miáo xiě chūn tiān (199shǒu )

quán    bái (7) cén shēn (1) zhāng ruò  (1) wáng wéi (2) bái   (6)  shì (6)   (7) zhū  (1) yàn shū (4) zhāng  (1)   (2) wáng  (1) wáng ān shí (2) wēn tíng yún (4) hán  (4)  lán xìng  (2) mèng hào rán (1)  zhī zhāng (1)  shào wēng (1) xiè líng yùn (1) fàn chéng  (2) qín guān (4) liú   (2)   (4) xīn   (2) táo yuān míng (2)  yóu (1) liǔ zōng yuán (2) yáng wàn  (1) wáng chāng líng (1) cháng jiàn (1) wéi yìng  (2) jiǎ dǎo (1) dài shū lún (2)  qīng zhào (4)  xún  (2)  kōng  (1) huáng tíng jiān (3) zhāng xiān (2) wén tíng shì (1) ōu yáng xiū (5) yàn  dào (3) zhōu bāng yàn (1)  zhù (1) zhāng  (1) liú fāng píng (2) xiè tiǎo (1) zhāng  (1) yáng  yuán (1) qiū wèi (1)  shěn yán (3)  kōng shǔ (1) cuī  (1) wéi zhuāng (2) huáng  rǎn (1) zhāng  (1)  míng shì (1)  shùn qīn (1) zhū  zūn (1) chéng hào (1) méi yáo chén (1) zhāng shì (1) zhū shū zhēn (3) liú  zhuāng (1) liú hàn (1) guān hàn qīng (1) chǔ guāng  (1) guàn xiū (1) jiǎo rán (1)  huá (1) máo  zhèn (1) niú jiào (1) ōu yáng jiǒng (1) yōng táo (2)  liáng shǐ (1) qián wéi yǎn (1)   yǒng (2) zēng gǒng (1) zhū  (1)   gāo (1) shǐ   (2) sūn dào xuàn (1)  wén yīng (2) yán rén (2) wáng yuán dǐng (1) yáng shèn (1) liú shèn  (1) zhāng jìng zhōng (1)  zhuàn (1) zhèng yīn (1)  jiā yòu (1) dòu gǒng (1) shí yán nián (1) ruǎn   (1) qín zhàn (1)  yuán yīng (1)  jiǎ (1) xiè  (2) táng gēng (1) cáo  (2) jiǎng yuán lóng (1) féng shí xíng (1) chén duān jié (1) chén liàng (1) wāng shēn (1)  hào  1(1) fāng yuè (1) zhào jìn (1) zhāng shū fāng (1)  yuán héng (1) zhāng xiào biāo (1) táng yàn qiān (1)  tāo (1) wèi chéng bān (1) zhōu  (1) wáng tíng yún (1) bái  (1) zhāng  jiǔ (1) zuǒ wěi (1) qiū féng jiǎ (1) liú bān (1) zhāng wéi píng (1) shì  lín (1)  chéng (1) shī jīng (1)
1
[táng ]
  

jiāng nán chūn 》

qiān  yīng  绿 yìng hóng ,shuǐ cūn shān guō jiǔ  fēng 。
nán cháo  bǎi  shí  ,duō shǎo lóu tái yān  zhōng 。
2
[yuán ]
bái  

tiān jìng shā  chūn 》

chūn shān nuǎn   fēng ,lán gān lóu  lián lóng ,
yáng liǔ qiū qiān yuàn zhōng 。 yīng  yàn ,xiǎo qiáo liú shuǐ fēi hóng 。
3
[táng ]
bái   

 jiāng nán ·jiāng nán hǎo 》

jiāng nán hǎo ,
fēng jǐng jiù céng ān 。
zhǎn kāi quán wén 
 chū jiāng huā hóng shèng huǒ ,
chūn lái jiāng shuǐ 绿  lán ,
néng   jiāng nán ?
shōu  
4
[táng ]
  

chūn    》

hǎo  zhī shí jié ,dāng chūn nǎi  shēng 。
suí fēng qián   ,rùn    shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
 jìng yún  hēi ,jiāng chuán huǒ  míng 。
xiǎo kàn hóng 湿shī chù ,huā zhòng jǐn guān chéng 。
shōu  
5
[sòng ]
wáng ān shí 

 chuán guā zhōu 》

jīng kǒu guā zhōu  shuǐ jiān ,zhōng shān zhǐ  shù chóng shān 。
chūn fēng yòu 绿 jiāng nán àn ,míng yuè  shí zhào  hái ?
6
[sòng ]
 shào wēng 

yóu yuán  zhí 》

yīng lián  齿chǐ yìn cāng tái ,xiǎo kòu chái fēi jiǔ  kāi 。
chūn  mǎn yuán guān  zhù , zhī hóng xìng chū qiáng lái 。
7
[sòng ]
zhū  

chūn  》

shèng  xún fāng  shuǐ bīn , biān guāng jǐng  shí xīn 。
děng xián shí de dōng fēng miàn ,wàn  qiān hóng zǒng shì chūn 。
8
[sòng ]
chéng hào 

chūn  ǒu chéng 》

yún dàn fēng qīng jìn  tiān ,bàng huā suí liǔ guò qián chuān 。
shí rén  shí  xīn  ,jiāng wèi tōu xián xué shào nián 。
9
[táng ]
 zhī zhāng 

yǒng liǔ 》

  zhuāng chéng  shù gāo ,wàn tiáo chuí xià 绿  tāo 。
 zhī   shuí cái chū ,èr yuè chūn fēng shì jiǎn dāo 。
10
[táng ]
yáng  yuán 

chéng dōng zǎo chūn 》

shī jiā qīng jǐng zài xīn chūn ,绿 liǔ cái huáng bàn wèi yún 。
ruò dài shàng lín huā shì jǐn ,chū mén  shì kàn huā rén 。
11
[sòng ]
wáng ān shí 

chūn  》

jīn  xiāng jìn lòu shēng cán ,jiǎn jiǎn qīng fēng zhèn zhèn hán 。
chūn  nǎo rén mián   ,yuè  huā yǐng shàng lán gān 。
12
[táng ]
hán  

zǎo chūn chéng shuǐ  zhāng shí  yuán wài (chū chūn xiǎo  )》

tiān jiē xiǎo  rùn   ,cǎo  yáo kàn jìn què  。
zuì shì  nián chūn hǎo chù ,jué shèng yān liǔ mǎn huáng dōu 。
13
[sòng ]
zhāng shì 

 chūn ǒu chéng 》

 huí suì wǎn bīng shuāng shǎo ,chūn dào rén jiān cǎo  zhī 。
便biàn jué yǎn qián shēng  mǎn ,dōng fēng chuī shuǐ 绿 cēn  。
14
[táng ]
liú   

chūn  》

xīn zhuāng  miàn xià zhū lóu ,shēn suǒ chūn guāng  yuàn chóu 。
xíng dào zhōng tíng shù huā duǒ ,qīng tíng fēi shàng  sāo tóu 。
15
[táng ]
 shěn yán 

 jìn líng  chéng zǎo chūn yóu wàng 》

 yǒu huàn yóu rén ,piān jīng  hòu xīn 。
yún xiá chū hǎi shǔ ,méi liǔ  jiāng chūn 。
zhǎn kāi quán wén 
shū  cuī huáng niǎo ,qíng guāng zhuǎn 绿 píng 。
 wén   diào ,guī   zhān jīn 。
shōu  
16
[sòng ]
liú  zhuāng 

yīng suō 》

zhì liǔ qiān qiáo tài yǒu qíng ,jiāo jiāo shí zuō nòng  shēng 。
luò yáng sān yuè huā  jǐn ,duō shǎo gōng  zhī  chéng 。
17
[táng ]
hán  

wǎn chūn 》

cǎo shù zhī chūn  jiǔ guī ,bǎi bān hóng  dòu fāng fēi 。
yáng huā  jiá  cái  ,wéi jiě màn tiān zuò xuě fēi 。
18
[táng ]
bái   

qián táng  chūn xíng 》

 shān  běi jiǎ tíng 西 ,shuǐ miàn chū píng yún jiǎo  。
 chù zǎo yīng zhēng nuǎn shù ,shuí jiā xīn yàn zhuó chūn  。
zhǎn kāi quán wén 
luàn huā jiàn   rén yǎn ,qiǎn cǎo cái néng méi   。
zuì ài  dōng xíng   ,绿 yáng yīn  bái shā  。
shōu  
19
[sòng ]
 yóu 

lín ān chūn  chū  》

shì wèi nián lái báo shì shā ,shuí lìng    jīng huá 。
xiǎo lóu   tīng chūn  ,shēn xiàng míng cháo mài xìng huā 。
zhǎn kāi quán wén 
ǎi zhǐ xié xíng xián zuò cǎo ,qíng chuāng    fēn chá 。
    fēng chén tàn ,yóu  qīng míng  dào jiā 。
shōu  
20
[xiān qín ]
shī jīng 

qín wěi 》

qín  wěi ,fāng huàn huàn  。shì   ,fāng bǐng jiān [1] 。
 yuē guān  ?shì yuē  qiě ,qiě wǎng guān  ?
zhǎn kāi quán wén 
wěi zhī wài ,xún  [2]qiě  。
wéi shì   ,  xiāng xuè ,zèng zhī  sháo yào 。
qín  wěi ,liú  qīng  。shì   ,yīn  yíng  。
 yuē guān  ?shì yuē  qiě ,qiě wǎng guān  ?
wěi zhī wài ,xún  qiě  。
wéi shì   ,  jiāng xuè ,zèng zhī  sháo yào 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽