1
[táng ]
hán hóng 

hán shí 》

chūn chéng  chǔ  fēi huā ,hán shí dōng fēng  liǔ xié 。
  hàn gōng chuán  zhú ,qīng yān sàn   hòu jiā 。
2
[sòng ]
zhào dǐng 

hán shí shū shì 》

  zhài mén cūn luò   , jiào chā liǔ  nián huá 。
jìn yān  dào yuè rén guó ,shàng zhǒng  xié páng lǎo jiā 。
zhǎn kāi quán wén 
hàn qǐn táng líng  mài fàn ,shān   jìng yǒu  huā 。
 zūn jìng  qīng tái  , guǎn chéng tóu zòu  jiā 。
shōu  
3
[táng ]
hán  

hán shí  》

  qīng hán jiǎn jiǎn fēng ,xiǎo méi piāo xuě xìng huā hóng 。
 shēn xié  qiū qiān suǒ ,lóu  méng lóng yān  zhōng 。
4
[táng ]
wéi zhuāng 

huàn  shā 》

qīng xiǎo zhuāng chéng hán shí tiān ,liǔ qiú xié niǎo jiān huā diàn ,
juàn lián zhí chū huà táng qián 。zhǐ diǎn  dān chū zhàn duǒ ,
 gāo yóu  píng zhū lán ,hán pín   hèn chūn cán 。
5
[sòng ]
 qīng zhào 

huàn  shā 》

dàn dàng chūn guāng hán shí tiān ,
  chén shuǐ niǎo cán yān 。
zhǎn kāi quán wén 
mèng huí shān zhěn yǐn huā diàn 。
hǎi yàn wèi lái rén dòu cǎo ,
jiāng méi  guò liǔ shēng mián 。
huáng hūn shū  湿shī qiū qiān 。
shōu  
6
[sòng ]
 qīng zhào 

niàn  jiāo ·xiāo tiáo tíng yuàn 》

xiāo tiáo tíng yuàn ,yòu xié fēng   ,zhòng mén   。chǒng liǔ jiāo huā hán shí jìn ,zhǒng zhǒng nǎo rén tiān  。xiǎn yùn shī chéng , tóu jiǔ xǐng ,bié shì xián  wèi 。zhēng 鸿hóng guò jǐn ,wàn qiān xīn shì nán  。
lóu shàng   chūn hán ,lián chuí  miàn , lán gān yōng  。bèi lěng xiāng xiāo xīn mèng jué ,  chóu rén   。qīng  chén liú ,xīn tóng chū yǐn ,duō shǎo yóu chūn  。 gāo yān liǎn ,gèng kàn jīn  qíng wèi 。
7
[sòng ]
zhāng xiān 

 lán huā · mǎo  xīng hán shí 》

lóng tóu  měng  ér jìng 。sǔn zhù qiū qiān yóu  bìng 。
fāng zhōu shí cuì  wàng guī ,xiù   qīng lái  dìng 。
zhǎn kāi quán wén 
xíng yún  hòu yáo shān míng 。 fàng shēng  chí yuàn jìng 。
zhōng tíng yuè  zhèng qīng míng , shù yáng huā guò  yǐng 。
shōu  
8
[yuán ]
wáng yuán dǐng 

zhèng gōng ·zuì tài píng 》

shēng shēng    ,
shēng jiào  sháo huá 。
zhǎn kāi quán wén 
 shēn wēi  rùn  shā ,
xiāng fēng wàn jiā 。
huà lóu  jìng yuān yāng  ,
cǎi shéng bàn 湿shī qiū qiān jià 。
jué lái hóng  shàng chuāng shā ,
tīng jiē tóu mài xìng huā 。
shōu  
9
[táng ]
bái   

hán shí  wàng yín 》

  què zào hūn qiáo  ,qīng míng hán shí shuí jiā  。
fēng chuī kuàng  zhǐ qián fēi ,  lěi lěi chūn cǎo 绿 。
zhǎn kāi quán wén 
táng  huā yìng bái yáng shù ,jìn shì  shēng bié  chù 。
míng míng zhòng quán   wén ,xiāo xiāo   rén guī  。
shōu  
10
[táng ]
bái   

luò qiáo hán shí  zuò shí yùn 》

shàng yuàn fēng yān hǎo ,zhōng qiáo dào  píng 。
 qiú chén   , huǒ  xīn qíng 。
zhǎn kāi quán wén 
宿 zuì tóu réng zhòng ,chén yóu yǎn zhà míng 。
lǎo yōng suī shěng shì ,chūn yòu shàng duō qíng 。
  chí chú  ,xún huā   xíng 。
lián qián jué jīn  ,záo luò xiè yín yīng 。
 yùn shāng jiào sòng ,guān   yào yíng 。
 yāo   liǔ , shé   yīng 。
xiāng guó zhēn kān liàn ,guāng yīn   qīng ?
sān nián  hán shí ,jǐn zài luò yáng chéng 。
shōu  
11
[táng ]
sòng zhī wèn 

hán shí hái  hún bié  》

luò yáng chéng  huā  xuě , hún shān zhōng jīn shǐ  。dàn bié  qiáo yáng liǔ fēng ,
   chuān táo  yuè 。 chuān táo  zhèng fāng xīn ,hán shí shān zhōng jiǔ  chūn 。
zhǎn kāi quán wén 
 lǎo  zhī yáo shùn  ,hān    tài píng rén 。
shōu  
12
[táng ]
sòng zhī wèn 

hán shí jiāng zhōu mǎn táng 驿 》

 nián shàng  luò qiáo biān ,jīn nián hán shí  shān  。yáo lián gǒng shù huā yīng mǎn ,
 jiàn  zhōu cǎo xīn 绿 。 zhōu chūn cǎo lán  fāng ,gǎn   guī 怀huái  xiāng 。
zhǎn kāi quán wén 
驿  míng cháo 宿  chǔ ,yuán shēng jīn  duàn jūn cháng 。
shōu  
13
[táng ]
sòng zhī wèn 

 zhōng hán shí  huáng méi lín jiāng 驿  cuī róng 》

 shàng féng hán shí ,chóu zhōng shǔ  chūn 。 lián jiāng  wàng , jiàn luò yáng rén 。
běi  怀huái míng zhǔ ,nán míng zuò zhú chén 。 yuán cháng duàn chù ,  liǔ tiáo xīn 。
14
[táng ]
chén quán  

hán shí 》

 tiān jiē miè yàn ,  jǐn cáng yān 。 zhī  chǔ huǒ ,lái jiù  xīn rán 。
15
[táng ]
 hào 

 sòng zhī wèn hán shí  lín jiāng 驿 》

wén dào shān yīn huì ,réng wèi huǒ  chén 。 zhōng gān   ,jiāng shàng  shāng chūn 。
liú shuǐ fān cuī lèi ,hán huī gèng bàn rén 。dān xīn zhōng  gǎi ,bái  wèi shuí xīn 。
16
[táng ]
mèng yún qīng 

hán shí 》

èr yuè jiāng nán huā mǎn zhī , xiāng hán shí yuǎn kān bēi 。
pín  wǎng wǎng  yān huǒ ,  míng cháo wèi zi tuī 。
17
[táng ]
wéi yìng  

hán shí  jīng shī zhū  》

 zhōng jìn huǒ kōng zhāi lěng ,jiāng shàng liú yīng  zuò tīng 。
 jiǔ kàn huā xiǎng zhū  , líng hán shí cǎo qīng qīng 。
18
[táng ]
  

xiǎo hán shí zhōu zhōng zuò 》

jiā chén qiáng yǐn shí yóu hán ,yǐn  xiāo tiáo dài  guān 。
chūn shuǐ chuán  tiān shàng zuò ,lǎo nián huā shì  zhōng kàn 。
zhǎn kāi quán wén 
juān juān  dié guò xián màn ,piàn piàn qīng ōu xià  tuān 。
yún bái shān qīng wàn   ,chóu kàn zhí běi shì cháng ān 。
shōu  
19
[táng ]
dòu gǒng 

xiāng yáng hán shí   wén  》

yān shuǐ chū xiāo jiàn wàn jiā ,dōng fēng chuī liǔ wàn tiáo xié 。
   shàng shuí xiāng bàn ,  chūn  bàn shì huā 。
20
[táng ]
wáng jiàn 

hán shí ( zuò zhāng  shī )》

tián shè qīng míng  ,jiā jiā chū huǒ chí 。bái shān mián  xiàng ,hóng suǒ  gāo zhī 。
shā dài shēng nán jié ,tóng chāi zhòng  chuí 。zhǎn xīn   jǐn ,hái shì  nián shí 。
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽