1
[sòng ]
 shì 

niàn  jiāo ·chì  怀huái  》

 jiāng dōng  ,làng táo jǐn ,qiān  fēng liú rén  。
 lěi 西 biān ,rén dào shì ,sān guó zhōu láng chì  。
zhǎn kāi quán wén 
luàn shí 穿chuān kōng ,jīng tāo pāi àn ,juǎn  qiān duī xuě 。
jiāng shān  huà , shí duō shǎo háo jié 。
yáo xiǎng gōng jǐn dāng nián ,xiǎo qiáo chū jià le ,xióng 姿 yīng  。
 shàn guān jīn ,tán xiào jiān ,qiáng  huī fēi yān miè 。
 guó shén yóu ,duō qíng yīng xiào  ,zǎo shēng huá  。
rén shēng  mèng , zūn hái lèi jiāng yuè 。
shōu  
2
[sòng ]
 shì 

 zi yóu miǎn chí 怀huái jiù 》

rén shēng dào chù zhī   ,yīng shì fēi 鸿hóng  xuě  。
 shàng ǒu rán liú zhǐ zhǎo ,鸿hóng fēi    dōng 西 。
zhǎn kāi quán wén 
lǎo sēng   chéng xīn  ,huài   yóu jiàn jiù  。
wǎng    hái  fǒu , cháng rén kùn jiǎn   。
shōu  
3
[wèi jìn ]
cáo zhí 

 tián huáng què xíng 》

gāo shù duō bēi fēng ,hǎi shuǐ yáng   。
 jiàn  zài zhǎng ,jié yǒu   duō ?
zhǎn kāi quán wén 
 jiàn  jiān què ,jiàn yào  tóu luó 。
luó jiā  què  ,shào nián jiàn què bēi 。
 jiàn shāo luó wǎng ,huáng què  fēi fēi 。
fēi fēi  cāng tiān ,lái xià xiè shào nián 。
shōu  
4
[sòng ]
huáng tíng jiān 

qīng míng 》

jiā jié qīng míng táo  xiào , tián huāng zhǒng zhǐ shēng chóu 。
léi jīng tiān  lóng shé zhé ,  jiāo yuán cǎo  róu 。
zhǎn kāi quán wén 
rén    jiāo qiè  ,shì gān fén   gōng hóu 。
xián  qiān zǎi zhī shuí shì ,mǎn yǎn péng hāo gòng  qiū 。
shōu  
5
[sòng ]
chéng hào 

jiāo xíng  shì 》

fāng yuán 绿   xíng shí ,chūn  yáo shān   wéi 。
xìng zhú luàn hóng 穿chuān liǔ xiàng ,kùn lín liú shuǐ zuò tái  。
zhǎn kāi quán wén 
  zhǎn jiǔ shí fēn quàn ,zhǐ kǒng fēng huā  piàn fēi 。
kuàng shì qīng míng hǎo tiān  , fáng yóu yǎn  wàng guī 。
shōu  
6
[hàn ]
liú chè 

qiū fēng  》

qiū fēng   bái yún fēi ,
cǎo  huáng luò  yàn nán guī 。
zhǎn kāi quán wén 
lán yǒu xiù   yǒu fāng ,
怀huái jiā rén   néng wàng 。
fàn lóu chuán   fén  ,
héng zhōng liú  yáng   。
xiāo  míng   zhào  ,
huān    āi qíng duō 。
shào zhuàng  shí  nài lǎo  !
shōu  
7
[wèi jìn ]
cài yǎn 

 jiā shí  pāi 》

 shēng zhī chū shàng  wéi , shēng zhī hòu hàn zuò shuāi 。
tiān  rén  jiàng luàn  ,  rén  使shǐ  féng  shí 。
zhǎn kāi quán wén 
gān   xún  dào  wēi ,mín  liú wáng  gòng āi bēi 。
yān chén      shèng ,zhì  guāi  jié  kuī 。
duì shū   fēi   ,zāo è   dāng gào shuí ?
jiā  huì  qín  pāi ,xīn fèn yuàn   rén zhī 。
róng jié    wèi shì jiā ,jiāng  xíng  xiàng tiān  。
yún shān wàn zhòng  guī  xiá , fēng qiān   yáng chén shā 。
rén duō bào měng   huī shé ,kòng xián bèi jiǎ  wèi jiāo shē 。
liǎng pāi zhāng xián  xián  jué ,zhì cuī xīn zhé   bēi jiē 。
yuè hàn guó    chéng ,wáng jiā shī shēn     shēng 。
zhān qiú wèi shang   ròu zhèn jīng ,jié shān wèi wèi  wǎng è  qíng 。
  xuān  cóng   míng , fēng hào hào  àn sāi yíng 。
shāng jīn gǎn   sān pāi chéng ,xián bēi chù hèn   shí píng 。
        xiāng  ,bǐng  hán shēng   guò  zuì  。
tiān zāi guó luàn  rén  zhǔ ,wéi   mìng  méi róng  。
shū  xīn   shēn nán chǔ ,shì   tóng  shuí    !
xún  shè   duō jiān  , pāi chéng    chǔ 。
yàn nán zhēng    biān shēng ,yàn běi guī  wèi  hàn yīn 。
yàn fēi gāo  miǎo nán xún ,kōng duàn cháng   yīn yīn 。
cuán méi xiàng yuè    qín , pāi líng líng    shēn 。
bīng shuāng lǐn lǐn  shēn  hán , duì ròu lào   néng cān 。
 wén lǒng shuǐ  shēng   ,cháo jiàn cháng chéng   yǎo màn 。
zhuī  wǎng   xíng  nán ,liù pāi bēi lái    dàn 。
  fēng bēi  biān shēng   , zhī chóu xīn  shuō xiàng shuí shì !
yuán  xiāo tiáo  fēng shù wàn  , jiàn lǎo ruò  shào zhuàng wèi měi 。
zhú yǒu shuǐ cǎo  ān jiā  lěi ,niú yáng mǎn     fēng  。
cǎo jǐn shuǐ jié  yáng  jiē  , pāi liú hèn  è    。
wèi tiān yǒu yǎn    jiàn   piāo liú ?
wèi shén yǒu líng   shì chù  tiān nán hǎi běi tóu ?
   tiān  tiān  pèi  shū  ?
   shén  shén    yuè huāng zhōu ?
zhì   pāi   pái yōu , zhī  chéng  xīn zhuǎn chóu 。
tiān      biān , xīn chóu    rán 。
rén shēng shū    bái  zhī guò  ,rán   huān   dāng  zhī shèng nián 。
yuàn   wèn tiān ,tiān cāng cāng  shàng  yuán 。
 tóu yǎng wàng  kōng yún yān ,jiǔ pāi 怀huái qíng  shuí  chuán ?
chéng tóu fēng huǒ  céng miè ,jiāng chǎng zhēng zhàn  shí xiē ?
shā  zhāo zhāo chōng sāi mén , fēng   chuī biān yuè 。
 xiāng   yīn chén jué ,  shēng   jiāng yàn 。
 shēng xīn   yuán bié  ,shí pāi bēi shēn  lèi chéng xuè 。
 fēi tān shēng ér è  , néng juān shēn  xīn yǒu  。
shēng réng    guī sāng  , dàng mái   zhǎng   。
  yuè zh  zài róng lěi , rén chǒng   yǒu èr zi 。
 zhī  zhī   xiū chǐ ,mǐn zhī niàn zhī  shēng zhǎng biān  。
shí yǒu  pāi  yīn   ,āi xiǎng chán mián  chè xīn suǐ 。
dōng fēng yīng   nuǎn  duō ,zhī shì hàn jiā tiān    yáng  。
qiāng  dǎo   gòng ōu  ,liǎng guó jiāo huān   bīng  。
  hàn 使shǐ  chēng jìn zhào , qiān jīn  shú qiè shēn 。
 de shēng huán  féng shèng jūn ,jiē bié zhì   huì  yīn 。
shí yǒu èr pāi  āi yuè jūn , zhù liǎng qíng  nán  chén 。
 wèi cán shēng  què  xuán guī , bào  ér   xià zhān  。
hàn 使shǐ yíng     féi féi , ér hào  shuí  zhī ?
  shēng   féng  shí ,chóu wèi     guāng huī ,yān     jiāng  
guī 。
   yuǎn   nán  ,hún xiāo yǐng jué  ēn ài  。
shí yǒu sān pāi  xián  diào bēi ,gān cháng jiǎo   rén   zhī 。
shēn guī guó  ér  zhī suí ,xīn xuán xuán  zhǎng   。
 shí wàn   yǒu shèng shuāi ,wéi  chóu    zàn  。
shān gāo  kuò  jiàn    ,gēng shēn  lán  mèng  lái  。
mèng zhōng zhí shǒu     bēi ,jué hòu tòng  xīn   xiū xiē shí 。
shí yǒu  pāi   lèi jiāo chuí , shuǐ dōng liú  xīn shì  。
shí  pāi  jié diào  , tián xiōng  shuí shí  ?
chù qióng   ǒu shū  。yuàn  guī lái  tiān cóng  ,zài hái hàn guó  huān xīn  

xīn yǒu 怀huái  chóu zhuǎn shēn , yuè    céng  zhào lín 。
  fēn    nán rèn ,tóng tiān  yuè   shāng shēn ,shēng   xiāng zhī   
chù xún !
shí liù pāi   máng máng ,  ér    fāng 。
 dōng yuè 西   xiāng wàng ,  xiāng suí  kōng duàn cháng 。
duì xuān cǎo  yōu  wàng ,dàn míng qín  qíng  shāng !
jīn bié   guī  xiāng ,jiù yuàn píng  xīn yuàn zhǎng !
 xuè yǎng tóu   cāng cāng , wéi shēng     yāng !
shí  pāi  xīn  suān ,guān shān  xiū   xíng  nán 。
 shí 怀huái   xīn   ,lái shí bié ér   màn màn 。
sāi shàng huáng hāo  zhī   gàn ,shā chǎng bái   dāo hén jiàn bān 。
fēng shuāng lǐn lǐn  chūn xià hán ,rén   huāng  jīn  dān 。
 zhī zhòng    cháng ān ,tàn   jué  lèi lán gān 。
 jiā běn  chū  zhōng ,yuán qín fān chū yīn  tóng 。
shí  pāi   suī zhōng ,xiǎng yǒu     qióng 。
shì zhī  zhú wēi miào  jūn zào huà zhī gōng ,āi yuè  suí rén xīn  yǒu biàn  tōng 。
  hàn    shū fēng ,tiān     zi 西  dōng 。
  yuàn   hào  cháng kōng ,liù  suī 广guǎng  shòu zhī  róng !
shōu  
8
[wèi jìn ]
cáo zhí 

kōng hóu yǐn 》

zhì jiǔ gāo 殿diàn shàng ,qīn jiāo cóng  yóu 。
zhōng chú bàn fēng shàn ,pēng yáng zǎi féi niú 。
zhǎn kāi quán wén 
qín zhēng  kāng kǎi ,   qiě róu 。
yáng ā zòu   ,jīng luò chū míng ōu 。
 yǐn guò sān jué ,huǎn dài qīng shù xiū 。
zhǔ chēng qiān jīn 寿shòu ,bīn fèng wàn nián chóu 。
jiǔ yào   wàng ,báo zhōng  suǒ yóu 。
qiān qiān jūn   ,qìng zhé   qiú 。
jīng fēng piāo bái  ,guāng jǐng chí 西 liú 。
shèng shí  zài lái ,bǎi nián   qiú 。
shēng cún huá  chù ,líng luò guī shān qiū 。
xiān mín shuí   ,zhī mìng   yōu ?
shōu  
9
[wèi jìn ]
ruǎn  

yǒng 怀huái 》

zhāo yáng  zài shèng ,bái   西 yōu 。
  ruò  yǎng ,   jiǔ qiū 。
zhǎn kāi quán wén 
rén shēng ruò chén  ,tiān dào miǎo yōu yōu 。
 jǐng shēng qiū shān ,  fēn jiāo liú 。
kǒng shèng lín cháng chuān , shì  ruò  。
 zhě    ,lái zhě   liú 。
yuàn dēng tài huà shān ,shàng  sōng  yóu 。
  zhī shì huàn ,chéng liú fàn qīng zhōu 。
shōu  
10
[táng ]
bái   

huā fēi huā ·huā fēi huā 》

huā fēi huā , fēi  ,
 bàn lái ,tiān míng  。
zhǎn kāi quán wén 
lái  chūn mèng  duō shí ,
 shì zhāo yún   chù 。
shōu  
11
[táng ]
féng yán  

què  zhī ·méi huā fán zhī qiān wàn piàn 》

méi luò fán zhī qiān wàn piàn ,yóu  duō qíng ,xué xuě suí fēng zhuǎn 。
zuó  shēng  róng  sàn ,jiǔ xǐng tiān  chóu  xiàn 。
lóu shàng chūn shān hán  miàn ,guò jǐn zhēng 鸿hóng , jǐng yān shēn qiǎn 。
 shǎng píng lán rén  jiàn ,jiāo xiāo yǎn lèi  liang biàn 。
12
[táng ]
féng yán  

què  zhī ·shuí dào xián qíng pāo zhì jiǔ 》

shuí dào xián qíng pāo  jiǔ 。měi dào chūn lái ,chóu chàng hái  jiù 。
  huā qián cháng bìng jiǔ ,gǎn  jìng  zhū yán shòu 。
zhǎn kāi quán wén 
 pàn qīng   shàng liǔ 。wèi wèn xīn chóu , shì nián nián yǒu 。
  xiǎo qiáo fēng mǎn xiù ,píng lín xīn yuè rén guī hòu 。
shōu  
13
[táng ]
 bái 

xíng  nán ·yǒu ěr   yǐng chuān shuǐ 》

yǒu ěr   yǐng chuān shuǐ ,yǒu kǒu  shí shǒu yáng jué 。
hán guāng hùn shì guì  míng , yòng  gāo  yún yuè ?
zhǎn kāi quán wén 
 guān   xián  rén ,gōng chéng  退tuì jiē yǔn shēn 。
zi     jiāng shàng , yuán zhōng tóu xiāng shuǐ bīn 。
  xióng cái   bǎo ?  shuì jià   zǎo 。
huà tíng     wén ?shàng cài cāng yīng   dào ?
jūn  jiàn  zhōng zhāng hàn chēng  shēng ,qiū fēng   jiāng dōng xíng 。
qiě  shēng qián  bēi jiǔ ,  shēn hòu qiān zǎi míng ?
shōu  
14
[táng ]
  

   ·zuó  fēng jiān  》

zuó  fēng jiān  ,
lián wéi   qiū shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhú cán lòu duàn pín  zhěn ,
 zuò  néng píng 。
shì shì màn suí liú shuǐ ,
suàn lái  mèng  shēng 。
zuì xiāng  wěn  pín dào ,
 wài  kān xíng 。
shōu  
15
[táng ]
  

xiāng jiàn huān ·lín huā xiè le chūn hóng 》

lín huā xiè le chūn hóng ,[2]
tài cōng cōng ,
zhǎn kāi quán wén 
 nài zhāo lái hán  wǎn lái fēng 。
yān zhī lèi ,[3]
xiāng liú zuì ,
 shí zhòng ,[4]
 shì rén shēng cháng hèn shuǐ zhǎng dōng 。
shōu  
16
[táng ]
luó yǐn 

 qiǎn 》

  gāo  shī  xiū ,
duō chóu duō hèn  yōu yōu 。
zhǎn kāi quán wén 
jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì ,
míng  chóu lái míng  chóu 。
shōu  
17
[sòng ]
chéng hào 

qiū  》

xián lái  shì  cóng róng ,shuì jiào dōng chuāng   hóng 。
wàn  jìng guān jiē   , shí jiā xīng  rén tóng 。
zhǎn kāi quán wén 
dào tōng tiān  yǒu xíng wài ,  fēng yún biàn tài zhōng 。
 guì  yín pín jiàn  ,nán ér dào  shì háo xióng 。
shōu  
18
[sòng ]
liǔ yǒng 

shào nián yóu ·cháng ān  dào  chí chí 》

cháng ān  dào  chí chí ,gāo liǔ luàn chán  。
 yáng niǎo wài ,qiū fēng yuán shàng , duàn  tiān chuí 。
zhǎn kāi quán wén 
guī yún    zōng  , chǔ shì qián  ?
xiá xìng shēng shū ,jiǔ  xiāo suǒ , shì shào nián shí 。
shōu  
19
[sòng ]
ōu yáng xiū 

làng táo shā · jiǔ zhù dōng fēng 》

 jiǔ zhù dōng fēng ,qiě gòng cóng róng 。
chuí yáng   luò chéng dōng 。
zhǎn kāi quán wén 
zǒng shì dāng shí xié shǒu chù ,yóu biàn fāng cóng 。
 sàn  cōng cōng , hèn  qióng 。
jīn nián huā shèng  nián hóng 。
  míng nián huā gèng hǎo ,zhī  shuí tóng ?
shōu  
20
[sòng ]
 shì 

dòng xiān  ·bīng    》

bīng    , qīng liáng  hàn 。
shuǐ 殿diàn fēng lái àn xiāng mǎn 。
zhǎn kāi quán wén 
xiù lián kāi , diǎn míng yuè kuī rén ,
rén wèi qǐn , zhěn chāi héng bìn luàn 。
 lái xié  shǒu ,tíng   shēng ,
shí jiàn shū xīng   hàn 。
shì wèn    ?  sān gēng 。
jīn  dàn , shéng  zhuǎn 。
dàn  zhǐ 西 fēng  shí lái ?
yòu  dào liú nián àn zhōng tōu huàn 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽