1
[sòng ]
yáng  

  》

wèi huì qiān niú  ruò  , yāo zhī  nòng jīn suō 。
nián nián   rén jiān qiǎo , dào rén jiān qiǎo  duō 。
2
[sòng ]
 qīng zhào 

xíng xiāng  ·cǎo  míng qióng 》

cǎo  míng qióng ,jīng luò  tóng 。zhèng rén jiān tiān shàng chóu nóng 。
yún jiē yuè  ,guān suǒ qiān zhòng 。
zhǎn kāi quán wén 
zòng  chá lái , chá  , xiāng féng 。
xīng qiáo què jià ,jīng nián cái jiàn ,xiǎng  qíng bié hèn nán qióng 。
qiān niú zhī  , shì  zhōng 。
shén shà ér qíng ,shà ér  ,shà ér fēng 。
shōu  
3
[sòng ]
qín guān 

què qiáo xiān ·xiān yún nòng qiǎo 》

xiān yún nòng qiǎo ,fēi xīng chuán hèn ,yín hàn tiáo tiáo àn  。jīn fēng    xiāng féng ,便biàn shèng què rén jiān  shù 。(  tōng : )
róu qíng  shuǐ ,jiā   mèng ,rěn  què qiáo guī  。liǎng qíng ruò shì jiǔ cháng shí ,yòu  zài zhāo zhāo   。
4
[sòng ]
yàn  dào 

dié liàn huā · què qiáo chéng cuī fèng jià 》

 què qiáo chéng cuī fèng jià 。tiān wèi huān chí ,  chū liáng  。
 qiǎo shuāng é jiā  huà 。 gōu xié bàng 西 nán guà 。
zhǎn kāi quán wén 
fēn diàn bāi chāi liáng  xià 。xiāng xiù píng jiān ,shuí  dāng shí huà 。
  yín  yóu  jiè 。shì jiān  hèn  nián  。
shōu  
5
[sòng ]
yàn  dào 

zhè  tiān ·dāng  jiā  què  chuán 》

dāng  jiā  què  chuán ,
zhì jīn yóu zuò duàn cháng xiān 。
zhǎn kāi quán wén 
qiáo chéng hàn zhǔ xīng  wài ,
rén zài luán  fèng  qián 。
huān jǐn  ,bié jīng nián ,
bié duō huān shǎo nài  tiān 。
qíng zhī  huì  zhǎng  ,
zhǐ chǐ liáng chán  wèi yuán 。
shōu  
6
[yuán ]
qiáo  

zhé guì lìng ·cuī huī xiū xiě dān qīng 》

cuī huī xiū xiě dān qīng ,
 ruò yún jiāo ,shuǐ xiù shān míng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhù diǎn  chún ,cōng zhī qiàn shǒu ,hǎo  qīng qīng 。
shuǐ   zháo chūn zhuāng zhěng zhěng ,
fēng chuī  dào   tíng tíng ,
qiǎn zuì wēi xǐng ,shuí bàn yún píng ?
jīn  xīn liáng , kàn shuāng xīng 。
shōu  
7
[táng ]
  

  》

bié  jīn zhāo àn ,luó wéi   chóu 。
què  穿chuān 线xiàn yuè ,huā    lóu 。
zhǎn kāi quán wén 
tiān shàng fèn jīn jìng ,rén jiān wàng  gōu 。
qián táng  xiǎo xiǎo ,gèng zhí  nián qiū 。
shōu  
8
[sòng ]
liǔ yǒng 

èr láng shén ·yán guāng xiè 》

yán guāng xiè 。guò   、fāng chén qīng  。zhà  lěng fēng qīng tíng  ,shuǎng tiān  shuǐ 
 gōu yáo guà 。yìng shì xīng é jiē 
zhǎn kāi quán wén 
jiǔ  , jiù yuē 、biāo lún  jià 。  chù 、wēi yún àn  ,gěng gěng yín  
gāo xiè 。
xián  。 zhī  jǐng , jīn  jià 。yùn qiǎo  、穿chuān zhēn lóu shàng  ,tái fěn 
miàn 、yún huán xiāng  。diàn  jīn chāi 
  chù ,suàn shuí zài 、huí láng yǐng xià 。yuàn tiān shàng rén jiān ,zhàn  huān  ,nián 
nián jīn  。
shōu  
9
[táng ]
mèng hào rán 

 xiāng   》

 xiāng féng   , guǎn   chóu 。
 jiàn 穿chuān zhēn  ,kōng 怀huái  guó lóu 。
zhǎn kāi quán wén 
 fēng chū jiǎn  ,xīn yuè shǐ lín qiū 。
shuí rěn kuī  hàn ,tiáo tiáo wèn dòu niú 。
shōu  
10
[táng ]
rèn   

 zhǎng sūn  jiān   》

èr qiū  shén yuàn ,  wàng xiān fēi 。yǐng zhào  yáng  ,  píng jīn wéi 。
què qiáo   chū ,lóng chē xiāo wài fēi 。 xuàn  zhū pèi ,yún  jiàn jǐn  。
zhǎn kāi quán wén 
gēng shēn huáng yuè luò , jiǔ  xīng  。kōng jiē líng tái xià ,fāng  biàn zhī  。
shōu  
11
[táng ]
 jiào 

tóng  shān    》

míng yuè qīng shān  ,gāo tiān bái  qiū 。huā tíng kāi fěn  ,yún xiù chǎng zhēn lóu 。
shí lèi zhī  yǐng ,chí shì fàn chá liú 。zàn jīng   què ,zhōng xiá  rén ōu 。
12
[táng ]
chén quán  

    piān 》

jūn  jiàn    chūn tài  biān , xiāng huà   tiān lián 。
dēng huǒ zhuó shuò jiǔ wēi yìng ,xiāng  fēn yūn bǎi  rán 。  xīng fán  zhèng bái ,
zhǎn kāi quán wén 
rén chuán zhī  qiān niú  。gōng zhōng rǎo rǎo   lóu ,tiān shàng é é hóng fěn  。
    xūn bàn huáng ,gōng zhòng cǎi    xiāng 。zhū  bēn téng shàng lán  ,
jīn  wǎn zhuǎn chū méi liáng 。jiàng   , yān shàng ,shuāng huā   huà píng fēng ,
  pán lóng qíng dòu zhàng 。shū luó sàn  yún  kāi ,zhuì  chuí zhū xīng hàn huí 。
zhāo xiá sàn cǎi xiū  jià ,wǎn yuè fèn guāng liè jìng tái 。shàng yǒu xiān rén cháng mìng liǔ ,
zhōng kàn   yíng huān xiù 。dài mào lián zhōng bié zuò chūn ,shān  chuāng  fān chéng zhòu 。
jiāo fáng jīn  chǒng xīn liú ,  jiāo shē   yóu 。hàn wén    tái fèi ,
jìn   fén qián 殿diàn qiú 。
shōu  
13
[táng ]
 jiā yòu 

zǎo qiū jīng kǒu   ,zhāng shì   shū xiāng wèn ,yīn  zèng zhī ,》

 jiā  kòu zhú xíng zhōu ,yàn jiàn nán  jiāng shuǐ liú 。 yuè zhēng yáo fēi jiù  ,
 líng diāo    qiū 。qiān jiā    zhēn chǔ ,   rén wàng dòu niú 。
zhǎn kāi quán wén 
zhǐ yǒu tóng shí cōng   ,piān  chǐ  wèn qióng chóu 。
shōu  
14
[táng ]
wáng jiàn 

   》

 biān   kàn xīng 宿xiù , zhī tiān  nán jiē  。pāo suō zhèn niè dòng míng dāng ,
wèi yǒu qiū  mián   。yáo chóu jīn   shuǐ  ,lóng jià chē yuán què tián shí 。
zhǎn kāi quán wén 
liú  cuì zhàng xīng zhǔ jiān ,huán pèi  shēng dēng   。liǎng qíng chán mián    。
 wèi qiū fēng shēng xiǎo  。xìng huí láng  qiě   , nián zhōng bié jīn shǐ chū 。
míng xīng wèi chū shǎo tíng chē 。
shōu  
15
[sòng ]
 shì 

què qiáo xiān    sòng chén lìng  》

gōu shān xiān  ,gāo qíng yún miǎo ,
 xué chī niú ái  。fèng xiāo shēng duàn yuè míng zhōng ,
zhǎn kāi quán wén 
 shǒu xiè 、shí rén   。
 chá céng fàn ,yín  wēi làng ,
shàng dài tiān fēng hǎi  。xiāng féng  zuì shì qián yuán ,
fēng  sàn 、piāo rán  chǔ 。
shōu  
16
[sòng ]
chén shī dào 

  mán ·dōng fēng  què 西 fēi yàn 》

dōng fēng  què 西 fēi yàn 。yíng yíng  shuǐ jīng nián jiàn 。   xiāng chē 。tiān huí  hàn xié 。 chóu qiān zǎi shàng 。xiāng yuǎn zhǎng xiàng wàng 。zhōng  shì rén jiān 。huí tóu wàn  shān 。
17
[sòng ]
xiè  

què qiáo xiān ·yuè lóng xīng dàn 》

yuè lóng xīng dàn ,nán fēi  què ,àn shù qiū  tiān shàng 。jǐn lóu  dào  rén jiā ,dàn mén wài 、qīng liú dié zhàng 。
 bēi xiāng shǔ ,jiā rén  zài , jiàn rǎo liáng qīng chàng 。rén jiān píng     ,tàn yín hàn 、 zēng fēng làng 。
18
[sòng ]
 wèi lǎo 

xiǎo chóng shān ·bàn  dēng cán shǔ shàng qíng 》

bàn  dēng cán shǔ shàng qíng 。shàng chuāng fēng dòng zhú ,yuè wēi míng 。mèng hún piān  shuǐ 西 tíng 。láng gān  ,huā yǐng nòng qíng tíng 。qiān   yún píng 。nán lóu cuī shàng zhú ,wǎn lái qíng 。jiǔ lán rén sàn dòu 西 qīng 。tiān  shuǐ ,tuán shàn  liú yíng 。
19
[sòng ]
fàn chéng  

què qiáo xiān    》

shuāng xīng liáng  ,gēng yōng zhī lǎn ,yīng bèi qún xiān xiāng  。juān juān yuè  mǎn méi pín ,gèng  nài 、fēng  chuī  。xiāng féng cǎo cǎo ,zhēng  xiū jiàn ,zhòng jiǎo bié  xīn  。xīn huān   jiù chóu duō ,dào tiān le 、xīn chóu guī  。
20
[sòng ]
yán ruǐ 

què qiáo xiān ·  chū chū 》

  chū chū ,guì huā cái  ,chí shàng shuǐ huā wēi xiè 。穿chuān zhēn rén zài  huān lóu ,zhēng yuè  、 pán gāo xiè 。zhū máng què lǎn ,gēng yōng zhī juàn ,kōng zuò  jīn jiā huà 。rén jiān gāng dào  nián  ,zhǐ tiān shàng 、fāng cái   。
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽