1
[sòng ]
wēng juǎn 

xiāng cūn  yuè 》

绿 biàn shān yuán bái mǎn chuān , guī shēng    yān 。
xiāng cūn  yuè xián rén shǎo ,cái le cán sāng yòu chā tián 。
2
[xiān qín ]
shī jīng 

dōng mén zhī chí 》

dōng mén zhī chí ,  ōu  。 měi shū  ,    。
dōng mén zhī chí ,  ōu zhù 。 měi shū  ,    。
zhǎn kāi quán wén 
dōng mén zhī chí ,  ōu jiān 。 měi shū  ,   yán 。
shōu  
3
[táng ]
 bái 

qiū   shí  shǒu 》

  
qiū  zhǎng shì qiū ,xiāo tiáo 使shǐ rén chóu 。
zhǎn kāi quán wén 
 chóu    ,xíng shàng dōng  lóu 。
zhèng 西 wàng cháng ān ,xià jiàn jiāng shuǐ liú 。
 yán xiàng jiāng shuǐ ,   nóng  。
yáo chuán   lèi ,wèi   yáng zhōu 。
 èr 
qiū  yuán  chóu ,huáng shān kān bái tóu 。
qīng  fēi lǒng shuǐ ,fān zuò duàn cháng liú 。
     ,báo yóu chéng jiǔ yóu 。
 nián shì guī  , lèi xià  zhōu 。
 sān 
qiū  jǐn tuó niǎo ,rén jiān tiān shàng  。
shān  xiū  shuǐ , gǎn zhào máo  。
  
liǎng bìn  qiū  , zhāo   shuāi 。
yuán shēng cuī bái  ,cháng duǎn jǐn chéng  。
  
qiū  duō bái yuán ,chāo téng ruò fēi xuě 。
qiān yǐn tiáo shàng ér ,yǐn nòng shuǐ zhōng yuè 。
 liù 
chóu zuò qiū   ,qiáng kàn qiū  huā 。
shān chuān  shàn xiàn ,fēng  shì cháng shā 。
  
zuì shàng shān gōng  ,hán  níng  niú 。
kōng yín bái shí làn ,lèi mǎn hēi diāo qiú 。
  
qiū  qiān zhòng lǐng ,shuǐ chē lǐng zuì  。
tiān qīng  duò shí ,shuǐ   shēng zhī 。
 jiǔ 
jiāng   piàn shí ,qīng tiān sǎo huà píng 。
 shī liú wàn  ,绿  jǐn tái shēng 。
 shí 
qiān qiān dàn nán shù ,wàn wàn  zhēn lín 。
shān shān bái  mǎn ,jiàn jiàn bái yuán yín 。
jūn  xiàng qiū  ,yuán shēng suì  xīn 。
 shí  
luó rén héng niǎo dào ,jiāng  chū  liáng 。
shuǐ   zhōu  ,shān huā  miàn xiāng 。
 shí èr 
shuǐ    liàn ,   píng tiān 。
nài  chéng míng yuè ,kàn huā shàng jiǔ chuán 。
 shí sān 
 shuǐ jìng  yuè ,yuè míng bái  fēi 。
láng tīng cǎi líng  , dào   guī 。
 shí  
 huǒ zhào tiān  ,hóng xīng luàn  yān 。
nǎn láng míng yuè  ,  dòng hán chuān 。
 shí  
bái  sān qiān zhàng ,yuán chóu shì  zhǎng 。
 zhī míng jìng  , chǔ  qiū shuāng 。
 shí liù 
qiū  tián shè wēng ,cǎi  shuǐ zhōng 宿 。
  zhāng bái xián ,jié  yìng shēn zhú 。
 shí  
táo     ,liǎo liǎo  shēng wén 。
àn  shān sēng bié , tóu  bái yún 。
shōu  
4
[táng ]
 bái 

xià jīng xiàn líng yáng  zhì  tān 》

 tān míng cáo cáo ,liǎng shān  yuán náo 。bái  ruò juǎn xuě ,   róng dāo 。
 zi  zhōu rén ,chēng zhé wàn zhāng gāo 。
5
[táng ]
 kuàng 

guò shān nóng jiā 》

bǎn qiáo rén  quán shēng ,máo yán    míng 。
 chēn bèi chá yān àn ,què  shài  tiān qíng 。
6
[sòng ]
fàn chéng  

xià  tián yuán  xìng 》

chuí chéng  shì  jiān nán ,  xián fēng gèng qiè hán 。
jiān  tiān gōng xiū lüè shèng ,bàn shǎng  zhài bàn shū guān 。
7
[sòng ]
wén tóng 

qiū  tián jiā 》

táo  gōu yuán zhù  táng ,mǎn  yān cǎo  niú yáng 。
jīn nián qiě  shū guān bàn ,dòu jiá fán duō  suì zhǎng 。
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽