1
[xiān qín ]
shī jīng 

bái  》

jiǎo jiǎo bái  ,shí  chǎng miáo 。
zhí zhī wéi zhī , yǒng jīn zhāo 。
zhǎn kāi quán wén 
suǒ wèi  rén , yān xiāo yáo 。
jiǎo jiǎo bái  ,shí  chǎng huò 。
zhí zhī wéi zhī , yǒng jīn  。
suǒ wèi  rén , yān jiā  。
jiǎo jiǎo bái  ,bēn rán lái  。
ěr gōng ěr hóu ,    。
shèn ěr yōu yóu ,miǎn ěr dùn  。
jiǎo jiǎo bái  ,zài  kōng  。
shēng chú  shù , rén   。
 jīn  ěr yīn ,ér yǒu xiá xīn 。
shōu  
2
[xiān qín ]
shī jīng 

jiōng 》

jiōng jiōng   ,zài jiōng zhī  。báo yán jiōng zhě ,yǒu  yǒu huáng ,yǒu  yǒu huáng , chē bāng bāng 。  jiāng ,   zāng 。
jiōng jiōng   ,zài jiōng zhī  。báo yán jiōng zhě ,yǒu zhuī yǒu  ,yǒu xīng yǒu  , chē   。   ,   cái 。
zhǎn kāi quán wén 
jiōng jiōng   ,zài jiōng zhī  。báo yán jiōng zhě ,yǒu tuó yǒu luò ,yǒu liú yǒu luò , chē   。   ,   zuò 。
jiōng jiōng   ,zài jiōng zhī  。báo yán jiōng zhě ,yǒu yīn yǒu xiá ,yǒu diàn yǒu  , chē   。  xié ,    。
shōu  
3
[xiān qín ]
shī jīng 

 tiě 》

 tiě [1]kǒng  ,liù pèi zài shǒu 。gōng zhī mèi zi ,cóng gōng  shòu 。
fèng shí chén  ,chén  kǒng shuò 。gōng yuē zuǒ zhī ,shě   huò 。
zhǎn kāi quán wén 
yóu  běi yuán ,   xián 。yóu [2]chē luán biāo ,zài xiǎn xiē jiāo 。
shōu  
4
[xiān qín ]
shī jīng 

yǒu  》

yǒu  yǒu  ,  chéng huáng 。  zài gōng ,zài gōng míng míng 。zhèn zhèn  ,  xià 。 yàn yàn ,zuì yán  。    !
yǒu  yǒu  ,  chéng  。  zài gōng ,zài gōng yǐn jiǔ 。zhèn zhèn  ,  fēi 。 yàn yàn ,zuì yán guī 。    !
zhǎn kāi quán wén 
yǒu  yǒu  ,  chéng xuān 。  zài gōng ,zài gōng zài yàn 。 jīn  shǐ ,suì  yǒu 。jūn  yǒu  , sūn zi 。    !
shōu  
5
[táng ]
  

wéi fěng  shì zhái guān cáo jiāng jūn huà   》

guó chū  lái huà ān  ,shén miào  shù jiāng  wáng 。
jiāng jūn  míng sān shí zài ,rén jiān yòu jiàn zhēn chéng huáng 。
zhǎn kāi quán wén 
céng mào xiān  zhào  bái ,lóng chí shí  fēi   。
nèi  yān hóng  nǎo pán ,jié  chuán zhào cái rén suǒ 。
pán  jiāng jūn bài  guī ,qīng wán   xiāng zhuī fēi 。
guì  quán mén    ,shǐ jué píng zhàng shēng guāng huī 。
  tài zōng quán máo guā ,jìn shí guō jiā shī zi huā 。
jīn zhī xīn  yǒu èr  , lìng shí zhě jiǔ tàn jiē 。
 jiē  zhàn   wàn ,gǎo    kāi fēng shā 。
     shū jué ,jiǒng ruò hán kōng dòng yān xuě 。
shuāng    zhǎng qiū jiān , guān  yǎng sēn chéng liè 。
 lián jiǔ  zhēng shén jùn , shì qīng gāo  shēn wěn 。
jiè wèn  xīn ài zhě shuí ,hòu yǒu wéi fěng qián zhī dùn 。
  xún xìng xīn fēng gōng ,cuì huá  tiān lái xiàng dōng 。
téng xiāng lěi luò sān wàn  ,jiē    jīn  tóng 。
 cóng xiàn bǎo cháo  zōng ,  shè jiāo jiāng shuǐ zhōng 。
jūn  jiàn jīn  duī qián sōng bǎi  ,lóng méi  jǐn niǎo  fēng 。
shōu  
6
[táng ]
 bái 

bái  piān 》

lóng  huā xuě máo ,jīn ān  líng háo 。
qiū shuāng qiè  jiàn ,luò  míng zhū páo 。
zhǎn kāi quán wén 
dòu  shì wàn shèng ,xuān gài   gāo 。
gōng cuī nán shān  ,shǒu jiē tài xíng náo 。
jiǔ hòu jìng fēng cǎi ,sān bēi nòng bǎo dāo 。
shā rén  jiǎn cǎo , mèng tóng yóu áo 。
 fèn  hán  ,cóng jūn xiàng lín táo 。
chì zhà jīng bǎi zhàn ,xiōng  jǐn bēn táo 。
guī lái 使shǐ jiǔ  ,wèi kěn bài xiāo cáo 。
xiū  yuán xiàn shì ,huāng yín yǐn péng hāo 。
shōu  
7
[táng ]
  

 shī èr shí sān shǒu 》

lóng  tiē lián qián ,yín  bái  yān 。
 rén zhī jǐn chàn ,shuí wèi zhù jīn biān 。
zhǎn kāi quán wén 
 yuè cǎo gēn tián ,tiān jiē xuě shì yán 。
wèi zhī kǒu yìng ruǎn ,xiān    xián 。
  zhōu tiān  , chē shàng  shān 。
míng zōu  fèng yuàn ,chì  zuì chéng ēn 。
  fēi fán  ,fáng xīng běn shì jīng 。
xiàng qián qiāo shòu  ,yóu  dài tóng shēng 。
  shā  xuě ,yān shān yuè shì gōu 。
 dāng jīn luò nǎo ,kuài zǒu  qīng qiū 。
   chá  , máo   huā 。
liè jiāo zhū  luò , duàn  zhǎng  。
西  jiǔ jiāng lán ,dōng wáng fàn  gàn 。
jūn wáng ruò yàn  ,shuí wèi  chē yuán ?
chì   rén yòng ,dāng     。
 wén guǒ xià  ,  rèn mán ér 。
cuī bǎng   jiāng [1],shén zhuī  xiàng fēng 。
jūn wáng [2]jīn jiě jiàn , chǔ zhú yīng xióng ?
nèi   gōng rén ,yín jiān   lín 。
 shí yán bǎn shàng ,cèng dèng  fēng chén 。
 zhú chū zǎn ěr ,táo huā wèi shàng shēn 。
 shí  jiǎo zhèn ,qiān  jiè jiāng jūn 。
bǎo jué shuí jiā  ,zhǎng wén xiá  xiāng 。
duī jīn mǎi jùn  ,jiāng sòng chǔ xiāng wáng 。
xiāng  zhě luó xīn ,pán lóng  dēng lín 。
huí kàn nán  shàng ,shuí dào  féng chūn ?
 cóng huán gōng liè , néng   wēi ?
 zhāo gōu lǒng chū ,kàn   yún fēi 。
táng jiàn zhǎn suí gōng ,quán máo shǔ tài zōng 。
 xián jīn jiǎ zhòng ,qiě  zhuō piāo fēng 。
bái tiě cuò qīng  ,zhēn jiān luò  shā 。
shì rén lián xiǎo jǐng ,jīn liè wèi cháng  。
  xiàng qián kàn ,xuán máo zài  jiān 。
zhǐ jīn póu bái cǎo ,   qīng shān ?
xiāo  tuó jīng  ,yuán cóng zhú guó lái 。
kōng zhī yǒu shàn xiāng , jiě zǒu zhāng tái 。
chóng wéi  yàn wěi ,bǎo jiàn shì  cháng 。
 qiú qiān  jiǎo ,xiān cǎi yǎn zhōng guāng 。
zàn  téng huáng  ,xiān rén shàng cǎi lóu 。
 biān    , shì zhé gāo zhōu ?
hàn xuè dào wáng jiā ,suí luán hàn   。
shǎo jūn  hǎi shàng ,rén jiàn shì qīng luó 。
  ài shén xiān ,shāo jīn   yān 。
jiù zhōng jiē ròu  , jiě shàng qīng tiān 。
shōu  
8
[táng ]
cén shēn 

zǒu  chuān xíng fèng sòng fēng dài  chū shī 西 zhēng 》

jūn  jiàn zǒu  chuān xíng xuě hǎi biān ,píng shā mǎng mǎng huáng  tiān 。
lún tái jiǔ yuè fēng  hǒu , chuān suì shí   dòu ,
zhǎn kāi quán wén 
suí fēng mǎn  shí luàn zǒu 。xiōng  cǎo huáng  zhèng féi ,
jīn shān 西 jiàn yān chén fēi ,hàn jiā  jiàng 西 chū shī 。
jiāng jūn jīn jiǎ   tuō ,bàn  jūn xíng  xiāng  ,
fēng tou  dāo miàn   。 máo dài xuě hàn  zhēng ,
 huā lián qián xuán zuò bīng , zhōng cǎo  yàn shuǐ níng 。
  wén zhī yīng dǎn shè ,liào zhī duǎn bīng  gǎn jiē ,
chē shī 西 mén zhù xiàn jié 。
shōu  
9
[táng ]
  

 liú  》

zhēng chǎng kàn dòu  ,bái   liú  。zhāng shuǐ chūn guī wǎn ,cóng tái  xiàng  。
xiē ān zhū zuò hàn ,shì jiàn    。wèi xiè hóng liáng yàn ,nián nián qiè   。
10
[táng ]
 bái 

 bái  》

jiāng jūn  bái  ,jīng jié  huáng  。xiāo  guā chuān yuè ,cāng míng yǒng tāo  。
 ān yǒu zhèn  , shuǐ  hán  。tiě  ruò xuě shān ,yǐn liú   tuó 。
zhǎn kāi quán wén 
yáng bīng liè yuè  ,zhuǎn zhàn lüè cháo  。 jiàn dēng yàn rán ,biān fēng liè cuó é 。
xiāo tiáo wàn  wài ,gēng zuò  yuán duō 。 sǎo qīng   ,bāo   jīn  。
shōu  
11
[táng ]
 bái 

 liú  》

 liú xíng qiě  ,shuāng fān    。lín liú  kěn  ,shì  jǐn zhàng  。
bái xuě guān shān yuǎn ,huáng yún hǎi shù  。huī biān wàn   ,ān  niàn chūn guī 。
12
[táng ]
wàn chǔ 

cōng  》

jīn luò qīng cōng bái  ān ,zhǎng biān    yóu pán 。cháo  dōng dào chén héng miè ,
 dào  yuán  wèi lán 。hàn xuè měi suí biān   , shāng  dàn lǒng yīn hán 。
zhǎn kāi quán wén 
jūn néng  yǐn cháng chéng  ,wèi bào tiān shān xíng  nán 。
shōu  
13
[sòng ]
zhāng yán 

qīng píng  ·pèi yáo xián tiě 》

pèi yáo xián tiě 。  píng yuán xuě 。yǒng chèn jūn shēng céng hàn xuè 。xián guò shēng píng shí jié 。róng róng chūn cǎo tiān  。juān juān  shuǐ qíng shā 。duō shǎo huá liú lǎo  ,zhì jīn yóu kùn yán chē 。
14
[hàn ]
liú chè 

tiān   》

tài  gòng  tiān  xià 。
zhān chì hàn   liú zhě 。
zhǎn kāi quán wén 
chěng róng    wàn  。
jīn ān   lóng wèi yǒu 。
shōu  
15
[hàn ]
liú chè 

西  tiān   》

tiān  lái cóng 西  。
jīng wàn   guī yǒu  。
zhǎn kāi quán wén 
chéng líng wēi  jiàng wài guó 。
shè liú shā     。
shōu  
16
[jìn dài ]
wáng péng yùn 

huàn  shā   dīng bīng bèi zhàng huà  》

 xu lán gān mǎn shàng lín ,西 fēng cán   chén yín 。 tái  chǔ shì huáng jīn ?
kōng kuò   qiān  zhì ,chí  wǎng bào bǎi nián xīn 。 yáng shān yǐng  xiāo sēn 。
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽