1
[sòng ]
 yóu 

dōng   shū shì zi  》

 rén xué wèn    ,shào zhuàng gōng  lǎo shǐ chéng 。
zhǐ shàng de lái zhōng jué qiǎn ,jué zhī  shì yào gōng xíng 。
2
[wèi jìn ]
zuǒ  

yǒng shǐ 》

ruò guàn nòng róu hàn ,zhuō luò guān qún shū 。
zhe lùn zhǔn guò qín ,zuò     。
zhǎn kāi quán wén 
biān chéng  míng  ,  fēi jīng  。
suī fēi jiǎ zhòu shì ,chóu  lǎn ráng  。
cháng xiào  qīng fēng ,zhì ruò  dōng  。
qiān dāo guì   ,mèng xiǎng chěng liáng  。
zuǒ miǎn chéng jiāng xiāng ,yòu pàn dìng qiāng  。
gōng chéng  shòu jué ,cháng  guī tián  。
shōu  
3
[qīng ]
liáng  chāo 

  fàng wēng  》

shī jiè qiān nián   fēng ,bīng hún xiāo jǐn guó hún kōng 。
 zhōng shén jiǔ cóng jūn yuè ,gèn  nán ér  fàng wēng 。

4
[táng ]
  

 hán   》

 shī hán  chóu lái  ,shì qiàn   yǎng chù sāo 。
tiān wài fèng huáng shuí  suǐ ? rén jiě   xián jiāo 。
5
[táng ]
  

fèng zèng wéi zuǒ chéng zhàng èr shí èr yùn 》

wán   饿è  , guān duō  shēn 。
zhàng rén shì jìng tīng ,jiàn zi qǐng  chén 。
zhǎn kāi quán wén 
  shào nián  ,zǎo chōng guān guó bīn 。
 shū  wàn juǎn ,xià   yǒu shén 。
 liào yáng xióng  ,shī kàn zi jiàn qīn 。
 yōng qiú shí miàn ,wáng hàn yuàn bo lín 。
 wèi  tǐng chū , dēng yào  jīn 。
zhì jūn yáo shùn shàng ,zài 使shǐ fēng  chún 。
  jìng xiāo tiáo ,xíng  fēi yǐn lún 。
  sān shí zài , shí jīng huá chūn 。
cháo kòu  ér mén , suí féi  chén 。
cán bēi  lěng zhì ,dào chù qián bēi xīn 。
zhǔ shàng qǐng jiàn zhēng ,chuā rán  qiú shēn 。
qīng míng què chuí chì ,cèng dèng  zòng lín 。
shén kuì zhàng rén hòu ,shén zhī zhàng rén zhēn 。
měi  bǎi liáo shàng ,wěi sòng jiā  xīn 。
qiè xiào gòng gōng  ,nán gān yuán xiàn pín 。
yān néng xīn yàng yàng ,zhǐ shì zǒu cūn cūn 。
jīn  dōng  hǎi , jiāng 西  qín 。
shàng lián zhōng nán shān ,huí shǒu qīng wèi bīn 。
cháng  bào  fàn ,kuàng 怀huái   chén 。
bái ōu méi hào dàng ,wàn  shuí néng xún 。
shōu  
6
[táng ]
  

bǎi xué shì máo  》

 shān xué shì fén yín  ,bái  què zǒu shēn yán  。 rén  yòng sān dōng  ,
nián shào jīn kāi wàn juǎn  。qíng yún mǎn  tuán qīng gài ,qiū shuǐ  jiē liū jué  。
zhǎn kāi quán wén 
 guì  cóng qín   ,nán ér    chē shū 。
shōu  
7
[sòng ]
xīn   

  mán ·rén jiān suì yuè táng táng  》

rén jiān suì yuè táng táng  。quàn jūn kuài shàng qīng yún  。
shèng chù  dēng chuán 。gōng  yíng xuě biān 。
 shēng fēng wèi è 。  西 chuāng yuē 。
zhǎn kāi quán wén 
shā àn piàn fān kāi 。 shū  yàn lái 。
shōu  
8
[táng ]
mèng jiāo 

quàn xué 》

 shí nǎi yǒu huǒ ,  yuán  yān 。rén xué shǐ zhī dào , xué fēi  rán 。
wàn shì   yùn ,  fēi  xián 。qīng chūn  zǎo wèi , néng zhǎng shào nián 。
9
[wèi jìn ]
táo yuān míng 

 《shān hǎi jīng 》   》

mèng xià cǎo  zhǎng ,rào  shù  shū 。
zhòng niǎo xīn yǒu tuō ,  ài   。
zhǎn kāi quán wén 
 gēng   zhǒng ,shí hái   shū 。
qióng xiàng  shēn zhé , huí  rén chē 。
huān yán zhuó chūn jiǔ ,zhāi  yuán zhōng shū 。
wēi  cóng dōng lái ,hǎo fēng  zhī  。
fàn lǎn 《zhōu wáng chuán 》,liú guān 《shān hǎi  》。
 yǎng zhōng  zhòu ,     。
shōu  
10
[sòng ]
 shì 

 dǒng chuán liú bié 》

 zēng   guǒ shēng  , yǒu shī shū   huá 。
yàn bàn lǎo  pēng   ,qiáng suí    huái huā 。
zhǎn kāi quán wén 
náng kōng  bàn xún chūn  ,yǎn luàn xíng kàn  婿 chē 。
  yóu kān kuā shì  ,zhào huáng xīn 湿shī    。
shōu  
11
[táng ]
yán zhēn qīng 

quàn xué 》

sān gēng dēng huǒ  gēng  ,zhèng shì nán ér  shū shí 。
hēi   zhī qín xué zǎo ,bái shǒu fāng huǐ  shū chí 。
12
[míng ]
 ān chán shī 

 shì láng suǒ cáng kuài  wáng miǎn méi huā  》

kuài  wáng miǎn shuāng jiá quán ,ài méi  hào méi huā xiān 。
háo lái xiě biàn luó  xuě qiān shù ,tuō jīn  jiào chéng huā diān 。
zhǎn kāi quán wén 
yǒu shí bǎi jīn xián mǎi dōng shān  ,yǒu shí    zhuó 西  chuán 。
 xiào méi huā  ,cháo sòng méi huā piān 。
shuǐ biān  luò jiàn  yùn ,huǎng rán   huá guāng chán 。
  shí gōng péng lái  chéng xià , yún cǎo  qiū xiāo  。
duǎn  yíng  lǎn shū tóu ,zhǐ  méi huā suǒ gāo jià 。
 shù yáng  zhī ,měi féng tāng shū  。
 jīng miào duó zào huà shén ,zuò 使shǐ liáng gōng jǐn jīng chà 。
píng shēng fàng dàng   shū ,kāi kǒu měi  tán sūn  。
   niú  yàn shì ,chēn  guài shā huáng rán  。
 lǎo tiān huāng gōng   ,liú  qīng míng chuán huà shǐ 。
nán gōng shì láng tiě shí cháng ,ài gōng méi huā   suǐ 。
shì  wàn   ,fán huā làn   。
xiāng   líng fēng ,yǐng luò jìng  shuǐ 。
kāi  kàn huā liáng   ,xián píng shù lǎo   zhū 。
shī hún yǒu xiē zhāo  fǎn ,gāo fēng shuí   shān  。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽