怀huái  shī (127shǒu )

quán    bái (10) bái   (1)  shì (3)   (3)  shāng yǐn (8) yuán méi (1)   (7) gāo shì (2) wáng  (1) wáng ān shí (3) wēn tíng yún (2)  lán xìng  (1) dài   (1) liú   (4) xīn   (4) táo yuān míng (1)  yóu (1) liǔ zōng yuán (2) yáng wàn  (1) wén tiān xiáng (3)  gāng (2) bào zhào (1) zhāng lěi (1) zhōu bāng yàn (1) luó yǐn (1)  guī méng (1) yuán hào wèn (1)   xiū (2) chén  áng (1)  hún (1) xiè tiǎo (1)  kōng shǔ (1) wéi zhuāng (2) zhāng shuō (1) gāo  (2) fàn yún (1)  xùn (1) jiāng yān (1) shěn yuē (1) zhāng jié (1)  mèng  (1) zhāng shùn mín (1) liú zi huī (1)   gāo (1) wāng yuán liàng (1)  wén yīng (2) yuán  huá (1) zhāng xiào xiáng (1) wán yán zhòng shí (1) ā  wēi (1) liú zhì (1)  zàn (1)  dōu  (1) zhào mèng  (1) chén zi lóng (1) liú  (1) chá shèn xíng (1) chén wéi sōng (1)   jūn (1) wáng shì zhēn (1)  zhào lín (1) bào róng (1) xiàng zi yīn (1) huì hóng (1) yuè  (1)  yuān (1)  qián (1) wén  wēng (1)   (1) zhāng  jiǔ (1) guàn yún shí (1) yán suì chéng (1) wén zhēng míng (1) lǎo shě (1) pān  lín (4) shī jīng (5)
1
[táng ]
 bái 

yǒng zhù luó shān /西 shī 》

西 shī yuè   ,chū  zhù luó shān 。
xiù  yǎn jīn  , huā xiū  yán 。
zhǎn kāi quán wén 
huàn shā nòng  shuǐ ,  qīng  xián 。
hào 齿chǐ xìn nán kāi ,chén yín  yún jiān 。
gōu jiàn zhēng jué yàn ,yáng é   guān 。
 xié guǎn  gōng ,yǎo miǎo   pān 。
   chāi guó ,qiān qiū jìng  hái 。
shōu  
2
[táng ]
  

chì  》

zhé  chén shā tiě wèi xiāo , jiāng   rèn qián cháo 。
dōng fēng   zhōu láng 便biàn ,tóng què chūn shēn suǒ èr qiáo 。
3
[sòng ]
 shì 

niàn  jiāo ·chì  怀huái  》

 jiāng dōng  ,làng táo jǐn ,qiān  fēng liú rén  。
 lěi 西 biān ,rén dào shì ,sān guó zhōu láng chì  。
zhǎn kāi quán wén 
luàn shí 穿chuān kōng ,jīng tāo pāi àn ,juǎn  qiān duī xuě 。
jiāng shān  huà , shí duō shǎo háo jié 。
yáo xiǎng gōng jǐn dāng nián ,xiǎo qiáo chū jià le ,xióng 姿 yīng  。
 shàn guān jīn ,tán xiào jiān ,qiáng  huī fēi yān miè 。
 guó shén yóu ,duō qíng yīng xiào  ,zǎo shēng huá  。
rén shēng  mèng , zūn hái lèi jiāng yuè 。
shōu  
4
[táng ]
 bái 

dēng jīn líng fèng huáng tái 》

fèng huáng tái shàng fèng huáng yóu ,fèng  tái kōng jiāng  liú 。
 gōng huā cǎo mái yōu jìng ,jìn dài  guān chéng  qiū 。
zhǎn kāi quán wén 
sān shān bàn luò qīng tiān wài ,èr shuǐ zhōng fēn bái  zhōu 。
zǒng wèi  yún néng   ,cháng ān  jiàn 使shǐ rén chóu 。
shōu  
5
[táng ]
 bái 

qiū dēng xuān chéng xiè tiào běi lóu 》

jiāng chéng  huà  ,shān xiǎo wàng qíng kōng 。
liǎng shuǐ jiā míng jìng ,shuāng qiáo luò cǎi hóng 。
zhǎn kāi quán wén 
rén yān hán  yòu ,qiū  lǎo  tóng 。
shuí niàn běi lóu shàng ,lín fēng 怀huái xiè gōng 。
shōu  
6
[táng ]
  

 qín huái 》

yān lóng hán shuǐ yuè lóng shā ,  qín huái jìn jiǔ jiā 。
shāng   zhī wáng guó hèn , jiāng yóu chàng hòu tíng huā 。
7
[wèi jìn ]
táo yuān míng 

yǒng jīng  》

yàn dān shàn yǎng shì ,zhì zài bào qiáng yíng 。
zhāo  bǎi  liáng ,suì   jīng qīng 。
zhǎn kāi quán wén 
jūn   zhī  , jiàn chū yān jīng ;
  míng 广guǎng  ,kāng kǎi sòng  xíng 。
xióng  zhǐ wēi guān ,měng  chōng cháng yīng 。
yǐn jiàn  shuǐ shàng , zuò liè qún yīng 。
jiàn   bēi zhù ,sòng  chàng gāo shēng 。
xiāo xiāo āi fēng shì ,dàn dàn hán  shēng 。
shāng yīn gèng liú  , zòu zhuàng shì jīng 。
xīn zhī   guī ,qiě yǒu hòu shì míng 。
dēng chē  shí  ,fēi gài  qín tíng 。
líng  yuè wàn  ,wēi  guò qiān chéng 。
 qióng shì  zhì ,háo zhǔ zhèng zhēng yíng 。
 zāi jiàn shù shū , gōng suì  chéng 。
 rén suī  méi ,qiān zǎi yǒu  qíng 。
shōu  
8
[xiān qín ]
shī jīng 

 míng 》

míng míng zài xià ,  zài shàng 。tiān nán chén  ,  wéi wáng 。
tiān wèi yīn shì ,使shǐ  xié  fāng 。
zhì zhòng shì rèn ,  yīn shāng ,lái jià  zhōu ,yuē pín  jīng 。
nǎi  wáng  ,wéi  zhī xíng , rèn yǒu shēn ,shēng  wén wáng 。
zhǎn kāi quán wén 
wéi  wén wáng ,xiǎo xīn   。zhāo shì shàng  , 怀huái duō  。
jué   huí , shòu fāng guó 。
tiān jiàn zài xià ,yǒu mìng   。wén wáng chū zài ,tiān zuò zhī  。
zài qià zhī yáng ,zài wèi zhī  。
wén wáng jiā zhǐ , bāng yǒu zi 。 bāng yǒu zi ,xiàn tiān zhī mèi 。
wén dìng jué xiáng ,qīn yíng  wèi 。zào zhōu wèi liáng , xiǎn  guāng 。
yǒu mìng  tiān ,mìng  wén wáng 。 zhōu  jīng 。
zuǎn  wéi shēn ,zhǎng  wéi xíng , shēng  wáng 。
bǎo yòu mìng ěr ,xiè   shāng 。
yīn shāng zhī  , huì  lín 。
shǐ    。wéi  hóu xìng 。
shàng  lín  , èr ěr xīn 。
  yáng yáng ,tán chē huáng huáng , yuán bāng bāng 。
wéi shī shàng  ,shí wéi yīng yáng 。
liáng   wáng ,   shāng ,huì cháo qīng míng 。
shōu  
9
[xiān qín ]
shī jīng 

huáng  》

huáng  shàng  ,lín xià yǒu  。jiān guān  fāng ,qiú mín zhī  。
wéi  èr guó , zhèng  huò 。wéi   guó ,yuán jiū yuán  。
shàng   zhī ,zēng  shì kuò 。nǎi juàn 西  , wéi  zhái 。
zuò zhī píng zhī , zāi   。xiū zhī píng zhī , guàn  liè 。
 zhī  zhī , chēng   。rǎng zhī  zhī , 檿yǎn  zhè 。
 qiān míng  ,chuàn  zài  。tiān  jué pèi ,shòu mìng   。
zhǎn kāi quán wén 
 shěng  shān ,zhà    ,sōng bǎi  duì 。
 zuò bāng zuò duì ,   wáng  。wéi  wáng  ,yīn xīn  yǒu 。
 yǒu  xiōng ,   qìng ,zài  zhī guāng 。
shòu   sàng ,yǎn yǒu  fāng 。
wéi  wáng  ,   xīn 。   yīn ,   míng 。
 míng  lèi , zhǎng  jūn 。wáng   bāng , shùn   。
  wén wáng ,   huǐ 。 shòu  zhǐ ,shī  sūn zi 。
 wèi wén wáng : rán pàn yuán , rán xīn xiàn ,dàn xiān dēng  àn 。
 rén  gōng ,gǎn   bāng ,qīn ruǎn  gòng 。
wáng    ,yuán zhěng   , àn   。
   zhōu  , duì  tiān xià 。
  zài jīng ,qīn  ruǎn jiāng 。zhì  gāo gāng , shǐ  líng 。
 líng  ā , yǐn  quán , quán  chí 。
  xiān yuán ,  zhī yáng ,zài wèi zhī jiāng 。
wàn bāng zhī fāng ,xià mín zhī wáng 。
 wèi wén wáng : 怀huái míng  ,  shēng   , cháng xià   。
 shí  zhī ,shùn  zhī  。
 wèi wén wáng :gòu ěr chóu fāng ,tóng ěr  xiōng 。
 ěr gōu yuán , ěr lín chōng ,  chóng yōng 。
lín chōng xián xián ,chóng yōng yán yán 。zhí xùn lián lián ,yōu guó ān ān 。
shì lèi shì  ,shì zhì shì  , fāng    。
lín chōng   ,chóng yōng   。
shì  shì  ,shì jué shì  。 fāng    。
shōu  
10
[xiān qín ]
shī jīng 

mián 》

mián mián guā dié 。mín zhī chū shēng ,    。 gōng dǎn  ,táo  táo xué ,wèi yǒu jiā shì 。
 gōng dǎn  ,lái zhāo zǒu  。 西 shuǐ  ,zhì   xià 。yuán  jiāng  , lái   。
zhǎn kāi quán wén 
zhōu yuán   ,jǐn    。yuán shǐ yuán móu ,yuán   guī ,yuē zhǐ yuē shí ,zhù shì   。
nǎi wèi nǎi zhǐ ,nǎi zuǒ nǎi yòu ,nǎi jiāng nǎi  ,nǎi xuān nǎi  。 西  dōng ,zhōu yuán zhí shì 。
nǎi zhào  kōng ,nǎi zhào   ,  shì jiā 。 shéng  zhí ,suō bǎn  zài ,zuò miào   。
jiù zhī réng réng , zhī hōng hōng ,zhù zhī dēng dēng ,xuē  féng féng 。bǎi  jiē xìng ,gāo   shèng 。
nǎi  gāo mén ,gāo mén yǒu kàng 。nǎi  yìng mén ,yìng mén qiāng qiāng 。nǎi  zhǒng  ,róng chǒu yōu xíng 。
  tiǎn jué yùn ,  yǔn jué wèn 。zhà    ,háng dào duì  。hùn  tuì  ,wéi  huì  !
 ruì zhì jué chéng ,wén wáng jué jué shēng 。 yuē yǒu shū  , yuē yǒu xiān hòu 。 yuē yǒu bēn zòu , yuē yǒu   !
shōu  
11
[xiān qín ]
shī jīng 

sāng róu 》

 wǎn  sāng róu , xià hóu xún , cǎi  liú ,  xià mín 。 tiǎn xīn yōu ,cāng xiōng tián  。zhuō  hào tiān ,níng   jīn ?
  kuí kuí , zhào yǒu piān 。luàn shēng   , guó  mǐn 。mín  yǒu  , huò  jìn 。  yǒu āi ,guó   pín 。
zhǎn kāi quán wén 
guó  miè  ,tiān   jiāng 。 suǒ zhǐ  ,yún   wǎng ?jūn  shí wéi ,bǐng xīn  jìng 。shuí shēng  jiē ,zhì jīn wèi gěng ?
yōu xīn yīn yīn ,niàn    。 shēng  chén ,féng tiān dàn  。 西  dōng , suǒ dìng chù 。duō  gòu mín ,kǒng    。
wèi móu wèi  ,luàn kuàng  xuē 。gào ěr yōu  ,huì ěr  jué 。shuí néng zhí  ,shì   zhuó ?  néng shū ,zài    。
   fēng , kǒng zhī ài 。mín yǒu  xīn ,píng yún  dǎi 。hǎo shì jià  , mín dài shí 。jià  wéi bǎo ,dài shí wéi hǎo ?
tiān jiàng sāng luàn ,miè   wáng 。jiàng  máo zéi ,jià   yǎng 。āi dòng zhōng guó , zhuì  huāng 。 yǒu   , niàn qióng cāng 。
wéi  huì jūn ,mín rén suǒ zhān 。bǐng xīn xuān yóu ,kǎo shèn  xiāng 。wéi   shùn ,   zāng 。 yǒu fèi cháng , mín  kuáng 。
zhān  zhōng lín ,shēn shēn  鹿 。péng yǒu  zèn ,    。rén  yǒu yán :jìn 退tuì wéi  。
wéi  shèng rén ,zhān yán bǎi  。wéi   rén , kuáng   。fěi yán  néng ,  wèi  ?
wéi  liáng rén , qiú   。wéi  rěn xīn ,shì  shì  。mín zhī tān luàn ,níng wèi   。
 fēng yǒu suì ,yǒu kòng   。wéi  liáng rén ,zuò wéi shì  。wéi   shùn ,zhēng  zhōng gòu 。
 fēng yǒu suì ,tān rén bài lèi 。tīng yán  duì ,sòng yán  zuì 。fěi yòng  liáng ,   bèi 。
jiē ěr péng yǒu ,   zhī ér zuò 。  fēi chóng ,shí   huò 。 zhī yīn  ,fǎn  lái  。
mín zhī wǎng  ,zhí liáng shàn bèi 。wèi mín   , yún   。mín zhī huí  ,zhí jìng yòng  。
mín zhī wèi  ,zhí dào wèi kòu 。liáng yuē   , bèi shàn  。suī yuē fěi  , zuò ěr  !
shōu  
12
[xiān qín ]
shī jīng 

shǔ  》

 shǔ   ,  zhī miáo 。xíng mài   ,zhōng xīn yáo yáo 。
zhī  zhě wèi  xīn yōu , zhī  zhě wèi   qiú 。
zhǎn kāi quán wén 
yōu yōu cāng tiān !  rén zāi ?
 shǔ   ,  zhī suì 。xíng mài   ,zhōng xīn  zuì 。
zhī  zhě wèi  xīn yōu , zhī  zhě wèi   qiú 。
yōu yōu cāng tiān !  rén zāi ?
 shǔ   ,  zhī shí 。xíng mài   ,zhōng xīn   。
zhī  zhě wèi  xīn yōu , zhī  zhě wèi   qiú 。
yōu yōu cāng tiān !  rén zāi ?
shōu  
13
[táng ]
  

shǔ xiàng 》

chéng xiàng  táng  chǔ xún ,jǐn guān chéng wài bǎi sēn sēn 。
yìng jiē  cǎo  chūn  ,  huáng  kōng hǎo yīn 。
zhǎn kāi quán wén 
sān  pín fán tiān xià  ,liǎng cháo kāi  lǎo chén xīn 。
chū shī wèi jié shēn xiān  ,zhǎng 使shǐ yīng xióng lèi mǎn jīn 。
shōu  
14
[táng ]
  

guò huá qīng gōng jué  sān shǒu 》

cháng ān huí wàng xiù chéng duī ,shān dǐng qiān mén   kāi 。
  hóng chén fēi  xiào , rén zhī shì  zhī lái 。
zhǎn kāi quán wén 
xīn fēng 绿 shù  huáng āi ,shù   yáng tàn 使shǐ huí 。
 cháng   qiān fēng shàng ,  zhōng yuán shǐ xià lái 。
wàn guó shēng  zuì tài píng , tiān lóu 殿diàn yuè fèn míng 。
yún zhōng luàn pāi  shān  ,fēng guò zhòng luán xià xiào shēng 。
shōu  
15
[táng ]
  

  jiāng tíng 》

shèng bài bīng jiā shì   ,
bāo xiū rěn chǐ shì nán ér 。
zhǎn kāi quán wén 
jiāng dōng   duō cái jùn ,
juǎn  chóng lái wèi  zhī 。
shōu  
16
[táng ]
 bái 

   》

  tái shàng   shí , wáng gōng  zuì 西 shī 。
  chǔ  huān wèi  ,qīng shān  xián bàn biān  。
zhǎn kāi quán wén 
yín jiàn jīn  lòu shuǐ duō , kàn qiū yuè zhuì jiāng  。
dōng fāng jiàn gāo nài   。
shōu  
17
[táng ]
 shāng yǐn 

chóu  驿 》

yuán niǎo yóu  wèi jiǎn shū ,fēng yún cháng wèi  chǔ  。
 lìng shàng jiàng huī shén  ,zhōng jiàn jiàng wáng zǒu chuán chē 。
zhǎn kāi quán wén 
guǎn yuè yǒu cái yuán  tiǎn ,guān zhāng  mìng    ?
 nián jǐn  jīng  miào ,liáng  yín chéng hèn yǒu  。
shōu  
18
[táng ]
 shāng yǐn 

suí gōng 》

chéng xìng nán yóu  jiè yán ,jiǔ zhòng shuí shěng jiàn shū hán 。
chūn fēng  guó cái gōng jǐn ,bàn zuò zhàng  bàn zuò fān 。
19
[táng ]
liú   

shǔ xiān zhǔ miào 》

tiān  yīng xióng  ,qiān qiū shàng lǐn rán 。
shì fēn sān  dǐng ,   zhū qián 。
zhǎn kāi quán wén 
 xiāng néng kāi guó ,shēng ér  xiàng xián 。
 liáng shǔ   ,lái  wèi gōng qián 。
shōu  
20
[táng ]
liú   

西 sài shān 怀huái  》

wáng jùn lóu chuán xià  zhōu ,jīn líng wáng  àn rán shōu 。
qiān xún tiě suǒ chén jiāng  , piàn jiàng fān chū shí tou 。
zhǎn kāi quán wén 
rén shì  huí shāng wǎng shì ,shān xíng  jiù zhěn hán liú 。
jīn féng  hǎi wéi jiā  , lěi xiāo xiāo   qiū 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽