miáo xiě  (83shǒu )

quán    bái (2) bái   (1)  shì (5)   (7)  shāng yǐn (2) wáng jiàn (1)   (1)  shì mín (2) wáng ān shí (1) wēn tíng yún (1) hán  (1)  lán xìng  (1) qín guān (2)   (1) xīn   (2)  yóu (3) liǔ zōng yuán (1) yáng wàn  (1) wáng chāng líng (1) liú zhǎng qīng (1) wéi yìng  (1) huáng tíng jiān (1) ōu yáng xiū (1) zhōu bāng yàn (2)  zhù (1) wéi zhuāng (1) xuē féng (1)  míng shì (1) sēng zhì nán (1) céng  (1) tán yòng zhī (1) chén   (1) féng yán  (1) sūn guāng xiàn (1) xuē zhāo yùn (1) zhū dūn  (1)   fāng (1) jiǎng jié (2) shí xiào yǒu (1) shǐ   (1)  wén yīng (2) yóu  gōng (1) yuán  huá (1) zhāng yán (1) chén zi lóng (1) liú  (1) chén wén shù (1) wáng  zhī (1) wáng guó wéi (2)  zhì (1)   (1)  wèi lǎo (1)  qián (1) chén zhe (1) cuī dào róng (1) yán xuǎn (1) wáng  (1)  zài  (1) liáng  chāo (1) zhào shī xiù (1) jiǎng chūn lín (1) shī jīng (1)
1
[sòng ]
 yóu 

jiàn mén dào zhōng  wēi  》

 shàng zhēng chén  jiǔ hén ,yuǎn yóu  chǔ  xiāo hún 。
 shēn  shì shī rén wèi ?     jiàn mén 。
2
[táng ]
  

chūn    》

hǎo  zhī shí jié ,dāng chūn nǎi  shēng 。
suí fēng qián   ,rùn    shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
 jìng yún  hēi ,jiāng chuán huǒ  míng 。
xiǎo kàn hóng 湿shī chù ,huā zhòng jǐn guān chéng 。
shōu  
3
[táng ]
hán  

zǎo chūn chéng shuǐ  zhāng shí  yuán wài (chū chūn xiǎo  )》

tiān jiē xiǎo  rùn   ,cǎo  yáo kàn jìn què  。
zuì shì  nián chūn hǎo chù ,jué shèng yān liǔ mǎn huáng dōu 。
4
[táng ]
  

qīng míng 》

qīng míng shí jié  fēn fēn , shàng xíng rén  duàn hún 。
jiè wèn jiǔ jiā  chǔ yǒu , tóng yáo zhǐ xìng huā cūn 。
5
[sòng ]
sēng zhì nán 

jué  》

  yīn zhōng  duǎn péng ,zhàng    guò qiáo dōng 。
zhān   湿shī xìng huā  ,chuī miàn  hán yáng liǔ fēng 。
6
[táng ]
wáng chāng líng 

 róng lóu sòng xīn jiàn 》

hán  lián jiāng    ,píng míng sòng  chǔ shān  。
luò yáng qīn yǒu  xiāng wèn , piàn bīng xīn zài   。
7
[sòng ]
tán yòng zhī 

qiū 宿 xiāng jiāng   》

xiāng shàng yīn yún suǒ mèng hún ,jiāng biān shēn   liú kūn 。
qiū fēng wàn   róng guó ,  qiān jiā   cūn 。
zhǎn kāi quán wén 
xiāng   kān bēi  yòu , yóu shuí kěn zhòng wáng sūn 。
 rén xiāng jiàn  xiāng wèn ,cháng   shēng guī dǎo mén 。
shōu  
8
[sòng ]
 yóu 

lín ān chūn  chū  》

shì wèi nián lái báo shì shā ,shuí lìng    jīng huá 。
xiǎo lóu   tīng chūn  ,shēn xiàng míng cháo mài xìng huā 。
zhǎn kāi quán wén 
ǎi zhǐ xié xíng xián zuò cǎo ,qíng chuāng    fēn chá 。
    fēng chén tàn ,yóu  qīng míng  dào jiā 。
shōu  
9
[táng ]
 shāng yǐn 

   běi 》

jūn wèn guī  wèi yǒu  , shān   zhǎng qiū chí 。
 dāng gòng jiǎn 西 chuāng zhú ,què huà  shān   shí 。
10
[xiān qín ]
shī jīng 

  zhèng 》

hào hào hào tiān , jùn   。
jiàng sàng  jǐn ,zhǎn   guó 。
zhǎn kāi quán wén 
mín tiān  wēi ,    。
shě  yǒu zuì ,    。
ruò   zuì ,lún    。
zhōu zōng  miè , suǒ zhǐ  。
zhèng dài    , zhī   。
sān shì dài  , kěn   。
bāng jūn zhū hóu , kěn zhāo  。
shù yuē shì zāng , chū wèi è 。
  hào tiān , yán  xìn 。
  xíng mài ,  suǒ zhēn 。
fán bǎi jūn  , jìng ěr shēn 。
  xiāng wèi , wèi  tiān 。
róng chéng  退tuì , chéng  suí 。
céng  xiè  ,cǎn cǎn  cuì 。
fán bǎi jūn  , kěn yòng xùn 。
tīng yán   ,zèn yán  退tuì 。
āi zāi  néng yán ,fěi shé shì chū ,wéi gōng shì cuì 。
  néng yán ,qiǎo yán  liú , gōng chù xiū 。
wéi yuē  shì ,kǒng  qiě dài 。
yún   使shǐ , zuì  tiān  。
 yún  使shǐ ,yuàn  péng yǒu 。
wèi ěr qiān  wáng dōu ,yuē  wèi yǒu shì jiā 。
shǔ   xuè , yán   。
 ěr chū  ,shuí cóng zuò ěr shì 。
shōu  
11
[táng ]
  

qiū  tàn 》

cháng ān   shuí  shù ,fǎn suǒ héng mén shǒu huán  。
lǎo   chū zhǎng péng hāo ,zhì   yōu zǒu fēng  。
zhǎn kāi quán wén 
 shēng sōu sōu cuī zǎo hán , yàn chì 湿shī gāo fēi nán 。
qiū lái wèi zēng jiàn bái  ,  hòu   shí gàn 。
shōu  
12
[táng ]
  

qiū  tàn 》

lán fēng   qiū fēn fēn , hǎi  huāng tóng  yún 。
  lái niú   biàn ,zhuó jīng qīng wèi  dāng fēn 。
zhǎn kāi quán wén 
 tóu shēng ěr shǔ suì hēi ,nóng  tián   xiāo  。
chéng zhōng dòu  huàn qīn chóu ,xiǎng  níng lùn liǎng xiāng zhí 。
shōu  
13
[táng ]
  

qiū  tàn 》

 zhōng bǎi cǎo qiū làn  ,jiē xià jué míng yán  xiān 。
zhe  mǎn zhī cuì  gài ,kāi huā  shù huáng jīn qián 。
zhǎn kāi quán wén 
liáng fēng xiāo xiāo chuī   ,kǒng  hòu shí nán   。
táng shàng shū shēng kòng bái tóu ,lín fēng sān xiù xīn xiāng  。
shōu  
14
[táng ]
  

shuǐ kǎn qiǎn xīn 》

 guō xuān yíng chǎng , cūn tiào wàng shē 。
chéng jiāng píng shǎo àn ,yōu shù wǎn duō huā 。
zhǎn kāi quán wén 
   ér chū ,wēi fēng yàn zi xié 。
chéng zhōng shí wàn  ,  liǎng sān jiā 。
shǔ tiān cháng   ,jiāng kǎn  cháo qíng 。
 rùn lín táng  , gàn zhěn  qīng 。
 kān zhī lǎo bìng ,  shàng  míng 。
qiǎn  juān juān jiǔ ,shēn píng sòng  shēng 。
shōu  
15
[táng ]
féng yán  

pāo qiú  ·zhú shèng guī lái  wèi qíng 》

zhú shèng guī lái  wèi qíng ,lóu qián fēng zhòng cǎo yān qīng 。
 yīng  ruǎn huā biān guò ,shuǐ diào shēng cháng zuì  tīng 。
zhǎn kāi quán wén 
kuǎn  jīn gōng quàn ,shuí shì dāng tíng zuì yǒu qíng 。
shōu  
16
[táng ]
 shāng yǐn 

chūn  》

chàng  xīn chūn bái jiá  ,bái mén liáo luò  duō wéi 。
hóng lóu   xiāng wàng lěng ,zhū  piāo dēng   guī 。
zhǎn kāi quán wén 
yuǎn  yīng bēi chūn wǎn wǎn ,cán xiāo yóu  mèng   。
 dāng jiān zhá  yóu  ,wàn  yún luó  yàn fēi 。
shōu  
17
[táng ]
  

   ·zuó  fēng jiān  》

zuó  fēng jiān  ,
lián wéi   qiū shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhú cán lòu duàn pín  zhěn ,
 zuò  néng píng 。
shì shì màn suí liú shuǐ ,
suàn lái  mèng  shēng 。
zuì xiāng  wěn  pín dào ,
 wài  kān xíng 。
shōu  
18
[táng ]
wéi yìng  

    sòng  cáo 》

chǔ jiāng wēi   ,jiàn   zhōng shí 。
  fān lái zhòng ,míng míng niǎo  chí 。
zhǎn kāi quán wén 
hǎi mén shēn  jiàn , shù yuǎn hán  。
xiāng sòng qíng  xiàn ,zhān jīn  sàn  。
shōu  
19
[táng ]
xuē zhāo yùn 

huàn  shā 》

hóng liǎo  tóu qiū zhèng  ,
yìn shā ōu   chéng háng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhěng huán piāo xiù  fēng xiāng 。
  hán pín shēn   ,
 huí chóu shà zhào chuán láng 。
yàn guī fān jǐn shuǐ máng máng 。
shōu  
20
[sòng ]
huáng tíng jiān 

niàn  jiāo ·duàn hóng   》

duàn hóng   ,jìng qiū kōng ,shān rǎn xiū méi xīn 绿 。guì yǐng  shū ,shuí 便biàn dào ,jīn  qīng huī   。wàn  qīng tiān ,héng é  chǔ ,jià   lún  。hán guāng líng luàn ,wèi shuí piān zhào líng  。
nián shào cóng  zhuī yóu ,wǎn liáng yōu jìng ,rào zhāng yuán sēn  。gòng dào jīn  jiā wàn  ,huān  zūn qián xiāng shǔ 。lǎo  píng shēng ,jiāng nán jiāng běi ,zuì ài lín fēng  。sūn láng wēi xiào ,zuò lái shēng pēn shuāng zhú 。

shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽