guī yuàn shī (107shǒu )

quán    bái (3) zhāng ruò  (1) zhāng jiǔ líng (1) bái   (2)  shì (3)   (1)  shāng yǐn (1) yàn shū (2)   (1) wēn tíng yún (3)  lán xìng  (2) qín guān (1)   (1) xīn   (1) wáng chāng líng (2) cáo zhí (1) dài shū lún (1)  qīng zhào (6) liǎng hàn yuè  (1) liǔ yǒng (3) xuē dào héng (1) zhāng xiān (2)  guān (1) ōu yáng xiū (3) yàn  dào (2)  zhù (2) liú fāng píng (1)   (2) wéi zhuāng (1) huáng  rǎn (1)  míng shì (1)  jiā yùn (1) chén quán  (1) zhū shū zhēn (5) hàn  míng shì (1) jiǎ zhì (1) wáng shí  (1) féng yán  (2)  jǐng (1) liú cǎi chūn (1) máo  zhèn (1) ōu yáng jiǒng (2) zhāng zhòng  (2) kòu zhǔn (1) cài shēn (1)   gāo (2) qiáo  (1) táng yín (1) xià wán chún (1) jiāng fēi (1) zhèng yīn (1) chén  yún (1)  ān shì (1) ruǎn   (1)  sōng (1) xiè  (1) yáng  jiù (1) chén dōng  (1)  fěi (2) chén yǔn píng (1) wèi chéng bān (1) yán xuǎn (2) wáng  (1) wáng tíng yún (1)  zài  (1)  xiāng lán (1) shī jīng (8)
1
[táng ]
 jiā yùn 

chūn yuàn 》

  huáng yīng ér , jiào zhī shàng  。
 shí jīng qiè mèng ,  dào liáo 西 。
2
[sòng ]
 qīng zhào 

shēng shēng màn ·xún xún   》

xún xún   ,lěng lěng qīng qīng ,  cǎn cǎn   。
zhà nuǎn huán hán shí hòu ,zuì nán jiāng  。
zhǎn kāi quán wén 
sān bēi liǎng zhǎn dàn jiǔ ,zěn   、wǎn lái fēng  ?
yàn guò  ,zhèng shāng xīn ,què shì jiù shí xiāng shí 。
mǎn  huáng huā duī  。qiáo cuì sǔn , jīn yǒu shuí kān zhāi ?
shǒu zhe chuāng ér ,  zěn shēng de hēi ?
 tóng gèng jiān   ,dào huáng hūn 、diǎn diǎn   。
zhè   ,zěn   chóu  liǎo de !
shōu  
3
[táng ]
wēn tíng yún 

wàng jiāng nán ·shū   》

shū   ,  wàng jiāng lóu 。guò jǐn qiān fān jiē  shì ,xié huī   shuǐ yōu yōu ,cháng duàn bái píng zhōu 。
4
[xiān qín ]
shī jīng 

 fēng 》

   fēng , yīn   。mǐn miǎn tóng xīn ,  yǒu  。
cǎi fēng cǎi fēi ,  xià  ? yīn  wéi , ěr tóng  。
zhǎn kāi quán wén 
háng dào chí chí ,zhōng xīn yǒu wéi 。 yuǎn  ěr ,báo sòng   。
shuí wèi   ? gān   。yàn ěr xīn hūn , xiōng   。
jīng  wèi zhuó ,shí shí [1] zhǐ [2]。yàn ěr xīn hūn ,  xiè  。
 shì  liáng ,   gǒu 。 gōng  yuè ,huáng   hòu !
jiù  shēn  ,fāng zhī zhōu zhī 。jiù  qiǎn  ,yǒng zhī yóu zhī 。
 yǒu  wáng ,mǐn miǎn qiú zhī 。fán mín yǒu sàng ,  qiú zhī 。
  néng  [3],fǎn   wèi chóu ,    ,jiǎ yòng  shòu 。
  kǒng   , ěr diān  。 shēng   ,    。
 yǒu zhǐ  ,   dōng 。yàn ěr xīn hūn ,   qióng 。
yǒu guāng [4]yǒu kuì ,    。 niàn  zhě ,  lái  [5]。
shōu  
5
[yuán ]
wáng shí  

shí èr yuè guò yáo mín  wèi bié qíng 》

 bié hòu yáo shān yǐn yǐn ,gèng  kān yuǎn shuǐ lín lín 。
jiàn yáng liǔ fēi mián gǔn gǔn ,duì táo huā zuì liǎn xūn xūn 。
zhǎn kāi quán wén 
tòu nèi  xiāng fēng zhèn zhèn ,yǎn zhòng mén   fēn fēn 。
 huáng hūn   yòu huáng hūn , xiāo hún zěn   xiāo hún 。
xīn  hén  jiù  hén ,duàn cháng rén  duàn cháng rén 。
jīn chūn xiāng  shòu  fēn ? dài kuān sān cùn 。
shōu  
6
[xiān qín ]
shī jīng 

  》

  qiè [1] ,bāng zhī jié  。  zhí shū ,wèi wáng qián  。
  zhī dōng ,shǒu  fēi péng 。  gāo  ?shuí shì wèi róng !
zhǎn kāi quán wén 
    ,gǎo gǎo chū  。yuàn yán   ,gān xīn shǒu  。
yān  xuān cǎo ?yán shù zhī bèi 。yuàn yán   ,使shǐ  xīn mèi [2]。
shōu  
7
[xiān qín ]
shī jīng 

jiāng yǒu  》

jiāng yǒu  ,zhī  guī ,   !
   , hòu  huǐ 。
zhǎn kāi quán wén 
jiāng yǒu zhǔ ,zhī  guī ,   !
   , hòu  chù 。
jiāng yǒu tuó ,zhī  guī ,  guò !
  guò , xiào   。
shōu  
8
[xiān qín ]
shī jīng 

jūn    》

jūn    , zhī   , zhì zāi ?
   shí , zhī   ,yáng niú xià lái 。
zhǎn kāi quán wén 
jūn    , zhī    !
jūn    ,   yuè ,  yǒu huó [1]?
   jié , zhī   ,yáng niú xià kuò 。
jūn    ,gǒu    !
shōu  
9
[xiān qín ]
shī jīng 

máng 》

máng zhī chī chī ,bào  mào  。fěi lái mào  ,lái   móu 。
sòng zi shè  ,zhì  dùn qiū 。fěi  qiān  ,zi  liáng méi 。
zhǎn kāi quán wén 
jiāng zi   ,qiū  wéi  。
chéng  guǐ yuán , wàng  guān 。 jiàn  guān ,  lián lián 。
 jiàn  guān ,zài xiào zài yán 。ěr bo ěr shì ,  jiù yán 。
 ěr chē lái ,  贿huì qiān 。
sāng zhī wèi luò ,   ruò 。 jiē jiū  , shí sāng shèn ;
 jiē   ,  shì dān 。shì zhī dān  ,yóu  shuō  ;
 zhī dān  ,  shuō  。
sāng zhī luò  , huáng ér yǔn 。   ěr ,sān suì shí pín 。
 shuǐ shāng shāng ,jiàn chē wéi shang 。   shuǎng ,shì èr  xíng 。
shì  wǎng  ,èr sān   。
sān suì wèi  , shì láo  ; xīng  mèi , yǒu zhāo  。
yán  suì  ,zhì  bào  。xiōng   zhī ,  xiào  。
jìng yán  zhī ,gōng  dào  。
 ěr xié lǎo ,lǎo 使shǐ  yuàn 。  yǒu àn ,  yǒu pàn 。
zǒng jiǎo zhī yàn ,yán xiào yàn yàn 。xìn shì dàn dàn ,   fǎn 。
fǎn shì   ,  yān zāi !
shōu  
10
[xiān qín ]
shī jīng 

 yuè 》

  yuè zh ,zhào lín xià  。
nǎi  zhī rén  ,shì   chù ?
zhǎn kāi quán wén 
 néng yǒu dìng ?níng    。
  yuè zh ,xià  shì mào 。
nǎi  zhī rén  ,shì  xiāng hǎo 。
 néng yǒu dìng ?níng   bào 。
  yuè zh ,chū  dōng fāng 。
nǎi  zhī rén  , yīn  liáng 。
 néng yǒu dìng ?   wàng 。
  yuè zh ,dōng fāng  chū 。
    ,chù    。
 néng yǒu dìng ?bào   shù 。
shōu  
11
[xiān qín ]
shī jīng 

zhōng  yǒu tuī 》

zhōng  yǒu tuī ,hàn  gàn  。yǒu    ,kǎi  tàn  。kǎi  tàn  , rén zhī jiān nán  !
zhōng  yǒu tuī ,hàn  xiū  。yǒu    ,tiáo  xiào  。tiáo  xiào  , rén zhī  shū  !
zhǎn kāi quán wén 
zhōng  yǒu tuī ,hàn  湿shī  。yǒu    ,chuài    。chuài    , jiē   !
shōu  
12
[xiān qín ]
shī jīng 

zhōng fēng 》

zhōng fēng qiě bào ,   xiào ,xuè làng xiào áo ,zhōng xīn shì dào 。
zhōng fēng qiě mái ,huì rán kěn lái , wǎng  lái ,yōu yōu   。
zhǎn kāi quán wén 
zhōng fēng qiě  [1],  yǒu  , yán  mèi ,yuàn yán   。
   yīn ,huī huī  léi , yán  mèi ,yuàn yán  怀huái 。
shōu  
13
[hàn ]
hàn  míng shì 

 shī shí jiǔ shǒu (qīng qīng  pàn cǎo )》

qīng qīng  pàn cǎo ,  yuán zhōng liǔ 。
yíng yíng lóu shàng  ,jiǎo jiǎo dāng chuāng yǒu 。
zhǎn kāi quán wén 
é é hóng fěn zhuāng ,xiān xiān chū  shǒu 。
 wèi chāng jiā  ,jīn wèi dàng   。
dàng  xíng  guī ,kōng chuáng nán  shǒu 。
shōu  
14
[hàn ]
liǎng hàn yuè  

yǒu suǒ  》

yǒu suǒ  ,nǎi zài  hǎi nán 。
 yòng wèn  jūn ,shuāng zhū dài mào zān 。
zhǎn kāi quán wén 
yòng  shào liáo zhī 。
wén jūn yǒu  xīn ,  cuī shāo zhī 。
cuī shāo zhī ,dāng fēng yáng  huī !
cóng jīn  wǎng ,  xiāng  ,xiāng   jūn jué !
 míng gǒu fèi ,xiōng sǎo dāng zhī zhī 。
fēi   !
qiū fēng   chén fēng  ,dōng fāng   gāo zhì zhī !
shōu  
15
[wèi jìn ]
cáo zhí 

 āi shī 》

míng yuè zhào gāo lóu ,liú guāng zhèng pái huái 。
shàng yǒu chóu   ,bēi tàn yǒu  āi 。
zhǎn kāi quán wén 
jiè wèn tàn zhě shuí ,yán shì dàng zi  。
jūn xíng  shí nián , qiè cháng   。
jūn ruò qīng  chén ,qiè ruò zhuó shuǐ  ;
 chén   shì ,huì   shí xié 。
yuàn wèi 西 nán fēng ,cháng shì  jūn 怀huái 。
jūn 怀huái liáng  kāi ,jiàn qiè dāng   。
shōu  
16
[nán běi cháo ]
xuē dào héng 

  yán 》

chuí liǔ  jīn  ,     。
shuǐ   róng zhǎo ,huā fēi táo   。
zhǎn kāi quán wén 
cǎi sāng qín shì  ,zhī jǐn dòu jiā  。
guān shān bié dàng  ,fēng yuè shǒu kōng guī 。
héng liǎn qiān jīn xiào ,zhǎng chuí shuāng   。
pán lóng suí jìng yǐn ,cǎi fèng zhú wéi  。
fēi hún tóng  què ,juàn qǐn  chén  。
àn yǒu xuán zhū wǎng ,kōng liáng luò yàn  。
qián nián guò dài běi ,jīn suì wǎng liáo 西 。
   xiāo  , néng    。
shōu  
17
[táng ]
  

jiā rén 》

jué dài yǒu jiā rén ,yōu  zài kōng  。
 yún liáng jiā  ,líng luò  cǎo  。
zhǎn kāi quán wén 
guān zhōng  sāng luàn ,xiōng  zāo shā  。
guān gāo   lùn ,  shōu  ròu 。
shì qíng è shuāi xiē ,wàn shì suí zhuǎn zhú 。
 婿 qīng  ér ,xīn rén měi   。
 hūn shàng zhī shí ,yuān yāng   宿 。
dàn jiàn xīn rén xiào , wén jiù rén  。
zài shān quán shuǐ qīng ,chū shān quán shuǐ zhuó 。
shì  mài zhū huí ,qiān luó  máo  。
zhāi huā  chā  ,cǎi bǎi dòng yíng  。
tiān hán cuì xiù báo ,   xiū zhú 。
shōu  
18
[táng ]
féng yán  

  mán ·huí láng yuǎn  shēng qiū cǎo 》

huí láng yuǎn  shēng qiū cǎo ,
mèng hún qiān  qīng mén dào 。
zhǎn kāi quán wén 
yīng  yuàn zhǎng gèng ,
 lóng jīn suǒ héng 。
luó wéi zhōng   ,
shuāng yuè qīng  shuǐ 。
   chéng yuán ,
bǎo zhēng bēi duàn xián 。
shōu  
19
[táng ]
féng yán  

què  zhī ·  xíng yún  chǔ  》

  xíng yún  chǔ  ?wàng què guī lái , dào chūn jiāng  。bǎi cǎo qiān huā hán shí  ,xiāng chē  zài shuí jiā shù ?
lèi yǎn  lóu pín   。shuāng yàn lái shí , shàng xiàng féng fǒu ?liáo luàn chūn chóu  liǔ  ,  mèng   xún chù 。
20
[táng ]
huáng  rǎn 

chūn  》

yīng  yàn  bào xīn nián ,  lóng duī   qiān 。
jiā zhù céng chéng lín hàn yuàn ,xīn suí míng yuè dào  tiān 。
zhǎn kāi quán wén 
 zhōng jǐn  lùn cháng hèn ,lóu shàng huā zhī xiào  mián 。
wèi wèn yuán róng dòu chē  , shí fǎn pèi  yàn rán 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽