1
[táng ]
mèng hào rán 

宿 jiàn  jiāng 》

 zhōu  yān zhǔ ,   chóu xīn 。
 kuàng tiān  shù ,jiāng qīng yuè jìn rén 。
2
[táng ]
 bái 

jìng   》

chuáng qián míng yuè guāng , shì  shàng shuāng 。
 tóu wàng míng yuè , tóu   xiāng 。
3
[táng ]
wáng wéi 

zhú  guǎn 》

 zuò yōu huáng  ,tán qín  cháng xiào 。
shēn lín rén  zhī ,míng yuè lái xiāng zhào 。
4
[táng ]
zhāng  

 rén 》

bié mèng   dào xiè jiā ,xiǎo láng huí   lán xié 。
duō qíng zhǐ yǒu chūn tíng yuè ,yóu wèi  rén zhào luò huā 。
5
[sòng ]
 shì 

yáng guān   zhōng qiū yuè 》

 yún shōu jǐn  qīng hán ,yín hàn  shēng zhuǎn  pán 。
 shēng    zhǎng hǎo ,míng yuè míng nián  chǔ kàn 。
6
[táng ]
 shāng yǐn 

shuāng yuè 》

chū wén zhēng yàn   chán ,bǎi chǐ lóu tái shuǐ jiē tiān 。
qīng   é  nài lěng ,yuè zhōng shuāng  dòu chán juān 。
7
[táng ]
niú   

shēng zhā  》

xīn yuè   méi ,wèi yǒu tuán yuán  。
hóng dòu  kān kàn ,mǎn yǎn xiāng  lèi 。
zhǎn kāi quán wén 
zhōng  bāi táo ráng ,rén zài xīn ér  。
liǎng duǒ  qiáng huā ,zǎo wǎn chéng lián  。
shōu  
8
[xiān qín ]
shī jīng 

yuè chū 》

yuè chū jiǎo  。jiǎo rén liáo  。shū yǎo jiū  。láo xīn qiāo  。
yuè chū hào  。jiǎo rén liú [1] 。shū yōu shòu  。láo xīn sāo [2] 。
zhǎn kāi quán wén 
yuè chū zhào  。jiǎo rén liáo  。shū yāo shào  。láo xīn cǎn  。
shōu  
9
[wèi jìn ]
  

 míng yuè  jiǎo jiǎo 》

ān qǐn běi táng shàng ,míng yuè   yǒu 。
zhào zhī yǒu  huī ,lǎn zhī  yíng shǒu 。
zhǎn kāi quán wén 
liáng fēng rào  fáng ,hán chán míng gāo liǔ 。
chí chú gǎn jié  , xíng yǒng  jiǔ 。
yóu huàn huì  chéng ,  nán cháng shǒu 。
shōu  
10
[táng ]
  

yuè  》

jīn   zhōu yuè ,guī zhōng zhǐ  kàn 。
yáo lián xiǎo ér  ,wèi jiě  cháng ān 。
zhǎn kāi quán wén 
xiāng  yún huán 湿shī ,qīng huī   hán 。
 shí   huǎng ,shuāng zhào lèi hén gàn 。
shōu  
11
[táng ]
 bái 

 jiǔ wèn yuè 》

qīng tiān yǒu yuè lái  shí , jīn tíng bēi  wèn zhī :
rén pān míng yuè    ,yuè xíng què  rén xiāng suí ?
zhǎn kāi quán wén 
jiǎo  fēi jìng lín dān quē ,绿 yān miè jǐn qīng huī  ?
dàn jiàn xiāo cóng hǎi shàng lái ,níng zhī xiǎo xiàng yún jiān méi ?
bái  dǎo yào qiū  chūn ,cháng é    shuí lín ?
jīn rén  jiàn  shí yuè ,jīn yuè céng jīng zhào  rén 。
 rén jīn rén ruò liú shuǐ ,gòng kàn míng yuè jiē   。
wéi yuàn dāng  duì jiǔ shí ,yuè guāng zhǎng zhào jīn zūn  。
shōu  
12
[táng ]
 bái 

  niú zhǔ 怀huái  》

niú zhǔ 西 jiāng  ,qīng tiān  piàn yún 。
dēng zhōu wàng qiū yuè ,kōng  xiè jiāng jūn 。
zhǎn kāi quán wén 
  néng gāo yǒng , rén   wén 。
míng cháo guà fān  ,fēng  luò fēn fēn 。
shōu  
13
[táng ]
  

 shàng shòu xiáng chéng wén  》

huí  fēng qián shā  xuě ,shòu xiáng chéng wài yuè  shuāng 。
 zhī  chǔ chuī  guǎn ,  zhēng rén jǐn wàng xiāng 。
14
[táng ]
liú fāng píng 

yuè  》

gēng shēn yuè  bàn rén jiā ,běi dǒu lán gān nán dòu xié 。
jīn  piān zhī chūn  nuǎn ,chóng shēng xīn tòu 绿 chuāng shā 。
15
[táng ]
wáng jiàn 

shí   wàng yuè 》

zhōng tíng  bái shù   ,
lěng   shēng 湿shī guì huā 。
zhǎn kāi quán wén 
jīn  yuè míng rén jǐn wàng ,
 zhī qiū  luò shuí jiā ?
shōu  
16
[táng ]
xuē tāo 

yuè 》

  gōu yàng xiǎo ,shàn zhú hàn  tuán 。
 yǐng jiāng yuán zhì ,rén jiān  chù kàn 。
17
[táng ]
zhāng jiǔ líng 

wàng yuè 怀huái yuǎn 》

hǎi shàng shēng míng yuè ,tiān  gòng  shí 。
qíng rén yuàn yáo  ,jìng   xiāng  。
zhǎn kāi quán wén 
miè zhú lián guāng mǎn ,  jué   。
 kān yíng shǒu zèng ,hái qǐn mèng jiā  。
shōu  
18
[táng ]
zhāng ruò  

chūn jiāng huā yuè  》

chūn jiāng cháo shuǐ lián hǎi píng ,hǎi shàng míng yuè gòng cháo shēng 。
yàn yàn suí  qiān wàn  , chǔ chūn jiāng  yuè míng !
zhǎn kāi quán wén 
jiāng liú wǎn zhuǎn rào fāng diàn ,yuè zhào huā lín jiē shì sǎn 
kōng  liú shuāng  jué fēi ,tīng shàng bái shā kàn  jiàn 。
jiāng tiān    xiān chén ,jiǎo jiǎo kōng zhōng  yuè lún 。
jiāng pàn  rén chū jiàn yuè ?jiāng yuè  nián chū zhào rén ?
rén shēng dài dài  qióng  ,jiāng yuè nián nián wàng xiāng  。
 zhī jiāng yuè dài  rén ,dàn jiàn cháng jiāng sòng liú shuǐ 。
bái yún  piàn  yōu yōu ,qīng fēng  shàng  shèng chóu 。
shuí jiā jīn  biǎn zhōu  ? chǔ xiāng  míng yuè lóu ?
 lián lóu shàng yuè pái huái ,yīng zhào  rén zhuāng jìng tái 。
  lián zhōng juǎn   ,dǎo  zhēn shàng  hái lái 。
 shí xiāng wàng  xiāng wén ,yuàn zhú yuè huá liú zhào jūn 。
鸿hóng yàn zhǎng fēi guāng   , lóng qián yuè shuǐ chéng wén 。
zuó  xián tán mèng luò huā , lián chūn bàn  huán jiā 。
jiāng shuǐ liú chūn   jǐn ,jiāng tán luò yuè  西 xié 。
xié yuè chén chén cáng hǎi  ,jié shí xiāo xiāng  xiàn  。
 zhī chéng yuè  rén guī ,luò yuè yáo qíng mǎn jiāng shù 。
shōu  
19
[sòng ]
cháo yuán  

绿 tóu  ·yǒng yuè 》

wǎn yún shōu ,dàn tiān  piàn liú  。làn yín pán 、lái cóng hǎi  ,hào  qiān  chéng huī 。yíng  chén 、 é dàn zhù ,jìng  shǔ 、dān guì cēn  。  chū líng ,jīn fēng wèi lǐn , nián    jiā shí 。 zuò jiǔ 、shū yíng shí  , què zhèng nán fēi 。yáo tái lěng ,lán gān píng nuǎn , xià chí chí 。

niàn jiā rén 、yīn chén bié hòu ,duì  yīng jiě xiāng  。zuì guān qíng 、lòu shēng zhèng yǒng ,àn duàn cháng 、huā yǐng tōu  。liào de lái xiāo ,qīng guāng wèi jiǎn ,yīn qíng tiān  yòu zhēng zhī 。gòng níng liàn 、 jīn bié hòu ,hái shì  nián  。rén qiáng jiàn ,qīng zūn  yǐng ,zhǎng yuàn xiāng suí 。
20
[sòng ]
 qīng zhào 

tān  huàn  shā ·bìng  xiāo xiāo liǎng bìn huá 》

bìng  xiāo xiāo liǎng bìn huá ,
 kàn cán yuè shàng chuāng shā 。
zhǎn kāi quán wén 
dòu kòu lián shāo jiān shú shuǐ ,
 fēn chá 。
zhěn shàng shī shū xián chù hǎo ,
mén qián fēng jǐng  lái jiā ,
zhōng  xiàng rén duō yùn  ,
  huā 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽