1
[yuán ]
 zhì yuǎn 

tiān jìng shā ·qiū  》

 téng lǎo shù hūn  ,xiǎo qiáo liú shuǐ rén jiā 。
 dào 西 fēng shòu  , yáng 西 xià ,duàn cháng rén zài tiān  。
2
[sòng ]
xīn   

qīng píng  ·cūn  》

máo yán  xiǎo , shàng qīng qīng cǎo 。
zuì   yīn xiāng mèi hǎo ,bái  shuí jiā wēng ǎo 。
zhǎn kāi quán wén 
 ér chú dòu  dōng ,zhōng ér zhèng zhī  lóng ,
zuì  xiǎo ér wáng lài , tóu   lián péng 。
shōu  
3
[sòng ]
 qīng zhào 

 mèng lìng ·cháng   tíng   》

cháng   tíng   ,chén zuì  zhī guī  ,
xìng jìn wǎn huí zhōu ,  ǒu huā shēn chù 。
zhǎn kāi quán wén 
zhēng  ,zhēng  ,jīng   tān ōu  。
shōu  
4
[táng ]
  

chì  》

zhé  chén shā tiě wèi xiāo , jiāng   rèn qián cháo 。
dōng fēng   zhōu láng 便biàn ,tóng què chūn shēn suǒ èr qiáo 。
5
[táng ]
liú   

qiū  》

  féng qiū bēi  liáo , yán qiū  shèng chūn cháo 。
qíng kōng   pái yún shàng ,便biàn yǐn shī qíng dào  xiāo 。
6
[sòng ]
fàn zhòng yān 

 jiā ào ·sāi xià qiū lái fēng jǐng  》

sāi xià qiū lái fēng jǐng  ,héng yáng yàn   liú  。 miàn biān shēng lián jiǎo  。qiān zhàng  ,cháng yān luò   chéng  。
zhuó jiǔ  bēi jiā wàn  ,yàn rán wèi  guī   ,qiāng guǎn yōu yōu shuāng mǎn  。rén  mèi ,jiāng jūn bái  zhēng  lèi 。
7
[táng ]
  

chūn wàng 》

guó  shān  zài ,chéng chūn cǎo  shēn 。
gǎn shí huā jiàn lèi ,hèn bié niǎo jīng xīn 。
zhǎn kāi quán wén 
fēng huǒ lián sān yuè ,jiā shū  wàn jīn 。
bái tóu sāo gèng duǎn ,hún   shèng zān 。
shōu  
8
[sòng ]
 qīng zhào 

zuì huā yīn ·  nóng yún chóu yǒng zhòu 》

  nóng yún chóu yǒng zhòu ,ruì nǎo xiāo jīn shòu 。
jiā jié yòu chóng yáng , zhěn shā chú ,bàn  liáng chū tòu 。
zhǎn kāi quán wén 
dōng   jiǔ huáng hūn hòu ,yǒu àn xiāng yíng xiù 。
 dào  xiāo hún ,lián juǎn 西 fēng ,rén  huáng huā shòu 。
shōu  
9
[táng ]
wáng wéi 

sòng yuán èr 使shǐ ān 西 (wèi chéng  )》

wèi chéng zhāo   qīng chén , shè qīng qīng liǔ  xīn 。
quàn jūn gèng jǐn  bēi jiǔ ,西 chū yáng guān   rén 。
10
[táng ]
wáng wéi 

zhú  guǎn 》

 zuò yōu huáng  ,tán qín  cháng xiào 。
shēn lín rén  zhī ,míng yuè lái xiāng zhào 。
11
[táng ]
hán  

zǎo chūn chéng shuǐ  zhāng shí  yuán wài (chū chūn xiǎo  )》

tiān jiē xiǎo  rùn   ,cǎo  yáo kàn jìn què  。
zuì shì  nián chūn hǎo chù ,jué shèng yān liǔ mǎn huáng dōu 。
12
[táng ]
  

jiāng nán féng  guī nián 》

 wáng zhái  xún cháng jiàn ,cuī jiǔ táng qián   wén 。
zhèng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng ,luò huā shí jié yòu féng jūn 。
13
[táng ]
chén  áng 

dēng yōu zhōu tái  》

qián  jiàn  rén ,hòu  jiàn lái zhě 。
niàn tiān  zhī yōu yōu , chuàng rán ér  xià 。
14
[táng ]
liú zhǎng qīng 

sòng líng chè shàng rén 》

cāng cāng zhú lín  ,yǎo yǎo zhōng shēng wǎn 。
  dài xié yáng ,qīng shān  guī yuǎn 。
15
[táng ]
wáng  

sòng  shào  zhī rèn shǔ zhōu 》

chéng què  sān qín ,fēng yān wàng  jīn 。
 jūn  bié  ,tóng shì huàn yóu rén 。
zhǎn kāi quán wén 
hǎi nèi cún zhī  ,tiān  ruò  lín 。
 wéi zài   ,ér  gòng zhān jīn 。
shōu  
16
[táng ]
yáng jiǒng 

cóng jūn xíng 》

fēng huǒ zhào 西 jīng ,xīn zhōng   píng 。
 zhāng  fèng quē ,tiě  rào lóng chéng 。
zhǎn kāi quán wén 
xuě àn diāo  huà ,fēng duō   shēng 。
níng wèi bǎi  zhǎng ,shèng zuò  shū shēng 。
shōu  
17
[táng ]
wáng wān 

 běi  shān xià 》

  qīng shān wài ,xíng zhōu 绿 shuǐ qián 。
cháo píng liǎng àn kuò ,fēng zhèng  fān xuán 。
zhǎn kāi quán wén 
hǎi  shēng cán  ,jiāng chūn  jiù nián 。
xiāng shū  chǔ  ?guī yàn luò yáng biān 。
shōu  
18
[táng ]
mèng hào rán 

wàng dòng tíng  zèng zhāng chéng xiàng 》

 yuè  shuǐ píng ,hán  hùn tài qīng 。
 zhēng yún mèng  , hàn yuè yáng chéng 。
zhǎn kāi quán wén 
   zhōu  ,duān  chǐ shèng míng 。
zuò guān chuí diào zhě , yǒu xiàn  qíng 。
shōu  
19
[táng ]
wéi yìng  

chú zhōu 西 jiàn 》

 lián yōu cǎo jiàn biān shēng ,shàng yǒu huáng  shēn shù míng 。
chūn cháo dài  wǎn lái  ,   rén zhōu  héng 。
20
[táng ]
wáng wéi 

使shǐ zhì sāi shàng 》

dān chē  wèn biān ,shǔ guó guò  yán 。
zhēng péng chū hàn sāi ,guī yàn   tiān 。
zhǎn kāi quán wén 
   yān zhí ,cháng  luò  yuán 。
xiāo guān féng hòu  ,  zài yàn rán 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽