háo fàng shī (105shǒu )

1
[táng ]
wáng hàn 

liáng zhōu  》

 táo měi jiǔ  guāng bēi , yǐn    shàng cuī 。
zuì  shā chǎng jūn  xiào , lái zhēng zhàn  rén huí ?
2
[sòng ]
 shì 

niàn  jiāo ·chì  怀huái  》

 jiāng dōng  ,làng táo jǐn ,qiān  fēng liú rén  。
 lěi 西 biān ,rén dào shì ,sān guó zhōu láng chì  。
zhǎn kāi quán wén 
luàn shí 穿chuān kōng ,jīng tāo pāi àn ,juǎn  qiān duī xuě 。
jiāng shān  huà , shí duō shǎo háo jié 。
yáo xiǎng gōng jǐn dāng nián ,xiǎo qiáo chū jià le ,xióng 姿 yīng  。
 shàn guān jīn ,tán xiào jiān ,qiáng  huī fēi yān miè 。
 guó shén yóu ,duō qíng yīng xiào  ,zǎo shēng huá  。
rén shēng  mèng , zūn hái lèi jiāng yuè 。
shōu  
3
[táng ]
 bái 

  mán ·píng lín   yān  zhī 》

píng lín   yān  zhī ,hán shān  dài shāng xīn  。
míng   gāo lóu ,yǒu rén lóu shàng chóu 。
zhǎn kāi quán wén 
 jiē kōng zhù  ,宿 niǎo guī fēi  。
 chǔ shì guī chéng ?cháng tíng lián duǎn tíng 。
shōu  
4
[sòng ]
chén   

lín jiāng xiān   dēng xiǎo  , luò zhōng jiù yóu 》

   qiáo qiáo shàng yǐn ,zuò zhōng duō shì háo yīng 。zhǎng gōu liú yuè   shēng 。xìng huā shū yǐng  ,chuī  dào tiān míng 。
èr shí  nián   mèng , shēn suī zài kān jīng 。xián dēng xiǎo  kàn xīn qíng 。 jīn duō shǎo shì , chàng  sān gēng 。
5
[qīng ]
 lán xìng  

jīn    zèng liáng fén 》

  kuáng shēng ěr 
ǒu rán jiān 、 chén jīng guó ,  mén  
zhǎn kāi quán wén 
yǒu jiǔ wéi jiāo zhào zhōu  ,shuí huì chéng shēng   
 xìn dào 、suì chéng zhī  
qīng yǎn gāo   wèi lǎo 
xiàng zūn qián 、shì jǐn yīng xióng lèi 
jūn  jiàn ,yuè  shuǐ 
gòng jūn    chén zuì 
qiě yóu  、é méi yáo zhuó , jīn tóng  
shēn shì yōu yōu   wèn ,lěng xiào zhì zhī ér  
xún   、cóng tóu fān huǐ 
  xīn  qiān jié zài 
hòu shēn yuán 、kǒng jié  shēng  
rán nuò zhòng ,jūn   
shōu  
6
[táng ]
 bái 

 qín é ·xiāo shēng yàn 》

xiāo shēng yàn ,
qín é mèng duàn qín lóu yuè 。
zhǎn kāi quán wén 
qín lóu yuè ,nián nián liǔ  ,
 líng shāng bié 。
 yóu yuán shàng qīng qiū jié ,
xián yáng  dào yīn chén jué 。
yīn chén jué ,西 fēng cán zhào ,
hàn jiā líng quē 。
shōu  
7
[táng ]
  

 zhèn zi · shí nián lái jiā guó 》

 shí nián lái jiā guó ,sān qiān   shān  。
fèng  lóng lóu lián xiāo hàn , shù qióng zhī zuò yān luó , céng shí gān  ?
zhǎn kāi quán wén 
 dàn guī wèi chén  ,shěn yāo pān bìn xiāo  。
zuì shì cāng huáng  miào  ,jiào fāng yóu zòu bié   ,chuí lèi duì gōng é 。
shōu  
8
[sòng ]
 qīng zhào 

 jiā ào ·tiān jiē yún tāo lián xiǎo  》

tiān jiē yún tāo lián xiǎo  。xīng   zhuǎn qiān fān  。仿fǎng  mèng hún guī  suǒ 。wén tiān  。yīn qín wèn  guī  chǔ 。
 bào  cháng jiē   。xué shī mán yǒu jīng rén  。jiǔ wàn  fēng péng zhèng  。fēng xiū zhù 。péng zhōu chuī  sān shān  。
9
[sòng ]
ōu yáng xiū 

cháo zhōng cuò  sòng liú zhòng yuán  chū shǒu wéi yáng 》

píng shān lán kǎn  qíng kōng ,shān  yǒu  zhōng 。
shǒu zhǒng táng qián chuí liǔ ,bié lái   chūn fēng ?
zhǎn kāi quán wén 
wén zhāng tài shǒu ,huī háo wàn  , yǐn qiān zhōng 。
xíng  zhí  nián shào ,zūn qián kàn  shuāi wēng 。
shōu  
10
[sòng ]
 shì 

 suàn   huáng zhōu dìng huì yuàn   zuò 》

quē yuè guà shū tóng ,lòu duàn rén chū jìng 。
shuí jiàn yōu rén  wǎng lái ,piāo miǎo  鸿hóng yǐng 。
zhǎn kāi quán wén 
jīng  què huí tóu ,yǒu hèn  rén shěng 。
jiǎn jǐn hán zhī  kěn  ,  shā zhōu lěng 。
shōu  
11
[sòng ]
 shì 

dìng fēng  · tīng 穿chuān lín   shēng 》

 tīng 穿chuān lín   shēng , fáng yín xiào qiě  xíng 。
zhú zhàng máng xié qīng shèng  ,shuí  ? suō yān  rèn píng shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
liào qiào chūn fēng chuī jiǔ xǐng ,wēi lěng ,shān tóu xié zhào què xiāng yíng 。
huí shǒu xiàng lái xiāo  chù ,guī  ,  fēng    qíng 。
shōu  
12
[sòng ]
 shì 

shuǐ diào  tóu  huáng zhōu kuài zāi tíng zèng zhāng  quán 》

luò  xiù lián juǎn ,tíng xià shuǐ lián kōng 。
zhī jūn wèi  xīn zuò ,chuāng  湿shī qīng hóng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhǎng  píng shān táng shàng , zhěn jiāng nán yān  ,yǎo yǎo méi  鸿hóng 。
rèn de zuì wēng  ,shān  yǒu  zhōng 。
 qiān qǐng ,dōu jìng jìng ,dào  fēng 。
 rán làng  ,xiān    bái tóu wēng 。
kān xiào lán tái gōng  ,wèi jiě zhuāng shēng tiān lài ,gāng dào yǒu  xióng 。
 diǎn hào rán  ,qiān  kuài zāi fēng 。
shōu  
13
[sòng ]
 shì 

shuǐ diào  tóu ·míng yuè  shí yǒu 》

míng yuè  shí yǒu , jiǔ wèn qīng tiān 。
 zhī tiān shàng gōng què ,jīn  shì  nián ?
zhǎn kāi quán wén 
  chéng fēng guī  ,yòu kǒng qióng lóu   ,
gāo chù  shèng hán 。
  nòng qīng yǐng ,  zài rén jiān !
zhuǎn zhū  ,   ,zhào  mián 。
 yīng yǒu hèn , shì zhǎng xiàng bié shí yuán ?
rén yǒu bēi huān   ,yuè yǒu yīn qíng yuán quē ,
 shì  nán quán 。
dàn yuàn rén cháng jiǔ ,qiān  gòng chán juān 。
shōu  
14
[sòng ]
zhōu bāng yàn 

西   jīn líng 》

jiā   ,nán cháo shèng shì shuí  。shān wéi  guó rào qīng jiāng , huán duì  。 tāo     chéng ,fēng qiáng yáo  tiān  。
duàn  shù 、yóu dào  , chóu tǐng zi céng  。kōng  jiù   cāng cāng , chén bàn lěi 。  shēn yuè guò  qiáng lái ,shāng xīn dōng wàng huái shuǐ 。
zhǎn kāi quán wén 
jiǔ    shén chù shì ?xiǎng   、wáng xiè lín  ,yàn zi  zhī  shì , xún cháng 、xiàng  rén jiā ,xiāng duì  shuō xīng wáng ,xié yáng  。
shōu  
15
[sòng ]
zhū dūn  

shuǐ lóng yín ·fàng chuán qiān  líng   》

fàng chuán qiān  líng   ,lüè wéi  shān liú  。yún tún shuǐ  ,tāo suí shén  ,jiǔ jiāng dōng zhù 。běi  piān rán ,zhuàng xīn piān gǎn ,nián huá jiāng  。niàn  sōng jiù yǐn ,cháo yóu  yǒu ,nán  mèng ,   !

huí shǒu yāo fēn wèi sǎo ,wèn rén jiān 、yīng xióng  chǔ ! móu bào guó , lián  yòng ,chén hūn bái  。tiě suǒ héng jiāng ,jǐn fān chōng làng ,sūn láng liáng  !dàn chóu qiāo guì zhào ,bēi yín 《liáng  》,lèi liú   。
16
[sòng ]
zhū dūn  

xiāng jiàn huān ·jīn líng chéng shàng 西 lóu 》

jīn líng chéng shàng 西 lóu , qīng qiū 。
wàn   yáng chuí   jiāng liú 。
zhǎn kāi quán wén 
zhōng yuán luàn ,zān yīng sàn , shí shōu ?
shì qiàn bēi fēng chuī lèi guò yáng zhōu 。
shōu  
17
[sòng ]
zhū dūn  

zhè  tiān  西 dōu zuò 》

 shì qīng dōu shān shuǐ láng ,tiān jiào fēn   shū kuáng 。
céng  gěi  zhī yún quàn ,lèi shàng liú yún jiè yuè zhāng 。
zhǎn kāi quán wén 
shī wàn shǒu ,jiǔ qiān shāng 。 céng zhuó yǎn kàn hóu wáng ?
 lóu jīn quē yōng guī  ,qiě chā méi huā zuì luò yáng 。
shōu  
18
[sòng ]
chén rén jié 

qìn yuán chūn  dīng yǒu suì gǎn shì 》

  shuí 使shǐ shén zhōu ,bǎi nián  chén ,qīng zhān wèi hái ?chàng chén xīng cán yuè ,běi zhōu háo jié ;西 fēng xié  ,dōng  jiāng shān 。liú biǎo zuò tán ,shēn yuán qīng jìn , huì shī zhī tán zhǐ jiān 。shāng xīn shì ,shì nián nián bīng  ,zài zài fēng hán 。shuō  shuō zhàn dōu nán ,suàn wèi  jiāng tuó kān yàn ān 。tàn fēng hóu xīn zài ,zhān jīng shī shuǐ ;píng róng  jiù , bào dāng guān 。   móu ,shì yóu  zuò ,gèng  cán dēng chōu jiàn kàn 。 lín  , zhōng xīng rén  , huà  guān ?
19
[sòng ]
hán yuán  

shuāng tiān xiǎo jiǎo   cǎi shí é méi tíng 》

 tiān jué  ,zhí xià jiāng qiān chǐ 。
tiān  liǎng é níng dài ,
zhǎn kāi quán wén 
chóu  hèn , shí  !
 cháo fēng zhèng  ,jiǔ lán wén sāi  。
shì wèn zhé xiān  chǔ ?
qīng shān wài ,yuǎn yān  。
shōu  
20
[sòng ]
liú chén wēng 

lán líng wáng  bǐng  sòng chūn 》

sòng chūn  ,chūn  rén jiān   。
qiū qiān wài ,fāng cǎo lián tiān ,shuí qiǎn fēng shā àn nán  。
zhǎn kāi quán wén 
  shén   ?mán  hǎi mén fēi  。
luàn  guò ,dǒu zhuǎn chéng huāng , jiàn lái shí shì dēng chù 。
chūn  zuì shuí  ?dàn jiàn yàn chén biān ,liáng yàn  zhǔ 。
 juān shēng  cháng mén  。xiǎng  shù diāo  ,lèi pán   。
xián yáng sòng   huí  ,xié  wèi néng  。
chūn  shàng lái fǒu ?zhèng jiāng lìng hèn bié , xìn chóu  。
  jǐn  fēng   。tàn shén yóu  guó ,huā  qián  。
rén shēng liú luò ,   ,gòng   。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽