1
[sòng ]
yáng wàn  

xiǎo chū jìng   sòng lín zi fāng 》

 jìng 西  liù yuè zhōng ,fēng guāng    shí tóng 。
jiē tiān lián   qióng  ,yìng   huā bié yàng hóng 。
2
[sòng ]
  guāng 

 zhōng chū xià 》

 yuè qīng   zhà qíng ,nán shān dàng  zhuǎn fēn míng 。
gèng  liǔ  yīn fēng  ,wéi yǒu kuí huā xiàng  qīng 。
3
[sòng ]
dài mǐn 

chū xià yóu zhāng yuán 》

  chí táng shuǐ qiǎn shēn ,shú méi tiān  bàn qíng yīn 。
dōng yuán zài jiǔ 西 yuán zuì ,zhāi jǐn    shù jīn 。
4
[táng ]
gāo pián 

shān tíng xià  》

绿 shù yīn nóng xià  zhǎng ,lóu tái dào yǐng  chí táng 。
shuǐ jīng lián dòng wēi fēng  ,mǎn jià qiáng wēi  yuàn xiāng 。
5
[táng ]
bái   

guān  mài 》

tián jiā shǎo xián yuè , yuè rén bèi máng 。
 lái nán fēng  ,xiǎo mài  lǒng huáng 。
zhǎn kāi quán wén 
   dān shí ,tóng zhì xié  jiāng 。
xiāng suí xiǎng tián  ,dīng zhuàng zài nán gāng 。
 zhēng shǔ   ,bèi zhuó yán tiān guāng 。
 jìn  zhī  ,dàn  xià  zhǎng 。
 yǒu pín  rén ,bào zi zài  páng 。
yòu shǒu bǐng  suì ,zuǒ  xuán  kuāng 。
tīng  xiāng  yán ,wén zhě wèi bēi shāng 。
jiā tián shū shuì jǐn ,shí  chōng  cháng 。
jīn   gōng  ,céng  shì nóng sāng 。
  sān bǎi shí ,suì yàn yǒu  liáng 。
niàn    kuì ,jǐn   néng wàng 。
shōu  
6
[sòng ]
cài què 

xià  dēng chē gài tíng 》

zhǐ píng shí zhěn zhú fāng chuáng ,shǒu juàn pāo shū  mèng zhǎng 。
shuì  guǎn rán chéng  xiào ,shù shēng   zài cāng láng 。
7
[táng ]
  

jiāng cūn 》

qīng jiāng   bào cūn liú ,cháng xià jiāng cūn shì shì yōu 。
   lái táng shàng yàn ,xiāng qīn xiāng jìn shuǐ zhōng ōu 。
zhǎn kāi quán wén 
lǎo  huà zhǐ wèi   ,zhì  qiāo zhēn zuò diào gōu 。
duō bìng suǒ  wéi yào  ,wēi   wài gèng  qiú 。
shōu  
8
[táng ]
mèng hào rán 

xià  nán tíng 怀huái xīn  》

shān guāng  西 luò ,chí yuè jiàn dōng shàng 。
sàn  chéng  liáng ,kāi xuān  xián chǎng 。
zhǎn kāi quán wén 
 fēng sòng xiāng  ,zhú   qīng xiǎng 。
  míng qín dàn ,hèn  zhī yīn shǎng 。
gǎn  怀huái  rén ,zhōng xiāo láo mèng xiǎng 。
shōu  
9
[sòng ]
ōu yáng xiū 

lín jiāng xiān ·liǔ wài qīng léi chí shàng  》

liǔ wài qīng léi chí shàng  , shēng  suì  shēng 。
xiǎo lóu 西 jiǎo duàn hóng míng 。lán gān  chù ,dài de yuè huá shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
yàn zi fēi lái kuī huà dòng , gōu chuí xià lián jīng 。
liáng   dòng diàn wén píng 。shuǐ jīng shuāng zhěn ,bàng yǒu duò chāi héng 。
shōu  
10
[sòng ]
 shì 

 xīn láng · yàn fēi huá  》

 yàn fēi huá  。qiāo  rén 、tóng yīn zhuǎn  ,wǎn liáng xīn  。shǒu nòng shēng xiāo bái tuán shàn ,shàn shǒu  shí shì  。jiàn kùn  、 mián qīng shú 。lián wài shuí lái tuī xiù  ,wǎng jiào rén 、mèng duàn yáo tái  。yòu què shì ,fēng qiāo zhú 。
shí liú bàn  hóng jīn  。dài  huā làng ruǐ dōu jǐn ,bàn jūn yōu  。nóng yàn  zhī  kàn  ,fāng xīn qiān zhòng shì shù 。yòu kǒng bèi 、qiū fēng jīng 绿 。ruò dài de jūn lái xiàng  ,huā qián duì jiǔ  rěn chù 。gòng fěn lèi ,liǎng   。
11
[sòng ]
xīn   

西 jiāng yuè · xíng huáng shā dào zhōng 》

míng yuè bié zhī jīng què ,qīng fēng bàn  míng chán 。
dào huā xiāng  shuō fēng nián ,tīng   shēng  piàn 。
zhǎn kāi quán wén 
   xīng tiān wài ,liǎng sān diǎn  shān qián 。
jiù shí máo diàn shè lín biān , zhuǎn  qiáo  jiàn 。
shōu  
12
[sòng ]
yáng wàn  

xián  chū xià  shuì  》

méi  liú suān ruǎn 齿chǐ  ,
 jiāo fēn 绿  chuāng shā 。
zhǎn kāi quán wén 
 zhǎng shuì   qíng  ,
xián kàn ér tóng zhuō liǔ huā 。
shōu  
13
[sòng ]
yáng wàn  

xiǎo chí 》

quán yǎn  shēng   liú ,
shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu 。
zhǎn kāi quán wén 
xiǎo  cái  jiān jiān jiǎo ,
zǎo yǒu qīng tíng  shàng tou 。
shōu  
14
[qīng ]
chén wén shù 

xià   shī 》

shuǐ chuāng  bàng huà lán kāi ,
zhěn diàn xiāo shū  lòu cuī 。
zhǎn kāi quán wén 
   shēng liáng dào mèng ,
wàn   shàng sòng qiū lái 。
shōu  
15
[táng ]
bái   

jiāng lóu  wàng zhāo  》

hǎi tiān dōng wàng  máng máng ,shān shì chuān xíng kuò  zhǎng 。
dēng huǒ wàn jiā chéng  pàn ,xīng   dào shuǐ zhōng yāng 。
zhǎn kāi quán wén 
fēng chuī   qíng tiān  ,yuè zhào píng shā xià  shuāng 。
néng jiù jiāng lóu xiāo shǔ fǒu ? jūn máo shè jiào qīng liáng 。
shōu  
16
[táng ]
bái   

chí shàng zǎo xià 》

shuǐ  chūn táng wǎn ,yīn jiāo xià  fán 。
zhōu chuán    , luò shì jiāng cūn 。
zhǎn kāi quán wén 
jìng  qín chuáng  ,xiāng kāi jiǔ  mén 。
yōng xián   shì ,shí nòng xiǎo jiāo sūn 。
shōu  
17
[táng ]
 shāng yǐn 

wǎn qíng 》

shēn   jiā chéng ,
chūn  xià yóu qīng 。
zhǎn kāi quán wén 
tiān  lián yōu cǎo ,
rén jiān zhòng wǎn qíng 。
bìng tiān gāo  jiǒng ,
wēi zhù xiǎo chuāng míng 。
yuè niǎo cháo gàn hòu ,
guī fēi  gèng qīng 。
shōu  
18
[sòng ]
yàn shū 

huàn  shā 》

 wǎn bīng hán   huá 
fěn róng xiāng xuě tòu qīng shā 
zhǎn kāi quán wén 
wǎn lái zhuāng miàn shèng  huā 
bìn duǒ  yíng méi  yuè 
jiǔ hóng chū shàng liǎn biān xiá 
 chǎng chūn mèng  西 xié 
shōu  
19
[táng ]
 bái 

xià  shān zhōng 》

lǎn yáo bái  shàn ,luǒ  qīng lín zhōng 。tuō jīn guà shí  , dǐng  sōng fēng 。
20
[táng ]
  

xià  tàn 》

yǒng     ,yán zhēng   cháng 。ān  wàn  fēng ,piāo yáo chuī  shang 。
hào tiān chū huá yuè ,mào lín yán shū guāng 。zhòng xià   duǎn ,kāi xuān  wēi liáng 。
zhǎn kāi quán wén 
 míng jiàn xiān háo , chóng  fēi yáng 。 qíng    , shì   cháng 。
niàn    shì ,qióng nián shǒu biān jiāng 。 yóu   zhuó ,zhí   xiāng wàng 。
jìng   diāo dǒu ,xuān shēng lián wàn fāng 。qīng  suī bèi  ,  zǎo huán xiāng 。
běi chéng bēi jiā  ,guàn  hào qiě xiáng 。kuàng  fán  juàn , liè  shí kāng 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽