1
[xiān qín ]
shī jīng 

huáng niǎo 》

jiāo jiāo huáng niǎo ,zhǐ   。shuí cóng  gōng ?zi chē yǎn  。wéi  yǎn  ,bǎi  zhī  。lín  xué ,zhuì zhuì   。 cāng zhě tiān ,jiān  liáng rén !  shú  ,rén bǎi  shēn !
jiāo jiāo huáng niǎo ,zhǐ  sāng 。shuí cóng  gōng ?zi chē zhòng xíng 。wéi  zhòng xíng ,bǎi  zhī fáng 。lín  xué ,zhuì zhuì   。 cāng zhě tiān ,jiān  liáng rén !  shú  ,rén bǎi  shēn !
zhǎn kāi quán wén 
jiāo jiāo huáng niǎo ,zhǐ  chǔ 。shuí cóng  gōng ?zi chē zhēn  。wéi  zhēn  ,bǎi  zhī  。lín  xué ,zhuì zhuì   。 cāng zhě tiān ,jiān  liáng rén !  shú  ,rén bǎi  shēn !
shōu  
2
[xiān qín ]
shī jīng 

liǎo é 》

liǎo liǎo zhě é ,fěi é  hāo 。
āi āi   ,shēng   láo 。
zhǎn kāi quán wén 
liǎo liǎo zhě é ,fěi é  wèi 。
āi āi   ,shēng  láo cuì 。
píng zhī qìng  ,wéi léi zhī chǐ 。
xiān mín zhī shēng ,   zhī jiǔ  。
    ,   shì 。
chū  xián  ,   zhì 。
  shēng  ,    。
  chù  ,zhǎng    。
    ,chū    。
 bào zhī  ,hào tiān wǎng  。
nán shān liè liè ,piāo fēng   。
mín    ,   hài 。
nán shān   ,piāo fēng   。
mín    ,    。
shōu  
3
[xiān qín ]
shī jīng 

绿  》

绿    ,绿  huáng  。
xīn zhī yōu  , wéi   !
zhǎn kāi quán wén 
绿    ,绿  huáng cháng 。
xīn zhī yōu  , wéi  wáng !
绿    , suǒ zhì  。
   rén ,  yóu [1] !
chī [2]  [3] ,   fēng 。
   rén ,shí huò  xīn !
shōu  
4
[wèi jìn ]
pān yuè 

dào wáng shī 》

rěn rǎn dōng chūn xiè ,hán shǔ  liú  。
zhī  guī qióng quán ,zhòng rǎng yǒng yōu  。
zhǎn kāi quán wén 
 怀huái shuí  cóng ?yān liú    。
mǐn miǎn gōng cháo mìng ,huí xīn fǎn chū  。
wàng    rén , shì xiǎng suǒ  。
wéi píng  仿fǎng  ,hàn  yǒu   。
liú fāng wèi  xiē , guà yóu zài  。
chàng huǎng  huò cún ,huí huáng chōng jīng  。
  hàn lín niǎo ,shuāng   zhāo zhǐ 。
  yóu chuān  ,  zhōng   。
chūn fēng yuán  lái ,chén liū chéng yán  。
qǐn   shí wàng ,chén yōu  yíng  。
shù  yǒu shí shuāi ,zhuāng fǒu yóu   。
shōu  
5
[táng ]
  

bié fáng tài wèi  》

 xiāng  xíng  ,zhù  bié  fén 。
jìn lèi  gān  , kōng yǒu duàn yún 。
zhǎn kāi quán wén 
duì  péi xiè  , jiàn   jūn 。
wéi jiàn lín huā luò ,yīng  sòng  wén 。
shōu  
6
[táng ]
yuán zhěn 

  》

céng jīng cāng hǎi nán wéi shuǐ ,
chú què  shān  shì yún 。
zhǎn kāi quán wén 
  huā cóng lǎn huí  ,
bàn yuán xiū dào bàn yuán jūn 。
shōu  
7
[táng ]
yuán zhěn 

qiǎn bēi 怀huái sān shǒu 》

xiè gōng zuì xiǎo piān lián  , jià qián lóu bǎi shì guāi 。
    sōu jìn qiè ,   jiǔ  jīn chāi 。
zhǎn kāi quán wén 
 shū chōng shàn gān zhǎng huò ,luò  tiān xīn yǎng  huái 。
jīn  fèng qián guò shí wàn , jūn yíng diàn  yíng zhāi 。
   yán shēn hòu shì ,jīn zhāo dōu dào yǎn qián lái 。
 shang  shī xíng kàn jǐn ,zhēn 线xiàn yóu cún wèi rěn kāi 。
shàng xiǎng jiù qíng lián   , zēng yīn mèng sòng qián cái 。
chéng zhī  hèn rén rén yǒu ,pín jiàn   bǎi shì āi 。
xián zuò bēi jūn   bēi ,bǎi nián dōu shì  duō shí 。
dèng yōu  zi xún zhī mìng ,pān yuè dào wáng yóu fèi  。
tóng xué yǎo míng  suǒ wàng , shēng yuán huì gèng nán  。
wéi jiāng zhōng  zhǎng kāi yǎn ,bào  píng shēng wèi zhǎn méi 。
shōu  
8
[sòng ]
 qīng zhào 

 yàn ér ·shì rén zuò méi  》

shì rén zuò méi  ,xià  便biàn  。 shì zuò  piān ,nǎi zhī qián yán  wàng ěr 。
téng chuáng zhǐ zhàng cháo mián  ,
zhǎn kāi quán wén 
shuō  jìn  jiā  。
chén xiāng yān duàn   hán ,
bàn  qíng 怀huái  shuǐ 。
  sān nòng ,
méi xīn jīng  ,
duō shǎo chūn qíng  。
xiǎo fēng shū  xiāo xiāo  ,
yòu cuī xià qiān xíng lèi 。
chuī xiāo rén   lóu kōng ,
cháng duàn  shuí tóng  ?
 zhī zhé  ,
rén jiān tiān shàng ,
méi  rén kān  。
shōu  
9
[sòng ]
 shì 

jiāng chéng  · mǎo zhēng yuè èr shí    mèng 》

shí nián shēng  liǎng máng máng ,  liang , nán wàng 。qiān   fén , chǔ huà  liáng 。zòng 使shǐ xiāng féng yīng  shí ,chén mǎn miàn ,bìn  shuāng 。
 lái yōu mèng  huán xiāng ,xiǎo xuān chuāng ,zhèng shū zhuāng 。xiāng   yán ,wéi yǒu lèi qiān xíng 。liào  nián nián cháng duàn chù ,míng yuè  ,duǎn sōng gāng 。
10
[sòng ]
zhào  

zuì luò tuò · shǎng jǐng lóng zhuī dào míng jié huáng hòu 》

 yán gěng  。kàn dēng  de nián shí jié 。
xíng xíng zhǐ yuè xíng xíng shuō 。
zhǎn kāi quán wén 
yuàn yuè cháng yuán ,xiū yào zàn shí quē 。
jīn nián huā shì dēng luó liè 。
hǎo dēng zhēng nài rén xīn bié 。
rén qián  gǎn fēn míng shuō ,
 rěn tái tóu ,xiū jiàn jiù shí yuè 。
shōu  
11
[sòng ]
 yóu 

shěn yuán 》

chéng shàng xié yáng huà jiǎo āi ,
shěn yuán fēi  jiù chí tái 。
zhǎn kāi quán wén 
shāng xīn qiáo xià chūn  绿 ,
céng shì jīng 鸿hóng zhào yǐng lái 。
shōu  
12
[sòng ]
 yóu 

shěn yuán 》

mèng duàn xiāng xiāo  shí nián ,
shěn yuán liǔ lǎo  chuī mián 。
zhǎn kāi quán wén 
 shēn xíng zuò  shān  ,
yóu diào  zōng  xuàn rán !
shōu  
13
[qīng ]
 lán xìng  

cǎi sāng  ·ér jīn cái dào dāng shí cuò 》

ér jīn cái dào dāng shí cuò ,
xīn    ,
zhǎn kāi quán wén 
hóng lèi tōu chuí ,
mǎn yǎn chūn fēng bǎi shì fēi 。
qíng zhī  hòu lái   ,
qiáng shuō huān  ,
 bié   ,
luò jǐn  huā yuè yòu 西 。
shōu  
14
[qīng ]
 lán xìng  

dié liàn huā ·xīn  zuì lián tiān shàng yuè 》

xīn  zuì lián tiān shàng yuè ,   huán ,  dōu chéng jué 。
ruò shì yuè lún zhōng jiǎo jié ,  bīng xuě wèi qīng  。
zhǎn kāi quán wén 
  chén yuán róng  jué ,yàn zi  rán ,ruǎn  lián gōu shuō 。
chàng  qiū fén chóu wèi xiē ,chūn cóng rèn  shuāng  dié 。
shōu  
15
[qīng ]
 lán xìng  

huàn  shā 》

shuí niàn 西 fēng   liáng 
xiāo xiāo huáng   shū chuāng 
zhǎn kāi quán wén 
chén  wǎng shì  cán yáng 
bèi jiǔ  jīng chūn shuì zhòng 
 shū xiāo de  chá xiāng 
dāng shí zhī dào shì xún cháng 
shōu  
16
[qīng ]
 lán xìng  

nán xiāng   wèi wáng   zhào 》

lèi yàn què  shēng 。
zhǐ xiàng cóng qián huǐ  qíng ,
zhǎn kāi quán wén 
píng zhàng dān qīng zhòng shěng shí 。
yíng yíng 。 piàn shāng xīn huà  chéng 。
bié   fēn míng 。
  jiān jiān mèng zǎo xǐng 。
qīng  zǎo xǐng nóng  mèng ,
gēng gēng 。 jǐn fēng yán   líng 。
shōu  
17
[táng ]
bái   

wèi xuē tái dào wáng 》

bàn   tóng lǎo bìng shēn ,zhòng quán  niàn  shāng shén 。
shǒu xié zhì   guī yuàn ,yuè lěng kōng fáng  jiàn rén 。
18
[táng ]
bái   

 bái  》

cǎi shí jiāng biān  bái fén ,rào tián  xiàn cǎo lián yún 。
 lián huāng lǒng qióng quán  ,céng yǒu jīng tiān dòng  wén 。
zhǎn kāi quán wén 
dàn shì shī rén duō  mìng ,jiù zhōng lún luò  guò jūn 。
shōu  
19
[táng ]
bái   

mèng wēi zhī 》

 lái xié shǒu mèng tóng yóu ,chén  yíng jīn lèi  shōu 。
zhāng  lǎo shēn sān  bìng ,xián yáng 宿 cǎo  huí qiū 。
zhǎn kāi quán wén 
jūn mái quán xià  xiāo  ,  rén jiān xuě mǎn tóu 。
ā wèi hán láng xiāng   , tái máng mèi  zhī  ?
shōu  
20
[táng ]
 chén 

diào bái   》

zhuì  lián zhū liù shí nián ,shuí jiào míng  zuò shī xiān 。 yún   míng   ,
zào huà  wéi   tiān 。tóng  jiě yín cháng hèn  , ér néng chàng   piān 。
zhǎn kāi quán wén 
wén zhāng  mǎn xíng rén ěr ,   qīng  chuàng rán 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽