miáo xiě méi huā (98shǒu )

quán   wáng wéi (1)  shì (3)   (1)  shāng yǐn (2) wáng ān shí (1) fàn chéng  (1) xīn   (5)  yóu (7) liǔ zōng yuán (1) bào zhào (1)  qīng zhào (6) máo  dōng (1) huáng tíng jiān (1) wáng miǎn (4) zhèng xiè (1) zhōu bāng yàn (2)   (1) xiè tiǎo (1) lín  (1) gāo  (1) xiè fāng  (1) liú  zhuāng (3)  lěi (1)  méi  (2) zhào dǐng (1)  xùn (1) nán cháo mín  (1) yīn kēng (1) féng yán  (1)  níng (1) zhāng wèi (1) cháo  zhī (1) cháo chōng zhī (1) jiāng kuí (2) shǐ   (1) wáng  sūn (2)  wén yīng (7) zhāng xiào xiáng (2) zhāng yán (2) zhèng  (1) zhōu  (1) zhào lìng zhì (1) kǒng  (1) cáo  (1) hóng hào (1)   xùn (1) yáng  jiù (1) zhào zhǎng qīng (2) chén liàng (1) zhēn  xiù (1) liú zhèn 2(1) huáng shēng (1) shī yuè (1) cuī dào róng (1) liú yīn (1) zhū  yán (1) wáng  (1) xiè xiè (1) zhāng niè (1) xiāo  zǎo (2) zhāng dào qià (1)
1
[sòng ]
wáng ān shí 

méi huā 》

qiáng jiǎo shù zhī méi ,líng hán   kāi 。
yáo zhī  shì xuě ,wèi yǒu àn xiāng lái 。
2
[táng ]
liǔ zōng yuán 

zǎo méi 》

zǎo méi  gāo shù ,jiǒng yìng chǔ tiān  。
shuò chuī piāo  xiāng ,fán shuāng  xiǎo bái 。
zhǎn kāi quán wén 
 wèi wàn  zèng ,yǎo yǎo shān shuǐ  。
hán yīng zuò xiāo luò , yòng wèi yuǎn  ?
shōu  
3
[táng ]
  

zǎo méi 》

wàn  dòng  zhé , gēn nuǎn  huí 。
qián shù shēn xuě  ,zuó   zhī kāi 。
zhǎn kāi quán wén 
fēng  yōu xiāng  ,qín kuī  yàn lái 。
míng nián    ,xiān  yìng chūn tái 。
shōu  
4
[sòng ]
 yóu 

méi huā jué  》

yōu   kān gèng běi zhī ,nián nián  fēn zhe huā chí 。
gāo biāo  yùn jūn zhī fǒu ?zhèng zài céng bīng  xuě shí 。
5
[sòng ]
 lěi 

hán  》

hán   lái chá dāng jiǔ ,zhú  tāng fèi huǒ chū hóng 。
xún cháng  yàng chuāng qián yuè ,cái yǒu méi huā 便biàn  tóng 。
6
[sòng ]
 méi  

xuě méi 》

méi xuě zhēng chūn wèi kěn jiàng ,sāo rén   fèi píng zhāng 。
méi  xùn xuě sān fēn bái ,xuě què shū méi  duàn xiāng 。
7
[sòng ]
 méi  

xuě méi 》

yǒu méi  xuě  jīng shén ,yǒu xuě  shī  le rén 。
  shī chéng tiān yòu xuě , méi bìng zuò shí fēn chūn 。
8
[sòng ]
 qīng zhào 

 jiā ào ·xuě   zhī chūn xìn zhì 》

xuě   zhī chūn xìn zhì ,hán méi diǎn zhuì qióng zhī  。
xiāng liǎn bàn kāi jiāo   ,dāng tíng  , rén  chū xīn zhuāng  。
zhǎn kāi quán wén 
zào huà  néng piān yǒu  , jiào míng yuè líng lóng  。
gòng shǎng jīn zūn chén 绿  ,  zuì , huā   qún huā  。
shōu  
9
[sòng ]
 qīng zhào 

 lóu chūn 》

hóng  kěn fàng qióng bāo suì ,tàn zhe nán zhī kāi biàn wèi 。
 zhī yùn   duō xiāng ,dàn jiàn bāo cáng  xiàn  。
zhǎn kāi quán wén 
dào rén qiáo cuì chūn chuāng  ,mèn sǔn lán gān chóu   。
yào lái xiǎo zhuó 便biàn lái xiū ,wèi  míng cháo fēng   。
shōu  
10
[nán běi cháo ]
 xùn 

yáng zhōu  cáo méi huā shèng kāi 》

 yuán biāo   ,jīng shí zuì shì méi 。
xián shuāng dāng   ,yìng xuě  hán kāi 。
zhǎn kāi quán wén 
zhī héng què yuè guān ,huā rào líng fēng tái 。
cháo  cháng mén  , zhù lín qióng bēi 。
yīng zhī zǎo piāo luò , zhú shàng chūn lái 。
shōu  
11
[nán běi cháo ]
nán cháo mín  

西 zhōu  》

 méi xià 西 zhōu ,zhé méi  jiāng běi 。
dān shān xìng  hóng ,shuāng bìn  chú  。
zhǎn kāi quán wén 
西 zhōu zài  chǔ ?liǎng jiǎng qiáo tóu  。
   láo fēi ,fēng chuī  jiù shù 。
shù xià  mén qián ,mén zhōng  cuì diàn 。
kāi mén láng  zhì ,chū mén cǎi hóng lián 。
cǎi lián nán táng qiū ,lián huā guò rén tóu 。
 tóu nòng lián  ,lián  qīng  shuǐ 。
zhì lián 怀huái xiù zhōng ,lián xīn chè  hóng 。
 láng láng  zhì ,yǎng shǒu wàng fēi 鸿hóng 。
鸿hóng fēi mǎn 西 zhōu ,wàng láng shàng qīng lóu 。
lóu gāo wàng  jiàn ,jǐn  lán gān tóu 。
lán gān shí èr  ,chuí shǒu míng   。
juàn lián tiān  gāo ,hǎi shuǐ yáo kōng 绿 。
hǎi shuǐ mèng yōu yōu ,jūn chóu   chóu 。
nán fēng zhī   ,chuī mèng dào 西 zhōu 。
shōu  
12
[táng ]
féng yán  

què  zhī ·méi huā fán zhī qiān wàn piàn 》

méi luò fán zhī qiān wàn piàn ,yóu  duō qíng ,xué xuě suí fēng zhuǎn 。
zuó  shēng  róng  sàn ,jiǔ xǐng tiān  chóu  xiàn 。
lóu shàng chūn shān hán  miàn ,guò jǐn zhēng 鸿hóng , jǐng yān shēn qiǎn 。
 shǎng píng lán rén  jiàn ,jiāo xiāo yǎn lèi  liang biàn 。
13
[táng ]
 níng 

  mán ·yuè méi bàn chāi qīng hán  》

yuè méi bàn chāi qīng hán  ,bīng qīng dàn  lóng lán shuǐ 。
nuǎn jué xìng shāo hóng ,yóu  kuáng  fēng 。
zhǎn kāi quán wén 
xián jiē shā jìng  ,yuǎn mèng yóu kān  。
 hèn yòu yíng chūn ,xiāng  nán zhòng chén 。
shōu  
14
[táng ]
zhāng wèi 

zǎo méi 》

 shù hán méi bái  tiáo ,jiǒng lín cūn  bàng  qiáo 。
 zhī jìn shuǐ huā xiān  , shì jīng dōng xuě wèi xiāo 。
15
[sòng ]
huáng tíng jiān 

 měi rén   zhōu jiàn méi zuò 》

tiān   yǒu jiāng nán xìn 。méi  zhī chūn jìn 。 lán fēng   xiāng chí 。 dào xiǎo lái kāi biàn 、xiàng nán zhī 。
 tái nòng fěn huā yīng  。piāo dào méi xīn zhù 。píng shēng   yuàn bēi shēn 。 guó shí nián lǎo jǐn 、shào nián xīn 。
16
[sòng ]
 qīng zhào 

 yàn ér ·shì rén zuò méi  》

shì rén zuò méi  ,xià  便biàn  。 shì zuò  piān ,nǎi zhī qián yán  wàng ěr 。
téng chuáng zhǐ zhàng cháo mián  ,
zhǎn kāi quán wén 
shuō  jìn  jiā  。
chén xiāng yān duàn   hán ,
bàn  qíng 怀huái  shuǐ 。
  sān nòng ,
méi xīn jīng  ,
duō shǎo chūn qíng  。
xiǎo fēng shū  xiāo xiāo  ,
yòu cuī xià qiān xíng lèi 。
chuī xiāo rén   lóu kōng ,
cháng duàn  shuí tóng  ?
 zhī zhé  ,
rén jiān tiān shàng ,
méi  rén kān  。
shōu  
17
[sòng ]
 qīng zhào 

lín jiāng xiān ·tíng yuàn shēn shēn shēn   》

tíng yuàn shēn shēn shēn   ,
yún chuāng   chūn chí ,
zhǎn kāi quán wén 
wèi shuí qiáo cuì sǔn fāng 姿 。
 lái qīng mèng hǎo ,
yìng shì  nán zhī 。
 shòu tán qīng  xiàn hèn ,
nán lóu qiāng guǎn xiū chuī 。
nóng xiāng chuī jǐn yǒu shéi zhī ,
nuǎn fēng chí   ,
bié dào xìng huā féi 。
shōu  
18
[sòng ]
 qīng zhào 

mǎn tíng fāng ·xiǎo  cáng chūn 》

xiǎo  cáng chūn ,xián chuāng suǒ zhòu ,huà táng  xiàn shēn yōu 。
zhuàn xiāng shāo jǐn , yǐng xià lián gōu 。
zhǎn kāi quán wén 
shǒu zhǒng jiāng méi jiàn hǎo ,yòu   、lín shuǐ dēng lóu 。
 rén dào , liáo hún  , xùn zài yáng zhōu 。
cóng lái ,zhī yùn shèng ,nán kān   , nài fēng róu 。
gèng shuí jiā héng  ,chuī dòng nóng chóu 。
 hèn xiāng xiāo xuě jiǎn , xìn dào 、sǎo  nán liú 。
nán yán chù 、liáng chuāng dàn yuè ,shū yǐng shàng fēng liú 。
shōu  
19
[sòng ]
 qīng zhào 

qīng píng  ·nián nián xuě  》

nián nián xuě  ,cháng chā méi huā zuì 。
ruá jǐn méi huā  hǎo  ,yíng de mǎn  qīng lèi 。
zhǎn kāi quán wén 
jīn nián hǎi jiǎo tiān  ,xiāo xiāo liǎng bìn shēng huá 。
kàn  wǎn lái fēng shì , yīng nán kàn méi huā 。
shōu  
20
[sòng ]
lín  

shān yuán xiǎo méi 》

zhòng fāng yáo luò  xuān yán ,zhàn jǐn fēng qíng xiàng xiǎo yuán 。
shū yǐng héng xié shuǐ qīng qiǎn ,àn xiāng  dòng yuè huáng hūn 。
zhǎn kāi quán wén 
shuāng qín  xià xiān tōu yǎn ,fěn dié  zhī  duàn hún 。
xìng yǒu wēi yín  xiāng xiá ,  tán bǎn gòng jīn zūn 。(jīn  tōng :zūn )
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽