1
[táng ]
 bái 

xún yōng zūn shī yǐn  》

qún qiào   tiān ,xiāo yáo   nián 。 yún xún  dào , shí tīng liú quán 。
huā nuǎn qīng niú  ,sōng gāo bái  mián 。 lái jiāng   ,  xià hán yān 。
2
[táng ]
bái   

yuǎn shī 》

dōng gōng bái shù  ,nán  yuǎn chán shī 。
 chǔ yáo xiāng jiàn ,xīn   shì shí 。
3
[táng ]
bái   

fèng  lìng gōng 绿  táng zhòng huā 》

绿  táng kāi zhàn  huá , rén zhǐ dào lìng gōng jiā 。
lìng gōng táo  mǎn tiān xià , yòng táng qián gèng zhòng huā 。
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽