niàn shī (252shǒu )

quán    bái (11) cén shēn (2) zhāng ruò  (1) zhāng jiǔ líng (2) wáng wéi (5) bái   (7)  shì (6)   (3)  shāng yǐn (8)   (1)  kuàng (1) yàn shū (4) gāo shì (1) wáng  (1) wáng ān shí (1) wēn tíng yún (2) hán  (1)  lán xìng  (5)  zhī zhāng (1)  shào wēng (1) qín guān (4) liú   (1)   (2) xīn   (2)  yóu (1) liǔ zōng yuán (1) yáng wàn  (1) wáng chāng líng (2) liú zhǎng qīng (1) wéi yìng  (2) jiǎ dǎo (1) cáo zhí (2)  yuán (1) chén táo (1)  qiān (1)  qīng zhào (5) liǎng hàn yuè  (1) liǔ yǒng (3) zhāng lěi (1)  kōng  (1) huáng tíng jiān (2) yuán zhěn (2) wáng miǎn (1) qiū jǐn (1)  gàn (1)   guāng (1) zhāng xiān (2) huáng jǐng rén (1)  guān (1) ōu yáng xiū (2)  zhī  (1) yàn  dào (4)   (1)  xuán  (1) zhōu bāng yàn (2)  zhù (4) zhāng  (2) fàn zhòng yān (1) yōng  zhī (1) quán   (1)  shěn yán (1)   (2) wéi zhuāng (1) huáng  rǎn (1)  míng shì (3) chén quán  (1) zhū shū zhēn (1) liú  zhuāng (3) chén  lán (1) hàn  míng shì (1)  xún (1) niú   (2)  zhēn guān (1)  wěi  (1) wáng shí  (1) zhāng héng (1) fàn yún (2)  xùn (1) jiāng yān (2) liú  (1) liǔ yùn (1) nán cháo mín  (1) shěn yuē (1) xiāo yǎn (1)  líng (1) féng yán  (2)  jǐng (1) máo  zhèn (1) ōu yáng jiǒng (1) sūn guāng xiàn (3)   (1) zhāng zhòng  (2) cháo  zhī (1) kòu zhǔn (1) máo pāng (4) zhāng shùn mín (1) cài shēn (1) chén  (1) jiāng kuí (1) jiǎng jié (1) liú guò (1)   gāo (1) shǐ   (2) wāng yuán liàng (2)  wén yīng (12) yuán  huá (1) zhōu  (1) liú zhe (1) qiáo  (1) táng yín (1) xià wán chún (1) wáng guó wéi (1) jiāng fēi (1) liú shèn  (1) chén  yún (1) yán wéi (1) dòu gǒng (1) shū dǎn (1) qín zhàn (1) huáng  lín (1) kǒng  (1) huì hóng (1)   (1)  wèi lǎo (1) yáng  jiù (1) zhào zhǎng qīng (1) guō yīng xiáng (1) gāo guān guó (1) sūn wéi xìn (1) léi yīng chūn (1) yáo yún wén (1)  jūn bǎo  (1) zhāng shū fāng (1)  yán (1)  xiòng (1) wéi huáng (1)  cún  (1) yǐn è (2) yán xuǎn (1) jiǎng xìng   (1) qín gòu (1) wáng tíng yún (1) yáng guǒ (1)    (1) shī jīng (8)   rén (1)
1
[sòng ]
wáng ān shí 

chūn  》

jīn  xiāng jìn lòu shēng cán ,jiǎn jiǎn qīng fēng zhèn zhèn hán 。
chūn  nǎo rén mián   ,yuè  huā yǐng shàng lán gān 。
2
[táng ]
zhāng  

 rén 》

bié mèng   dào xiè jiā ,xiǎo láng huí   lán xié 。
duō qíng zhǐ yǒu chūn tíng yuè ,yóu wèi  rén zhào luò huā 。
3
[sòng ]
 shì 

shǒu suì shī 》

 zhī chuí suì jǐn ,yǒu shì   shé ,xiū lín bàn  méi ,  shuí néng zhē ?kuàng    wěi ,suī qín zhī nài  !ér tóng qiáng  shí ,xiāng shǒu yīng huān huā 。chén  dàn  míng ,gēng  wèi tiān guò 。zuò jiǔ dēng jìn luò , kàn běi dǒu xié 。míng nián   nián ,xīn shì kǒng cuō tuó 。  jìn jīn  ,shào nián yóu  kuā 。
4
[táng ]
jiǎ dǎo 

 jiāng shàng  chǔ shì 》

mǐn guó yáng fān hòu ,chán chú kuī  yuán 。
qiū fēng chuī wèi shuǐ ,luò  mǎn cháng ān 。
zhǎn kāi quán wén 
   huì  ,dāng shí léi  hán 。
lán ráo shū wèi fǎn ,xiāo  hǎi yún duān 。
shōu  
5
[táng ]
 shāng yǐn 

  》

xiāng jiàn shí nán bié  nán ,dōng fēng   bǎi huā cán 。
chūn cán dào   fāng jǐn ,  chéng huī lèi shǐ gàn 。
zhǎn kāi quán wén 
xiǎo jìng dàn chóu yún bìn gǎi , yín yīng jué yuè guāng hán 。
péng shān    duō  ,qīng niǎo yīn qín wèi tàn kàn 。
shōu  
6
[sòng ]
huáng tíng jiān 

 huáng   》

  běi hǎi jūn nán hǎi , yàn chuán shū xiè  néng 。
táo  chūn fēng  bēi jiǔ ,jiāng    shí nián dēng 。
zhǎn kāi quán wén 
chí jiā dàn yǒu    ,zhì bìng   sān zhé gōng 。
xiǎng jiàn  shū tóu  bái ,  yuán  zhàng  téng 。
shōu  
7
[táng ]
 shāng yǐn 

   běi 》

jūn wèn guī  wèi yǒu  , shān   zhǎng qiū chí 。
 dāng gòng jiǎn 西 chuāng zhú ,què huà  shān   shí 。
8
[táng ]
chén  lán 

  》

 shù biān guān qiè zài  ,西 fēng chuī qiè qiè yōu  。
 xíng shū xìn qiān xíng lèi ,hán dào jūn biān  dào  ?
9
[táng ]
niú   

shēng zhā  》

xīn yuè   méi ,wèi yǒu tuán yuán  。
hóng dòu  kān kàn ,mǎn yǎn xiāng  lèi 。
zhǎn kāi quán wén 
zhōng  bāi táo ráng ,rén zài xīn ér  。
liǎng duǒ  qiáng huā ,zǎo wǎn chéng lián  。
shōu  
10
[xiān qín ]
shī jīng 

dōng shān 》

  dōng shān ,tāo tāo  guī ;
 lái  dōng ,líng   méng 。
zhǎn kāi quán wén 
 dōng yuē guī , xīn 西 bēi 。
zhì  shang  , shì xíng méi 。
yuān yuān zhě zhú ,zhēng zài sāng  ;
dūn   宿 , zài chē xià 。
  dōng shān ,tāo tāo  guī ;
 lái  dōng ,líng   méng 。
guǒ luǒ zhī shí , shī   ;
 wēi zài shì ,xiāo shāo zài  ;
tīng tǔn 鹿 chǎng , yào xiāo xíng 。
  wèi  ,  怀huái  。
  dōng shān ,tāo tāo  guī ;
 lái  dōng ,líng   méng 。
guàn míng  dié , tàn  shì 。
 sǎo qióng zhì , zhēng  zhì 。
yǒu dūn guā  ,zhēng zài  xīn 。
   jiàn , jīn sān nián !
  dōng shān ,tāo tāo  guī ;
 lái  dōng ,líng   méng 。
cāng gēng  fēi , yào   ;
zhī   guī ,huáng    。
qīn jié   (lí),jiǔ shí   。
 xīn kǒng jiā , jiù  zhī  ?
shōu  
11
[yuán ]
wáng shí  

shí èr yuè guò yáo mín  wèi bié qíng 》

 bié hòu yáo shān yǐn yǐn ,gèng  kān yuǎn shuǐ lín lín 。
jiàn yáng liǔ fēi mián gǔn gǔn ,duì táo huā zuì liǎn xūn xūn 。
zhǎn kāi quán wén 
tòu nèi  xiāng fēng zhèn zhèn ,yǎn zhòng mén   fēn fēn 。
 huáng hūn   yòu huáng hūn , xiāo hún zěn   xiāo hún 。
xīn  hén  jiù  hén ,duàn cháng rén  duàn cháng rén 。
jīn chūn xiāng  shòu  fēn ? dài kuān sān cùn 。
shōu  
12
[xiān qín ]
 yuán 

jiǔ   xiāng  rén 》

 zi jiàng  běi zhǔ , miǎo miǎo  chóu  [1]。
niǎo niǎo  qiū fēng ,dòng tíng     xià [2]。
zhǎn kāi quán wén 
dēng bái fán [3] chěng wàng , jiā    zhāng 。
niǎo  cuì  píng [4]zhōng ,zēng [5] wéi   shàng 。
yuán yǒu chǎi   yǒu lán [6],
 gōng   wèi gǎn yán 。
huāng   yuǎn wàng ,guān liú shuǐ  chán yuán 。
  shí  tíng zhōng ?jiāo  wéi  shuǐ  ?
cháo chí    jiāng gāo ,   西 shì [7]。
wén jiā rén  zhào  ,jiāng téng jià  xié shì 。
zhù shì  shuǐ zhōng , zhī   gài [8];
sūn    tán , fāng jiāo  chéng táng ;
guì dòng  lán lǎo [9],xīn  méi  yào fáng ;
wǎng    wèi wéi , [10]huì mián [11]  zhāng ;
bái   wèi zhèn ,shū shí lán  wèi fāng ;
zhǐ     ,liáo zhī   héng [12]。
 bǎi cǎo  shí tíng ,jiàn fāng xīn   mén [13]。
  bīn  bìng yíng ,líng zhī lái   yún 。
  mèi  jiāng zhōng ,  dié [14]   。
qiān tīng zhōu   ruò ,jiāng   dié  yuǎn zhě ;
shí    zhòu  ,liáo xiāo yáo  róng  !
shōu  
13
[xiān qín ]
shī jīng 

cǎi  》

 cǎi   ,   jiàn , sān yuè  !
 cǎi xiāo  ,   jiàn , sān qiū  !
zhǎn kāi quán wén 
 cǎi ài  ,   jiàn , sān suì  !
shōu  
14
[xiān qín ]
shī jīng 

cǎo chóng 》

yāo yāo [1]cǎo chóng ,  [2] zhōng ;
wèi jiàn jūn  ,yōu xīn chōng chōng 。
zhǎn kāi quán wén 
  jiàn zhǐ ,  gòu zhǐ , xīn  jiàng 。
zhì  nán shān ,yán cǎi  jué ;
wèi jiàn jūn  ,yōu xīn chuò chuò [3]。
  jiàn zhǐ ,  gòu zhǐ , xīn  shuō 。
zhì  nán shān ,yán cǎi  wēi ;
wèi jiàn jūn  , xīn shāng bēi 。
  jiàn zhǐ ,  gòu zhǐ , xīn   。
shōu  
15
[xiān qín ]
shī jīng 

  》

yǒu  [1]zhī  ,    [2]。 xíng   。
   rén ?   tóng  。
zhǎn kāi quán wén 
jiē xíng zhī rén ,   yān ?rén  xiōng  ,   [3]yān ?
yǒu  zhī  ,  jīng jīng 。 xíng qióng qióng 。
   rén ?   tóng xìng 。
jiē xíng zhī rén ,   yān ?rén  xiōng  ,   yān ?
shōu  
16
[xiān qín ]
shī jīng 

xiǎo róng 》

xiǎo róng jiàn shōu ,  liáng zhōu 。yóu huán xié  ,yīn yǐn   。wén yīn chàng  ,jià   zhù 。yán niàn jūn  ,wēn    。zài  bǎn  ,luàn  xīn  。
  kǒng  ,liù pèi zài shǒu 。 liú shì zhōng ,guā  shì cān 。lóng dùn zhī  ,  jué  。yán niàn jūn  ,wēn  zài  。fāng  wéi  ? rán  niàn zhī !
zhǎn kāi quán wén 
jiàn  kǒng qún ,róu máo  chún 。méng  yǒu yuàn , chàng lòu yīng 。jiāo chàng èr gōng ,zhú  gǔn téng 。yán niàn jūn  ,zài qǐn zài xìng 。yàn yàn liáng rén ,zhì zhì  yīn 。
shōu  
17
[xiān qín ]
shī jīng 

xióng zhì 》

xióng zhì  fēi ,xiè xiè   。 zhī 怀huái  ,    。
xióng zhì  fēi ,xià shàng  yīn 。zhǎn  jūn  ,shí láo  xīn 。
zhǎn kāi quán wén 
zhān   yuè ,yōu yōu   。dào zhī yún yuǎn , yún néng lái ?
bǎi ěr jūn  , zhī  xíng ? zhì  qiú , yòng  zāng ?
shōu  
18
[xiān qín ]
shī jīng 

yáng zhī shuǐ 》

yáng zhī shuǐ ,bái shí záo záo 。  zhū  [1],cóng    。
 jiàn jūn  ,yún    ?
zhǎn kāi quán wén 
yáng zhī shuǐ ,bái shí hào hào 。  zhū xiù ,cóng    。
 jiàn jūn  ,yún   yōu ?
yáng zhī shuǐ ,bái shí lín lín 。 wén yǒu mìng , gǎn  gào rén 。
shōu  
19
[xiān qín ]
shī jīng 

zhì  》

zhì    ,zhān wàng   。
 yuē :jiē ! zi xíng  ,    。
zhǎn kāi quán wén 
shàng shèn zhān zāi !yóu lái ! zhǐ !
zhì    ,zhān wàng   。
 yuē :jiē !  xíng  ,   mèi 。
shàng shèn zhān zāi !yóu lái !  !
zhì  gāng  ,zhān wàng xiōng  。
xiōng yuē :jiē !  xíng  ,   xié 。
shàng shèn zhān zāi !yóu lái !  !
shōu  
20
[hàn ]
hàn  míng shì 

 shī shí jiǔ shǒu (qīng qīng  pàn cǎo )》

qīng qīng  pàn cǎo ,  yuán zhōng liǔ 。
yíng yíng lóu shàng  ,jiǎo jiǎo dāng chuāng yǒu 。
zhǎn kāi quán wén 
é é hóng fěn zhuāng ,xiān xiān chū  shǒu 。
 wèi chāng jiā  ,jīn wèi dàng   。
dàng  xíng  guī ,kōng chuáng nán  shǒu 。
shōu  
fēn  dǎo háng guān  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽