1
[táng ]
liú zhǎng qīng 

féng xuě 宿  róng shān zhǔ rén 》

  cāng shān yuǎn ,tiān hán bái  pín 。
zhài mén wén quǎn fèi ,fēng xuě  guī rén 。
2
[táng ]
liǔ zōng yuán 

jiāng xuě 》

qiān shān niǎo fēi jué ,wàn jìng rén zōng miè 。
 zhōu suō  wēng , diào hán jiāng xuě 。
3
[qīng ]
yuán méi 

shí èr yuè shí   》

chén chén gēng   ,jiàn jiàn rén shēng jué 。
chuī dēng chuāng gèng míng ,yuè zhào  tiān xuě 。
4
[táng ]
 bái 

sāi xià  liù shǒu 》

 yuè tiān shān xuě , huā zhǐ yǒu hán 。
 zhōng wén zhé liǔ ,chūn  wèi zēng kàn 。
zhǎn kāi quán wén 
xiǎo zhàn suí jīn  ,xiāo mián bào  ān 。
yuàn jiāng yāo xià jiàn ,zhí wèi zhǎn lóu lán 。
tiān bīng xià běi huāng ,   nán yǐn 。
héng  cóng bǎi zhàn ,zhí wèi xián ēn shén 。
 xuě hǎi shàng cān , shā lǒng tóu qǐn 。
 dāng  ròu zhī ,rán hòu fāng gāo zhěn 。
jùn  shì fēng biāo ,míng biān chū wèi qiáo 。
wān gōng  hàn yuè ,chā   tiān jiāo 。
zhèn jiě xīng máng jǐn ,yíng kōng hǎi  xiāo 。
gōng chéng huà lín  , yǒu huò piáo yáo 。
bái  huáng jīn sāi ,yún shā rào mèng  。
 kān chóu  jié ,yuǎn  biān chéng ér 。
yíng fēi qiū chuāng mǎn ,yuè  shuāng guī chí 。
cuī cán  tóng  ,xiāo  shā táng zhī 。
 shí   jiàn ,liú lèi kōng  zhī 。
sāi  chéng qiū xià ,tiān bīng chū hàn jiā 。
jiāng jūn fēn  zhú ,zhàn shì  lóng shā 。
biān yuè suí gōng yǐng , shuāng  jiàn huā 。
 guān shū wèi  ,shào   zhǎng jiē 。
fēng huǒ dòng shā  ,lián zhào gān quán yún 。
hàn huáng àn jiàn  ,hái zhào  jiāng jūn 。
bīng  tiān shàng  , shēng lǒng  wén 。
héng xíng  yǒng  , zhàn jìng yāo fēn 。
shōu  
5
[sòng ]
 méi  

xuě méi 》

méi xuě zhēng chūn wèi kěn jiàng ,sāo rén   fèi píng zhāng 。
méi  xùn xuě sān fēn bái ,xuě què shū méi  duàn xiāng 。
6
[sòng ]
 méi  

xuě méi 》

yǒu méi  xuě  jīng shén ,yǒu xuě  shī  le rén 。
  shī chéng tiān yòu xuě , méi bìng zuò shí fēn chūn 。
7
[táng ]
cén shēn 

bái xuě  sòng  pàn guān guī jīng 》

běi fēng juǎn  bái cǎo zhé , tiān  yuè  fēi xuě 。
    chūn fēng lái ,qiān shù wàn shù  huā kāi 。
zhǎn kāi quán wén 
sàn  zhū lián 湿shī luó  , qiú  nuǎn jǐn qīn báo 。
jiāng jūn jiǎo gōng   kòng ,  tiě  lěng nán zhe 。
hàn hǎi lán gān bǎi zhàng bīng ,chóu yún cǎn dàn wàn  níng 。
zhōng jūn zhì jiǔ yǐn guī  , qín    qiāng  。
fēn fēn  xuě xià yuán mén ,fēng chè hóng  dòng  fān 。
lún tái dōng mén sòng jūn  , shí xuě mǎn tiān shān  。
shān huí  zhuǎn  jiàn jūn ,xuě shàng kōng liú  xíng chǔ 。
shōu  
8
[táng ]
  

duì xuě 》

zhàn  duō xīn guǐ ,chóu yín  lǎo wēng 。
luàn yún    , xuě  huí fēng 。
zhǎn kāi quán wén 
piáo  zūn  绿 , cún huǒ shì hóng 。
shù zhōu xiāo  duàn ,chóu zuò zhèng shū kōng 。
shōu  
9
[táng ]
hán  

chūn xuě 》

xīn nián dōu wèi yǒu fāng huá ,èr yuè chū jīng jiàn cǎo  。
bái xuě què xián chūn  wǎn , 穿chuān tíng shù zuò fēi huā 。
10
[táng ]
luó yǐn 

xuě 》

jǐn dào fēng nián ruì ,fēng nián shì ruò  。
cháng ān yǒu pín zhě ,wèi ruì   duō 。
11
[táng ]
 yǒng 

zhōng nán wàng  xuě 》

zhōng nán yīn lǐng xiù , xuě  yún duān 。
lín biǎo míng   ,chéng zhōng zēng  hán 。
12
[sòng ]
 běn zhōng 

 suō xíng ·xuě shì méi huā 》

xuě shì méi huā ,méi huā  xuě 。
shì   shì dōu  jué 。
zhǎn kāi quán wén 
nǎo rén fēng wèi ā shéi zhī ?
qǐng jūn wèn  nán lóu yuè 。
 de  nián ,tàn méi shí jié 。
lǎo lái jiù shì  rén shuō 。
wèi shuí zuì dào wèi shuí xǐng ?
dào jīn yóu hèn qīng  bié 。
shōu  
13
[qīng ]
 lán xìng  

cǎi sāng  ·fēi guān  ài qīng  yàng 》

fēi guān  ài qīng  yàng ,lěng chù piān jiā 。
bié yǒu gēn  , shì rén jiān  guì huā 。
xiè niáng bié hòu shuí néng  ,piāo  tiān  。
hán yuè bēi jiā ,wàn  西 fēng hàn hǎi shā 。
14
[qīng ]
zhèng xiè 

shān zhōng xuě hòu 》

chén  kāi mén xuě mǎn shān ,xuě jīng yún dàn  guāng hán 。
yán liú wèi  méi huā dòng , zhǒng qīng   děng xián 。
15
[xiàn dài ]
máo  dōng 

qìn yuán chūn ·xuě 》

běi guó fēng guāng ,qiān  bīng fēng ,wàn  xuě piāo 。
wàng cháng chéng nèi wài ,wéi  mǎng mǎng ;
zhǎn kāi quán wén 
  shàng xià ,dùn shī tāo tāo 。
shān  yín shé ,yuán chí  xiàng ,  tiān gōng shì  gāo 。
 qíng  ,kàn hóng zhuāng  guǒ ,fèn wài yāo ráo 。
jiāng shān   duō jiāo ,
yǐn  shù yīng xióng jìng zhé yāo 。
 qín huáng hàn  ,lüè shū wén cǎi ;
táng zōng sòng  ,shāo xùn fēng sāo 。
 dài tiān jiāo ,chéng   hán ,zhǐ shí wān gōng shè  diāo 。
 wǎng  ,shù fēng liú rén  ,hái kàn jīn zhāo 。
shōu  
16
[táng ]
bái   

 xuě 》

  qīn zhěn lěng , jiàn chuāng  míng 。
 shēn zhì xuě zhòng ,shí wén zhé zhú shēng 。
17
[táng ]
bái   

xuě  xiǎo yǐn zèng mèng  》

tóng wèi lǎn màn yuán lín  ,gòng duì xiāo tiáo  xuě tiān 。
xiǎo zhuó jiǔ xún xiāo yǒng  , kāi kǒu xiào sòng cán nián 。
zhǎn kāi quán wén 
jiǔ jiāng shí bèi chéng  lǎo ,duō bèi rén  zuò sàn xiān 。
 zuò sàn xiān yīng yǒu  ,céng kàn dōng hǎi biàn sāng tián 。
shōu  
18
[táng ]
 shāng yǐn 

dào shāng hòu  dōng shǔ  zhì sàn guān  xuě 》

jiàn wài cóng jūn yuǎn ,
 jiā    。
zhǎn kāi quán wén 
sàn guān sān chǐ xuě ,
huí mèng jiù yuān  。
shōu  
19
[táng ]
 bái 

cháo wáng  yáng  kěn yǐn jiǔ 》

 bái fēng  hán ,xuě huā   shǒu 。xiào shā táo yuān míng , yǐn bēi zhōng jiǔ 。
làng   zhāng qín , zāi  zhū liǔ 。kōng  tóu shàng jīn ,  ěr  yǒu 。
20
[táng ]
 shì mín 

wàng xuě 》

dòng yún xiāo biàn lǐng , xuě xiǎo níng huá 。 yǒu qiān zhòng suì ,yíng fēng  bàn xié 。
 zhuāng kōng sǎn fěn , shù  piāo huā 。yíng kōng cán  zhào , cǎi xiè chén xiá 。
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽