1
[táng ]
liú zhǎng qīng 

féng xuě 宿  róng shān zhǔ rén 》

  cāng shān yuǎn ,tiān hán bái  pín 。
zhài mén wén quǎn fèi ,fēng xuě  guī rén 。
2
[táng ]
liǔ zōng yuán 

jiāng xuě 》

qiān shān niǎo fēi jué ,wàn jìng rén zōng miè 。
 zhōu suō  wēng , diào hán jiāng xuě 。
3
[qīng ]
yuán méi 

shí èr yuè shí   》

chén chén gēng   ,jiàn jiàn rén shēng jué 。
chuī dēng chuāng gèng míng ,yuè zhào  tiān xuě 。
4
[táng ]
 yǒng 

wàng  mén 》

yàn tái  wàng  xīn jīng ,jiā  xuān xuān hàn jiāng yíng 。
wàn  hán guāng shēng  xuě ,sān biān shǔ  dòng wēi jīng 。
zhǎn kāi quán wén 
shā chǎng fēng huǒ lián  yuè ,hǎi pàn yún shān yōng  chéng 。
shào xiǎo suī fēi tóu   ,lùn gōng hái  qǐng cháng yīng 。
shōu  
5
[sòng ]
 méi  

xuě méi 》

méi xuě zhēng chūn wèi kěn jiàng ,sāo rén   fèi píng zhāng 。
méi  xùn xuě sān fēn bái ,xuě què shū méi  duàn xiāng 。
6
[sòng ]
 méi  

xuě méi 》

yǒu méi  xuě  jīng shén ,yǒu xuě  shī  le rén 。
  shī chéng tiān yòu xuě , méi bìng zuò shí fēn chūn 。
7
[táng ]
bái   

hán dān dōng zhì   jiā 》

hán dān 驿  féng dōng zhì ,
bào  dēng qián yǐng bàn shēn 。
zhǎn kāi quán wén 
xiǎng  jiā zhōng  shēn zuò ,
hái yīng shuō zhe yuǎn xíng rén 。
shōu  
8
[táng ]
cén shēn 

bái xuě  sòng  pàn guān guī jīng 》

běi fēng juǎn  bái cǎo zhé , tiān  yuè  fēi xuě 。
    chūn fēng lái ,qiān shù wàn shù  huā kāi 。
zhǎn kāi quán wén 
sàn  zhū lián 湿shī luó  , qiú  nuǎn jǐn qīn báo 。
jiāng jūn jiǎo gōng   kòng ,  tiě  lěng nán zhe 。
hàn hǎi lán gān bǎi zhàng bīng ,chóu yún cǎn dàn wàn  níng 。
zhōng jūn zhì jiǔ yǐn guī  , qín    qiāng  。
fēn fēn  xuě xià yuán mén ,fēng chè hóng  dòng  fān 。
lún tái dōng mén sòng jūn  , shí xuě mǎn tiān shān  。
shān huí  zhuǎn  jiàn jūn ,xuě shàng kōng liú  xíng chǔ 。
shōu  
9
[táng ]
  

duì xuě 》

zhàn  duō xīn guǐ ,chóu yín  lǎo wēng 。
luàn yún    , xuě  huí fēng 。
zhǎn kāi quán wén 
piáo  zūn  绿 , cún huǒ shì hóng 。
shù zhōu xiāo  duàn ,chóu zuò zhèng shū kōng 。
shōu  
10
[táng ]
  

  》

suì  yīn yáng cuī duǎn jǐng ,tiān  shuāng xuě  hán xiāo 。
 gēng  jiǎo shēng bēi zhuàng ,sān xiá xīng  yǐng dòng yáo 。
zhǎn kāi quán wén 
   jiā wén zhàn  ,  shù chù   qiáo 。
 lóng yuè  zhōng huáng  ,rén shì   màn  liáo 。
shōu  
11
[táng ]
  

 cóng jūn xíng 》

bái  dēng shān wàng fēng huǒ ,huáng hūn yìn  bàng jiāo  。
xíng rén diāo dǒu fēng shā àn ,gōng zhǔ   yōu yuàn duō 。
zhǎn kāi quán wén 
 yíng wàn   chéng guō , xuě fēn fēn lián   。
 yàn āi míng   fēi , ér yǎn lèi shuāng shuāng luò 。
wén dào  mén yóu bèi zhē ,yīng jiāng xìng mìng zhú qīng chē 。
nián nián zhàn  mái huāng chù ,kōng jiàn  táo  hàn jiā 。
shōu  
12
[táng ]
  

 shàng shòu xiáng chéng wén  》

huí  fēng qián shā  xuě ,shòu xiáng chéng wài yuè  shuāng 。
 zhī  chǔ chuī  guǎn ,  zhēng rén jǐn wàng xiāng 。
13
[táng ]
 lún 

sòng  duān 》

 guān shuāi cǎo biàn , bié  kān bēi 。
 chū hán yún wài ,rén guī  xuě shí 。
zhǎn kāi quán wén 
shǎo  wèi  zǎo ,duō nàn shí jūn chí 。
yǎn lèi kōng xiāng xiàng ,fēng chén  chǔ  。
shōu  
14
[táng ]
 yǒng 

zhōng nán wàng  xuě 》

zhōng nán yīn lǐng xiù , xuě  yún duān 。
lín biǎo míng   ,chéng zhōng zēng  hán 。
15
[sòng ]
 běn zhōng 

 suō xíng ·xuě shì méi huā 》

xuě shì méi huā ,méi huā  xuě 。
shì   shì dōu  jué 。
zhǎn kāi quán wén 
nǎo rén fēng wèi ā shéi zhī ?
qǐng jūn wèn  nán lóu yuè 。
 de  nián ,tàn méi shí jié 。
lǎo lái jiù shì  rén shuō 。
wèi shuí zuì dào wèi shuí xǐng ?
dào jīn yóu hèn qīng  bié 。
shōu  
16
[qīng ]
zhèng xiè 

shān zhōng xuě hòu 》

chén  kāi mén xuě mǎn shān ,xuě jīng yún dàn  guāng hán 。
yán liú wèi  méi huā dòng , zhǒng qīng   děng xián 。
17
[wèi jìn ]
cáo cāo 

 chū xià mén xíng  dōng shí yuè 》

mèng dōng shí yuè ,běi fēng pái huái ,
tiān   qīng ,fán shuāng fēi fēi 。
zhǎn kāi quán wén 
kūn  chén míng ,鸿hóng yàn nán fēi ,
zhì niǎo qián cáng ,xióng    。
qián  tíng zhì ,nóng shōu  chǎng 。
  zhěng shè , tōng jiǎ shāng 。
xìng shèn zhì zāi !  yǒng zhì 。
shōu  
18
[táng ]
bái   

 xuě 》

  qīn zhěn lěng , jiàn chuāng  míng 。
 shēn zhì xuě zhòng ,shí wén zhé zhú shēng 。
19
[táng ]
bái   

mài tàn wēng 》

mài tàn wēng ,
 xīn shāo tàn nán shān zhōng 。
zhǎn kāi quán wén 
mǎn miàn chén huī yān huǒ  ,
liǎng bìn cāng cāng shí zhǐ hēi 。
mài tàn  qián  suǒ yíng ?
shēn shàng  shang kǒu zhōng shí 。
 lián shēn shàng  zhèng dān ,
xīn yōu tàn jiàn yuàn tiān hán 。
 lái chéng wài  chǐ xuě ,
xiǎo jià tàn chē niǎn bīng zhé 。
niú kùn rén    gāo ,
shì nán mén wài  zhōng xiē 。
piān piān liǎng  lái shì shuí ?
huáng  使shǐ zhě bái shān ér 。
shǒu  wén shū kǒu chēng chì ,
huí chē chì niú qiān xiàng běi 。
 chē tàn ,
qiān  jīn ,
gōng 使shǐ  jiāng    。
bàn  hóng shā  zhàng líng ,
 xiàng niú tóu chōng tàn zhí 。
shōu  
20
[táng ]
bái   

zǎo dōng 》

shí yuè jiāng nán tiān  hǎo , lián dōng jǐng shì chūn huá 。
shuāng qīng wèi shā   cǎo , nuǎn chū gàn   shā 。
zhǎn kāi quán wén 
lǎo zhè  huáng  nèn shù ,hán yīng zhī bái shì kuáng huā 。
 shí què xiàn xián rén zuì ,   yóu  jiǔ jiā 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽