miáo xiě qiū tiān (170shǒu )

quán    bái (10) cén shēn (2) zhāng jiǔ líng (1) wáng wéi (3) bái   (2)  shì (2)   (6)  shāng yǐn (1)   (1) yàn shū (1) zhāng  (1)   (4) wáng  (1) wáng ān shí (1) wēn tíng yún (1)  lán xìng  (2) mèng hào rán (2) mèng jiāo (1) qín guān (3) liú   (3)   (2) xīn   (1) táo yuān míng (3)  yóu (3) liǔ zōng yuán (1) yáng wàn  (1) wáng chāng líng (2) liú zhǎng qīng (1) wéi yìng  (1)  zhì yuǎn (1) dài shū lún (1) zhèng  xiào (1)  qīng zhào (3) sòng zhī wèn (1) liǔ yǒng (3)  kōng  (1) huáng tíng jiān (1) ōu yáng xiū (1) yàn  dào (2) zhōu bāng yàn (2) fàn zhòng yān (3)   (1)  dài (1) yuán hào wèn (1)  hún (1) zhāng  (1) qián  (1) chéng hào (1) sòng  míng shì (2)  tíng (1) wáng  chēng (1) gāo chán (1)   (1) céng  (1) zhào  (1) tán yòng zhī (1) hàn  míng shì (1)  xún (1) niú   (1) liú chè (1) cáo  (1) jiāng yān (1) féng yán  (1) huáng  sōng (1) sūn guāng xiàn (1) wáng  (1)  chāng  (1) zhāng zhòng  (2) wāng zǎo (1) jiāng kuí (1) jiǎng jié (2) liú guò (1) shí xiào yǒu (1) shǐ   (1) sūn dào xuàn (1) wáng  sūn (1)  wén yīng (13) zhāng xiào xiáng (1) zhāng yán (1) zhōu  (2)  mèng yáng (1)  pān lóng (1)  è (1) wáng  zhī (1) wáng shì zhēn (1) wáng guó wéi (1)   (1)  bǎi yào (1) rèn   (1) cuī  qīng (1) cài tǐng (1)  shèng zhòng (1) chén shī dào (1)  xiáng (1) yáng  jiù (1) zhāng lūn (1) yáng guān qīng (1) zhào fān (1) zhāng  (2) huáng shēng (1) wáng yuè shān (1) yáng shì è (1) yáo  (1)   (1)  xiòng (1) yán xuǎn (1)   (1) bái  (1) wáng yùn (1) tián  (1)  gòu (1)
1
[yuán ]
bái  

tiān jìng shā  qiū 》

 cūn luò  cán xiá ,qīng yān lǎo shù hán  。 diǎn fēi 鸿hóng yǐng xià ,qīng shān 绿 shuǐ ,bái cǎo hóng  huáng huā 。
2
[yuán ]
 zhì yuǎn 

tiān jìng shā ·qiū  》

 téng lǎo shù hūn  ,xiǎo qiáo liú shuǐ rén jiā 。
 dào 西 fēng shòu  , yáng 西 xià ,duàn cháng rén zài tiān  。
3
[táng ]
  

shān xíng 》

yuǎn shàng hán shān shí jìng xié ,bái yún shēng chù yǒu rén jiā 。
tíng chē zuò ài fēng lín wǎn ,shuāng  hóng  èr yuè huā 。
4
[táng ]
zhāng  

fēng qiáo   》

yuè luò   shuāng mǎn tiān ,jiāng fēng  huǒ duì chóu mián 。
  chéng wài hán shān  , bàn zhōng shēng dào  chuán 。
5
[táng ]
liú   

qiū  》

  féng qiū bēi  liáo , yán qiū  shèng chūn cháo 。
qíng kōng   pái yún shàng ,便biàn yǐn shī qíng dào  xiāo 。
6
[sòng ]
fàn zhòng yān 

 jiā ào ·sāi xià qiū lái fēng jǐng  》

sāi xià qiū lái fēng jǐng  ,héng yáng yàn   liú  。 miàn biān shēng lián jiǎo  。qiān zhàng  ,cháng yān luò   chéng  。
zhuó jiǔ  bēi jiā wàn  ,yàn rán wèi  guī   ,qiāng guǎn yōu yōu shuāng mǎn  。rén  mèi ,jiāng jūn bái  zhēng  lèi 。
7
[táng ]
  

cháng ān qiū wàng 》

lóu  shuāng shù wài ,jìng tiān   háo 。
nán shān  qiū  , shì liǎng xiāng gāo 。
8
[táng ]
liú   

qiū fēng yǐn 》

 chǔ qiū fēng zhì ?xiāo xiāo sòng yàn qún 。
zhāo lái  tíng shù ,  zuì xiān wén 。
9
[táng ]
 tíng 

fén shàng jīng qiū 》

běi fēng chuī bái yún ,wàn    fén 。
xīn  féng yáo luò ,qiū shēng   wén 。
10
[táng ]
 bái 

qiū dēng xuān chéng xiè tiào běi lóu 》

jiāng chéng  huà  ,shān xiǎo wàng qíng kōng 。
liǎng shuǐ jiā míng jìng ,shuāng qiáo luò cǎi hóng 。
zhǎn kāi quán wén 
rén yān hán  yòu ,qiū  lǎo  tóng 。
shuí niàn běi lóu shàng ,lín fēng 怀huái xiè gōng 。
shōu  
11
[táng ]
liú   

shǐ wén qiū fēng 》

 kàn huáng   jūn bié ,jīn tīng xuán chán  què huí 。
  sōu liū zhěn qián jué ,  yán zhuāng jìng zhōng lái 。
zhǎn kāi quán wén 
  biān cǎo quán máo dòng ,diāo miǎn qīng yún shuì yǎn kāi 。
tiān   qīng kān kāi wàng ,wèi jūn  bìng shàng gāo tái 。
shōu  
12
[sòng ]
tán yòng zhī 

qiū 宿 xiāng jiāng   》

xiāng shàng yīn yún suǒ mèng hún ,jiāng biān shēn   liú kūn 。
qiū fēng wàn   róng guó ,  qiān jiā   cūn 。
zhǎn kāi quán wén 
xiāng   kān bēi  yòu , yóu shuí kěn zhòng wáng sūn 。
 rén xiāng jiàn  xiāng wèn ,cháng   shēng guī dǎo mén 。
shōu  
13
[táng ]
zhāng  

qiū  》

luò yáng chéng  jiàn qiū fēng , zuò jiā shū  wàn zhòng 。
 kǒng cōng cōng shuō  jìn ,xíng rén lín  yòu kāi fēng 。
14
[táng ]
 shāng yǐn 

shuāng yuè 》

chū wén zhēng yàn   chán ,bǎi chǐ lóu tái shuǐ jiē tiān 。
qīng   é  nài lěng ,yuè zhōng shuāng  dòu chán juān 。
15
[táng ]
 bái 

  mán ·píng lín   yān  zhī 》

píng lín   yān  zhī ,hán shān  dài shāng xīn  。
míng   gāo lóu ,yǒu rén lóu shàng chóu 。
zhǎn kāi quán wén 
 jiē kōng zhù  ,宿 niǎo guī fēi  。
 chǔ shì guī chéng ?cháng tíng lián duǎn tíng 。
shōu  
16
[hàn ]
hàn  míng shì 

  》

qiū fēng xiāo xiāo chóu shā rén ,
chū  chóu ,
zhǎn kāi quán wén 
  chóu 。
zuò zhōng  rén ,
shuí  怀huái yōu 。
lìng  bái tóu 。
  duō biāo fēng ,
shù   xiū xiū 。
 jiā   yuǎn ,
 dài   huǎn 。
xīn   néng yán ,
cháng zhōng chē lún zhuàn 。
shōu  
17
[hàn ]
liú chè 

qiū fēng  》

qiū fēng   bái yún fēi ,
cǎo  huáng luò  yàn nán guī 。
zhǎn kāi quán wén 
lán yǒu xiù   yǒu fāng ,
怀huái jiā rén   néng wàng 。
fàn lóu chuán   fén  ,
héng zhōng liú  yáng   。
xiāo  míng   zhào  ,
huān    āi qíng duō 。
shào zhuàng  shí  nài lǎo  !
shōu  
18
[wèi jìn ]
cáo  

yān  xíng 》

qiū fēng xiāo  tiān  liáng ,cǎo  yáo luò  wèi shuāng ,qún yàn  guī  nán xiáng 。
niàn jūn  yóu  duàn cháng ,qiàn qiàn  guī liàn  xiāng ,jūn  yān liú   fāng ?
zhǎn kāi quán wén 
jiàn qiè qióng qióng shǒu kōng fáng ,yōu lái  jūn  gǎn wàng , jué lèi xià zhān  shang 。
yuán qín míng xián  qīng shāng ,duǎn  wēi yín  néng zhǎng 。
míng yuè jiǎo jiǎo zhào  chuáng ,xīng hàn 西 liú  wèi yāng 。
qiān niú zhī  yáo xiāng wàng ,ěr    xiàn  liáng 。
shōu  
19
[táng ]
dài shū lún 

jiāng xiāng  rén ǒu   shè 》

tiān qiū yuè yòu mǎn ,chéng què  qiān zhòng 。
hái zuò jiāng nán huì ,fān  mèng  féng 。
zhǎn kāi quán wén 
fēng zhī jīng àn què , cǎo  hán qióng 。
  zhǎng kān zuì ,xiāng liú wèi xiǎo zhōng 。
shōu  
20
[táng ]
  

dēng gāo 》

fēng  tiān gāo yuán xiào āi ,zhǔ qīng shā bái niǎo fēi huí 。
 biān luò  xiāo xiāo xià , jìn cháng jiāng gǔn gǔn lái 。
zhǎn kāi quán wén 
wàn  bēi qiū cháng zuò  ,bǎi nián duō bìng  dēng tái 。
jiān nán  hèn fán shuāng bìn ,liáo dǎo xīn tíng zhuó jiǔ bēi 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽