1
[táng ]
wáng chāng líng 

cóng jūn xíng 》

qīng hǎi cháng yún àn xuě shān , chéng yáo wàng  mén guān 。
huáng shā bǎi zhàn 穿chuān jīn jiǎ ,  lóu lán zhōng  hái !
2
[sòng ]
 qīng zhào 

shēng shēng màn ·xún xún   》

xún xún   ,lěng lěng qīng qīng ,  cǎn cǎn   。
zhà nuǎn huán hán shí hòu ,zuì nán jiāng  。
zhǎn kāi quán wén 
sān bēi liǎng zhǎn dàn jiǔ ,zěn   、wǎn lái fēng  ?
yàn guò  ,zhèng shāng xīn ,què shì jiù shí xiāng shí 。
mǎn  huáng huā duī  。qiáo cuì sǔn , jīn yǒu shuí kān zhāi ?
shǒu zhe chuāng ér ,  zěn shēng de hēi ?
 tóng gèng jiān   ,dào huáng hūn 、diǎn diǎn   。
zhè   ,zěn   chóu  liǎo de !
shōu  
3
[sòng ]
liǔ yǒng 

 lín líng ·hán chán  qiè 》

hán chán  qiè ,duì cháng tíng wǎn ,zhòu  chū xiē 。dōu mén zhàng yǐn   ,liú liàn chù ,lán zhōu cuī  。zhí shǒu xiàng kàn lèi yǎn ,jìng   níng  。niàn   ,qiān  yān  , ǎi chén chén chǔ tiān kuò 。
duō qíng   shāng  bié ,gèng  kān lěng luò qīng qiū jié !jīn xiāo jiǔ xǐng  chǔ ?yáng liǔ àn ,xiǎo fēng cán yuè 。  jīng nián ,yìng shì liáng chén hǎo jǐng  shè 。便biàn zòng yǒu qiān zhǒng fēng qíng ,gèng   rén shuō ?(hǎo jǐng   zuò :měi jǐng )
4
[táng ]
bái   

  xíng 》

xún yáng jiāng tóu  sòng  ,fēng   huā qiū   。
zhǔ rén xià   zài chuán , jiǔ  yǐn  guǎn xián 。
zhǎn kāi quán wén 
zuì  chéng huān cǎn jiāng bié ,bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。
 wén shuǐ shàng   shēng ,zhǔ rén wàng guī    。
xún shēng àn wèn dàn zhě shuí ,  shēng tíng   chí 。
 chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn ,tiān jiǔ huí dēng chóng kāi yàn 。
qiān  wàn huàn shǐ chū lái ,yóu bào   bàn zhē miàn 。
zhuǎn zhóu  xián sān liǎng shēng ,wèi chéng  diào xiān yǒu qíng 。
xián xián yǎn  shēng shēng  ,shì  píng shēng   zhì 。
 méi xìn shǒu   dàn ,shuō jìn xīn zhōng  xiàn shì 。
qīng lǒng màn niān   tiāo ,chū wèi  cháng hòu liù yāo 。
 xián cáo cáo    ,xiǎo xián qiē qiē    。
cáo cáo qiē qiē cuò  dàn , zhū xiǎo zhū luò  pán 。
jiān guān yīng  huā  huá ,yōu  quán liú bīng xià nán 。
bīng quán lěng  xián níng jué ,níng jué  tōng shēng zàn xiē 。
bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng , shí  shēng shèng yǒu shēng 。
yín píng zhà  shuǐ jiāng bèng ,tiě   chū dāo qiāng míng 。
 zhōng shōu  dāng xīn huà , xián  shēng  liè  。
dōng chuán 西 fǎng qiāo  yán ,wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。
chén yín fàng  chā xián zhōng ,zhěng dùn  shang  liǎn róng 。
 yán běn shì jīng chéng  ,jiā zài  ma líng xià zhù 。
shí sān xué    chéng ,míng shǔ jiào fāng    。
  cháng jiào shàn cái  ,zhuāng chéng měi bèi qiū niáng  。
 líng nián shào zhēng chán tóu ,  hóng xiāo  zhī shù 。
diàn tóu yún   jié suì ,xuè  luó qún fān jiǔ  。
jīn nián huān xiào  míng nián ,qiū yuè chūn fēng děng xián  。
 zǒu cóng jūn ā   ,  zhāo lái yán   。
mén qián lěng luò ān   ,lǎo  jià zuò shāng rén  。
shāng rén zhòng  qīng bié  ,qián yuè  liáng mǎi chá  。
 lái jiāng kǒu shǒu kōng chuán ,rào chuán yuè míng jiāng shuǐ hán 。
 shēn  mèng shào nián shì ,mèng  zhuāng lèi hóng lán gān 。
 wén    tàn  ,yòu wén   zhòng   。
tóng shì tiān  lún luò rén ,xiāng féng   céng xiāng shí 。
 cóng  nián   jīng ,zhé   bìng xún yáng chéng 。
xún yáng    yīn yuè ,zhōng suì  wén  zhú shēng 。
zhù jìn pén jiāng   湿shī ,huáng   zhú rào zhái shēng 。
 jiān dàn  wén   , juān  xuè yuán āi míng 。
chūn jiāng huā zhāo qiū yuè  ,wǎng wǎng  jiǔ hái  qīng 。
  shān   cūn  ?ǒu  zhāo zhā nán wéi tīng 。
jīn  wén jūn    , tīng xiān  ěr zàn míng 。
  gèng zuò dàn   ,wèi jūn fān zuò   xíng 。
gǎn   yán liáng jiǔ  ,què zuò  xián xián zhuǎn  。
   shì xiàng qián shēng ,mǎn zuò zhòng wén jiē yǎn  。
zuò zhōng  xià shuí zuì duō ,jiāng zhōu   qīng shān 湿shī 。
shōu  
5
[táng ]
 bái 

dēng jīn líng fèng huáng tái 》

fèng huáng tái shàng fèng huáng yóu ,fèng  tái kōng jiāng  liú 。
 gōng huā cǎo mái yōu jìng ,jìn dài  guān chéng  qiū 。
zhǎn kāi quán wén 
sān shān bàn luò qīng tiān wài ,èr shuǐ zhōng fēn bái  zhōu 。
zǒng wèi  yún néng   ,cháng ān  jiàn 使shǐ rén chóu 。
shōu  
6
[táng ]
 shāng yǐn 

   běi 》

jūn wèn guī  wèi yǒu  , shān   zhǎng qiū chí 。
 dāng gòng jiǎn 西 chuāng zhú ,què huà  shān   shí 。
7
[yuán ]
zhāng yǎng hào 

shān  yáng ·tóng guān 怀huái  》

fēng luán   , tāo   ,shān  biǎo  tóng guān  。wàng 西 dōu , chóu chú 。
shāng xīn qín hàn jīng xíng chǔ ,gōng què wàn jiān dōu zuò le  。xìng ,bǎi xìng  ;wáng ,bǎi xìng  !
8
[xiān qín ]
shī jīng 

jiān jiā 》

jiān jiā cāng cāng ,bái  wèi shuāng 。suǒ wèi  rén ,zài shuǐ  fāng 。
 huí cóng zhī ,dào  qiě zhǎng ; yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng yāng 。
zhǎn kāi quán wén 
jiān jiā   ,bái  wèi  [1]。suǒ wèi  rén ,zài shuǐ zhī méi 。
 huí cóng zhī ,dào  qiě  ; yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng chí 。
jiān jiā cǎi cǎi ,bái  wèi  ,suǒ wèi  rén ,zài shuǐ zhī  [2]。
 huí cóng zhī ,dào  qiě yòu ; yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng zhǐ [3]。
shōu  
9
[táng ]
  

dēng lóu 》

huā jìn gāo lóu shāng  xīn ,wàn fāng duō nàn  dēng lín 。
jǐn jiāng chūn  lái tiān  , lěi  yún biàn  jīn 。
zhǎn kāi quán wén 
běi  cháo tíng zhōng  gǎi ,西 shān kòu dào  xiāng qīn 。
 lián hòu zhǔ hái  miào ,  liáo wèi liáng  yín 。
shōu  
10
[táng ]
  

yuè  》

jīn   zhōu yuè ,guī zhōng zhǐ  kàn 。
yáo lián xiǎo ér  ,wèi jiě  cháng ān 。
zhǎn kāi quán wén 
xiāng  yún huán 湿shī ,qīng huī   hán 。
 shí   huǎng ,shuāng zhào lèi hén gàn 。
shōu  
11
[táng ]
  

guò huá qīng gōng jué  sān shǒu 》

cháng ān huí wàng xiù chéng duī ,shān dǐng qiān mén   kāi 。
  hóng chén fēi  xiào , rén zhī shì  zhī lái 。
zhǎn kāi quán wén 
xīn fēng 绿 shù  huáng āi ,shù   yáng tàn 使shǐ huí 。
 cháng   qiān fēng shàng ,  zhōng yuán shǐ xià lái 。
wàn guó shēng  zuì tài píng , tiān lóu 殿diàn yuè fèn míng 。
yún zhōng luàn pāi  shān  ,fēng guò zhòng luán xià xiào shēng 。
shōu  
12
[táng ]
 bái 

mèng yóu tiān  yín liú bié 》

hǎi  tán yíng zhōu ,yān tāo wēi máng xìn nán qiú 。
yuè rén  tiān  ,yún xiá míng miè huò   。
zhǎn kāi quán wén 
tiān  lián tiān xiàng tiān héng ,shì   yuè yǎn chì chéng 。
tiān tāi  wàn  qiān zhàng ,duì   dào dōng nán qīng 。
  yīn zhī mèng  yuè ,  fēi  jìng  yuè 。
 yuè zhào  yǐng ,sòng  zhì shàn  。
xiè gōng 宿 chù jīn shàng zài , shuǐ dàng yàng qīng yuán  。
jiǎo zhe xiè gōng  ,shēn dēng qīng yún  。
bàn  jiàn hǎi  ,kōng zhōng wén tiān  。
qiān yán wàn zhuǎn   dìng , huā  shí   míng 。
xióng páo lóng yín yīn yán quán , shēn lín  jīng céng diān 。
yún qīng qīng    ,shuǐ dàn dàn  shēng yān 。
liè quē   ,qiū luán bēng cuī 。dòng tiān shí fēi ,hōng rán zhōng kāi 。
qīng míng hào dàng  jiàn  , yuè zhào 耀yào jīn yín tái 。
 wèi   fēng wèi  ,yún zhī jūn  fēn fēn ér lái xià 。
    luán huí chē ,xiān zhī rén  liè   。
 hún    dòng ,huǎng jīng  ér zhǎng jiē 。
wéi jué shí zhī zhěn  ,shī xiàng lái zhī yān xiá 。
shì jiān xíng     , lái wàn shì dōng liú shuǐ 。
bié jūn    shí hái ,qiě fàng bái 鹿 qīng  jiān ,
 xíng   访fǎng míng shān 。ān néng cuī méi zhé yāo shì quán guì ,
使shǐ    kāi xīn yán 。
shōu  
13
[táng ]
wáng wéi 

zhōng nán shān 》

tài  jìn tiān  ,lián shān dào hǎi  。
bái yún huí wàng  ,qīng ǎi  kàn  。
zhǎn kāi quán wén 
fēn  zhōng fēng biàn ,yīn qíng zhòng  shū 。
 tóu rén chù 宿 , shuǐ wèn qiáo  。
shōu  
14
[sòng ]
huáng tíng jiān 

dēng kuài  》

chī ér liǎo què gōng jiā shì ,kuài  dōng 西  wǎn qíng 。
luò  qiān shān tiān yuǎn  ,chéng jiāng  dào yuè fèn míng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhū xián  wèi jiā rén jué ,qīng yǎn liáo yīn měi jiǔ héng 。
wàn  guī chuán nòng cháng  , xīn   bái ōu méng 。
shōu  
15
[sòng ]
liǔ yǒng 

 shēng gān zhōu ·duì xiāo xiāo    jiāng tiān 》

duì xiāo xiāo    jiāng tiān , fān  qīng qiū 。jiàn shuāng fēng  jǐn ,guān  lěng luò ,cán zhào dāng lóu 。shì chù hóng shuāi cuì jiǎn ,rǎn rǎn  huá xiū 。wéi yǒu cháng jiāng shuǐ ,  dōng liú 。
 rěn dēng gāo lín yuǎn ,wàng  xiāng miǎo miǎo ,guī  nán shōu 。tàn nián lái zōng  , shì  yān liú ?xiǎng jiā rén ,zhuāng lóu yóng wàng ,  huí 、tiān  shí guī zhōu 。zhēng zhī  , lán gān chù ,zhèng nèn níng chóu !

16
[sòng ]
qín guān 

 suō xíng ·chēn zhōu  shè 》

 shī lóu tái ,yuè  jīn  ,
táo yuán wàng duàn  xún chù 。
zhǎn kāi quán wén 
 kān  guǎn  chūn hán ,
 juān shēng  xié yáng  。
驿  méi huā , chuán chǐ  ,
 chéng  hèn  chóng shù 。
chēn jiāng xìng  rào chēn shān ,
wèi shuí liú xià xiāo xiāng  ?
shōu  
17
[sòng ]
 shì 

shuǐ diào  tóu ·míng yuè  shí yǒu 》

míng yuè  shí yǒu , jiǔ wèn qīng tiān 。
 zhī tiān shàng gōng què ,jīn  shì  nián ?
zhǎn kāi quán wén 
  chéng fēng guī  ,yòu kǒng qióng lóu   ,
gāo chù  shèng hán 。
  nòng qīng yǐng ,  zài rén jiān !
zhuǎn zhū  ,   ,zhào  mián 。
 yīng yǒu hèn , shì zhǎng xiàng bié shí yuán ?
rén yǒu bēi huān   ,yuè yǒu yīn qíng yuán quē ,
 shì  nán quán 。
dàn yuàn rén cháng jiǔ ,qiān  gòng chán juān 。
shōu  
18
[sòng ]
zhōu bāng yàn 

  zhē ·liáo chén xiāng 》

liáo chén xiāng ,xiāo  shǔ 。niǎo què  qíng ,qīn xiǎo kuī yán  。 shàng chū yáng gàn 宿  ,shuǐ miàn qīng yuán ,  fēng   。
 xiāng yáo ,   ?jiā zhù  mén ,jiǔ zuò cháng ān  。 yuè  láng xiāng  fǒu ?xiǎo  qīng zhōu ,mèng   róng  。
19
[sòng ]
xīn   

shuǐ lóng yín ·dēng jiàn kāng shǎng xīn tíng 》

chǔ tiān qiān  qīng qiū ,shuǐ suí tiān  qiū   。
yáo cén yuǎn  ,xiàn chóu gōng hèn , zān luó  。
zhǎn kāi quán wén 
luò  lóu tóu ,duàn 鸿hóng shēng  ,jiāng nán yóu  。
  gōu kàn le ,lán gàn pāi biàn ,
 rén huì ,dēng lín  。
xiū shuō   kān kuài ,
jǐn 西 fēng , yīng guī wèi ?
qiú tián wèn shě , yīng xiū jiàn ,liú láng cái  。
  liú nián ,yōu chóu fēng  ,shù yóu   !
qiàn  rén huàn  hóng jīn cuì xiù ,
wèn [1]yīng xióng lèi !
shōu  
20
[xiàn dài ]
máo  dōng 

qìn yuán chūn ·cháng shā 》

  hán qiū ,xiāng jiāng běi  ,  zhōu tóu 。
kàn wàn shān hóng biàn ,céng lín jǐn rǎn ;
zhǎn kāi quán wén 
màn jiāng  tòu ,bǎi  zhēng liú 。
yīng  cháng kōng , xiáng qiǎn  ,
wàn lèi shuāng tiān jìng  yóu 。
chàng liáo kuò ,wèn cāng máng   ,shuí zhǔ chén  ?
xié lái bǎi  céng yóu ,
 wǎng  zhēng róng suì yuè chóu 。
qià tóng xué shào nián ,fēng huá zhèng mào ;
shū shēng   ,huī chì fāng qiú 。
zhǐ diǎn jiāng shān , yáng wén  ,
fèn  dāng nián wàn  hòu 。
céng  fǒu ,dào zhōng liú  shuǐ ,làng è fēi zhōu !
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽