1
[táng ]
liú zhǎng qīng 

féng xuě 宿  róng shān zhǔ rén 》

  cāng shān yuǎn ,tiān hán bái  pín 。
zhài mén wén quǎn fèi ,fēng xuě  guī rén 。
2
[táng ]
 zhī zhāng 

yǒng liǔ 》

  zhuāng chéng  shù gāo ,wàn tiáo chuí xià 绿  tāo 。
 zhī   shuí cái chū ,èr yuè chūn fēng shì jiǎn dāo 。
3
[táng ]
liú   

qiū fēng yǐn 》

 chǔ qiū fēng zhì ?xiāo xiāo sòng yàn qún 。
zhāo lái  tíng shù ,  zuì xiān wén 。
4
[sòng ]
sēng zhì nán 

jué  》

  yīn zhōng  duǎn péng ,zhàng    guò qiáo dōng 。
zhān   湿shī xìng huā  ,chuī miàn  hán yáng liǔ fēng 。
5
[táng ]
liú   

shǐ wén qiū fēng 》

 kàn huáng   jūn bié ,jīn tīng xuán chán  què huí 。
  sōu liū zhěn qián jué ,  yán zhuāng jìng zhōng lái 。
zhǎn kāi quán wén 
  biān cǎo quán máo dòng ,diāo miǎn qīng yún shuì yǎn kāi 。
tiān   qīng kān kāi wàng ,wèi jūn  bìng shàng gāo tái 。
shōu  
6
[táng ]
yán  

jūn chéng zǎo qiū 》

zuó  qiū fēng  hàn guān ,shuò yún biān yuè mǎn 西 shān 。
gèng cuī fēi jiàng zhuī jiāo  , qiǎn shā chǎng   hái 。
7
[qīng ]
cáo xuě qín 

lín jiāng xiān ·bái yún táng qián chūn jiě  》

bái yún táng qián chūn jiě  ,dōng fēng juǎn  jūn yún 。fēng wéi dié zhèn luàn fēn fēn , céng suí shì shuǐ ?  wěi fāng chén ?
wàn  qiān  zhōng  gǎi ,rèn  suí  suí fēn 。sháo huá xiū xiào běn  gēn :hǎo fēng píng jiè  ,sòng  shàng qīng yún 。
8
[xiān qín ]
shī jīng 

běi fēng 》

běi fēng  liáng , xuě  pāng 。huì ér hǎo  ,xié shǒu tóng háng 。
   xié ?  zhǐ qiě !
zhǎn kāi quán wén 
běi fēng  jiē , xuě  fēi 。huì ér hǎo  ,xié shǒu tóng guī 。
   xié ?  zhǐ qiě !
 chì fěi  , hēi fěi  。huì ér hǎo  ,xié shǒu tóng chē 。
   xié ?  zhǐ qiě !
shōu  
9
[xiān qín ]
shī jīng 

fěi fēng 》

fěi fēng   ,fěi chē   。 zhān zhōu dào ,zhōng xīn   。
fěi fēng piāo  ,fěi chē piào  。 zhān zhōu dào ,zhōng xīn diào  。
zhǎn kāi quán wén 
shuí néng pēng  ?gài zhī  qín 。shuí jiāng 西 guī ?怀huái zhī hǎo yīn 。
shōu  
10
[hàn ]
liú bāng 

 fēng  》

 fēng   yún fēi yáng ,
wēi jiā hǎi nèi  guī  xiāng 。
zhǎn kāi quán wén 
ān  měng shì  shǒu  fāng !
shōu  
11
[hàn ]
liú chè 

qiū fēng  》

qiū fēng   bái yún fēi ,
cǎo  huáng luò  yàn nán guī 。
zhǎn kāi quán wén 
lán yǒu xiù   yǒu fāng ,
怀huái jiā rén   néng wàng 。
fàn lóu chuán   fén  ,
héng zhōng liú  yáng   。
xiāo  míng   zhào  ,
huān    āi qíng duō 。
shào zhuàng  shí  nài lǎo  !
shōu  
12
[táng ]
  

máo  wèi qiū fēng suǒ   》

 yuè qiū gāo fēng  háo ,juǎn   shàng sān chóng máo 。
máo fēi  jiāng  jiāng jiāo ,gāo zhě guà juàn cháng lín shāo ,xià zhě piāo zhuǎn chén táng ào 。
zhǎn kāi quán wén 
nán cūn qún tóng   lǎo   ,rěn néng duì miàn wèi dào zéi ,gōng rán bào máo  zhú  。
chún jiāo kǒu zào    ,guī lái  zhàng  tàn  。
é qǐng fēng dìng yún   ,qiū tiān   xiàng hūn hēi 。
 qīn duō nián lěng shì tiě ,jiāo ér è    liè 。
chuáng tóu  lòu  gān chù , jiǎo   wèi duàn jué 。
 jīng sāng luàn shǎo shuì mián ,cháng  zhān 湿shī  yóu chè ?
ān  广guǎng shà qiān wàn jiān ,  tiān xià hán shì  huān yán ,fēng   dòng ān  shān !
  ! shí yǎn qián   jiàn   ,    shòu dòng    !
shōu  
13
[táng ]
  

tiān  怀huái  bái 》

liáng fēng  tiān  ,jūn     。
鸿hóng yàn  shí dào ,jiāng  qiū shuǐ duō 。
zhǎn kāi quán wén 
wén zhāng zēng mìng  ,chī mèi  rén guò 。
yīng gòng yuān hún  ,tóu shī zèng  luó 。
shōu  
14
[táng ]
 jiào 

fēng 》

jiě luò sān qiū  ,néng kāi èr yuè huā 。
guò jiāng qiān chǐ làng , zhú wàn 竿gān xié 。
15
[táng ]
  

   ·zuó  fēng jiān  》

zuó  fēng jiān  ,
lián wéi   qiū shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhú cán lòu duàn pín  zhěn ,
 zuò  néng píng 。
shì shì màn suí liú shuǐ ,
suàn lái  mèng  shēng 。
zuì xiāng  wěn  pín dào ,
 wài  kān xíng 。
shōu  
16
[táng ]
wáng  

yǒng fēng 》

  liáng fēng shēng ,jiā  lín  qīng 。
 yān xún jiàn  ,juǎn  chū shān yíng 。
zhǎn kāi quán wén 
 lái    ,dòng   yǒu qíng 。
 luò shān shuǐ jìng ,wèi jūn  sōng shēng 。
 
shōu  
17
[sòng ]
yàn shū 

qīng píng  ·jīn fēng   》

jīn fēng   ,   tóng zhuì 。
绿 jiǔ chū cháng rén  zuì , zhěn xiǎo chuāng nóng shuì 。
zhǎn kāi quán wén 
 wēi zhū 槿jǐn huā cán ,xié yáng què zhào lán gān 。
shuāng yàn  guī shí jié ,yín píng zuó  wēi hán 。
shōu  
18
[sòng ]
yóu  gōng 

 suàn  ·fēng  sòng rén lái 》

fēng  sòng rén lái ,fēng  liú rén zhù 。
cǎo cǎo bēi pán huà bié  ,fēng  cuī rén  。
zhǎn kāi quán wén 
lèi yǎn  céng qíng ,méi dài chóu hái  。
míng  xiāng   shàng lóu ,lóu shàng duō fēng  。
shōu  
19
[táng ]
cén shēn 

zǒu  chuān xíng fèng sòng fēng dài  chū shī 西 zhēng 》

jūn  jiàn zǒu  chuān xíng xuě hǎi biān ,píng shā mǎng mǎng huáng  tiān 。
lún tái jiǔ yuè fēng  hǒu , chuān suì shí   dòu ,
zhǎn kāi quán wén 
suí fēng mǎn  shí luàn zǒu 。xiōng  cǎo huáng  zhèng féi ,
jīn shān 西 jiàn yān chén fēi ,hàn jiā  jiàng 西 chū shī 。
jiāng jūn jīn jiǎ   tuō ,bàn  jūn xíng  xiāng  ,
fēng tou  dāo miàn   。 máo dài xuě hàn  zhēng ,
 huā lián qián xuán zuò bīng , zhōng cǎo  yàn shuǐ níng 。
  wén zhī yīng dǎn shè ,liào zhī duǎn bīng  gǎn jiē ,
chē shī 西 mén zhù xiàn jié 。
shōu  
20
[táng ]
bái   

cūn   hán 》

 nián shí èr yuè ,  xuě fēn fēn 。
zhú bǎi jiē dòng  ,kuàng    mín !
zhǎn kāi quán wén 
huí guān cūn  jiān ,shí shì  jiǔ pín 。
běi fēng   jiàn ,    shēn 。
wéi shāo hāo  huǒ ,chóu zuò  dài chén 。
nǎi zhī  hán suì ,nóng zhě yóu  xīn 。
  dāng   ,cǎo táng shēn yǎn mén 。
 qiú  shī bèi ,zuò  yǒu  wēn 。
xìng miǎn  dòng  ,yòu  lǒng  qín 。
niàn  shēn  kuì , wèn shì  rén 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽