1
[táng ]
 zhī zhāng 

yǒng liǔ 》

  zhuāng chéng  shù gāo ,wàn tiáo chuí xià 绿  tāo 。
 zhī   shuí cái chū ,èr yuè chūn fēng shì jiǎn dāo 。
2
[táng ]
hán  

zǎo chūn chéng shuǐ  zhāng shí  yuán wài (chū chūn xiǎo  )》

tiān jiē xiǎo  rùn   ,cǎo  yáo kàn jìn què  。
zuì shì  nián chūn hǎo chù ,jué shèng yān liǔ mǎn huáng dōu 。
3
[qīng ]
cáo xuě qín 

lín jiāng xiān ·bái yún táng qián chūn jiě  》

bái yún táng qián chūn jiě  ,dōng fēng juǎn  jūn yún 。fēng wéi dié zhèn luàn fēn fēn , céng suí shì shuǐ ?  wěi fāng chén ?
wàn  qiān  zhōng  gǎi ,rèn  suí  suí fēn 。sháo huá xiū xiào běn  gēn :hǎo fēng píng jiè  ,sòng  shàng qīng yún 。
4
[táng ]
wēn tíng yún 

yáng liǔ zhī 》

zhī jǐn  biān yīng  pín ,tíng suō chuí lèi  zhēng rén 。
sāi mén sān yuè yóu xiāo suǒ ,zòng yǒu yáng liǔ wèi jué chūn 。
5
[sòng ]
yáng wàn  

xīn liǔ 》

liǔ tiáo bǎi chǐ  yín táng ,qiě  shēn qīng zhǐ qiǎn huáng 。
wèi  liǔ tiáo néng zhàn shuǐ ,shuǐ zhōng liǔ yǐng yǐn  zhǎng 。
6
[xiān qín ]
shī jīng 

wǎn liǔ 》

yǒu wǎn zhě liǔ , shàng  yān 。shàng  shén dǎo ,   yān 。
  jìng zhī ,hòu   yān 。
yǒu wǎn zhě liǔ , shàng kài yān 。shàng  shén dǎo ,  zhài yān 。
  jìng zhī ,hòu  mài yān 。
zhǎn kāi quán wén 
yǒu niǎo gāo fēi ,   tiān 。 rén zhī xīn ,   zhēn 。
  jìng zhī ,  xiōng jīn 。
shōu  
7
[sòng ]
 míng shì 

sòng bié shī 》

yáng liǔ qīng qīng zhe  chuí ,
yáng huā màn màn jiǎo tiān fēi 。
zhǎn kāi quán wén 
liǔ tiáo zhé jǐn huā fēi jǐn ,
jiè wèn xíng rén guī  guī 。
shōu  
8
[táng ]
hán hóng 

zhāng tái liǔ · liǔ shì 》

zhāng tái [1]liǔ ,zhāng tái liǔ ,
wǎng    [2]jīn zài fǒu ?
zhǎn kāi quán wén 
zòng 使shǐ cháng tiáo shì jiù chuí ,
 yīng pān zhé  rén shǒu 。
shōu  
9
[táng ]
liú   

 jiāng nán ·chūn   》

chūn   ,
duō xiè luò chéng rén 。
zhǎn kāi quán wén 
ruò liǔ cóng fēng   mèi ,
cóng lán   shì zhān jīn 。
 zuò  hán pín 。
shōu  
10
[táng ]
zhèng  

huái shàng  yǒu rén bié 》

yáng  jiāng tóu yáng liǔ chūn ,
yáng huā chóu shā  jiāng rén 。
zhǎn kāi quán wén 
shù shēng fēng   tíng wǎn ,
jūn xiàng xiāo xiāng  xiàng qín 。
shōu  
11
[sòng ]
kòu zhǔn 

liǔ 》

xiǎo dài qīng yān jiān xìng huā ,wǎn níng shēn cuì  píng shā 。
cháng tiáo bié yǒu fēng liú chù , yìng qián táng  xiǎo jiā 。
12
[sòng ]
 shì 

dòng xiān  ·jiāng nán  jǐn 》

jiāng nán  jǐn ,zǎo méi huā kāi hòu ,fēn  xīn chūn  chuí liǔ 。
 yāo zhī  yǒu   fēng yǒng fēng fāng liú ,réng gèng shì 、  qīng yīng  xiù 。
zhǎn kāi quán wén 
yǒng fēng fāng  pàn ,jǐn   rén ,jīn  shuí jiàn nòng qíng zhòu ?
duàn cháng shì fēi  shí ,绿  chéng yīn ,  shì 、 chéng xiāo shòu 。
yòu  shì dōng fēng zhú jūn lái ,便biàn chuī sàn méi jiān  diǎn chūn zhòu 。
shōu  
13
[sòng ]
 shì 

shuǐ lóng yín   yùn zhāng zhì  yáng huā  》

shì huā hái shì fēi huā ,  rén  cóng jiào zhuì 。pāo jiā bàng  , liang què shì , qíng yǒu  。yíng sǔn róu cháng ,kùn hān jiāo yǎn , kāi hái  。mèng suí fēng wàn  ,xún láng  chù ,yòu hái bèi yīng   。
 hèn  huā fēi jǐn ,hèn 西 yuán ,luò hóng nán zhuì 。xiǎo lái  guò , zōng  zài ? chí píng suì 。chūn  sān fēn ,èr fēn chén  , fēn liú shuǐ 。 kàn lái , shì yáng huā ,diǎn diǎn shì  rén lèi 。
14
[sòng ]
yàn  dào 

huàn  shā 》

èr yuè  fēng dào  chéng ,
wàn tiáo qiān  绿 xiāng yíng 。
zhǎn kāi quán wén 
 yān mián  guò qīng míng 。
zhuāng jìng qiǎo méi tōu  yàng ,
 lóu yán  jiè zhī míng 。
wǎn qiū shuāng sǎn   qíng 。
shōu  
15
[sòng ]
yàn  dào 

huàn  shā 》

绿 liǔ cáng  jìng yǎn guān ,
  xiāng  suǒ chuāng xián 。
zhǎn kāi quán wén 
 huí fēn mèi yuè chū cán 。
 bié màn chéng liáng  zuì ,
jiě chóu shí yǒu cuì jiān hái 。
 xún shuāng   qíng zhuī 。
shōu  
16
[sòng ]
yàn  dào 

qīng píng  ·liú rén  zhù 》

liú rén  zhù ,
zuì jiě lán zhōu  。
zhǎn kāi quán wén 
 zhào  tāo chūn shuǐ  ,
guò jǐn xiǎo yīng  chù 。
 tóu yáng liǔ qīng qīng ,
zhī zhī    qíng 。
 hòu jǐn shū xiū  ,
huà lóu yún   píng 。
shōu  
17
[sòng ]
zēng gǒng 

yǒng liǔ 》

luàn tiáo yóu wèi biàn chū huáng ,  dōng fēng shì 便biàn kuáng 。
jiě  fēi huā méng  yuè , zhī tiān  yǒu qīng shuāng 。
18
[sòng ]
zhèng wén bǎo 

liǔ zhī  》

tíng tíng huà   chūn tán ,
zhí dào xíng rén jiǔ bàn hān 。
zhǎn kāi quán wén 
 guǎn yān   fēng  ,
zài jiāng  hèn guò jiāng nán 。
shōu  
19
[sòng ]
zhōu bāng yàn 

lán líng wáng  liǔ 》

liǔ yīn zhí ,yān    nòng  。
suí  shàng ,céng jiàn  fān 。
zhǎn kāi quán wén 
 shuǐ piāo mián sòng xíng  。
dēng lín wàng  guó ,shuí shí jīng huá juàn  ?
cháng tíng  ,nián  suì lái ,yīng zhé róu tiáo guò qiān chǐ 。
xián xún jiù zōng  ,yòu jiǔ chèn āi xián ,dēng zhào   。
 huā  huǒ cuī hán shí 。chóu  jiàn fēng kuài ,bàn gāo  nuǎn 。
huí tóu tiáo  便biàn shù 驿 ,wàng rén zài tiān běi 。
  ,hèn duī  。
jiàn bié  yíng huí ,jīn hòu cén  ,xié yáng rǎn rǎn chūn   。
niàn yuè xiè xié shǒu , qiáo wén  。
chén  qián shì ,shì mèng  ,lèi àn  。
shōu  
20
[sòng ]
zhōu  zhī 

 suō xíng ·qíng shì yóu  》

qíng shì yóu  ,rén  fēi  ,lèi zhū  dìng kōng xiāng  。
  yān liǔ wàn  chuí , yīn   lán zhōu zhù 。
zhǎn kāi quán wén 
yàn guò xié yáng ,cǎo  yān zhǔ , jīn  shì chóu  shù 。
míng cháo qiě zuò   liang ,  guò de jīn xiāo  !
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽