fěng  shī (83shǒu )

1
[táng ]
niè  zhōng 

tián jiā 》

 gēng yuán shàng tián ,zi zhǔ shān xià huāng 。
liù yuè  wèi xiù ,guān jiā  xiū cāng 。
2
[sòng ]
lín shēng 

 lín ān  》

shān wài qīng shān lóu wài lóu ,西     shí xiū ?
nuǎn fēng xūn  yóu rén zuì ,zhí  háng zhōu zuò biàn zhōu 。
3
[táng ]
gāo shì 

yǒng shǐ 》

shàng yǒu  páo zèng ,yīng lián fàn shū hán 。
 zhī tiān xià shì ,yóu zuò   kàn 。
4
[táng ]
 shāng yǐn 

 wéi 》

hǎi wài  wén gèng jiǔ zhōu , shēng wèi   shēng xiū 。
kōng wén   chuán xiāo tuò ,   rén bào xiǎo chóu 。
zhǎn kāi quán wén 
  liù jūn tóng zhù  ,dāng shí   xiào qiān niú 。
    wèi tiān  ,   jiā yǒu  chóu 。
shōu  
5
[táng ]
  

zèng huā qīng 》

jǐn chéng  guǎn  fēn fēn ,bàn  jiāng fēng bàn  yún 。
  zhǐ yìng tiān shàng yǒu ,rén jiān néng   huí wén 。
6
[táng ]
cáo  

guān cāng shǔ 》

guān cāng lǎo shǔ   dòu ,
jiàn rén kāi cāng   zǒu 。
zhǎn kāi quán wén 
jiàn ér  liáng bǎi xìng  ,
shuí qiǎn zhāo zhāo  jūn kǒu 。
shōu  
7
[táng ]
yán rén  

nóng jiā 》

bàn   ér chèn xiǎo gēng ,léi niú   jiàn jiān xíng 。
shí rén  shí nóng jiā  ,jiāng wèi tián zhōng   shēng 。
8
[táng ]
zhèng áo 

 guì  》

měi rén shū  shí ,mǎn tóu jiān zhū cuì 。
 zhī liǎng piàn yún ,dài què shù xiāng shuì 。
9
[xiān qín ]
shī jīng 

bǎn 》

shàng  bǎn bǎn ,xià mín  dān 。chū huà  rán ,wèi yóu  yuǎn 。
 shèng guǎn guǎn 。 shí  dǎn 。yóu zhī wèi yuǎn ,shì yòng  jiàn 。
tiān zhī fāng nán , rán xiàn xiàn 。tiān zhī fāng jué , rán xiè xiè 。
 zhī   ,mín zhī qià  。 zhī   ,mín zhī   。
zhǎn kāi quán wén 
 suī  shì , ěr tóng liáo 。  ěr móu ,tīng  xiāo xiāo 。
 yán wéi  ,  wéi xiào 。xiān mín yǒu yán ,xún  chú ráo 。
tiān zhī fāng nüè , rán xuè xuè 。lǎo  guàn guàn ,xiǎo zi juē 々。
fěi  yán mào ,ěr yòng yōu xuè 。duō jiāng   ,  jiù yào 。
tiān zhī fāng  。 wéi kuā  。wēi    ,shàn rén zài shī 。
mín zhī fāng 殿diàn shǐ ,   gǎn kuí ?sāng luàn miè  ,céng  huì  shī ?
tiān zhī yǒu mín , xūn  chí , zhāng  guī ,   xié 。
xié  yuē  ,yǒu mín kǒng  。mín zhī duō  ,    。
jià rén wéi fān , shī wéi yuán , bāng wéi píng , zōng wéi hàn 。
怀huái  wéi níng ,zōng zi wéi chéng 。  chéng huài ,   wèi 。
jìng tiān zhī  , gǎn   。jìng tiān zhī  , gǎn chí  。
hào tiān yuē míng , ěr chū wáng 。hào tiān yuē dàn , ěr yóu yǎn 。
shōu  
10
[xiān qín ]
shī jīng 

chún zhī bēn bēn 》

chún zhī bēn bēn ,què zhī jiāng jiāng [1]。
rén zhī  liáng ,  wéi xiōng ?
zhǎn kāi quán wén 
què zhī jiāng jiāng ,chún zhī bēn bēn 。
rén zhī  liáng ,  wéi jūn ?
shōu  
11
[xiān qín ]
shī jīng 

dàng 》

dàng dàng shàng  ,xià mín zhī  。
 wēi shàng  , mìng duō  。
tiān shēng zhēng mín , mìng fěi chén 。
  yǒu chū ,xiān  yǒu zhōng 。
wén wáng yuē  ,  yīn shāng 。
céng shì jiàng  ?céng shì póu  ?
céng shì zài wèi ?céng shì zài  ?
tiān jiàng tāo  , xìng shì  。
zhǎn kāi quán wén 
wén wáng yuē  ,  yīn shāng 。
ér bǐng  lèi ,jiàng  duō duì 。
liú yán  duì 。kòu rǎng shì nèi 。
hóu zuò hóu zhù , jiè  jiū 。
wén wáng yuē  ,  yīn shāng 。
 páo xiū  zhōng guó 。liǎn yuàn  wéi  。
 míng ěr  ,shí  bèi   。
ěr   míng ,  péi  qīng 。
wén wáng yuē  ,  yīn shāng 。
tiān  miǎn ěr  jiǔ ,  cóng shì 。
 yǎn ěr zhǐ 。 míng  huì 。
shì hào shì  。 zhòu zuò  。
wén wáng yuē  ,  yīn shāng 。
 tiáo  táng , fèi  gēng 。
xiǎo  jìn sàng ,rén shàng  yóu xíng 。
nèi   zhōng guó ,tán  guǐ fāng 。
wén wáng yuē  ,  yīn shāng 。
fěi shàng   shí ,yīn  yòng jiù 。
suī  lǎo chéng rén ,shàng yǒu diǎn xíng 。
céng shì  tīng , mìng  qīng 。
wén wáng yuē  ,  yīn shāng 。
rén  yǒu yán ,diān pèi zhī jiē 。
zhī  wèi yǒu hài ,běn shí xiān  。
yīn jiàn  yuǎn ,zài xià hòu zhī shì 。
shōu  
12
[xiān qín ]
shī jīng 

 dōng 》

 dōng [1]zài dōng , zhī gǎn zhǐ 。
  yǒu xíng ,yuǎn   xiōng  。
zhǎn kāi quán wén 
cháo  [2] 西 ,chóng cháo   。
  yǒu xíng ,yuǎn   xiōng  。
nǎi  zhī rén  ,怀huái hūn yīn  。
  xìn  , zhī mìng  !
shōu  
13
[xiān qín ]
shī jīng 

gāo qiú 》

gāo qiú bào  ,  rén   !   rén ?wéi zi zhī  。
gāo qiú bào xiù ,  rén jiū jiū !   rén ?wéi zi zhī hǎo 。
14
[xiān qín ]
shī jīng 

gāo qiú 》

gāo qiú   ,xún zhí qiě hóu 。  zhī  ,shě mìng   。
gāo qiú bào shì ,kǒng  yǒu  。  zhī  ,bāng zhī  zhí 。
zhǎn kāi quán wén 
gāo qiú yàn  ,sān yīng càn  。  zhī  ,bāng zhī yàn  。
shōu  
15
[xiān qín ]
shī jīng 

kǎo pán 》

kǎo pán zài jiàn ,shuò rén zhī kuān 。 mèi  yán ,yǒng shǐ  xuān 。
kǎo pán zài ā ,shuò rén zhī  。 mèi   ,yǒng shǐ  guò 。
zhǎn kāi quán wén 
kǎo pán zài  ,shuò rén zhī zhóu 。 mèi  宿 ,yǒng shǐ  gào 。
shōu  
16
[xiān qín ]
shī jīng 

qīng yíng 》

yíng yíng qīng yíng ,zhǐ  fán ,kǎi  jūn  , xìn chán yán 。
yíng yíng qīng yíng ,zhǐ   ,chán rén wǎng  ,jiāo luàn  guó 。
zhǎn kāi quán wén 
yíng yíng qīng yíng ,zhǐ  zhēn ,chán rén wǎng  ,gòu  èr rén 。
shōu  
17
[xiān qín ]
shī jīng 

wán lán 》

wán lán zhī zhī ,tóng  pèi 觿 。suī  pèi 觿 ,néng   zhī ?róng  suì  ,chuí dài   。
wán lán zhī  ,tóng  pèi shè 。suī  pèi shè ,néng   jiǎ ?róng  suì  ,chuí dài   。
18
[xiān qín ]
shī jīng 

wǎn liǔ 》

yǒu wǎn zhě liǔ , shàng  yān 。shàng  shén dǎo ,   yān 。
  jìng zhī ,hòu   yān 。
yǒu wǎn zhě liǔ , shàng kài yān 。shàng  shén dǎo ,  zhài yān 。
  jìng zhī ,hòu  mài yān 。
zhǎn kāi quán wén 
yǒu niǎo gāo fēi ,   tiān 。 rén zhī xīn ,   zhēn 。
  jìng zhī ,  xiōng jīn 。
shōu  
19
[xiān qín ]
shī jīng 

xiāng shǔ 》

xiàng shǔ yǒu  ,rén ér   !rén ér   ,   wéi ?
xiāng shǔ yǒu 齿chǐ ,rén ér  zhǐ !rén ér  zhǐ ,    ?
zhǎn kāi quán wén 
xiāng shǔ yǒu  ,rén ér   !rén ér   ,  chuán  ?
shōu  
20
[xiān qín ]
shī jīng 

zhān áng 》

zhān áng hào tiān ,   huì ?kǒng tián  níng ,jiàng    。
bāng  yǒu dìng ,shì mín  zhài 。máo zéi máo  , yǒu  jiè 。
zhǎn kāi quán wén 
zuì   shōu , yǒu  chōu !
rén yǒu  tián , fǎn yǒu zhī 。rén yǒu mín rén ,  duó zhī 。
   zuì , fǎn shōu zhī 。  yǒu zuì ,  shuō zhī 。
zhé  chéng chéng ,zhé  qīng chéng 。 jué zhé  ,wèi xiāo wèi chī 。
 yǒu cháng shé ,wéi  zhī jiē !luàn fěi jiàng  tiān ,shēng   rén 。
fěi jiào fěi huì ,shí wéi   。
 rén zhì  ,zèn shǐ jìng bèi 。 yuē   ,  wéi  ?
 jiǎ sān bèi ,jūn  shì shí 。  gōng shì ,xiū  cán zhī 。
tiān    ? shén   ?shě ěr jiè  ,wéi    。
 diào  xiáng ,wēi   lèi 。rén zhī yún wáng ,bāng guó tiǎn cuì !
tiān zhī jiàng wǎng ,wéi  yōu  。rén zhī yún wáng ,xīn zhī yōu  。
tiān zhī jiàng wǎng ,wéi    。rén zhī yún wáng ,xīn zhī bēi  !
 fèi kǎn quán ,wéi  shēn  。xīn zhī yōu  ,níng  jīn  ?
   xiān ,   hòu 。miǎo miǎo hào tiān ,   gǒng 。
 tiǎn huáng  ,shì jiù ěr hòu 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽