1
[hàn ]
hàn  míng shì 

 shī shí jiǔ shǒu (qīng qīng  pàn cǎo )》

qīng qīng  pàn cǎo ,  yuán zhōng liǔ 。
yíng yíng lóu shàng  ,jiǎo jiǎo dāng chuāng yǒu 。
zhǎn kāi quán wén 
é é hóng fěn zhuāng ,xiān xiān chū  shǒu 。
 wèi chāng jiā  ,jīn wèi dàng   。
dàng  xíng  guī ,kōng chuáng nán  shǒu 。
shōu  
2
[wèi jìn ]
  

 míng yuè  jiǎo jiǎo 》

ān qǐn běi táng shàng ,míng yuè   yǒu 。
zhào zhī yǒu  huī ,lǎn zhī  yíng shǒu 。
zhǎn kāi quán wén 
liáng fēng rào  fáng ,hán chán míng gāo liǔ 。
chí chú gǎn jié  , xíng yǒng  jiǔ 。
yóu huàn huì  chéng ,  nán cháng shǒu 。
shōu  
3
[wèi jìn ]
  

 xíng xíng chóng xíng xíng shī 》

yōu yōu xíng mài yuǎn 。  yōu  shēn 。
     。 jūn huī  yīn 。
zhǎn kāi quán wén 
yīn huī    。miǎn miǎo ruò fēi chén 。
wáng wěi 怀huái  xiù 。chén fēng  běi lín 。
yóu  miǎo tiān  。hái    xún 。
jīng biāo qiān fǎn xìn 。guī yún nán  yīn 。
zhù  xiǎng wàn  。chén yōu cuì  xīn 。
lǎn  yǒu  dài 。xún xíng  yíng jīn 。
   qíng lèi 。ān chǔ  qīng qín 。
shōu  
4
[wèi jìn ]
  

 jīn  liáng yàn huì shī 》

xián  mìng huān yǒu 。zhì jiǔ yíng fēng guǎn 。
 tóng liáng  yín 。qín é zhāng  dàn 。
zhǎn kāi quán wén 
āi yīn rào dòng  。 xiǎng  yún hàn 。
 zuò xián tóng zhì 。 shāng   suàn 。
gāo tán    。wèi ruò zhāo xiá làn 。
rén shēng    。wéi  cháng  yàn 。
   chén niǎo 。yáng shēng dāng  dàn 。
 wèi héng yōu  。shǒu  pín  jiàn 。
shōu  
5
[wèi jìn ]
  

 tiáo tiáo qiān niú xīng shī 》

zhāo zhāo qīng hàn huī 。càn càn guāng tiān  。
qiān niú 西 běi huí 。zhī  dōng nán  。
zhǎn kāi quán wén 
huá róng    。huī shǒu  zhèn  。
yuàn    liáng 。bēi  nián suì  。
   liáng yuán 。huàn yān  de  。
yǐn lǐng wàng  chuān 。shuāng   zhān  。
shōu  
6
[wèi jìn ]
  

 qīng qīng líng shàng bǎi shī 》

rǎn rǎn gāo líng píng 。  suí fēng hàn 。
rén shēng dāng  shí 。  zhuó shuǐ lán 。
zhǎn kāi quán wén 
  duō zhì niàn 。zhì jiǔ yàn suǒ huān 。
fāng jià zhèn fēi pèi 。yuǎn yóu  cháng ān 。
míng dōu    。chéng què  pán huán 。
fēi kuì yīng hóng dài 。céng tái mào yún guān 。
gāo mén luó běi quē 。jiǎ  jiāo  lán 。
xiá  kòng jué jǐng 。dōu rén cān  xuān 。
áo yóu fàng qíng yuàn 。kāng kǎi wèi shuí tàn 。
shōu  
7
[wèi jìn ]
  

 tíng zhōng yǒu  shù shī 》

huān yǒu lán shí wǎng 。tiáo tiáo  yīn huī 。
 yuān yǐn jué jǐng 。 jié shì ruò fēi 。
zhǎn kāi quán wén 
fāng cǎo jiǔ  mào 。jiā rén jìng  guī 。
zhí zhú zūn lín zhǔ 。huì fēng   怀huái 。
gǎn  liàn suǒ huān 。cǎi    shuí 。
shōu  
8
[wèi jìn ]
  

 míng yuè jiǎo  guāng shī 》

suì  liáng fēng  。hào tiān  míng míng 。
zhāo yáo 西 běi zhǐ 。tiān hàn dōng nán qīng 。
zhǎn kāi quán wén 
lǎng yuè zhào xián fáng 。 shuài yín  tíng 。
fān fān guī yàn  。huì huì hán chán míng 。
chóu  tóng yàn yǒu 。hàn fēi  gāo míng 。
 měi gǎi shēng tīng 。   jiù qíng 。
zhī    zhù 。 liáng  jià yíng 。
shōu  
9
[nán běi cháo ]
bào lìng huī 

  cóng yuǎn fāng lái 》

 cóng yuǎn fāng lái 。
zèng   míng qín 。
zhǎn kāi quán wén 
 yǒu xiāng  wén 。
xián yǒu bié  yīn 。
zhōng shēn zhí  diào 。
suì hán  gǎi xīn 。
yuàn zuò yáng chūn  。
gōng shāng zhǎng xiàng xún 。
 shū hòu  xíng rén 
shōu  
10
[sòng ]
cháo  zhī 

  liù shǒu shàng xiān     jùn  èr dōng chéng gāo qiě zhǎng 》

dōng chéng gāo qiě zhǎng ,xià kàn qiān   。
 fēng  bǎi cǎo ,chūn huá fēn  bái 。
zhǎn kāi quán wén 
liáng shí    ,chí jǐng    。
kuì  fàn niú shī ,zhōng nián shǒu hán è 。
gōng jiǎn  suǒ dūn ,  shāng biǎn zhǎi 。
shēn wéi    ,shēng nǎi yuǎn xíng  。
  bǎi   ,     。
měi rén yán huáng huáng ,  làn   。
dàn zhēng fèn xīn xiǎng ,bēi jiǔ zòng xiāng suǒ 。
dòu  zhú   ,liù    zhì 。
pín shì bēi shī zhí ,kǎn lǎn  suǒ  。
ān zhī huáng   ,suí shí zhèn liù  。
shōu  
11
[sòng ]
cháo  zhī 

  liù shǒu shàng xiān     jùn  liù shēng nián  mǎn bǎi 》

shēng nián  mǎn bǎi ,   sān qiū 。
huā kāi  duō  ,  zhāng  yóu 。
zhǎn kāi quán wén 
xíng  shí  zài ,chūn róng  zhǎng zài 。
 rén qīng chǐ  , zhě mèi suǒ jiè 。
jūn kàn lóng   ,piāo   xiāng dài 。
shōu  
12
[sòng ]
cháo  zhī 

  liù shǒu shàng xiān     jùn   rǎn rǎn  shēng zhú 》

rǎn rǎn  shēng zhú ,tuō gēn zhōng  bēi 。
jié  shì jūn  ,jiāng  jìn huá chí 。
zhǎn kāi quán wén 
jiāng  róng yǒu shí ,dài  chūn bīng  。
 pán yǒu jiā cān , jūn  wàng  。
zǎo xià  zuǎn zuǎn ,zhū shí    。
qiū fēng    ,wǎn  wèi  zhī 。
yuàn chuí tài yáng huì ,zhào qiè kuí huò wēi 。
shōu  
13
[sòng ]
chéng gōng  

jīn  liáng yàn huì 》

liáng chén   jiǔ ,fēi xiǎn huì huá guǎn 。
diāo  chén qián , shāng quàn yǐn mǎn 。
zhǎn kāi quán wén 
wēi zhù  nán  , zhěn qín shī jìn 。
hán   liàng  ,xiǎng  líng xiāo hàn 。
 zuò tīng   ,   zhǎng huān 。
 qiǎn  shēng bēi ,bēi duō tīng zhě cǎn 。
zhèn pèi téng kāng zhuāng ,  suì wèi yàn 。
shōu  
14
[sòng ]
dèng yǔn duān 

shè jiāng cǎi  róng 》

shè jiāng cǎi  róng , cǎi  suǒ  。
suǒ  jīn  zài ,wàng duàn tiān   。
zhǎn kāi quán wén 
jiāng huā zhào qiū shuǐ ,qiū shuǐ qīng qiě  。
xíng    zài ,  kōng  bēi 。
shōu  
15
[hàn ]
hàn  míng shì 

西 běi yǒu gāo lóu 》

西 běi yǒu gāo lóu ,shàng   yún  。
jiāo shū jié  chuāng ,ā  sān chóng jiē 。
zhǎn kāi quán wén 
shàng yǒu xián  shēng ,yīn xiǎng   bēi !
shuí néng wéi   ? nǎi  liáng  。
qīng shāng suí fēng  ,zhōng  zhèng pái huái 。
 dàn zài sān tàn ,kāng kǎi yǒu  āi 。
   zhě  ,dàn shāng zhī yīn  。
yuàn wèi shuāng 鸿hóng  ,fèn chì  gāo fēi 。
shōu  
16
[sòng ]
wáng tóng  

míng táng guān   yǒng shí sān shǒu ·chē jià huí tài miào 》

ruì ǎi xiáng yún bàng xiǎo kāi ,jiǔ zhòng  jià tài gōng huí 。
 shēng jìng  qiān guān  ,wèi shì chuán   zuò lái 。
17
[sòng ]
zhào wén 

 zhě   shū 》

 zhě   shū ,liú zhě   lǎo 。
chén yōu néng shāng rén ,xuán  zuò chéng hào 。
zhǎn kāi quán wén 
rén shēng  yīng ěr ,yào   tài zǎo 。
xié chí  xuě 姿 , gǎn  yuǎn dào 。
cāng tiān xíng yōu yōu ,bái  zhào gǎo gǎo 。
ān   qiè cháng ,huà zuò jūn  cǎo 。
shōu  
18
[sòng ]
zhōu duān chén 

mèng dōng duō fēng shuāng 》

mèng dōng duō fēng shuāng ,cǎo     。
lǎo liǔ  cái tuō ,  xīn méng  。
zhǎn kāi quán wén 
dòng méi   zhēn ,bān bān  hán ruǐ 。
hán shǔ yùn  shí ,chéng  suì gōng měi 。
shú zhī  shí jiān , yǒu chūn   。
shōu  
19
[míng ]
 shèn xíng 

 chē shàng dōng mén xíng 》

 chē shàng dōng mén ,huí wàng xián yáng  。
   líng jiān ,lěi lěi duō   。
zhǎn kāi quán wén 
cháng  hào shēng yòu ,qiū fēng zǒu   。
 shù yóu qiě  ,xíng rén  miàn  。
jiè wèn   shuí , shí dǒng   。
chē   liú shuǐ , zhái tōng yún  。
 guì  dàn kōng ,  cǎo jiān  。
yuè shuǐ  chéng chuān ,yuè shì rén fēi  。
xián  gòng  qiū ,qiān zǎi wèi dàn  。
chī  dào bàng zi ,yíng yíng    。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽