1
[sòng ]
 qīng zhào 

zuì huā yīn ·  nóng yún chóu yǒng zhòu 》

  nóng yún chóu yǒng zhòu ,ruì nǎo xiāo jīn shòu 。
jiā jié yòu chóng yáng , zhěn shā chú ,bàn  liáng chū tòu 。
zhǎn kāi quán wén 
dōng   jiǔ huáng hūn hòu ,yǒu àn xiāng yíng xiù 。
 dào  xiāo hún ,lián juǎn 西 fēng ,rén  huáng huā shòu 。
shōu  
2
[táng ]
cén shēn 

xíng jūn jiǔ   cháng ān  yuán 》

qiáng  dēng gāo  , rén sòng jiǔ lái 。
yáo lián  yuán  ,yīng bàng zhàn chǎng kāi 。
3
[táng ]
huáng cháo 

  huā 》

  西 fēng mǎn yuàn zāi ,ruǐ hán xiāng lěng dié nán lái 。
 nián  ruò wéi qīng  , bào  táo huā  chù kāi 。
4
[táng ]
yuán zhěn 

 huā 》

qiū cóng rào shě shì táo jiā ,
biàn rào  biān  jiàn xié 。
zhǎn kāi quán wén 
 shì huā zhōng piān ài  ,
 huā kāi jǐn gèng  huā 。
shōu  
5
[sòng ]
yàn  dào 

dié liàn huā ·huáng  kāi shí shāng  sàn 》

huáng  kāi shí shāng  sàn 。céng  huā qián ,gòng shuō shēn shēn yuàn 。
zhòng jiàn jīn yīng rén wèi jiàn 。xiāng    tiān  yuǎn 。
zhǎn kāi quán wén 
luó dài tóng xīn xián jié biàn 。dài  chéng shuāng ,rén hèn chéng shuāng wǎn 。
 xiě cǎi jiān shū bié yuàn 。lèi hén zǎo  xiān shū mǎn 。
shōu  
6
[táng ]
bái   

chóng yáng  shàng  bái  》

mǎn yuán huā   jīn huáng ,zhōng yǒu  cóng  shì shuāng 。
hái shì jīn zhāo  jiǔ  ,bái tóu wēng  shào nián chǎng 。
7
[táng ]
 bái 

jiǔ yuè shí   shì 》

zuó  dēng gāo  ,jīn zhāo gèng  shāng 。 huā  tài  ,zāo  liǎng chóng yáng 。
8
[sòng ]
xīn   

zuì huā yīn ·huáng huā mán shuō nián nián hǎo 》

huáng huā mán shuō nián nián hǎo 。 chèn qiū guāng lǎo 。绿 bìn  jīng qiū ,ruò dòu zūn qián ,rén hǎo huā kān xiào 。pán táo jié  zhī duō shǎo 。jiā zhù sān shān dǎo 。  kuà guī luán ,cāng hǎi fēi chén ,rén shì yīn yuán le 。
9
[sòng ]
 wén yīng 

 huáng huā màn ·fěn  jīn shang 》

fěn  jīn shang 。yìng xiù píng rèn de ,jiù  xiāo niáng 。cuì wēi gāo chù , rén mào  , nián zuì hǎo ,piān shì chóng yáng 。 chūn zhī  chūn  yuǎn ,wàng yōu jìng 、tōu  qiū zhuāng 。 zuì xiāng 。cùn xīn shì jiǎn ,piāo dàng chóu shāng 。cháo sāi xiào  qīng shuāng 。dòu wàn huā yàng qiǎo ,shēn rǎn fēng huáng 。 hén qiān diǎn , lián jiù  ,hán quán bàn  ,bǎi gǎn yōu xiāng 。yàn shēng  dào dōng  pàn ,mǎn chéng dàn 、fēng   liáng 。zuì duàn cháng 。 shēn yuàn dié fēi kuáng 。
10
[sòng ]
 wén yīng 

mǎn jiāng hóng ·  chū yīng 》

  chū yīng ,zǎo  hèn 、cēn  jiǔ  。hái què xiào 、 suí jié guò ,guì diāo   。bēi miàn hán xiāng fēng gòng fàn , gēn qiū xùn qióng cuī zhī 。ài líng lóng 、shāi yuè shuǐ píng fēng ,qiān zhī jié 。
fāng jǐng yùn ,hán quán yàn 。shuāng zhe chù ,wēi hóng 湿shī 。gòng píng huā suǒ  ,kàn shuí xiān  。hǎo   jīn lián  zuì , chóu jīn diàn  rén shí 。suàn  zōng 、yóu yǒu zhěn náng liú ,xiāng   。
11
[táng ]
zhào  

cháng ān wǎn qiū 》

yún   liáng  shǔ liú ,hàn jiā gōng què dòng gāo qiū 。cán xīng  diǎn yàn héng sāi ,
cháng   shēng rén  lóu 。 yàn bàn kāi   jìng ,hóng  luò jǐn zhǔ lián chóu 。
zhǎn kāi quán wén 
  zhèng měi  guī  ,kōng dài nán guān xué chǔ qiú 。
shōu  
12
[táng ]
 kōng  

huá xià duì  》

qīng xiāng   duì gāo zhāi ,fàn jiǔ piān néng huàn  怀huái 。
 shì chūn fēng chěng hóng yàn ,jìng qián kōng zhuì  rén chāi 。
13
[táng ]
zhèng  

 》

wáng sūn    jīng hāo ,jiǔ  zhī zhī jìn bìn máo 。
 湿shī qiū xiāng mǎn chí àn ,yóu lái  xiàn  sōng gāo 。
14
[táng ]
wéi zhuāng 

tíng qián  》

wèi  cháng ān làn màn kāi , jīn  ěr mǎn tíng zāi 。
hóng lán  xiào qīng qīng  ,céng xiàng lóng shān fàn jiǔ lái 。
15
[táng ]
huáng cháo 

  hòu   》

dài dào qiū lái jiǔ yuè  , huā kāi hòu bǎi huā shā 。
chōng tiān xiāng zhèn tòu cháng ān ,mǎn chéng jǐn dài huáng jīn jiǎ 。
16
[wèi jìn ]
táo yuān míng 

 guō zhǔ 簿   èr 》

  zhōu sān chūn ,qīng liáng  qiū jié 。
 níng  yóu fēn ,tiān gāo  jǐng chè 。
zhǎn kāi quán wén 
líng cén sǒng  fēng ,yáo zhān jiē  jué 。
fāng  kāi lín 耀yào ,qīng sōng guān yán liè 。
怀huái  zhēn xiù 姿 ,zhuō wèi shuāng xià jié 。
xián shāng niàn yōu rén ,qiān zǎi  ěr jué 。
jiǎn   huò zhǎn ,yàn yàn jìng liáng yuè 。
shōu  
17
[wèi jìn ]
táo yuān míng 

yǐn jiǔ    》

  shī qún niǎo ,  yóu  fēi 。
pái huái  dìng zhǐ ,  shēng zhuǎn bēi 。
zhǎn kāi quán wén 
 xiǎng  qīng yuǎn , lái    。
yīn zhí  shēng sōng ,liǎn  yáo lái guī 。
jìng fēng  róng  , yīn   shuāi 。
tuō shēn   suǒ ,qiān zǎi  xiāng wéi 。
shōu  
18
[wèi jìn ]
táo yuān míng 

yǐn jiǔ    》

qiū  yǒu jiā  ,  duō  yīng 。
fàn  wàng yōu  ,yuǎn   shì qíng 。
zhǎn kāi quán wén 
 shāng suī  jìn ,bēi jǐn   qīng 。
  qún dòng  ,guī niǎo  lín míng 。
xiào ào dōng xuān xià ,liáo    shēng 。
shōu  
19
[sòng ]
 shì 

hán  》

qīng  ruò  sàn yōu  ,zhēn shì qīng qún liǎng   。
便biàn yǒu jiā míng pèi huáng  ,yīng yuán shuāng hòu   huā 。
20
[sòng ]
zhèng  xiào 

 huà  》

huā kāi  bìng bǎi huā cóng ,  shū   wèi qióng 。
nìng  zhī tóu bào xiāng  , zēng chuī luò běi fēng zhōng 。
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽