(143shǒu )

quán    bái (5) wáng wéi (2) bái   (2)  shì (5)   (5)  shāng yǐn (2)  kuàng (2) yàn shū (1)   (3) gāo shì (1) wēn tíng yún (2)  lán xìng  (5) fàn chéng  (2) qín guān (2) liú   (1)   (2) xīn   (3) táo yuān míng (1)  yóu (1) wéi yìng  (1) dài shū lún (1)  qīng zhào (2) liǔ yǒng (4) zhāng xiān (1) huáng jǐng rén (1) ōu yáng xiū (2)  zhī  (1) yàn  dào (2)  zhù (3) zhāng  (1)   (1)  dài (2) liú fāng píng (1)  shěn yán (1) cuī  (1) wéi zhuāng (1) cuī hào (1) méi yáo chén (1) chén quán  (2) zhū shū zhēn (2) liú  zhuāng (1) zhào  (1)  zhēn guān (1) ruǎn  (1) shěn yuē (1) yǐn shì (1) féng yán  (4) máo wén  (1) máo  zhèn (1)  chāng  (1) cháo  zhī (1)   yǒng (1)  mèng  (1) jiāng kuí (1) jiǎng jié (1) shǐ   (1) sūn dào xuàn (1)  wén yīng (13) zhāng yuán gàn (1) qiáo  (1)  pān lóng (1) táng yín (1)  è (1) xiàng 鸿hóng zuò (2) wáng guó wéi (2) shū dǎn (1) cáo  (1) chén liàng (1) huáng  (1) hóng shū (1) huáng shēng (1) wáng yuè shān (1) dèng shàn (1) zhāng shū fāng (2) ōu yáng zhān (1) wèi chéng bān (1) yǐn è (1) wáng  (1) wáng tíng yún (1) bái  (1)  zhì (1)  zài  (1)  zhēn qīng (1) huáng gēng (1) shī jīng (1)
1
[sòng ]
 qīng zhào 

shēng shēng màn ·xún xún   》

xún xún   ,lěng lěng qīng qīng ,  cǎn cǎn   。
zhà nuǎn huán hán shí hòu ,zuì nán jiāng  。
zhǎn kāi quán wén 
sān bēi liǎng zhǎn dàn jiǔ ,zěn   、wǎn lái fēng  ?
yàn guò  ,zhèng shāng xīn ,què shì jiù shí xiāng shí 。
mǎn  huáng huā duī  。qiáo cuì sǔn , jīn yǒu shuí kān zhāi ?
shǒu zhe chuāng ér ,  zěn shēng de hēi ?
 tóng gèng jiān   ,dào huáng hūn 、diǎn diǎn   。
zhè   ,zěn   chóu  liǎo de !
shōu  
2
[táng ]
 bái 

 zuò jìng tíng shān 》

zhòng niǎo gāo fēi jǐn , yún   xián 。
xiāng kàn liǎng  yàn ,zhǐ yǒu jìng tíng shān 。
3
[táng ]
wáng wéi 

zhú  guǎn 》

 zuò yōu huáng  ,tán qín  cháng xiào 。
shēn lín rén  zhī ,míng yuè lái xiāng zhào 。
4
[táng ]
cuī hào 

cháng gàn   shǒu 》

jūn jiā  chǔ zhù ,qiè zhù zài héng táng 。
tíng chuán zàn jiè wèn ,huò kǒng shì tóng xiāng 。
zhǎn kāi quán wén 
jiā lín jiǔ jiāng shuǐ ,lái  jiǔ jiāng  。
tóng shì zhǎng gān rén , xiǎo  xiāng shí 。
xià zhǔ duō fēng làng ,lián zhōu jiàn jué  。
 néng  xiāng dài ,   cháo guī 。
sān jiāng cháo shuǐ  ,  fēng làng yǒng 。
yóu lái huā xìng qīng , wèi lián zhōu zhòng 。
shōu  
5
[táng ]
 shāng yǐn 

cháng é 》

yún  píng fēng zhú yǐng shēn ,cháng  jiàn luò xiǎo xīng chén 。
cháng é yīng huǐ tōu líng yào , hǎi qīng tiān   xīn 。
6
[táng ]
liú   

chūn  》

xīn zhuāng  miàn xià zhū lóu ,shēn suǒ chūn guāng  yuàn chóu 。
xíng dào zhōng tíng shù huā duǒ ,qīng tíng fēi shàng  sāo tóu 。
7
[táng ]
  

宿  》

qīng qiū   jǐng  hán , 宿 jiāng chéng   cán 。
yǒng  jiǎo shēng bēi   ,zhōng tiān yuè  hǎo shuí kàn 。
zhǎn kāi quán wén 
fēng chén rěn rǎn yīn shū jué ,guān sài xiāo tiáo xíng  nán 。
 rěn líng pīng shí nián shì ,qiáng     zhī ān 。
shōu  
8
[xiān qín ]
shī jīng 

yǒu  zhī  》

yǒu  [1]zhī  ,shēng  dào zuǒ 。 jūn   ,shì kěn shì  ?
zhōng xīn hǎo zhī , yǐn shí zhī ?
zhǎn kāi quán wén 
yǒu  zhī  ,shēng  dào zhōu 。 jūn   ,shì kěn lái yóu ?
zhōng xīn hǎo zhī , yǐn shí zhī ?
shōu  
9
[wèi jìn ]
ruǎn  

yǒng 怀huái shī 》

 zhōng  néng mèi , zuò dàn míng qín 。
báo wéi jiàn míng yuè ,qīng fēng chuī  jīn 。
zhǎn kāi quán wén 
 鸿hóng hào wài  ,xiáng niǎo míng běi lín 。
pái huái jiāng  jiàn ,yōu   shāng xīn 。
shōu  
10
[nán běi cháo ]
shěn yuē 

   》

 hàn zòng qiě héng ,běi dǒu héng  zhí 。
xīng hàn kōng   ,níng zhī xīn yǒu  ?
zhǎn kāi quán wén 
 dēng ài  míng ,hán  xiǎo yóu zhī 。
líng lèi xiàng shuí dào , míng  tàn  。
shōu  
11
[suí ]
yǐn shì 

bié sòng cháng shì 》

yóu rén  líng běi ,sòng  hàn chuān dōng 。
 lùn   zhù , shì  piāo péng 。
zhǎn kāi quán wén 
qiū bìn hán shuāng bái ,shuāi yán  jiǔ hóng 。
bié yǒu xiāng  chù , niǎo   fēng 。
shōu  
12
[táng ]
cuī  

 yàn 》

 xíng guī sāi jǐn ,niàn ěr   zhī 。
  xiāng  shī ,hán táng  xià chí 。
zhǎn kāi quán wén 
zhǔ yún  àn  ,guān yuè lěng xiāng suí 。
wèi  féng zēng jiǎo , fēi    。
shōu  
13
[táng ]
  

  shū 怀huái 》

 cǎo wēi fēng àn ,wēi qiáng   zhōu 。
xīng chuí píng  kuò ,yuè yǒng  jiāng liú 。
zhǎn kāi quán wén 
míng  wén zhāng zhe ,guān yīng lǎo bìng xiū 。
piāo piāo  suǒ shì ,tiān   shā ōu 。
shōu  
14
[táng ]
  

 yáng zhōu chán zhì  》

 guò  chán zào ,piāo xiāo sōng guì qiū 。
qīng tái mǎn jiē  ,bái niǎo  chí liú 。
zhǎn kāi quán wén 
 ǎi shēng shēn shù ,xié yáng xià xiǎo lóu 。
shéi zhī zhú 西  , chuī shì yáng zhōu 。
shōu  
15
[táng ]
féng yán  

cǎi sāng  ·huā qián shī què yóu chūn  》

huā qián shī què yóu chūn  ,  xún fāng 。
mǎn  bēi liáng 。zòng yǒu shēng   duàn cháng 。
lín jiān  dié lián jiān yàn ,  shuāng shuāng 。
rěn gèng  liang ,绿 shù qīng tái bàn  yáng 。
16
[táng ]
féng yán  

huàn  shā 》

chūn dào qīng mén liǔ  huáng ,
 shāo hóng xìng chū  qiáng 。
zhǎn kāi quán wén 
yīng chuāng rén  wèi shū zhuāng 。
xiù zhàng  lán  bié mèng ,
  kōng niǎo  liáo xiāng 。
guī zhōng hóng  nài  zhǎng 。
shōu  
17
[táng ]
féng yán  

qīng píng  · qíng yān wǎn 》

 qíng yān wǎn ,
绿 shuǐ xīn chí mǎn 。
zhǎn kāi quán wén 
shuāng yàn fēi lái chuí liǔ yuàn ,
xiǎo  huà lián gāo juǎn 。
huáng hūn   zhū lán ,
西 nán xīn yuè méi wān 。
 xià luò huā fēng  ,
luó    chūn hán 。
shōu  
18
[táng ]
féng yán  

què  zhī ·  xíng yún  chǔ  》

  xíng yún  chǔ  ?wàng què guī lái , dào chūn jiāng  。bǎi cǎo qiān huā hán shí  ,xiāng chē  zài shuí jiā shù ?
lèi yǎn  lóu pín   。shuāng yàn lái shí , shàng xiàng féng fǒu ?liáo luàn chūn chóu  liǔ  ,  mèng   xún chù 。
19
[táng ]
 kuàng 

gōng  》

 lóu tiān bàn  shēng  ,fēng sòng gōng pín xiào   。
yuè 殿diàn yǐng kāi wén  lòu ,shuǐ jīng lián juǎn jìn qiū  。
20
[táng ]
 bái 

 jiē yuàn 》

 jiē shēng bái  , jiǔ qīn luó  。
què xià shuǐ jīng lián ,líng lóng wàng qiū yuè 。
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽