1
[xiān qín ]
shī jīng 

kǎi fēng 》

kǎi fēng  nán ,chuī   xīn 。 xīn yāo yāo , shì  láo 。
kǎi fēng  nán ,chuī   xīn 。 shì shèng shàn ,  lìng rén 。
zhǎn kāi quán wén 
yuán yǒu hán quán ?zài jùn zhī xià 。yǒu zi  rén , shì láo  。
xiàn huàn [1]huáng niǎo ,zài hǎo  yīn 。yǒu zi  rén , wèi  xīn 。
shōu  
2
[xiān qín ]
shī jīng 

liǎo é 》

liǎo liǎo zhě é ,fěi é  hāo 。
āi āi   ,shēng   láo 。
zhǎn kāi quán wén 
liǎo liǎo zhě é ,fěi é  wèi 。
āi āi   ,shēng  láo cuì 。
píng zhī qìng  ,wéi léi zhī chǐ 。
xiān mín zhī shēng ,   zhī jiǔ  。
    ,   shì 。
chū  xián  ,   zhì 。
  shēng  ,    。
  chù  ,zhǎng    。
    ,chū    。
 bào zhī  ,hào tiān wǎng  。
nán shān liè liè ,piāo fēng   。
mín    ,   hài 。
nán shān   ,piāo fēng   。
mín    ,    。
shōu  
3
[qīng ]
huáng jǐng rén 

bié lǎo  》

qiān wéi bài   liáng  ,bái  chóu kàn lèi yǎn  。
cǎn cǎn zhài mén fēng xuě  , shí yǒu zi    。
4
[táng ]
bái   

    》

  shī   ,   āi yīn 。
zhòu   fēi  ,jīng nián shǒu  lín 。
zhǎn kāi quán wén 
   bàn  ,wén zhě wèi zhān jīn 。
shēng zhōng  gào  ,wèi jǐn fǎn  xīn 。
bǎi niǎo    ,ěr  āi yuàn shēn 。
yìng shì   zhòng ,使shǐ ěr bēi  rèn 。
 yǒu   zhě ,  sàng  lín 。
jiē zāi   bèi , xīn   qín 。
     ,niǎo zhōng zhī zēng shēn 。
shōu  
5
[táng ]
bái   

 bié  》

 bié  ,
zi bié  ,
zhǎn kāi quán wén 
bái   guāng  shēng  。
guān 西 piào   jiàng jūn ,
 nián   xīn  xūn 。
chì  jīn qián èr bǎi wàn ,
luò yáng yíng   huā rén 。
xīn rén yíng lái jiù rén  ,
zhǎng shàng lián huā yǎn zhōng  。
yíng xīn  jiù wèi  bēi ,
bēi zài jūn jiā liú liǎng ér 。
 shǐ  xíng  chū zuò ,
zuò  xíng  qiān rén  。
    xīn yàn wǎn ,
使shǐ    shēng bié  。
  lín zhōng   què ,
  shī chú xióng bàn  。
yīng shì yuán zhōng táo  shù ,
huā luò suí fēng  zài zhī 。
xīn rén xīn rén tīng   ,
luò yáng  xiàn hóng lóu  。
dàn yuàn jiāng jūn zhòng  gōng ,
gèng yǒu xīn rén shèng   。
shōu  
6
[táng ]
wáng jiàn 

duǎn  xíng 》

rén chū shēng , chū chū 。shàng shān chí ,xià shān  。bǎi nián sān wàn liù qiān cháo ,
  fēn jiāng qiáng bàn  。yǒu  yǒu   zǎo wèi ,zuó  jiàn  jīn  shí 。
zhǎn kāi quán wén 
rén jiā jiàn shēng nán  hǎo , zhī nán  cuī rén lǎo 。duǎn  xíng , yuè shēng 。
shōu  
7
[sòng ]
fàn   

dǎo yǐn ·  wén  》

  wén  ,shèng liè duì huáng tiān 。yǎn bǎo zuò qiān nián 。qīng yún  dàn zhì gōng quán 。yàn rén shì dēng xiān 。lóng   yǎn sān chuān 。cǎi zhàng shǔ chē xuán 。wéi qīng xiàng  gào yīng xuān 。 shī sòng  xián 。
8
[yuán ]
wáng miǎn 

 xuān     》

càn càn xuān cǎo huā ,luó shēng běi táng xià 。
nán fēng chuī  xīn ,yáo yáo wèi shuí  ?   mén qíng ,yóu  xíng   。
zhǎn kāi quán wén 
gān zhǐ   shū ,yīn wèn    。
 tóu wàng yún lín ,kuì tīng huì niǎo  。
shōu  
9
[hàn ]
qín jiā 

qín jiā   shū  shī  shǒu 》

qiè shēn   lìng 。
yīng   lái guī 。
zhǎn kāi quán wén 
chén zhì  jiā mén 。
 shí   chà 。
kuàng fèi  shì jìn 。
qíng jìng  yǒu wéi 。
jūn jīn  fèng mìng 。
yuǎn shì  jīng shī 。
yōu yōu   bié 。
 yīn   怀huái 。
zhān wàng  yǒng yuè 。
zhù   pái huái 。
 jūn  gǎn jié 。
mèng xiǎng  róng huī 。
jūn   yǐn mài 。
    guāi 。
hèn     。
gāo fēi  xiāng zhuī 。
cháng yín  yǒng tàn 。
lèi xià  zhān  。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽