1
[táng ]
 bái 

wàng  shān   》

 zhào xiāng  shēng  yān ,yáo kàn   guà qián chuān 。
fēi liú zhí xià sān qiān chǐ , shì yín  luò jiǔ tiān 。
2
[táng ]
wáng zhī huàn 

dēng guàn què lóu 》

bái   shān jǐn ,huáng   hǎi liú 。
 qióng qiān   ,gèng shàng  céng lóu 。
3
[táng ]
liǔ zōng yuán 

jiāng xuě 》

qiān shān niǎo fēi jué ,wàn jìng rén zōng miè 。
 zhōu suō  wēng , diào hán jiāng xuě 。
4
[sòng ]
 yóu 

yóu shān 西 cūn 》

 xiào nóng jiā  jiǔ hún ,fēng nián liú    tún 。
shān zhòng shuǐ     ,liǔ àn huā míng yòu  cūn 。
zhǎn kāi quán wén 
xiāo  zhuī suí chūn shè jìn , guān jiǎn piáo  fēng cún 。
cóng jīn ruò  xián chéng yuè ,zhǔ zhàng  shí  kòu mén 。
shōu  
5
[táng ]
 bái 

wàng tiān mén shān 》

tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi , shuǐ dōng liú zhì  huí 。
liǎng àn qīng shān xiāng duì chū , fān  piàn  biān lái 。
6
[táng ]
wáng wéi 

zhú  guǎn 》

 zuò yōu huáng  ,tán qín  cháng xiào 。
shēn lín rén  zhī ,míng yuè lái xiāng zhào 。
7
[táng ]
liú zhǎng qīng 

sòng líng chè shàng rén 》

cāng cāng zhú lín  ,yǎo yǎo zhōng shēng wǎn 。
  dài xié yáng ,qīng shān  guī yuǎn 。
8
[táng ]
mèng hào rán 

wàng dòng tíng  zèng zhāng chéng xiàng 》

 yuè  shuǐ píng ,hán  hùn tài qīng 。
 zhēng yún mèng  , hàn yuè yáng chéng 。
zhǎn kāi quán wén 
   zhōu  ,duān  chǐ shèng míng 。
zuò guān chuí diào zhě , yǒu xiàn  qíng 。
shōu  
9
[táng ]
wéi yìng  

chú zhōu 西 jiàn 》

 lián yōu cǎo jiàn biān shēng ,shàng yǒu huáng  shēn shù míng 。
chūn cháo dài  wǎn lái  ,   rén zhōu  héng 。
10
[táng ]
 bái 

sòng yǒu rén  shǔ 》

jiàn shuō cán cóng  ,    xíng 。
shān cóng rén miàn  ,yún bàng  tóu shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
fāng shù lóng qín zhàn ,chūn liú rào shǔ chéng 。
shēng chén yīng  dìng ,  wèn jūn píng 。
shōu  
11
[xiān qín ]
shī jīng 

shí yuè zhī jiāo 》

shí yuè zhī jiāo ,shuò yuè xīn mǎo 。 yǒu shí zhī , kǒng zhī chǒu 。 yuè ér wēi ,  ér wēi ;jīn  xià mín , kǒng zhī āi 。
 yuè gào xiōng , yòng  xíng 。 guó  zhèng , yòng  liáng 。 yuè ér shí , wéi  cháng ;  ér shí ,   zāng 。
zhǎn kāi quán wén 
  zhèn diàn , níng  lìng 。bǎi chuān fèi téng ,shān zhǒng  bēng 。gāo àn wèi  ,shēn  wéi líng 。āi jīn zhī rén , cǎn  chéng ?
huáng  qīng shì ,fān wéi   。jiā  wéi zǎi ,zhòng yǔn shàn  。zōu zi nèi shǐ ,jué wéi   。 wéi shī shì ,  shān fāng chù 。
  huáng  , yuē  shí ? wéi  zuò ,   móu ?chè  qiáng  ,tián   lái 。yuē   qiāng ,  rán  。
huáng  kǒng shèng ,zuò dōu  xiàng 。 sān yǒu shì ,dǎn hóu duō cáng 。 yìn   lǎo , shǒu  wáng 。 yǒu chē  ,   xiàng 。
mǐn miǎn cóng shì , gǎn gào láo 。 zuì   ,chán kǒu xiāo xiāo 。xià mín zhī niè ,fěi jiàng  tiān 。zǔn  bèi zēng ,zhí jìng yóu rén 。
yōu yōu   , kǒng zhī mèi 。 fāng yǒu xiàn ,   yōu 。mín    ,   gǎn xiū 。tiān mìng  chè ,  gǎn xiào  yǒu   。
shōu  
12
[nán běi cháo ]
xiè líng yùn 

dēng chí shàng lóu 》

qián qiú mèi yōu 姿 ,fēi 鸿hóng xiǎng yuǎn yīn 。
báo xiāo kuì yún  , chuān zuò yuān chén 。
zhǎn kāi quán wén 
jìn  zhì suǒ zhuō ,退tuì gēng   rèn 。
xùn  fǎn qióng hǎi ,  duì kōng lín 。
qīn zhěn mèi jié hòu ,qiān kāi zàn kuī lín 。
qīng ěr líng  lán ,  tiào  qīn 。
chū jǐng   fēng ,xīn yáng gǎi  yīn 。
chí táng shēng chūn cǎo ,yuán liǔ biàn míng qín 。
  shāng bīn  ,  gǎn chǔ yín 。
suǒ   yǒng jiǔ , qún nán chǔ xīn 。
chí cāo    , mèn zhēng zài jīn 。
shōu  
13
[nán běi cháo ]
xiè líng yùn 

  lài 》

 xīn  qiū chén ,chén  zhǎn yóu tiào 。
  shāng shì tuān ,   bēn qiào 。
zhǎn kāi quán wén 
shí qiǎn shuǐ chán yuán , luò shān zhào yào 。
huāng lín fēn  ruò ,āi qín xiāng jiào xiào 。
zāo  dào qiān chì ,cún  de yào miào 。
 bǐng shàng huáng xīn , xiè  dài qiào 。
  yán zi lài ,xiǎng shǔ rèn gōng diào 。
shuí wèi  jīn shū , dài  tóng diào 。
shōu  
14
[nán běi cháo ]
xiè líng yùn 

shí  jīng shè hái  zhōng zuò 》

hūn dàn biàn  hòu ,shān shuǐ hán qīng huī 。
qīng huī néng  rén ,yóu  dàn wàng guī 。
zhǎn kāi quán wén 
chū   shàng zǎo , zhōu yáng  wēi 。
lín  liǎn míng  ,yún xiá shōu  fēi 。
  dié yìng wèi , bài xiāng yīn  。
   nán jìng , yuè yǎn dōng fēi 。
 dàn   qīng , qiè   wéi 。
 yán shè shēng  ,shì yòng  dào tuī 。
shōu  
15
[nán běi cháo ]
xiè tiǎo 

wǎn dēng sān shān hái wàng jīng  》

  wàng cháng ān , yáng shì jīng xiàn 。
bái   fēi méng ,cēn  jiē  jiàn 。
zhǎn kāi quán wén 
 xiá sàn chéng  ,chéng jiāng jìng  liàn 。
xuān niǎo  chūn zhōu , yīng mǎn fāng diàn 。
  fāng zhì yín ,怀huái zāi  huān yàn 。
jiā  chàng   ,lèi xià  liú sǎn 。
yǒu qíng zhī wàng xiāng ,shuí néng zhěn  biàn 。
shōu  
16
[táng ]
bái   

zhǎng xiàng  ·biàn shuǐ liú 》

biàn shuǐ liú , shuǐ liú ,
liú dào guā zhōu   tóu ,
zhǎn kāi quán wén 
 shān diǎn diǎn chóu 。
 yōu yōu ,hèn yōu yōu ,
hèn dào guī shí fāng shǐ xiū ,
yuè míng rén  lóu 。
shōu  
17
[táng ]
cuī hào 

xíng jīng huá yīn 》

tiáo yáo tài huá  xián jīng ,tiān wài sān fēng xuē  chéng 。
   qián yún  sàn ,xiān rén zhǎng shàng  chū qíng 。
zhǎn kāi quán wén 
 shān běi zhěn qín guān xiǎn ,驿  西 lián hàn zhì píng 。
jiè wèn  páng míng   ,   chù xué cháng shēng 。
shōu  
18
[táng ]
dài shū lún 

 zhì chuān shān shuǐ 》

sōng xià máo tíng  yuè liáng ,tīng shā yún shù wǎn cāng cāng 。
xíng rén  xiàn qiū fēng  , shuǐ qīng shān shì  xiāng 。
19
[táng ]
  

dēng yuè yáng lóu 》

 wén dòng tíng shuǐ ,jīn shàng yuè yáng lóu 。
 chǔ dōng nán chè ,qián kūn    。
zhǎn kāi quán wén 
qīn péng    ,lǎo bìng yǒu  zhōu 。
róng  guān shān běi ,píng xuān   liú 。
shōu  
20
[táng ]
 bái 

 shān yáo   shì   zhōu 》

 běn chǔ kuáng rén ,fèng  xiào kǒng qiū 。
shǒu chí 绿  zhàng ,cháo bié huáng  lóu 。
zhǎn kāi quán wén 
 yuè xún xiān   yuǎn , shēng hǎo  míng shān yóu 。
 shān xiù chū nán dòu bàng ,píng fēng jiǔ dié yún jǐn zhāng ,
yǐng luò míng  qīng dài guāng 。jīn quē qián kāi èr fēng zhǎng ,
yín  dào guà sān shí liáng 。xiāng    yáo xiāng wàng ,
huí   zhàng líng cāng cāng 。cuì yǐng hóng xiá yìng cháo  ,
niǎo fēi  dào  tiān cháng 。dēng gāo zhuàng guān tiān  jiān ,
 jiāng máng máng   hái 。huáng yún wàn  dòng fēng  ,
bái  jiǔ dào liú xuě shān 。
hǎo wèi  shān yáo ,xìng yīn  shān  。
xián kuī shí jìng qīng  xīn ,xiè gōng xíng chǔ cāng tái méi 。
zǎo  huán dān  shì qíng ,qín xīn sān dié dào chū chéng 。
yáo jiàn xiān rén cǎi yún  ,shǒu   róng cháo  jīng 。
xiān  hàn màn jiǔ gāi shàng ,yuàn jiē  áo yóu tài qīng 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽