miáo xiě huā (88shǒu )

quán    bái (2) zhāng ruò  (1) wáng wéi (1) bái   (2)  shì (1)   (1)  shāng yǐn (1) yàn shū (1)   (1) wáng  (1)  lán xìng  (1) qín guān (1) liú   (1)   (1) xīn   (1) yáng wàn  (1) wéi yìng  (1) zhèng  xiào (1)  qīng zhào (3) liǔ yǒng (1) sòng  (1)  kōng  (1) huáng tíng jiān (1) zhèng xiè (1)   guāng (1) cáo xuě qín (1) yàn  dào (1) zhōu bāng yàn (1) yōng  zhī (1)   (1) yuán hào wèn (1) liú   (1) zhū shū zhēn (1) liú  zhuāng (2) zhào  (1) liú hàn (1)  lěi (1) féng yán  (1) ōu yáng jiǒng (1) sūn guāng xiàn (2)  běn zhōng (1) wāng zǎo (1) zēng gǒng (1) zhāng jié (1) zhào  (2) chén  (1) jiāng kuí (1) shǐ   (1) wáng  sūn (1)  wén yīng (8) zhōu  (1) zhào bǐng wén (1) zhāng míng shàn (1) chén zi lóng (1) yáng  (1) máo  líng (1) wáng shì zhēn (1)   tiān (1)  róng (1) xiè mào (1) xiè  (1) cáo  (1) wáng shí péng (1) guǎn jiàn (1) zhào áng (1) zhèng jué zhāi (1) yǐn huàn (1) zhào jìn (1) péng yuán xùn (1) liú xuàn (1) zhāng xiào biāo (1) wáng tíng yún (1) chén shū bǎo (1) shī jīng (1)
1
[táng ]
bái   

 lín  táo huā 》

rén jiān  yuè fāng fēi jǐn ,shān  táo huā shǐ shèng kāi 。
cháng hèn chūn guī   chù , zhī zhuǎn   zhōng lái 。
2
[sòng ]
yáng wàn  

宿 xīn shì  gōng diàn 》

 luò shū shū  jìng shēn ,shù tóu huā luò wèi chéng yīn 。
ér tóng  zǒu zhuī huáng dié ,fēi  cài huā  chǔ xún 。
3
[sòng ]
zhū shū zhēn 

luò huā 》

lián  zhī tóu huā zhèng kāi , huā fēng  便biàn xiāng cuī 。
yuàn jiào qīng  cháng wéi zhǔ , qiǎn fēn fēn diǎn cuì tái 。
4
[sòng ]
  guāng 

 zhōng chū xià 》

 yuè qīng   zhà qíng ,nán shān dàng  zhuǎn fēn míng 。
gèng  liǔ  yīn fēng  ,wéi yǒu kuí huā xiàng  qīng 。
5
[sòng ]
 lěi 

hán  》

hán   lái chá dāng jiǔ ,zhú  tāng fèi huǒ chū hóng 。
xún cháng  yàng chuāng qián yuè ,cái yǒu méi huā 便biàn  tóng 。
6
[xiān qín ]
shī jīng 

shang shang zhě huá 》

shang shang zhě huá ,    。
 gòu zhī  , xīn xiě  。
zhǎn kāi quán wén 
 xīn xiě  ,shì  yǒu  chù  。
shang shang zhě huá ,yún  huáng  。
 gòu zhī  ,wéi  yǒu zhāng  。
wéi  yǒu zhāng  ,shì  yǒu qìng  。
shang shang zhě huá ,huò huáng huò bái 。
 gòu zhī  ,chéng   luò 。
chéng   luò ,liù pèi  ruò 。
zuǒ zhī zuǒ zhī ,jūn   zhī 。
yòu zhī yòu zhī ,jūn  yǒu zhī 。
wéi  yǒu zhī ,shì  shì zhī 。
shōu  
7
[táng ]
  

jiāng pàn   xún huā  jué  》

jiāng shàng bèi huā nǎo  chè , chǔ gào  zhǐ diān kuáng 。
zǒu  nán lín ài jiǔ bàn ,jīng xún chū yǐn  kōng chuáng 。
zhǎn kāi quán wén 
chóu huā luàn ruǐ wèi jiāng bīn ,xíng   wēi shí  chūn 。
shī jiǔ shàng kān  使shǐ zài ,wèi  liào  bái tóu rén 。
jiāng shēn zhú jìng liǎng sān jiā ,duō shì hóng huā yìng bái huā 。
bào  chūn guāng zhī yǒu chǔ ,yīng  měi jiǔ sòng shēng  。
dōng wàng shǎo chéng huā mǎn yān ,bǎi huā gāo lóu gèng  lián 。
shuí néng zài jiǔ kāi jīn zhǎn ,huàn  jiā rén  xiù yán 。
huáng shī  qián jiāng shuǐ dōng ,chūn guāng lǎn kùn  wēi fēng 。
táo huā   kāi  zhǔ , ài shēn hóng ài qiǎn hóng 。
huáng  niáng jiā huā mǎn  ,qiān duǒ wàn duǒ  zhī  。
liú lián  dié shí shí  , zài jiāo yīng qià qià  。
 shì ài huā  kěn  ,zhǐ kǒng huā jǐn lǎo xiāng cuī 。
fán zhī róng  fēn fēn luò ,nèn ruǐ shāng liáng   kāi 。
shōu  
8
[táng ]
féng yán  

què  zhī ·méi huā fán zhī qiān wàn piàn 》

méi luò fán zhī qiān wàn piàn ,yóu  duō qíng ,xué xuě suí fēng zhuǎn 。
zuó  shēng  róng  sàn ,jiǔ xǐng tiān  chóu  xiàn 。
lóu shàng chūn shān hán  miàn ,guò jǐn zhēng 鸿hóng , jǐng yān shēn qiǎn 。
 shǎng píng lán rén  jiàn ,jiāo xiāo yǎn lèi  liang biàn 。
9
[táng ]
 shāng yǐn 

luò huā 》

gāo   jìng  ,xiǎo yuán huā luàn fēi 。
cēn  lián   ,tiáo  sòng xié huī 。
zhǎn kāi quán wén 
cháng duàn wèi rěn sǎo ,yǎn 穿chuān réng  guī 。
fāng xīn xiàng chūn jǐn ,suǒ de shì zhān  。
shōu  
10
[táng ]
  

xiāng jiàn huān ·lín huā xiè le chūn hóng 》

lín huā xiè le chūn hóng ,[2]
tài cōng cōng ,
zhǎn kāi quán wén 
 nài zhāo lái hán  wǎn lái fēng 。
yān zhī lèi ,[3]
xiāng liú zuì ,
 shí zhòng ,[4]
 shì rén shēng cháng hèn shuǐ zhǎng dōng 。
shōu  
11
[táng ]
liú   

dài bēi bái tóu wēng 》

luò yáng chéng dōng táo  huā ,fēi lái fēi  luò shuí jiā ?
luò yáng  ér  yán  ,zuò jiàn luò huā cháng tàn  。
zhǎn kāi quán wén 
jīn nián huā luò yán  gǎi ,míng nián huā kāi  shuí zài ?
 jiàn sōng bǎi cuī wèi xīn ,gèng wén sāng tián biàn chéng hǎi 。
 rén   luò chéng dōng ,jīn rén hái duì luò huā fēng 。
nián nián suì suì huā xiāng  ,suì suì nián nián rén  tóng 。
 yán quán shèng hóng yán zi ,yīng lián bàn  bái tóu wēng 。
 wēng bái tóu zhēn  lián ,  hóng yán měi shào nián 。
gōng  wáng sūn fāng shù xià ,qīng  miào  luò huā qián 。
guāng  chí tái wén jǐn xiù ,jiāng jūn lóu  huà shén xiān 。
 zhāo  bìng  xiāng shí ,sān chūn xíng  zài shuí biān ?
wǎn zhuǎn é méi néng  shí ?    luàn   。
dàn kàn  lái    ,wéi yǒu huáng hūn niǎo què bēi 。
shōu  
12
[sòng ]
sūn guāng xiàn 

huàn  shā 》

liǎo àn fēng duō  yòu xiāng 。
jiāng biān  wàng chǔ tiān cháng 。
zhǎn kāi quán wén 
piàn fān yān  shǎn  guāng 。
 sòng zhēng 鸿hóng fēi yǎo yǎo ,
 suí liú shuǐ  máng máng 。
lán hóng    xiāo xiāng 。
shōu  
13
[táng ]
wáng wéi 

xīn   》

   róng huā ,shān zhōng  hóng è 。
jiàn    rén ,fēn fēn kāi qiě luò 。
14
[táng ]
zhāng ruò  

chūn jiāng huā yuè  》

chūn jiāng cháo shuǐ lián hǎi píng ,hǎi shàng míng yuè gòng cháo shēng 。
yàn yàn suí  qiān wàn  , chǔ chūn jiāng  yuè míng !
zhǎn kāi quán wén 
jiāng liú wǎn zhuǎn rào fāng diàn ,yuè zhào huā lín jiē shì sǎn 
kōng  liú shuāng  jué fēi ,tīng shàng bái shā kàn  jiàn 。
jiāng tiān    xiān chén ,jiǎo jiǎo kōng zhōng  yuè lún 。
jiāng pàn  rén chū jiàn yuè ?jiāng yuè  nián chū zhào rén ?
rén shēng dài dài  qióng  ,jiāng yuè nián nián wàng xiāng  。
 zhī jiāng yuè dài  rén ,dàn jiàn cháng jiāng sòng liú shuǐ 。
bái yún  piàn  yōu yōu ,qīng fēng  shàng  shèng chóu 。
shuí jiā jīn  biǎn zhōu  ? chǔ xiāng  míng yuè lóu ?
 lián lóu shàng yuè pái huái ,yīng zhào  rén zhuāng jìng tái 。
  lián zhōng juǎn   ,dǎo  zhēn shàng  hái lái 。
 shí xiāng wàng  xiāng wén ,yuàn zhú yuè huá liú zhào jūn 。
鸿hóng yàn zhǎng fēi guāng   , lóng qián yuè shuǐ chéng wén 。
zuó  xián tán mèng luò huā , lián chūn bàn  huán jiā 。
jiāng shuǐ liú chūn   jǐn ,jiāng tán luò yuè  西 xié 。
xié yuè chén chén cáng hǎi  ,jié shí xiāo xiāng  xiàn  。
 zhī chéng yuè  rén guī ,luò yuè yáo qíng mǎn jiāng shù 。
shōu  
15
[sòng ]
huáng tíng jiān 

wáng chōng dào sòng shuǐ xiān huā  shí zhī 》

líng  xiān  shēng chén  ,shuǐ shàng qīng yíng  wēi yuè 。
shì shuí zhāo  duàn cháng hún ,zhǒng zuò hán huā  chóu jué 。
zhǎn kāi quán wén 
hán xiāng    qīng chéng ,shān fán shì  méi shì xiōng 。
zuò duì zhēn chéng bèi huā nǎo ,chū mén  xiào  jiāng héng 。
shōu  
16
[sòng ]
 qīng zhào 

jiǎn   lán huā ·mài huā dān shàng 》

mài huā dān shàng ,
mǎi   zhī chūn  fàng 。
zhǎn kāi quán wén 
lèi rǎn qīng yún ,
yóu dài tóng xiá xiǎo  hén 。
 láng cāi dào ,
 miàn   huā miàn hǎo 。
yún bìn xié zān ,
 yào jiào láng  bìng kàn 。
shōu  
17
[sòng ]
 qīng zhào 

qìng qīng cháo màn ·jìn   zhāng 》

jìn   zhāng ,tóng lán qiǎo  ,jiù zhōng  zhàn cán chūn 。
róng huá dàn zhù ,chuò yuē  jiàn tiān zhēn 。
zhǎn kāi quán wén 
dài de qún huā guò hòu , fān fēng  xiǎo zhuāng xīn 。
yāo ráo yàn tài , fēng xiào yuè ,zhǎng  dōng jūn 。
dōng chéng biān ,nán  shàng ,zhèng  hōng chí guǎn ,jìng zǒu xiāng lún 。
 yán sàn  ,shuí rén   fāng chén 。
gèng hǎo míng guāng gōng 殿diàn , zhī xiān jìn  biān yún 。
jīn zūn dào ,pàn le jǐn zhú , guǎn huáng hūn 。
shōu  
18
[sòng ]
 qīng zhào 

zhè  tiān ·àn dàn qīng huáng  xìng róu 》

àn dàn qīng huáng  xìng róu ,qíng shū  yuǎn zhǐ xiāng liú 。
  qiǎn  shēn hóng  , shì huā zhōng   liú 。
zhǎn kāi quán wén 
méi dìng  , yīng xiū ,huà lán kāi chù guān zhōng qiū 。
sāo rén  shā  qíng  , shì dāng nián  jiàn shōu 。
shōu  
19
[sòng ]
qín guān 

hǎo shì jìn ·mèng zhōng zuò 》

chūn   tiān huā ,huā dòng  shān chūn  。
xíng dào xiǎo  shēn chù ,yǒu huáng  qiān bǎi 。
zhǎn kāi quán wén 
fēi yún dāng miàn huà lóng shé ,yāo jiǎo zhuǎn kōng  。
zuì   téng yīn xià ,liǎo  zhī nán běi 。
shōu  
20
[sòng ]
 shì 

 xīn láng · yàn fēi huá  》

 yàn fēi huá  。qiāo  rén 、tóng yīn zhuǎn  ,wǎn liáng xīn  。shǒu nòng shēng xiāo bái tuán shàn ,shàn shǒu  shí shì  。jiàn kùn  、 mián qīng shú 。lián wài shuí lái tuī xiù  ,wǎng jiào rén 、mèng duàn yáo tái  。yòu què shì ,fēng qiāo zhú 。
shí liú bàn  hóng jīn  。dài  huā làng ruǐ dōu jǐn ,bàn jūn yōu  。nóng yàn  zhī  kàn  ,fāng xīn qiān zhòng shì shù 。yòu kǒng bèi 、qiū fēng jīng 绿 。ruò dài de jūn lái xiàng  ,huā qián duì jiǔ  rěn chù 。gòng fěn lèi ,liǎng   。
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽