1
[táng ]
  

qīng míng 》

qīng míng shí jié  fēn fēn , shàng xíng rén  duàn hún 。
jiè wèn jiǔ jiā  chǔ yǒu , tóng yáo zhǐ xìng huā cūn 。
2
[sòng ]
huáng tíng jiān 

qīng míng 》

jiā jié qīng míng táo  xiào , tián huāng zhǒng zhǐ shēng chóu 。
léi jīng tiān  lóng shé zhé ,  jiāo yuán cǎo  róu 。
zhǎn kāi quán wén 
rén    jiāo qiè  ,shì gān fén   gōng hóu 。
xián  qiān zǎi zhī shuí shì ,mǎn yǎn péng hāo gòng  qiū 。
shōu  
3
[sòng ]
gāo zhù 

qīng míng 》

nán běi shān tóu duō  tián ,qīng míng  sǎo  fēn rán 。
zhǐ huī fēi zuò bái  dié ,lèi xuè rǎn chéng hóng  juān 。
zhǎn kāi quán wén 
 luò   mián zhǒng shàng , guī ér  xiào dēng qián 。
rén shēng yǒu jiǔ  dāng zuì ,   zēng dào jiǔ quán 。
shōu  
4
[sòng ]
chéng hào 

jiāo xíng  shì 》

fāng yuán 绿   xíng shí ,chūn  yáo shān   wéi 。
xìng zhú luàn hóng 穿chuān liǔ xiàng ,kùn lín liú shuǐ zuò tái  。
zhǎn kāi quán wén 
  zhǎn jiǔ shí fēn quàn ,zhǐ kǒng fēng huā  piàn fēi 。
kuàng shì qīng míng hǎo tiān  , fáng yóu yǎn  wàng guī 。
shōu  
5
[táng ]
féng yán  

què  zhī ·liù  lán gān wēi  shù 》

liù  lán gān wēi  shù ,yáng liǔ fēng qīng ,zhǎn jǐn huáng jīn  。
shuí  diàn zhēng   zhù ?穿chuān lián hǎi yàn shuāng fēi  。
zhǎn kāi quán wén 
mǎn yǎn yóu  jiān luò  ,hóng xìng kāi shí , shà qīng míng  。
nóng shuì jiào lái yīng luàn  ,jīng cán hǎo mèng  xún chù 。
shōu  
6
[sòng ]
 wén yīng 

 jiāng yún sān fàn 》

xiū hóng pín qiǎn hèn ,wǎn fēng wèi luò ,piàn xiù diǎn zhòng yīn 。
jiù  fēn yàn wěi ,guì zhào qīng ōu ,bǎo   cán yún 。
zhǎn kāi quán wén 
qiān  yuàn  ,jiàn   、xiān   jīn 。
cháng màn huí 、 huā shí jiàn ,bèi miàn chǔ yāo shēn 。
qūn xún 。 mén chóu chàng ,duò  qiān yíng ,shù yōu  nán zhǔn 。
hái shǐ jué 、liú qíng yuán yǎn ,kuān dài yīn chūn 。
míng cháo shì   yān lěng ,zuò mǎn  、fēng  chóu rén 。
shān dài míng 、chén  dàn 绿  hén 。
shōu  
7
[táng ]
bái   

qīng míng  》

hǎo fēng lóng yuè qīng míng  ,  hóng xuān  shǐ jiā 。
 rào huí láng xíng  xiē ,yáo tīng xián guǎn àn kàn huā 。
8
[sòng ]
liǔ yǒng 

 lán huā màn ·chāi tóng huā làn màn 》

chāi tóng huā làn màn ,zhà shū  、 qīng míng 。zhèng yàn xìng shāo lín ,xiāng táo xiù  ,fāng jǐng  píng 。qīng chéng ,jǐn xún shèng  ,zhòu diāo ān gàn xiǎn chū jiāo jiōng 。fēng nuǎn fán xián cuì guǎn ,wàn jiā jìng zòu xīn shēng 。
yíng yíng ,dòu cǎo  qīng 。rén yàn  , féng yíng 。xiàng  páng wǎng wǎng , zān duò ěr ,zhū cuì zòng héng 。huān qíng ,duì jiā   ,xìn jīn léi qìng jié  shān qīng 。pàn què míng cháo yǒng  ,huà táng  zhěn chūn chéng 。
9
[táng ]
mèng hào rán 

qīng míng  shì 》

  zhòng qīng míng ,rén xīn  chóu  。
chē shēng shàng   ,liǔ  dōng chéng cuì 。
zhǎn kāi quán wén 
huā luò cǎo  shēng ,yīng fēi dié shuāng  。
kōng táng zuò xiāng  ,zhuó míng liáo dài zuì 。
shōu  
10
[táng ]
  

qīng míng èr shǒu 》

zhāo lái xīn huǒ  xīn yān ,  chūn guāng jìng  chuán 。xiù  xián huā    ,
hóng yán  zhú   yuán 。 tóng jié shù hái nán yǒu ,chǔ  yāo zhī   lián 。
zhǎn kāi quán wén 
 jiàn dìng wáng chéng jiù chù ,zhǎng 怀huái jiǎ  jǐng  rán 。 zhān jiāo  wèi hán shí ,
shí  yán jūn mài  qián 。zhōng dǐng shān lín  tiān xìng ,zhuó láo  fàn rèn  nián 。
 shēn piāo   西 dōng ,yòu  piān  bàn ěr lóng 。   zhōu shuāng xià lèi ,
yōu yōu  zhěn zuǒ shū kōng 。shí nián   jiāng chú yuǎn ,wàn  qiū qiān   tóng 。
 yàn shàng yún guī  sāi ,jiā rén zuān huǒ yòng qīng fēng 。qín chéng lóu  yān huā  ,
hàn zhǔ shān  jǐn xiù zhōng 。fēng shuǐ chūn lái dòng tíng kuò ,bái píng chóu shā bái tóu wēng 。
shōu  
11
[sòng ]
ōu yáng xiū 

cǎi sāng  ·qīng míng shàng  西  hǎo 》

qīng míng shàng  西  hǎo ,mǎn  fán huá 。zhēng dào shuí jiā 。绿 liǔ zhū lún zǒu diàn chē 。yóu rén   xiāng jiāng  ,xǐng zuì xuān huá 。 zhuǎn  xié 。zhí dào chéng tóu zǒng shì huā 。
12
[sòng ]
 ān shì 

 chōng tiān ·qīng míng tiān  》

qīng míng tiān  。yǒng  chóu  zuì 。tái xiè 绿 yīn nóng ,xūn fēng  。yàn zi cháo fāng jiù ,pén chí xiǎo ,xīn   。qià shì xiāo yáo  。dān jiá  shang ,bàn lóng ruǎn    。shí liú měi yàn , zuǒ hóng xiāo  。chuāng wài shù xiū huáng ,hán xiāng  。yǒu  guān xīn chù ,nán xiāng jiàn 、kōng níng  。xíng zuò shēn guī  。lǎn gèng zhuāng shū , zhī xīn lái qiáo cuì 。
13
[sòng ]
  yǒng 

sān tái ·jiàn  huā chū dài  yuè 》

jiàn  huā chū dài  yuè ,hǎi táng bàn hán zhāo  。nèi yuàn chūn 、 jīn guò qīng mén , gōu zhǎng 、qián tōng nán  。dōng fēng jìng 、 liǔ chuí jīn  。wàng fèng quē 、fēi yān fēi  。hǎo shí dài 、cháo  duō huān ,biàn jiǔ  、tài píng xiāo  。zhà yīng ér bǎi zhuàn duàn  ,yàn zi fēi lái fēi  。jìn 绿 shuǐ 、tái xiè yìng qiū qiān ,dòu cǎo  、shuāng shuāng yóu  。táng xiāng gèng 、jiǔ lěng  qīng  。huì àn shí 、yāo táo zhū  。xiàng wǎn zhòu 、bǎo  diāo ān ,zuì jīn  、luàn huā fēi  。zhèng qīng hán qīng nuǎn lòu yǒng ,bàn yīn bàn qíng yún  。jìn huǒ tiān 、 shì shì xīn zhuāng ,suì huá dào 、sān fēn jiā chù 。qīng míng kàn 、hàn gōng chuán   。sàn cuì yān 、fēi  huái  。liǎn bīng wèi 、chāng  mén kāi ,zhù chuán xuān 、yòu hái xiū  。
14
[sòng ]
 wén yīng 

ruì lóng yín ·  miàn 》

  miàn 。yáo wàng xiù  chōng yān ,jǐn suō fēi liàn 。táo huā sān shí liù bēi ,jiāo gōng shuì  ,jiāo léi zhà zhuǎn 。
  jiàn 。cuī chèn   yóu  , lán xuě jiàn 。dōng fēng lěng 湿shī jiāo xīng ,dàn yīn sòng zhòu 。qīng fēi nòng wǎn 。
zhǎn kāi quán wén 
zhōu shàng qīng píng shēng chù ,dòu chūn  guǎn ,怀huái shā rén yuǎn 。cán  bàn kāi  chuān ,huā yǐng líng luàn 。shān píng zuì xié ,lián zhào dōng 西 àn 。lán gān dào 、qiān hóng zhuāng  ,qiān xiāng  duàn 。bàng míng shū lián juǎn 。cuì lián zhòu jìng ,shēng  wèi sàn 。zān liǔ mén guī lǎn 。yóu  yǒu 、 lóng huáng hūn chuī yuàn 。zhòng yún àn  ,chūn lín  piàn 。
shōu  
15
[sòng ]
 wén yīng 

diǎn jiàng chún ·shí shà qīng míng 》

shí shà qīng míng ,zài huā  guò 西 yuán  。nèn yīn 绿 shù 。zhèng shì chūn liú chù 。yàn zi chóng lái ,wǎng shì dōng liú  。zhēng shān zhù 。jiù hán   。lèi 湿shī fēng lián  。
16
[sòng ]
zhāng yán 

cháo zhōng cuò ·qīng míng shí jié  shēng huā 》

qīng míng shí jié  shēng huā 。cháo yōng  tóu shā 。fān bèi  huā lěng kàn ,rén shēng  liàn tiān  。yàn lián yīng  ,yún chuāng   ,jiǔ xǐng   。zhé   zhī yáng liǔ ,guī lái chā xiàng shuí jiā 。
17
[táng ]
cuī yuán hàn 

qīng míng jié guō shì  ǒu   shì  、kǒng jiào shū 、wáng xiù cái yóu 》

shān   céng chéng ,zhōng shēng lín  xiù 。chéng xián  biān shì ,tàn  lián chūn hòu 。
  xià zhòng jiē ,huí láng yáo duì liù 。shí jiān huā biàn luò ,cǎo shàng yún shí  。
zhǎn kāi quán wén 
zuān huǒ jiàn qiáo rén ,yǐn quán féng  shòu 。dào qíng qīn   ,shí wàng dēng cháo yòu 。
zhí xiàn jiū jiān xié ,kān shū zhèng é miù 。mào cái dāng shí xuǎn ,gōng  shēng rén xiù 。
zèng   piān zhāng ,huān  zhòng péng jiù 。chuí lián  shuāi  , fǒu chóu jīn zòu 。
shōu  
18
[táng ]
jiǎ dǎo 

qīng míng  yuán lín  yǒu rén 》

jīn  qīng míng jié ,yuán lín shèng shì piān 。qíng fēng chuī liǔ  ,xīn huǒ  chú yān 。
 cǎo kāi sān jìng ,wén zhāng  èr xián 。 shí néng mìng jià ,duì jiǔ luò huā qián 。
19
[táng ]
wéi zhuāng 

cháng ān qīng míng 》

zǎo shì shāng chūn mèng  tiān , kān fāng cǎo gèng qiān qiān 。nèi guān chū  qīng míng huǒ ,
shàng xiàng xián fēn bái  qián 。  luàn  hóng chì  ,绿 yáng gāo yìng huà qiū qiān 。
zhǎn kāi quán wén 
yóu rén  de chéng píng shì ,àn  fēng guāng shì  nián 。
shōu  
20
[táng ]
xuē zhāo yùn 

 qiān yīng ·cán chán luò 》

cán chán luò ,xiǎo zhōng míng , huà jué shēn qīng 。zhà  chūn shuì yǒu  chéng ,
xìng yuàn xuě chū qíng 。
zhǎn kāi quán wén 
  zhǎng ,jīn xiù lěng , shì rén jiān fēng jǐng 。huí kàn chén  shì qián shēng ,
xiū xiàn  zhōng yīng 。
jīn mén xiǎo , jīng chūn ,jùn  zhòu qīng chén 。huà yān shēn chù bái shān xīn ,
rèn de huà lóng shēn 。
jiǔ  xuān ,qiān   ,mǎn xiù guì xiāng fēng  。xìng yuán huān yàn  jiāng bīn ,
  zhàn fāng chén 。
qīng míng jié , qíng tiān ,  zhèng dāng nián 。 jiāo  ruǎn jǐn lián gān ,
xiāng xiù bàn lóng biān 。
huā  róng ,rén jìng shǎng ,jìn shì xiù ān zhū yāng 。 xié   gèng liú lián ,
guī  cǎo  yān 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽