xiāng shī (187shǒu )

quán    bái (11) cén shēn (5) zhāng jiǔ líng (1) wáng wéi (2) bái   (6)  shì (4)   (10)  shāng yǐn (1) wáng jiàn (2) zhāng  (2)   (3) gāo shì (1) wáng  (2) wáng ān shí (2) wēn tíng yún (1)  lán xìng  (2) mèng hào rán (4)  zhī zhāng (1) fàn chéng  (1) qín guān (1) liú   (2)   (1) xīn   (2)  yóu (2) liǔ zōng yuán (1) wáng zhī huàn (1)  lún (2) liú zhǎng qīng (1) wéi yìng  (2) dài shū lún (3)  qīng zhào (5) liǎng hàn yuè  (1) sòng zhī wèn (4)  xún  (1) sòng  (1) zhāng lěi (1) xuē dào héng (1) qiū jǐn (1) ōu yáng xiū (1)  zhī  (1) yàn  dào (1) zhōu bāng yàn (3) fàn zhòng yān (1) quán   (1)  dài (2) wáng hàn (1) yuán hào wèn (1) chén  áng (1) xiè tiǎo (2) zhāng  (1)  shěn yán (2) wáng wān (1) qián  (1) cuī  (2) wéi zhuāng (6) cuī hào (2)  míng shì (1) chéng hào (1) gāo  (1) wáng  chēng (1) xiè fāng  (1) chén quán  (1) céng  (1) hàn  míng shì (1)  xùn (1) shěn yuē (1) wáng bāo (1)  xìn (1) jiāng zǒng (1) fāng gàn (1) hán cóng (1) liú zào (1) róng  (1) zhèng  (1) jiāng kuí (1) liú chén wēng (1) shǐ   (2) wáng  sūn (1)  wén yīng (4) zhāng yán (1)   (1) wáng shì zhēn (1) zuǒ  (1)  zhào lín (1) wéi chéng qìng (1) mèng yún qīng (1) zhào zhǎng qīng (2) huái shàng  (1) huá qīng shū (1) zhāng shū fāng (1)  chéng xiǎo lóng (1)  yuán héng (1) ōu yáng zhān (1)  zhōng (1) yáng huī zhī (1) qián qiān  (1) zhào  (1) wáng tíng yún (1) wáng yùn (1)   (1) zhāng  jiǔ (2) yuán kǎi (1)  zhēn qīng (1)  gòu (1) huáng gēng (1) shì jiǎn zhǎng (1) chén jiàn  (1) shī jīng (6)
1
[táng ]
wáng wéi 

 shī 》

jūn   xiāng lái ,yīng zhī  xiāng shì 。
lái   chuāng qián ,hán méi zhe huā wèi ?
2
[táng ]
wáng wéi 

jiǔ yuè jiǔ   shān dōng xiōng  》

 zài  xiāng wèi   ,měi féng jiā jié bèi  qīn 。
yáo zhī xiōng  dēng gāo chù ,biàn chā zhū  shǎo  rén 。
3
[táng ]
wáng hàn 

liáng zhōu  》

 táo měi jiǔ  guāng bēi , yǐn    shàng cuī 。
zuì  shā chǎng jūn  xiào , lái zhēng zhàn  rén huí ?
4
[táng ]
 xún  

sòng rén yóu  》

jūn dào   jiàn ,rén jiā jǐn zhěn  。
 gōng xián  shǎo ,shuǐ xiàng xiǎo qiáo duō 。
zhǎn kāi quán wén 
 shì mài líng ǒu ,chūn chuán zài  luó 。
yáo zhī wèi mián yuè ,xiāng  zài   。
shōu  
5
[sòng ]
wáng ān shí 

 chuán guā zhōu 》

jīng kǒu guā zhōu  shuǐ jiān ,zhōng shān zhǐ  shù chóng shān 。
chūn fēng yòu 绿 jiāng nán àn ,míng yuè  shí zhào  hái ?
6
[táng ]
zhāng  

fēng qiáo   》

yuè luò   shuāng mǎn tiān ,jiāng fēng  huǒ duì chóu mián 。
  chéng wài hán shān  , bàn zhōng shēng dào  chuán 。
7
[táng ]
mèng hào rán 

宿 jiàn  jiāng 》

 zhōu  yān zhǔ ,   chóu xīn 。
 kuàng tiān  shù ,jiāng qīng yuè jìn rén 。
8
[sòng ]
chéng hào 

chūn  ǒu chéng 》

yún dàn fēng qīng jìn  tiān ,bàng huā suí liǔ guò qián chuān 。
shí rén  shí  xīn  ,jiāng wèi tōu xián xué shào nián 。
9
[táng ]
 bái 

jìng   》

chuáng qián míng yuè guāng , shì  shàng shuāng 。
 tóu wàng míng yuè , tóu   xiāng 。
10
[sòng ]
fàn zhòng yān 

 jiā ào ·sāi xià qiū lái fēng jǐng  》

sāi xià qiū lái fēng jǐng  ,héng yáng yàn   liú  。 miàn biān shēng lián jiǎo  。qiān zhàng  ,cháng yān luò   chéng  。
zhuó jiǔ  bēi jiā wàn  ,yàn rán wèi  guī   ,qiāng guǎn yōu yōu shuāng mǎn  。rén  mèi ,jiāng jūn bái  zhēng  lèi 。
11
[táng ]
  

chūn wàng 》

guó  shān  zài ,chéng chūn cǎo  shēn 。
gǎn shí huā jiàn lèi ,hèn bié niǎo jīng xīn 。
zhǎn kāi quán wén 
fēng huǒ lián sān yuè ,jiā shū  wàn jīn 。
bái tóu sāo gèng duǎn ,hún   shèng zān 。
shōu  
12
[sòng ]
 qīng zhào 

shēng shēng màn ·xún xún   》

xún xún   ,lěng lěng qīng qīng ,  cǎn cǎn   。
zhà nuǎn huán hán shí hòu ,zuì nán jiāng  。
zhǎn kāi quán wén 
sān bēi liǎng zhǎn dàn jiǔ ,zěn   、wǎn lái fēng  ?
yàn guò  ,zhèng shāng xīn ,què shì jiù shí xiāng shí 。
mǎn  huáng huā duī  。qiáo cuì sǔn , jīn yǒu shuí kān zhāi ?
shǒu zhe chuāng ér ,  zěn shēng de hēi ?
 tóng gèng jiān   ,dào huáng hūn 、diǎn diǎn   。
zhè   ,zěn   chóu  liǎo de !
shōu  
13
[táng ]
liú   

qiū fēng yǐn 》

 chǔ qiū fēng zhì ?xiāo xiāo sòng yàn qún 。
zhāo lái  tíng shù ,  zuì xiān wén 。
14
[táng ]
cén shēn 

xíng jūn jiǔ   cháng ān  yuán 》

qiáng  dēng gāo  , rén sòng jiǔ lái 。
yáo lián  yuán  ,yīng bàng zhàn chǎng kāi 。
15
[táng ]
cuī hào 

cháng gàn   shǒu 》

jūn jiā  chǔ zhù ,qiè zhù zài héng táng 。
tíng chuán zàn jiè wèn ,huò kǒng shì tóng xiāng 。
zhǎn kāi quán wén 
jiā lín jiǔ jiāng shuǐ ,lái  jiǔ jiāng  。
tóng shì zhǎng gān rén , xiǎo  xiāng shí 。
xià zhǔ duō fēng làng ,lián zhōu jiàn jué  。
 néng  xiāng dài ,   cháo guī 。
sān jiāng cháo shuǐ  ,  fēng làng yǒng 。
yóu lái huā xìng qīng , wèi lián zhōu zhòng 。
shōu  
16
[táng ]
 shěn yán 

 jìn líng  chéng zǎo chūn yóu wàng 》

 yǒu huàn yóu rén ,piān jīng  hòu xīn 。
yún xiá chū hǎi shǔ ,méi liǔ  jiāng chūn 。
zhǎn kāi quán wén 
shū  cuī huáng niǎo ,qíng guāng zhuǎn 绿 píng 。
 wén   diào ,guī   zhān jīn 。
shōu  
17
[táng ]
wáng wān 

 běi  shān xià 》

  qīng shān wài ,xíng zhōu 绿 shuǐ qián 。
cháo píng liǎng àn kuò ,fēng zhèng  fān xuán 。
zhǎn kāi quán wén 
hǎi  shēng cán  ,jiāng chūn  jiù nián 。
xiāng shū  chǔ  ?guī yàn luò yáng biān 。
shōu  
18
[táng ]
  

hèn bié 》

luò chéng  bié  qiān  ,  cháng   liù nián 。
cǎo  biàn shuāi xíng jiàn wài ,bīng   jué lǎo jiāng biān 。
zhǎn kāi quán wén 
 jiā  yuè qīng xiāo  ,  kàn yún bái  mián 。
wén dào  yáng jìn chéng shèng ,   wèi  yōu yàn 。
shōu  
19
[táng ]
wēn tíng yún 

shāng shān zǎo xíng 》

chén  dòng zhēng duó , xíng bēi  xiāng 。
 shēng máo diàn yuè ,rén  bǎn qiáo shuāng 。
zhǎn kāi quán wén 
  luò shān  ,zhǐ huā míng 驿 qiáng 。
yīn   líng mèng , yàn mǎn huí táng 。
shōu  
20
[táng ]
 bái 

 jīng mén sòng bié 》

 yuǎn jīng mén wài ,lái cóng chǔ guó yóu 。
shān suí píng  jǐn ,jiāng   huāng liú 。
zhǎn kāi quán wén 
yuè xià fēi tiān jìng ,yún shēng jié hǎi lóu 。
réng lián  xiāng shuǐ ,wàn  sòng xíng zhōu 。
shōu  
shī  fēn lèi 
dǐng  
返回标鸽