1
[sòng ]
huáng cháng 

jiǎn   lán huā  jìng  》

hóng  gāo  ,fēi chū shēn shēn yáng liǔ zhǔ 。
  chūn léi ,zhí  yān  yuǎn yuǎn huí 。
zhǎn kāi quán wén 
huān shēng zhèn  ,jīng 退tuì wàn rén zhēng zhàn  。
jīn  lóu 西 ,xián  jǐn biāo   guī 。
shōu  
2
[táng ]
  

duān     》

gōng   yǒu míng ,duān  bèi ēn róng 。
  hán fēng ruǎn ,xiāng luó dié xuě qīng 。
zhǎn kāi quán wén 
 tiān  chù 湿shī ,dāng shǔ zhe lái qīng 。
 nèi chēng cháng duǎn ,zhōng shēn  shèng qíng 。
shōu  
3
[táng ]
zhāng jiàn fēng 

jìng   》

 yuè   tiān qíng míng ,yáng huā rào jiāng  xiǎo yīng 。使shǐ jūn wèi chū jùn zhāi wài ,
jiāng shàng zǎo wén   shēng 。使shǐ jūn chū shí jiē yǒu zhǔn , qián  bèi hóng  yǐn 。
zhǎn kāi quán wén 
liǎng àn luó   yūn xiāng ,yín chāi zhào   shuāng rèn 。 shēng sān xià hóng  kāi ,
liǎng lóng yuè chū  shuǐ lái 。zhào yǐng   fēi wàn jiàn , shēng  làng míng qiān léi 。
 shēng jiàn  biāo jiāng jìn ,liǎng lóng wàng biāo   shùn 。 shàng rén    jīng ,
竿gān tóu cǎi guà hóng  yūn 。qián chuán qiǎng shuǐ   biāo ,hòu chuán shī shì kōng huī ráo 。
chuāng méi xuè shǒu zhēng  dìng ,shū àn  péng xīn shì shāo 。zhǐ jiāng shū yíng fēn  shǎng ,
liǎng àn shí zhōu  lái wǎng 。     dōng 西 ,jìng tuō wén shēn qǐng shū shàng 。
 jīn  guān jìng  ér , shū dāng  quán xiāng chí 。   àn  xiū  ,
huì dào cuī chē zhé  shí 。
shōu  
4
[sòng ]
ōu yáng xiū 

 jiā ào · yuè liú huā yāo yàn hōng 》

 yuè liú huā yāo yàn hōng 。绿 yáng dài  chuí chuí zhòng 。  xīn  chán jiǎo zòng 。jīn pán sòng 。shēng xiāo huà shàn pán shuāng fèng 。zhèng shì  lán shí jié dòng 。chāng  jiǔ měi qīng zūn gòng 。  huáng  shí  nòng 。yóu ?sōng 。děng xián jīng  shā chuāng mèng 。
5
[sòng ]
 shì 

nán    yóu shǎng 》

shān   méi liǎn , tóng zuì yǎn liú 。yóu rén dōu shàng shí sān lóu 。 xiàn zhú 西  chuī 、 yáng zhōu 。 shǔ lián chāng chù ,qióng  dào  zhōu 。shuí jiā shuǐ diào chàng  tóu 。shēng rào  shān fēi  、wǎn yún liú 。
6
[sòng ]
 zhī  

nán xiāng  ·xiǎo  湿shī huáng hūn 》

xiǎo  湿shī huáng hūn 。chóng  jiā chén  yǎn mén 。cháo yàn yǐn chú hún  jǐn ,xiāo hún 。kōng xiàng liáng jiān  宿 hén 。 shè wǎn  cūn 。hǎo shì  rén zài  zūn 。wéi yǒu yīng shēng zhī  hèn ,yīn qín 。qià  dāng shí zhěn shàng wén 。
7
[sòng ]
chén   

lín jiāng xiān ·gāo yǒng chǔ  chóu   》

gāo yǒng chǔ  chóu   ,tiān  jié  cōng cōng 。liú huā  shì  qún hóng 。 rén zhī   ,  mǎn lián fēng 。wàn shì  shēn shāng lǎo  , kuí níng xiào qiáng dōng 。jiǔ bēi shēn qiǎn  nián tóng 。shì jiāo qiáo xià shuǐ ,jīn  dào xiāng zhōng 。
8
[sòng ]
liú  zhuāng 

 xīn láng ·shēn yuàn liú huā  》

shēn yuàn liú huā  。huà lián kāi 、shù  wán shàn , fēng qīng shǔ 。ér  fēn fēn kuā jié shù ,xīn yàng chāi  ài  。zǎo  yǒu 、yóu rén guān  。lǎo  féng chǎng yōng zuò  ,rèn  tóu 、nián shào zhēng   。   ,làng huā  。
líng jūn biāo zhì gāo   。 shēng píng 、 rèn lán pèi ,gèng 怀huái jiāo  。shuí xìn sāo hún qiān zǎi hòu ,  chuí xián jiǎo shǔ 。yòu shuō shì 、jiāo chán lóng  。 shì ér jīn xǐng dào le ,liào dāng nián 、zuì  chà   。liáo  xiào ,diào qiān  。
9
[sòng ]
 wén yīng 

zǎo lán xiāng  huái ān chóng  》

pán   wàn ,qiǎo zhuàn chuí zān , yǐn gàn shā shuì jiào 。yín píng  jǐng ,cǎi shà yún chuāng ,wǎng shì shào nián  yuē 。wèi dāng shí céng xiě liú qún ,shāng xīn hóng xiāo tuì è 。shǔ mèng guāng yīn ,jiàn lǎo tīng zhōu yān ruò 。
 chàng jiāng nán  diào ,yuàn  nán zhāo ,chǔ jiāng chén  。xūn fēng yàn  ,àn  méi huáng , jìng zǎo lán lián  。niàn qín lóu   rén guī ,yīng jiǎn chāng   zhuó 。dàn chàng wàng 、  xīn chán ,suí rén tiān jiǎo 。
10
[táng ]
quán   

duān     宿 zhāi yǒu   cǎi jié zhī kuàng  shī hái  》

liáng chén dāng   ,xié lǎo zhù qiān nián 。cǎi  tóng xīn  ,qīng  yìng  xiān 。
 liáo zhāi huà shěng ,kuǎn  bāi xiāng jiān 。gèng xiǎng chuán shāng chù ,sūn hái biàn  qián 。
11
[táng ]
yīn yáo fān 

duān   》

shào nián jiā jié bèi duō qíng ,lǎo  shéi zhī gǎn kǎi shēng 。 xiào ài     ,
dàn   jiǔ huà shēng píng 。bìn    tiān tou bái ,liú jǐn nián nián zhào yǎn míng 。
zhǎn kāi quán wén 
qiān zǎi xián  tóng shùn  , rén yān   chuí míng 。
shōu  
12
[táng ]
yīn yáo fān 

tóng zhōu duān  》

  chuí jiān chǐ  zhǎng , jiā sān shí  duān yáng 。
ér tóng jiàn shuō shēn jīng  ,què wèn  fāng shì  xiāng 。
13
[táng ]
 zhào 

jìng  shī 》

shí  jiǔ zhù  duān  ,guǎn 驿 lóu qián kàn   。  dòng shí léi yǐn yǐn ,
shòu tóu líng chù xuě wēi wēi 。chōng   chū rén  hàn ,yuè làng zhēng xiān niǎo 退tuì fēi 。
zhǎn kāi quán wén 
xiàng dào shì lóng gāng  xìn ,guǒ rán duó de jǐn biāo guī 。
shōu  
14
[táng ]
wén xiù 

duān  》

jié fēn duān   shuí yán ,wàn  chuán wén wèi  yuán 。
kān xiào chǔ jiāng kōng miǎo miǎo , néng   zhí chén yuān 。
15
[yuán ]
shū *

xiǎo chóng shān  duān  》

 ài xiāng  chǔ chù máng 。shuí jiā ér gòng  ,
qìng duān yáng 。 chán     zhǎng 。
kōng chóu chàng ,shuí  diào yuán xiāng 。
wǎng shì  lùn liàng 。qiān nián zhōng   ,
 xīng guāng 。 sāo   zǒng kān shāng 。
 rén jiě ,shù zhuǎn  yīn liáng 。
16
[sòng ]
 shì 

duān  biàn yóu zhū   chán  》

jiān  rèn suǒ shì , shèng zhé liú lián 。
fén xiāng yǐn yōu  ,zhuó míng kāi jìng yán 。
zhǎn kāi quán wén 
wēi  zhǐ hái zuò ,xiǎo chuāng yōu gèng yán 。
pén shān  jiàn  ,cǎo   cāng rán 。
 dēng zuì gāo  ,yǎn jiè qióng  qiān 。
biàn fēng zhào chéng guō ,zhèn   yún tiān 。
shēn chén    ,kuàng dàng  suǒ 便biàn 。
yōu xún wèi yún  , luò shēng wǎn yān 。
guī lái  suǒ  ,gěng gěng qīng  mián 。
dào rén  wèi qǐn , dēng tóng  chán 。
shōu  
17
[sòng ]
 shì 

 yuán  ?zài zhōng zhōu ,yuán  dàng yǒu    , zhě hòu rén 》

chǔ rén bēi  yuán ,qiān zǎi  wèi xiē 。
jīng hún piāo  chǔ , lǎo kōng gěng  。
zhǎn kāi quán wén 
zhì jīn cāng jiāng shàng ,tóu fàn jiù   。
 fēng chéng jìng  ,āi jiào chǔ shān liè 。
 yuán  zhuàng shì ,jiù   shén liè 。
shì  ān  zhī ,juàn juàn  rěn jué 。
nán bīn jiù shǔ chǔ ,shān shàng yǒu   。
yìng shì fèng  rén ,kǒng zi jiù lún miè 。
 shì suī  píng ,    qiè 。
 rén shuí   ,  jiào kǎo zhé 。
míng shēng shí  qióng , guì  zàn  。
dài  zhī   ,suǒ  chí  jié 。
shōu  
18
[sòng ]
 yóu 

 mǎo zhòng  》

zhòng  shān cūn hǎo ,liú huā   fán 。
zòng bāo fēn liǎng  ,ài shù zhe wēi guān 。
zhǎn kāi quán wén 
jiù  fāng chǔ yào ,léi   diǎn dān 。
 xié  shì  , xiào xiàng bēi pán 。
shōu  
19
[sòng ]
huáng tíng jiān 

xiè zhāng zhòng móu duān  sòng qiǎo zuò 》

jūn jiā   cóng xiǎo jiàn ,wén dào  jīn huà  chéng 。
jiǎn cái shì jiè tiān  shǒu ,xuān cǎo shí liú piān yǎn míng 。
20
[sòng ]
wén tiān xiáng 

duān   shì 》

 yuè    ,zèng   zhī ài 。
 rén   jiàn ,xīn zhī wàn  wài 。
zhǎn kāi quán wén 
dān xīn zhào   ,bìn    gǎi 。
  cóng líng jūn ,sān xiāng  liáo hǎi 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽