1
[yuán ]
 zhì yuǎn 

tiān jìng shā ·qiū  》

 téng lǎo shù hūn  ,xiǎo qiáo liú shuǐ rén jiā 。
 dào 西 fēng shòu  , yáng 西 xià ,duàn cháng rén zài tiān  。
2
[nán běi cháo ]
wáng bāo 

  běi 》

qiū fēng chuī   ,hái shì dòng tíng  。
cháng shān lín dài jùn ,tíng zhàng rào huáng  。
zhǎn kāi quán wén 
xīn bēi  fāng  ,cháng duàn lǒng tóu  。
  lín zhēng  ,shī dào běi shān ā 。
shōu  
3
[táng ]
cuī  

chú  yǒu 怀huái 》

tiáo  sān   , wēi wàn  shēn 。
luàn shān cán xuě  , zhú  xiāng chūn 。
zhǎn kāi quán wén 
jiàn   ròu yuǎn ,zhuǎn  tóng  qīn 。
 kān zhèng piāo  ,míng  suì huá xīn 。
shōu  
4
[táng ]
cuī  

 yàn 》

 xíng guī sāi jǐn ,niàn ěr   zhī 。
  xiāng  shī ,hán táng  xià chí 。
zhǎn kāi quán wén 
zhǔ yún  àn  ,guān yuè lěng xiāng suí 。
wèi  féng zēng jiǎo , fēi    。
shōu  
5
[táng ]
  

 宿 》

 guǎn  liáng bàn ,níng qíng  qiǎo rán 。
hán dēng  jiù shì ,duàn yàn jǐng chóu mián 。
zhǎn kāi quán wén 
yuǎn mèng guī qīn xiǎo ,jiā shū dào  nián 。
cāng jiāng hǎo yān yuè ,mén  diào  chuán 。
shōu  
6
[sòng ]
liǔ yǒng 

 bàn  ·dòng yún àn dàn tiān  》

dòng yún àn dàn tiān  ,piān zhōu   ,chéng xìng  jiāng zhǔ 。
 wàn  qiān yán ,yuè  shēn chù 。
zhǎn kāi quán wén 
 tāo jiàn  ,qiáo fēng zhà  ,gèng wén shāng  xiāng  ,piàn fān gāo  。
fàn huà  、piān piān guò nán  。
wàng zhōng  pèi shǎn shǎn ,  yān cūn ,shù xíng shuāng shù 。
cán  xià 、 rén míng láng guī  。
bài  líng luò ,shuāi yáng yǎn yìng ,àn biān liǎng liǎng sān sān ,huàn shā yóu  。
 xíng  ,hán xiū xiào xiāng  。
dào  yīn niàn ,xiù  qīng pāo ,làng píng nán zhù 。
tàn hòu yuē 、dīng níng jìng   。
cǎn  怀huái 、kōng hèn suì wǎn guī   。
níng lèi yǎn 、yǎo yǎo shén jīng  。
duàn 鸿hóng shēng yuǎn cháng tiān  。
shōu  
7
[sòng ]
máo pāng 

 fēn fēi   yáng sēng shè dài zuò bié  zèng  qióng fāng 》

lèi 湿shī lán gān huā zhe  ,chóu dào méi fēng   。
 hèn píng fēn  ,gèng  yán  kōng xiāng  。
zhǎn kāi quán wén 
duàn  cán yún    ,  zhāo zhāo   。
jīn  shān shēn chù ,duàn hún fēn  cháo huí  。
shōu  
8
[sòng ]
zhōu bāng yàn 

guān  lìng ·qiū yīn  qíng jiàn xiàng míng 》

qiū yīn shí qíng jiàn xiàng míng ,biàn  tíng  lěng 。
zhù tīng hán shēng ,yún shēn  yàn yǐng 。
zhǎn kāi quán wén 
gēng shēn rén   jìng ,dàn zhào   dēng xiāng yìng 。
jiǔ  dōu xǐng ,  xiāo  yǒng !
shōu  
9
[sòng ]
 yóu 

qīng shāng yuàn  jiā méng 驿 zuò 》

jiāng tóu   tòng yǐn ,zhà xuě qíng yóu lǐn 。
shān 驿  liáng ,dēng hūn rén  qǐn 。
zhǎn kāi quán wén 
yuān  xīn  duàn jǐn ,tàn wǎng shì 、 kān zhòng shěng 。
mèng  nán lóu ,绿 yún duī  zhěn 。
shōu  
10
[sòng ]
 wén yīng 

ruì  xiān ·lèi  pāo suì  》

lèi  pāo suì  。zhèng lòu yún shāi  ,xié shāo chuāng  。lín shēng yuàn qiū  。duì xiǎo shān  dié ,cùn méi chóu  。liáng  àn  。 zhēn cuī 、yín píng jiǎn chǐ 。zuì  liáo 、yàn  táng kōng ,jiù  àn chén luó é 。

xíng  。西 yuán yǒu fèn ,duàn liǔ  huā , céng xiāng shí 。西 fēng   。lín xià  ,shuǐ biān shí 。niàn hán qióng cán mèng ?guī 鸿hóng xīn shì , tīng jiāng cūn   ?kàn xuě fēi 、píng   shāo ,wèi  bìn bái 。
11
[sòng ]
 wén yīng 

táng duō lìng · bié 》

 chǔ  chéng chóu ? rén xīn shàng qiū 。
zòng  jiāo 、   sōu sōu 。
zhǎn kāi quán wén 
dōu dào wǎn liáng tiān  hǎo ,
yǒu míng yuè , dēng lóu 。
nián shì mèng zhōng xiū ,huā kōng yān shuǐ liú 。
yàn  guī , shàng yān liú 。
chuí liǔ  yíng qún dài zhù ,
màn cháng shì 、 xíng zhōu 。
shōu  
12
[yuán ]
 zài  

shuǐ xiān  · shēng    shēng qiū 》

 shēng    shēng qiū ,
 diǎn  jiāo  diǎn chóu ,
zhǎn kāi quán wén 
sān gēng guī mèng sān gēng hòu 。
luò dēng huā  wèi shōu ,
tàn xīn fēng  guǎn rén liú 。
zhěn shàng shí nián shì ,
jiāng nán èr lǎo yōu ,
dōu dào xīn tóu 。
shōu  
13
[qīng ]
 lán xìng  

zhǎng xiàng  ·shān  chéng 》

shān  chéng ,shuǐ  chéng ,
shēn xiàng  guān  pàn xíng ,
zhǎn kāi quán wén 
 shēn qiān zhàng dēng 。
fēng  gēng ,xuě  gēng ,
guā suì xiāng xīn mèng  chéng ,
 yuán   shēng 。
shōu  
14
[sòng ]
liǔ yǒng 

shuāng shēng zi ·wǎn tiān xiāo suǒ 》

wǎn tiān xiāo suǒ ,duàn péng zōng  ,chéng xìng lán zhào dōng yóu 。sān  fēng jǐng ,  tái 
xiè ,láo luò  ǎi chū shōu 。 chāi 
zhǎn kāi quán wén 
jiù guó ,xiāng jìng méi 、 yǒu huāng qiū 。fán huá chù ,qiāo   ,wéi wén  鹿 yōu 
yōu 。
xiǎng dāng nián 、kōng yùn chóu jué zhàn , wáng    xiū 。jiāng shān  huà ,yún tāo yān 
làng ,fān shū fàn  piān zhōu 。yàn qián 
jīng jiù shǐ ,jiē màn zài 、dāng  fēng liú 。xié yáng  cǎo máng máng ,jǐn chéng wàn   
chóu 。
shōu  
15
[sòng ]
zhōu bāng yàn 

suǒ chuāng hán /suǒ hán chuāng 》

àn liǔ   ,dān  zhù  ,xiǎo lián zhū  。tóng huā bàn  ,jìng suǒ  tíng chóu  。 kōng jiē , lán wèi xiū , rén jiǎn zhú 西 chuāng  。shì chǔ jiāng míng 宿 ,fēng dēng líng luàn ,shào nián   。chí  。 yóu chù 。zhèng diàn shě  yān ,jìn chéng bǎi  。 tíng huàn jiǔ ,  gāo yáng chóu  。xiǎng dōng yuán ,táo   chūn ,xiǎo chún xiù  jīn zài fǒu 。dào guī shí ,dìng yǒu cán yīng ,dài  xié zūn  。
16
[sòng ]
zhōu bāng yàn 

  mán ·yín  wǎn zhuǎn sān qiān  》

yín  wǎn zhuǎn sān qiān  。  fēi  chéng  绿 。 chǔ shì guī zhōu 。 yáng jiāng shàng lóu 。tiān zēng méi làng  。 xià fēng zhī xuě 。shēn yuàn juàn lián kàn 。yīng lián jiāng shàng hán 。
17
[sòng ]
máo pāng 

shàng lín chūn lìng / luò suǒ 》

 dié chū fān lián xiù 。wàn   、 huí  xiù 。luò huā fēi  méng méng ,zhǎng  zhe 、 qiáo bié hòu 。
nóng xiāng dòu zhàng  yǒng lòu 。rèn mǎn  、yuè shēn yún hòu 。 hán  jìn liú  ,zhǐ lián  、hòu tíng méi shòu 。
18
[sòng ]
cáo  

qīng  àn · shān jǐn shù míng qiū  》

 shān jǐn shù míng qiū  。 zhuǎn dǒu 、   。 yǒu rén jiā lín  shuǐ 。zhú  máo shè ,jiǔ  shā àn ,  chéng cūn shì 。 liáng zhǐ kǒng xiāng xīn  。fèng lóu yuǎn 、huí tóu mán níng  。 chǔ jīn xiāo  guǎn  。 shēng zhēng yàn ,bàn chuāng cán yuè ,zǒng shì  rén lèi 。
19
[sòng ]
  yǒng 

zhǎng xiàng  ·duǎn cháng tíng 》

duǎn cháng tíng 。 jīn qíng 。lóu wài liáng chán  yūn shēng 。  qiū gèng qīng 。 yún píng 。 shān héng 。  qiū shēng  yàn shēng 。xíng rén  yào tīng 。
20
[sòng ]
 běn zhōng 

nán   ·驿  qīn xié yuè 》

驿  qīn xié yuè , qiáo  xiǎo shuāng 。duǎn  cán   zhī huáng 。zhèng shì luàn shān shēn chù 、guò chóng yáng 。 zhěn yuán  mèng ,hán gèng měi  zhǎng 。zhǐ yán jiāng zuǒ hǎo fēng guāng 。 dào zhōng yuán guī  、zhuǎn  liáng 。
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽