1
[sòng ]
 shì 

niàn  jiāo ·chì  怀huái  》

 jiāng dōng  ,làng táo jǐn ,qiān  fēng liú rén  。
 lěi 西 biān ,rén dào shì ,sān guó zhōu láng chì  。
zhǎn kāi quán wén 
luàn shí 穿chuān kōng ,jīng tāo pāi àn ,juǎn  qiān duī xuě 。
jiāng shān  huà , shí duō shǎo háo jié 。
yáo xiǎng gōng jǐn dāng nián ,xiǎo qiáo chū jià le ,xióng 姿 yīng  。
 shàn guān jīn ,tán xiào jiān ,qiáng  huī fēi yān miè 。
 guó shén yóu ,duō qíng yīng xiào  ,zǎo shēng huá  。
rén shēng  mèng , zūn hái lèi jiāng yuè 。
shōu  
2
[táng ]
  

 bǎi xíng 》

kǒng míng miào qián yǒu lǎo bǎi ,  qīng tóng gēn  shí 。
shuāng  liū   shí wéi ,dài  cān tiān èr qiān chǐ 。
zhǎn kāi quán wén 
jūn chén   shí  huì ,shù  yóu wéi rén ài  。
yún lái  jiē  xiá zhǎng ,yuè chū hán tōng xuě shān bái 。
 zuó  rào jǐn tíng dōng ,xiān zhǔ  hòu tóng  gōng 。
cuī wéi zhī gàn jiāo yuán  ,yǎo tiǎo dān qīng  yǒu kōng 。
luò luò pán  suī de  ,míng míng  gāo duō liè fēng 。
 chí  shì shén míng  ,zhèng zhí yuán yīn zào huà gōng 。
 shà  qīng yào liáng dòng ,wàn niú huí shǒu qiū shān zhòng 。
  wén zhāng shì  jīng ,wèi  jiǎn  shuí néng sòng 。
 xīn  miǎn róng lóu  ,xiāng  zhōng jīng 宿 luán fèng 。
zhì shì yōu rén  yuàn jiē , lái cái  nàn wèi yòng 。
shōu  
3
[sòng ]
tán yòng zhī 

qiū 宿 xiāng jiāng   》

xiāng shàng yīn yún suǒ mèng hún ,jiāng biān shēn   liú kūn 。
qiū fēng wàn   róng guó ,  qiān jiā   cūn 。
zhǎn kāi quán wén 
xiāng   kān bēi  yòu , yóu shuí kěn zhòng wáng sūn 。
 rén xiāng jiàn  xiāng wèn ,cháng   shēng guī dǎo mén 。
shōu  
4
[táng ]
 shāng yǐn 

jiǎ shēng 》

xuān shì qiú xián 访fǎng zhú chén ,jiǎ shēng cái diào gèng  lún 。
 lián  bàn  qián  , wèn cāng shēng wèn guǐ shén 。
5
[nán běi cháo ]
 jūn 

zèng wáng guì yáng 》

sōng shēng shù cùn shí ,suì wèi cǎo suǒ méi 。
wèi jiàn lóng yún xīn ,shéi zhī  shuāng  。
zhǎn kāi quán wén 
ruò gàn  cuī cán ,xiān jīng  líng  。
 dāng shù qiān chǐ ,wèi jūn  míng yuè 。
shōu  
6
[táng ]
 bái 

luò yáng  》

bái  shuí jiā láng ,huí chē  tiān jīn 。kàn huā dōng  shàng ,jīng dòng luò yáng rén 。
7
[táng ]
 bái 

xíng  nán    》

jīn zūn qīng jiǔ dòu shí qiān , pán zhēn xiū zhí wàn qián 。
tíng bēi tóu zhù  néng shí , jiàn   xīn máng rán 。
zhǎn kāi quán wén 
  huáng  bīng sāi chuān ,jiāng dēng tài xíng xuě mǎn shān 。
xián lái chuí diào   shàng ,  chéng zhōu mèng  biān 。
xíng  nán ,xíng  nán ,duō   ,jīn ān zài 。
cháng fēng  làng huì yǒu shí ,zhí guà yún fān  cāng hǎi 。
shōu  
8
[táng ]
  

 shī èr shí sān shǒu 》

lóng  tiē lián qián ,yín  bái  yān 。
 rén zhī jǐn chàn ,shuí wèi zhù jīn biān 。
zhǎn kāi quán wén 
 yuè cǎo gēn tián ,tiān jiē xuě shì yán 。
wèi zhī kǒu yìng ruǎn ,xiān    xián 。
  zhōu tiān  , chē shàng  shān 。
míng zōu  fèng yuàn ,chì  zuì chéng ēn 。
  fēi fán  ,fáng xīng běn shì jīng 。
xiàng qián qiāo shòu  ,yóu  dài tóng shēng 。
  shā  xuě ,yān shān yuè shì gōu 。
 dāng jīn luò nǎo ,kuài zǒu  qīng qiū 。
   chá  , máo   huā 。
liè jiāo zhū  luò , duàn  zhǎng  。
西  jiǔ jiāng lán ,dōng wáng fàn  gàn 。
jūn wáng ruò yàn  ,shuí wèi  chē yuán ?
chì   rén yòng ,dāng     。
 wén guǒ xià  ,  rèn mán ér 。
cuī bǎng   jiāng [1],shén zhuī  xiàng fēng 。
jūn wáng [2]jīn jiě jiàn , chǔ zhú yīng xióng ?
nèi   gōng rén ,yín jiān   lín 。
 shí yán bǎn shàng ,cèng dèng  fēng chén 。
 zhú chū zǎn ěr ,táo huā wèi shàng shēn 。
 shí  jiǎo zhèn ,qiān  jiè jiāng jūn 。
bǎo jué shuí jiā  ,zhǎng wén xiá  xiāng 。
duī jīn mǎi jùn  ,jiāng sòng chǔ xiāng wáng 。
xiāng  zhě luó xīn ,pán lóng  dēng lín 。
huí kàn nán  shàng ,shuí dào  féng chūn ?
 cóng huán gōng liè , néng   wēi ?
 zhāo gōu lǒng chū ,kàn   yún fēi 。
táng jiàn zhǎn suí gōng ,quán máo shǔ tài zōng 。
 xián jīn jiǎ zhòng ,qiě  zhuō piāo fēng 。
bái tiě cuò qīng  ,zhēn jiān luò  shā 。
shì rén lián xiǎo jǐng ,jīn liè wèi cháng  。
  xiàng qián kàn ,xuán máo zài  jiān 。
zhǐ jīn póu bái cǎo ,   qīng shān ?
xiāo  tuó jīng  ,yuán cóng zhú guó lái 。
kōng zhī yǒu shàn xiāng , jiě zǒu zhāng tái 。
chóng wéi  yàn wěi ,bǎo jiàn shì  cháng 。
 qiú qiān  jiǎo ,xiān cǎi yǎn zhōng guāng 。
zàn  téng huáng  ,xiān rén shàng cǎi lóu 。
 biān    , shì zhé gāo zhōu ?
hàn xuè dào wáng jiā ,suí luán hàn   。
shǎo jūn  hǎi shàng ,rén jiàn shì qīng luó 。
  ài shén xiān ,shāo jīn   yān 。
jiù zhōng jiē ròu  , jiě shàng qīng tiān 。
shōu  
9
[táng ]
 shāng yǐn 

fēng  》

 liáng bǎo jiàn piān ,   qióng nián 。
huáng  réng fēng  ,qīng lóu  guǎn xián 。
zhǎn kāi quán wén 
xīn zhī zāo báo  ,jiù hǎo  liáng yuán 。
xīn duàn xīn fēng jiǔ ,xiāo chóu dòu  qiān 。
shōu  
10
[táng ]
 dài 

 shàng qiū  》

 yuán fēng  dìng ,wǎn jiàn yàn háng pín 。
luò   xiāng shù ,hán dēng   rén 。
zhǎn kāi quán wén 
kōng yuán bái   ,   sēng lín 。
  jiāo fēi jiǔ , nián zhì  shēn 。
shōu  
11
[táng ]
qín tāo  

pín  》

péng mén wèi shí  luó xiāng , tuō liáng méi   shāng 。
shuí ài fēng liú gāo  diào ,gòng lián shí shì jiǎn shū zhuāng 。
zhǎn kāi quán wén 
gǎn jiāng shí zhǐ kuā zhēn qiǎo ,  shuāng méi dòu huà zhǎng 。
 hèn nián nián  jīn 线xiàn ,wèi  rén zuò jià  shang 。
shōu  
12
[sòng ]
xīn   

西 jiāng yuè  qiǎn xìng 》

zuì  qiě tān huān xiào ,yào chóu  de gōng  。
jìn lái shǐ jué  rén shū ,xìn zhe quán  shì chù 。
zhǎn kāi quán wén 
zuó  sōng biān zuì dào ,wèn sōng “ zuì   ”。
zhǐ  sōng dòng yào lái  , shǒu tuī sōng yuē “ ”!
shōu  
13
[sòng ]
zhèng  

zhāo jūn yuàn  méi huā 》

dào shì huā lái chūn wèi ,dào shì xuě lái xiāng  。
zhú wài  zhī xié , rén jiā 。
zhǎn kāi quán wén 
lěng luò zhú  máo shè , guì  táng qióng xiè 。
liǎng   tóng zāi , bān kāi 。
shōu  
14
[yuán ]
liú zhì 

shān  yáng ·yún shān yǒu  》

yún shān yǒu  ,xuān shang   ,
bèi 西 fēng chuī duàn gōng míng lèi 。
zhǎn kāi quán wén 
 lái  ,zài xiū  !
qīng shān jǐn jiě zhāo rén zuì ,
 shī dào tóu jiē   。
 , mìng  ;
shī ,zán mìng  。
shōu  
15
[qīng ]
chá shèn xíng 

sān   》

píng yuǎn jiāng shān   huí ,    bèi chéng kāi 。
 xián  shì  zhī  ,wèi yǒu yōng rén   cái 。
zhǎn kāi quán wén 
fàng zhú kěn xiāo wáng guó hèn ?suì shí yóu dòng chǔ rén āi !
xiāng lán yuán zhǐ nián nián 绿 ,xiǎng jiàn yín hún  wǎng lái 。
shōu  
16
[táng ]
  

zhì jiǔ xíng 》

líng luò  chí  bēi jiǔ ,zhǔ rén fèng shāng  cháng 寿shòu 。
zhǔ  西 yóu kùn  guī ,jiā rén zhé duàn mén qián liǔ 。
zhǎn kāi quán wén 
 wén  zhōu  zuò xīn fēng  ,tiān huāng  lǎo  rén shí 。
kōng jiāng jiān shàng liǎng xíng shū ,zhí fàn lóng yán qǐng ēn  。
 yǒu  hún zhāo   ,xióng   shēng tiān xià bái 。
shào nián xīn shì dāng  yún ,shuí niàn yōu hán zuò  è 。
shōu  
17
[táng ]
mèng hào rán 

nán guī  xuě 》

 xíng zhì wǎn  ,  wàng jīng  。
kuàng  mǎng máng máng ,xiāng shān zài  chǔ 。
zhǎn kāi quán wén 
 yān cūn   ,guī yàn tiān biān  。
 xuě  píng gāo , yīng zhuō hán  。
shào nián nòng wén  ,zhǔ  zài zhāng  。
shí shàng chǐ huán jiā ,péi huí shǒu guī  。
shōu  
18
[sòng ]
xīn   

 xīn láng  yòng qián yùn sòng  shū gāo 》

  jūn shī shuō 。chàng  yīn 、jūn tiān hào dàng ,dòng tíng jiāo  。qiān chǐ yīn  chén  dào ,wéi yǒu céng bīng  xuě 。zhà  jiàn 、hán shēng máo  。  jiā rén duō  mìng ,duì  lái 、 piàn shāng xīn yuè 。jīn  lěng , diào  。
 tiān chǐ  jūn jiā bié 。kàn chéng kōng 、 lóng cǎn dàn ,fēng yún kāi  。 wàng  guān shén zhōu  ,bái  xiāo cán zhàn  。tàn   、zhū rén qīng jué 。 bàn kuáng  bēi fēng  ,tīng zhēng zhēng 、zhèn  yán jiān tiě 。nán gòng běi ,zhèng fēn liè 。
19
[táng ]
 bái 

 fēng  shí  》

yàn zhāo yán guō kuí 。
suì zhù huáng jīn tái 。
zhǎn kāi quán wén 
 xīn fāng zhào zhì 。
zōu yǎn   lái 。
nài  qīng yún shì 。
   chén āi 。
zhū  mǎi  xiào 。
zāo kāng yǎng xián cái 。
fāng zhī huáng   。
qiān   pái huái 。
shōu  
20
[táng ]
 bái 

yuè xià  zhuó   》

huā jiān   jiǔ , zhuó  xiāng qīn 。
 bēi yāo míng yuè ,duì yǐng chéng sān rén 。
zhǎn kāi quán wén 
yuè   jiě yǐn ,yǐng  suí  shēn 。
zàn bàn yuè jiāng yǐng ,xíng    chūn 。
  yuè pái huái ,  yǐng líng luàn 。
xǐng shí tóng jiāo huān ,zuì hòu  fēn sǎn 。
yǒng jié  qíng yóu ,xiāng  miǎo yún hàn 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽