1
[sòng ]
yáng wàn  

xiǎo chū jìng   sòng lín zi fāng 》

 jìng 西  liù yuè zhōng ,fēng guāng    shí tóng 。
jiē tiān lián   qióng  ,yìng   huā bié yàng hóng 。
2
[táng ]
bái   

cǎi lián  》

líng  yíng   zhǎn fēng ,
 huā shēn chù xiǎo chuán tōng 。
zhǎn kāi quán wén 
féng láng    tóu xiào ,
  sāo tóu luò shuǐ zhōng 。
shōu  
3
[táng ]
huáng  sōng 

cǎi lián  》

chuán dòng  guāng yàn yàn qiū ,
tān kàn nián shào xìn chuán liú 。
zhǎn kāi quán wén 
 duān  shuǐ pāo lián  ,
yáo bèi rén zhī bàn  xiū 。
shōu  
4
[táng ]
huáng  sōng 

cǎi lián  》

hàn dàn xiāng lián shí qǐng bēi ,
xiǎo  tān  cǎi lián chí 。
zhǎn kāi quán wén 
wǎn lái nòng shuǐ chuán tóu 湿shī ,
gèng tuō hóng qún guǒ  ér 。
shōu  
5
[táng ]
 jǐng 

tān  huàn  shā ·hàn dàn xiāng xiāo cuì  cán 》

hàn dàn xiāng xiāo cuì  cán ,西 fēng chóu  绿  jiān 。
hái  sháo guāng gòng qiáo cuì , kān kàn 。
zhǎn kāi quán wén 
  mèng huí  sāi yuǎn ,xiǎo lóu chuī chè  shēng hán 。
duō shǎo lèi zhū  xiàn hèn , lán gàn 。
shōu  
6
[sòng ]
ōu yáng xiū 

cǎi sāng  · huā kāi hòu 西  hǎo 》

 huā kāi hòu 西  hǎo 
zài jiǔ lái shí 
zhǎn kāi quán wén 
 yòng jīng  
qián hòu hóng chuáng 绿 gài suí 
huà chuán chēng  huā shēn chù 
xiāng fàn jīn zhī 
yān  wēi wēi 
 piàn shēng  zuì  guī 
shōu  
7
[sòng ]
yàn  dào 

dié liàn huā ·xiào yàn qiū lián shēng 绿  》

xiào yàn qiū lián shēng 绿  。hóng liǎn qīng yāo ,jiù shí líng   。zhào yǐng nòng zhuāng jiāo   。西 fēng  shì fán huā zhǔ 。
 hèn liáng chén tiān   。cái guò xié yáng ,yòu shì huáng hūn  。cháo luò  kāi kōng   。jìng  rén jiě zhī xīn  。
8
[sòng ]
yàn  dào 

zhè  tiān ·shǒu  lián kāi jié bàn yóu 》

shǒu  lián kāi jié bàn yóu ,yuē kāi píng  shàng lán zhōu 。lái shí  kǒu yún suí zhào ,cǎi  jiāng biān yuè mǎn lóu 。
huā   ,shuǐ kōng liú ,nián nián pàn  wèi huā chóu 。míng cháo wàn  西 fēng jìn ,zhēng nài zhū yán  nài qiū 。
9
[sòng ]
zhōu bāng yàn 

  zhē ·liáo chén xiāng 》

liáo chén xiāng ,xiāo  shǔ 。niǎo què  qíng ,qīn xiǎo kuī yán  。 shàng chū yáng gàn 宿  ,shuǐ miàn qīng yuán ,  fēng   。
 xiāng yáo ,   ?jiā zhù  mén ,jiǔ zuò cháng ān  。 yuè  láng xiāng  fǒu ?xiǎo  qīng zhōu ,mèng   róng  。
10
[sòng ]
  fāng 

 suàn  ·niǎo niǎo shuǐ zhī hóng 》

niǎo niǎo shuǐ zhī hóng ,  jiān jiā  。
  西 fēng dàn dàn yān , diǎn shū shū  。
zhǎn kāi quán wén 
cǎo cǎo zhǎn bēi shāng ,duì  yíng yíng  。
  hóng  dāng jiǔ chuán ,  liú xiá  。
shōu  
11
[sòng ]
jiāng kuí 

niàn  jiāo ·nào hóng   》

nào hóng   , lái shí 、cháng  yuān yāng wèi  。
sān shí liù bēi rén wèi dào ,shuǐ pèi fēng shang  shù 。
zhǎn kāi quán wén 
cuì  chuī liáng , róng xiāo jiǔ ,gèng     。
yān rán yáo dòng ,lěng xiāng fēi shàng shī  。
  qīng gài tíng tíng ,qíng rén  jiàn ,zhēng rěn líng   。
zhǐ kǒng   hán  luò ,chóu  西 fēng nán  。
gāo liǔ chuí yīn ,lǎo  chuī làng ,liú  huā jiān zhù 。
tián tián duō shǎo , huí shā  guī  。
shōu  
12
[jīn ]
cài sōng nián 

zhè  tiān ·xiù yuè héng táng shí  xiāng 》

xiù yuè héng táng shí  xiāng ,shuǐ huā wǎn  jìng nián fāng 。
yān zhī xuě shòu xūn chén shuǐ ,fěi cuì pán gāo zǒu  guāng 。
zhǎn kāi quán wén 
shān dài yuǎn ,yuè  cháng , yún qiū yǐng zhàn xiāo xiāng 。
zuì hún yīng zhú líng  mèng ,fēn  西 fēng   liáng 。
shōu  
13
[táng ]
wáng chāng líng 

cǎi lián  èr shǒu 》

  yuè yàn chǔ wáng fēi ,zhēng nòng lián zhōu shuǐ 湿shī  。
lái shí  kǒu huā yíng  ,cǎi  jiāng tóu yuè sòng guī 。
zhǎn kāi quán wén 
  luó qún   cái , róng xiàng liǎn liǎng biān kāi 。
luàn  chí zhōng kàn  jiàn ,wén  shǐ jué yǒu rén lái 。
shōu  
14
[táng ]
bái   

jīng zhào  xīn zāi lián  shí wéi zhōu zhì wèi   zuò 》

 gōu zhù zhuó shuǐ ,shuǐ shàng  tián tián 。
 lái  cháng tàn ,zhī shì dōng  lián 。
zhǎn kāi quán wén 
xià yǒu qīng   ,xīn xiāng   quán 。
shàng yǒu hóng chén  ,yán    xiān 。
 xìng yóu   ,rén shì   rán 。
tuō gēn fēi  suǒ ,  zāo  juān 。
 zài  zhōng  ,huā  mèi qīng lián 。
jīn lái  de  ,qiáo cuì  mén qián 。
shōu  
15
[táng ]
 bái 

 fēng   shí jiǔ 》

     。
āi āi bēi   。
zhǎn kāi quán wén 
  yǒu nán běi 。
   biàn  。
wàn shì    。
rén shēng  dìng  。
tián dòu xiāng qīng duó 。
bīn   yíng kuī 。
shì  duō fān  。
jiāo dào fāng xiǎn kǒu 。【shān  】
dǒu jiǔ qiáng rán nuò 。
cùn xīn zhōng   。
zhāng chén jìng huǒ miè 。
xiāo zhū  xīng  。
zhòng niǎo  róng  。
qióng  shǒu  chí 。
jiē jiē shī quán  。
qín wèn  suǒ guī 。
shōu  
16
[táng ]
 bái 

 shuǐ  》

 shuǐ míng qiū  。
nán  cǎi bái píng 。
zhǎn kāi quán wén 
 huā jiāo   。
chóu shā dàng zhōu rén 。
shōu  
17
[táng ]
 bái 

cǎi lián  》

ruò   biān cǎi lián  ,xiào   huā gòng rén  。
 zhào xīn zhuāng shuǐ  míng ,fēng piāo xiāng xiù kōng zhòng  。
zhǎn kāi quán wén 
àn shàng shuí jiā yóu  láng ,sān sān   yìng chuí yáng 。
 liú   luò huā  ,jiàn  chí chú kōng duàn cháng 。
shōu  
18
[táng ]
 zhào lín 

 chí  》

 xiāng rào  àn ,yuán yǐng  huá chí 。
cháng kǒng qiū fēng zǎo ,piāo líng jūn  zhī 。
19
[sòng ]
ōu yáng xiū 

 jiā ào ·huā   wén qiāo liǎng jiǎng 》

huā   wén qiāo liǎng jiǎng 。qūn xún  bàn lái xún 访fǎng 。jiǔ zhǎn xuán jiāng   dāng 。lián zhōu dàng 。shí shí zhǎn  shēng hóng làng 。huā  jiǔ xiāng qīng  niàng 。huā sāi jiǔ miàn hóng xiāng xiàng 。zuì  绿 yīn mián  xiǎng 。jīng  wàng 。chuán tóu  zài shā tān shàng 。
20
[sòng ]
 zhù 

fāng xīn  / suō xíng 》

yáng liǔ huí táng ,yuān yāng bié  。绿 píng zhǎng duàn lián zhōu  。duàn  fēng dié  yōu xiāng ,hóng  tuō jǐn fāng xīn  。
fǎn zhào yíng cháo ,xíng yún dài  。  shì  sāo rén  。dāng nián  kěn jià chūn fēng , duān què bèi qiū fēng  。
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽