìn 。wǎng   kān zhòng  shěng 。wèi huā zhǎng  xīn chūn hèn 。chūn wèi lái shí xiān jiè wèn 。wǎn hèn kāi chí ,zǎo yòu piāo líng jìn 。jīn suì huā  xiāo  dìng 。zhǐ chóu fēng   píng zhǔn 。
16
[sòng ]
hán liú 

gāo yáng tái  chú  》

pín tīng yín qiān ,zhòng rán jiàng  ,nián huá gǔn gǔn jīng xīn 。jiàn jiù yíng xīn ,néng xiāo   guāng yīn 。lǎo lái  guàn tōng xiāo yǐn ,dài  mián 、hái  hán qīn 。yǎn qīng zūn 。duō xiè méi huā ,bàn  wēi yín 。lín   shì chūn zhuāng le ,gèng fēng yāo  cuì ,yàn  héng jīn 。gōu yǐn dōng fēng , zhī fāng  nán jìn 。zhū yán  yǒu nián nián hǎo ,chěng yàn yóu 、yíng   jīn 。 dēng lín 。cán xuě lóu tái ,chí  yuán lín 。
17
[sòng ]
 wén yīng 

huā fàn ·jiǎn héng zhī 》

jiǎn héng zhī ,qīng  fēn yǐng ,xiāo rán jìng kōng xiǎo 。xiǎo chuāng chūn dào 。lián  lěng shuāng é ,xiāng bàn  zhào 。 tái lèi suǒ shuāng qiān diǎn ,cāng huá rén gòng lǎo 。liào qiǎn xuě 、huáng hūn 驿  ,fēi xiāng  dòng cǎo 。
xíng yún mèng zhōng rèn qióng niáng ,bīng  shòu ,yǎo tiǎo fēng qián xiān gǎo 。cán zuì xǐng ,píng shān wài 、cuì qín shēng xiǎo 。hán quán zhù 、gàn  jiàn nuǎn ,nián shì duì 、qīng dēng jīng huàn le 。dàn kǒng  、 lián  dié , lóng chuī yòu yǎo 。
18
[sòng ]
 wén yīng 

zhù yīng tái jìn  chú   chūn 》

jiǎn hóng qíng ,cái 绿  ,huā xìn shàng chāi  。cán  dōng fēng , fàng suì huá  。yǒu rén tiān zhú 西 chuāng , mián qīn xiǎo ,xiào shēng zhuǎn 、xīn nián yīng  。jiù zūn  。 xiān céng bāi huáng gān ,róu xiāng  yōu  。guī mèng  biān ,hái  jìng zhōng  。 lián qiān diǎn  shuāng ,hán xiāo  jìn ,yòu xiāng duì 、luò méi   。
19
[sòng ]
 wén yīng 

tàn fāng xīn ·jiǔ jiē tóu 》

jiǔ jiē tóu ,zhèng ruǎn chén rùn  ,xuě xiāo cán liū 。 shǎng  yuán ,huā yàn yún yīn lóng zhòu 。céng  qiào kōng shè sàn ,yōng líng  、yíng cuì xiù 。tàn nián duān 、lián huán zhuǎn ,làn màn yóu rén  xiù 。
cháng duàn huí láng zhù jiǔ 。便biàn xiě  jiàn  ,chuán chóu  xiù 。jiàn méi piāo 鸿hóng ,kōng  xián qíng chūn shòu 。jiāo bēi xiāng gān zuì xǐng , 西 chuāng 、rén sàn hòu 。 hán shēn ,chí huí chù 、 pān tíng liǔ 。
20
[sòng ]
 wén yīng 

 jiā  · chàng xīn  sòng suì huá 》

 chàng xīn  sòng suì huá 。bìn  tiān  lǎo shēng  。shí nián jiù mèng  xún chù ,  xīn chūn  zài jiā 。 lǎn huàn ,jiǔ nán shē 。 lián   kàn méi huā 。 nián zuó  qīng dēng zài , xiàn zhuāng lóu jǐn zuì huā 。
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽